VECNÝ POJEM: Aktuality

zoradiť výsledky podľa:

K podaným hromadným výpovediam zdravotných sestier

Dátum:
Autor: JUDr. Tomáš Buzinger
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Zdravotné sestry podali v desiatich nemocniciach hromadné výpovede, pretože sú nespokojné s prijatou novelou zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisoch, ktorá im upravuje mzdy. Niektoré sestry podané výpovede medzičasom odvolali. Parlament opätovne schválil tento zákon aj po jeho vrátení prezidentom SR, takže od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť. Podľa zdravotných sestier nový zákon nezohľadňuje ich požiadavky. Žiadajú, aby platil nielen pre sestry v nemocniciach, ale aj pre tie v ambulanciách, zariadeniach sociálnych služieb či kúpeľoch. Chcú zvýšiť koeficienty pre výpočet základnej zložky mzdy a túto zvyšovať každé tri roky praxe. Článok nezávisle analyzuje vzájomné práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov počas plynutia výpovednej doby, ako aj v prípade, že nedôjde k vzájomnej dohode a z toho vyplývajúce skončenie pracovného pomeru.

Výber z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V článku upozorňujeme na nové predpisy a novelizované predpisy.

Zmena zdravotnej poisťovne od 1. januára 2015

Dátum:
Autor: www. udzs-sk.sk
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 11/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na základe údajov zdravotných poisťovní eviduje 93 070 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2015. Uvedené prihlášky úrad posúdi a oznámi zdravotným poisťovniam zoznam tých, ktoré je možné potvrdiť ako platné. Dôvodom neakceptácie môže byť napr. skoršie podanie prihlášky v inej zdravotnej poisťovni, nesúlad s centrálnym registrom poistencov, chybné rodné číslo, chyba v mene alebo v priezvisku a podobne.

Nárast „storočných“ – nový problém pre zdravotné systémy?

Dátum:
Autor: (JG)
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Zlepšujúca sa zdravotná starostlivosť a lepšie životné podmienky súčasných generácií so sebou prinášajú pre zdravotné systémy štátov nové, nečakané problémy. Priemerná dĺžka života obyvateľov v rámci Európy neustále narastá. Napríklad na Slovensku narástol priemerný vek dožitia u slovenských mužov v priebehu desiatich rokov v období rokov 2001 až 2011 o 2,1 roka na 71 rokov. Slovenské ženy sa v priemere dožívajú okolo 79 rokov a priemerná dĺžka života sa u žien v tomto období zvýšila o 1,3 roka. S tým však súvisí aj nárast skutočnej dlhovekosti, keď sa v budúcnosti aj v našich končinách vek dožitia stále väčšieho počtu ľudí bude blížiť k sto rokom.

Počet eutanázií a asistovaných samovrážd v Holandsku porovnateľný s počtom pred ich legalizáciou

Dátum:
Autor: Lenka Jánošíková
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 4/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Po legalizácii eutanázie a asistovanej samovraždy holandskou vládou v roku 2002 sa zistilo, že počet prípadov sa v roku 2005 znížil. Aj keď frekvencia eutanázie a asistovanej samovraždy v Holandsku vzrástla medzi rokmi 2005 a 2010 (zrejme vďaka nárastu žiadostí pacientov o eutanáziu alebo asistovanú samovraždu), pokles prípadov v roku 2005 znamená, že úroveň eutanázie a asistovanej samovraždy bola v roku 2010 porovnateľná s tou, ktorá bola v roku 2002, tzn. predtým, ako bol holandský zákon o eutanázii implementovaný.

Svedkovia Jehovovi, ktorí odmietnu transfúziu krvi, majú dovolené zomrieť

Dátum:
Autor: Lenka Jánošíková
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 4/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Nedávno sa v správach objavili dva prípady, kedy svedok Jehovov odmietol transfúziu krvi. V prvom prípade išlo o 22 - ročného muž z Veľkej Británie, ktorý trpel kosáčikovitou anémiou, a na následky ktorej zomrel a v druhom prípade o 4 - ročné dievčatko z Austrálie, ktoré žije, len vďaka príkazu súdu o poskytnutie transfúzie.

IV. Human Rights Forum 2012 Medicínske právo – interdisciplinárne

Dátum:
Autor: Mgr. Norbert Ostró
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Študentská organizácia The European Law Students´ Association ELSA Košice,sa už po štvrtý krát organizuje interdisciplinárnu vedeckúkonferenciu HUMAN RIGHTS FORUM, ktorá sauskutočnila v priestoroch Historickej sály rektorátu UPJŠ v Košiciach, v dňoch 20. a 21. marca 2012. Tento krát zameranú na oblasťmedicínskeho práva, a to z príležitosti 15. výročia Dohovoru o ochraneľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológiea medicíny.

Dánsky vzor pre vedenie úspešnej nemocnice

Dátum:
Autor: Lenka Jánošíková
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 3/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Tlak na lekárov, aby viac používali informačné technológie (IT) a kládli väčší dôraz na informátorov, je kľúčom k úspechu pre jednu z najlepších nemocníc v Dánsku. Zatiaľ čo v mnohých európskych krajinách sa vykonáva politika znižovania stavov administratívy vo verejnej správe, v jednej z dánskych nemocníc pracujú efektívnejšie s lepším využitím pomocného personálu.

Mala by byť eugenika zaradená medzi základné ľudské práva?

Dátum:
Autor: Lenka Jánošíková
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 3/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Malo by byť „odstránenie“ plodu s Downovým syndrómom považované za základné ľudské právo? Práve takouto otázkou sa v súčasnosti zaoberá Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v prípade Krūzmane vs. Lotyšsko. Matka dievčaťa s Downovým syndrómom tvrdí, že jej odmietli vykonať skríningový test počas tehotenstva v roku 2001 a prehlasuje, že takýto test je nevyhnutným elementom prenatálnej starostlivosti a jeho výkon je garantovaný základným právom na rešpektovanie súkromného a rodinného života, ktorý v sebe zahŕňa aj právo rozhodnúť o potrate svojho nenarodeného dieťaťa zo zdravotných dôvodov.

AKTUALITY

Dátum:
Autor: (av)
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 1/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Aktuálne vydanie

6/2017

Právo a manažment v zdravotníctve
6/2017
Ročnik 2017

Zobraziť