VECNÝ POJEM: Aktuality

zoradiť výsledky podľa:

Výber z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V článku upozorňujeme na nové predpisy a novelizované predpisy.

Zmena zdravotnej poisťovne od 1. januára 2015

Dátum:
Autor: www. udzs-sk.sk
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 11/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na základe údajov zdravotných poisťovní eviduje 93 070 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2015. Uvedené prihlášky úrad posúdi a oznámi zdravotným poisťovniam zoznam tých, ktoré je možné potvrdiť ako platné. Dôvodom neakceptácie môže byť napr. skoršie podanie prihlášky v inej zdravotnej poisťovni, nesúlad s centrálnym registrom poistencov, chybné rodné číslo, chyba v mene alebo v priezvisku a podobne.

Nárast „storočných“ – nový problém pre zdravotné systémy?

Dátum:
Autor: (JG)
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Zlepšujúca sa zdravotná starostlivosť a lepšie životné podmienky súčasných generácií so sebou prinášajú pre zdravotné systémy štátov nové, nečakané problémy. Priemerná dĺžka života obyvateľov v rámci Európy neustále narastá. Napríklad na Slovensku narástol priemerný vek dožitia u slovenských mužov v priebehu desiatich rokov v období rokov 2001 až 2011 o 2,1 roka na 71 rokov. Slovenské ženy sa v priemere dožívajú okolo 79 rokov a priemerná dĺžka života sa u žien v tomto období zvýšila o 1,3 roka. S tým však súvisí aj nárast skutočnej dlhovekosti, keď sa v budúcnosti aj v našich končinách vek dožitia stále väčšieho počtu ľudí bude blížiť k sto rokom.

Počet eutanázií a asistovaných samovrážd v Holandsku porovnateľný s počtom pred ich legalizáciou

Dátum:
Autor: Lenka Jánošíková
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 4/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Po legalizácii eutanázie a asistovanej samovraždy holandskou vládou v roku 2002 sa zistilo, že počet prípadov sa v roku 2005 znížil. Aj keď frekvencia eutanázie a asistovanej samovraždy v Holandsku vzrástla medzi rokmi 2005 a 2010 (zrejme vďaka nárastu žiadostí pacientov o eutanáziu alebo asistovanú samovraždu), pokles prípadov v roku 2005 znamená, že úroveň eutanázie a asistovanej samovraždy bola v roku 2010 porovnateľná s tou, ktorá bola v roku 2002, tzn. predtým, ako bol holandský zákon o eutanázii implementovaný.

Svedkovia Jehovovi, ktorí odmietnu transfúziu krvi, majú dovolené zomrieť

Dátum:
Autor: Lenka Jánošíková
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 4/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Nedávno sa v správach objavili dva prípady, kedy svedok Jehovov odmietol transfúziu krvi. V prvom prípade išlo o 22 - ročného muž z Veľkej Británie, ktorý trpel kosáčikovitou anémiou, a na následky ktorej zomrel a v druhom prípade o 4 - ročné dievčatko z Austrálie, ktoré žije, len vďaka príkazu súdu o poskytnutie transfúzie.

IV. Human Rights Forum 2012 Medicínske právo – interdisciplinárne

Dátum:
Autor: Mgr. Norbert Ostró
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Študentská organizácia The European Law Students´ Association ELSA Košice,sa už po štvrtý krát organizuje interdisciplinárnu vedeckúkonferenciu HUMAN RIGHTS FORUM, ktorá sauskutočnila v priestoroch Historickej sály rektorátu UPJŠ v Košiciach, v dňoch 20. a 21. marca 2012. Tento krát zameranú na oblasťmedicínskeho práva, a to z príležitosti 15. výročia Dohovoru o ochraneľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológiea medicíny.

Dánsky vzor pre vedenie úspešnej nemocnice

Dátum:
Autor: Lenka Jánošíková
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 3/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Tlak na lekárov, aby viac používali informačné technológie (IT) a kládli väčší dôraz na informátorov, je kľúčom k úspechu pre jednu z najlepších nemocníc v Dánsku. Zatiaľ čo v mnohých európskych krajinách sa vykonáva politika znižovania stavov administratívy vo verejnej správe, v jednej z dánskych nemocníc pracujú efektívnejšie s lepším využitím pomocného personálu.

Mala by byť eugenika zaradená medzi základné ľudské práva?

Dátum:
Autor: Lenka Jánošíková
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 3/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Malo by byť „odstránenie“ plodu s Downovým syndrómom považované za základné ľudské právo? Práve takouto otázkou sa v súčasnosti zaoberá Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v prípade Krūzmane vs. Lotyšsko. Matka dievčaťa s Downovým syndrómom tvrdí, že jej odmietli vykonať skríningový test počas tehotenstva v roku 2001 a prehlasuje, že takýto test je nevyhnutným elementom prenatálnej starostlivosti a jeho výkon je garantovaný základným právom na rešpektovanie súkromného a rodinného života, ktorý v sebe zahŕňa aj právo rozhodnúť o potrate svojho nenarodeného dieťaťa zo zdravotných dôvodov.

AKTUALITY

Dátum:
Autor: (av)
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 1/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Špecializačné vzdelávanie lekárov

Dátum:
Autor: (red.)
Rubrika: Ekonomika a manažment

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

V zdaňovacom období roku 2011 si už nebudú môcť lekári s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 8 a 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) pri výpočte základu dane z týchto príjmov odpočítať výdavky na špecializačné štúdium zaplatené v zdaňovacom období vzdelávacej ustanovizni uskutočňujúcej študijný program akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR do výšky ustanovenej vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 31/2006 Z. z. o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie (uvedená vyhláška uvádza údaje v Sk).

Aktuálne vydanie

11/2015

Právo a manažment v zdravotníctve
11/2015
Ročnik 2015

Zobraziť