VECNÝ POJEM: Kazuistika

zoradiť výsledky podľa:

Pacient s podozrením na akútnu cievnu mozgovú príhodu má byť hospitalizovaný (kazuistika)

Dátum:
Autor: MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Podľa súčasných štandardov predhospitalizačnej a hospitalizačnej fázy diagnostiky a liečby cievnych mozgových príhod (smernica AHA/ASA a ESO; AHA – American Heart Association, ASA – American Stroke Association, ESO – European Stroke Organization) [1, 2, 3] je nevyhnutné, aby boli pacienti s podozrením na akútnu cievnu mozgovú príhodu hospitalizovaní na pracovisku s 24-hodinovou dostupnosťou vyšetrenia počítačovou tomografiou. Až po rozlíšení mozgového infarktu od krvácania prostredníctvom počítačovej tomografie (CT) alebo magnetickej rezonancie (MR) možno plánovať a zabezpečiť účinnú liečbu.

Dôležitosť aktívneho manažmentu pacienta v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast (kazuistika)

Dátum:
Autor: MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 6/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Prezentovaná kazuistika analyzuje zistenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) z výkonu dohľadu, v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti 3-ročnému maloletému pacientovi v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast.

Nesprávne poskytovaná zdravotná starostlivosť v ambulancii gynekológa (kazuistika)

Dátum:
Autor: MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 4/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Prezentovaná kazuistika analyzuje zistenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) z výkonu dohľadu, v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti 44-ročnej pacientke u ambulantnej gynekologičky. Poukazuje na spôsob hodnotenia správnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci výkonu dohľadu v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“) a upozorňuje na dôležitosť diferenciálnej diagnostiky, včasnej realizácie všetkých dostupných laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení pre včasné stanovenie diagnózy a zabezpečenie účinnej liečby. Zároveň poukazuje na dôležitosť správneho vedenia zdravotnej dokumentácie.

Dôležitosť diferenciálnej diagnostiky pri ochorení žalúdka pre včasné stanovenie diagnózy a zabezpečenie účinnej liečby (kazuistika)

Dátum:
Autor: MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Prezentovaná kazuistika analyzuje zistenia z výkonu dohľadu v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti 60-ročnej pacientke v rokoch 2003 až 2007 ambulantným gastroenterológom. Dohľad bol vykonaný na podnet dcéry pacientky, ktorá sa sťažovala na ambulantného gastroenterológa a nevykonanie dostupných vyšetrení (USG, CT), ktoré by viedli ku skoršiemu zisteniu diagnózy adenokarcinómu žalúdka, ktorý bol zistený až v pokročilom štádiu.

Chrípka nie je „banálnym“ ochorením (kazuistika)

Dátum:
Autor: MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 2/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie každoročne ochorie na chrípku vo svete okolo 1 mld. ľudí, z čoho 3 až 5 mil. má závažný priebeh ochorenia a ročne umrie na chrípku približne 300 000 – 500 000 osôb. V rozvinutých krajinách sa ročne v priebehu epidémie chrípky nakazí 10 % až 20 % populácie. Riziko vzniku závažných komplikácií je najvyššie u malých detí, seniorov a ľudí so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami. U týchto rizikových skupín môže infekcia vírusom chrípky viesť k závažným komplikáciám primárneho chorobného stavu, k vzniku pneumónií, až k smrti.

Iatrogénne poškodenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – bezpečnosť pacienta (kazuistika)

Dátum:
Autor: MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) sa stretáva pri šetrení podaní výkonom dohľadu v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach”) ojedinele s prípadmi, kedy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v ambulantnej alebo ústavnej zdravotnej starostlivosti dôjde k iatrogénnemu poškodeniu u pacienta.

Význam diferenciálnej diagnostiky pri invazívnych septických ochoreniach s oligosymptomatickým priebehom u malých detí (kazuistika)

Dátum:
Autor: MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 4/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Prezentovaná kazuistika analyzuje zistenia z výkonu dohľadu v prípade opakovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti 4-ročnému maloletému pacientovi v priebehu jedného dňa v rámci lekárskej služby prvej pomoci (ďalej len „LSPP“). Dohľad bol vykonaný na podnet rodičov, ktorí namietali proti neodbornému a neskorému poskytnutiu zdravotnej starostlivosti, ale aj z podnetu Súdnolekárskeho a patologicko - anatomického pracoviska (ďalej len „SLaPA“) Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – ďalej len „Úrad“ (nesúlad klinickej diagnózy a príčiny smrti – nediagnostikovaný obojstranný zápal pľúc a pohrudnice).

Nesprávne stanovená diagnóza s následkom poškodenia zdravia pacienta

Dátum:
Autor: PhDr. Viera Šebeková, PhD.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Sideropenická anémia ako prejav krvácania do gastrointestinálneho traktu (kazuistika)

Dátum:
Autor: MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 2/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Prezentovaná kazuistika analyzuje zistenia z výkonu dohľadu v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti 60-ročnej pacientke ambulantným gastroenterológom v období od roku 2005 až do roku 2008.

Nesprávny manažment u pacientky pri podozrení na rozvíjajúcu sa cievnu mozgovú príhodu (kazuistika)

Dátum:
Autor: MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Prezentovaná kazuistika Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) analyzuje zistenia z výkonu dohľadu, v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti 69-ročnej pacientke, v dobe od 30. 1. 2011 do 18. 2. 2011 na centrálnom prijímacom oddelení (CPO) a neurologickej klinike fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP). Dohľad bol vykonaný na podnet príbuznej pacientky, ktorá namietala proti neodbornému a neskorému poskytnutiu zdravotnej starostlivosti – vyšetrenie CT mozgu a neindikovanie trombolýzy.

Aktuálne vydanie

10/2014

Právo a manažment v zdravotníctve
10/2014
Ročnik 2014

Zobraziť