VECNÝ POJEM: Kazuistika

zoradiť výsledky podľa:

Kazuistiky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a právna istota

Dátum:
Autor: Mgr. Lucia Onderková
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 10/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Povinnosť postupovať lege artis v slovenskom právnom systéme definuje ust. § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“), podľa ktorého (cit.): „Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.“ [1]

Kde sa nachádza hranica medzi kuratívnou starostlivosťou a paliatívnou starostlivosťou?

Dátum:
Autor: MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 11/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V príspevku sa zaoberáme závažnou otázkou prechodu na EOL zdravotnú starostlivosť (EOL – end of life, na konci života), teda zmeny kuratívnej starostlivosti na paliatívnu starostlivosť. Hoci ide primárne o otázky medicínskeho a etického charakteru, nezadefinovanie určitej hranice, kedy liečba prestáva mať kauzálny charakter a nadobúda paliatívny (čisto symptomatický) charakter, môže mať vážne právne následky pre lekára. A to napriek jeho úprimnej snahe s čo najlepším vedomím a svedomím pomôcť chorému a trpiacemu človeku, pričom však nechce ďalej predlžovať jeho strádanie. Ako možné riešenie do budúcnosti navrhujeme začať oveľa intenzívnejšie využívať činnosť etických komisií, ktoré majú práve v náplni predkladať stanoviská k etickým otázkam a problémom, kam EOL-liečba a prechod na EOL-starostlivosť jednoznačne patria.

Pacient s podozrením na akútnu cievnu mozgovú príhodu má byť hospitalizovaný (kazuistika)

Dátum:
Autor: MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Podľa súčasných štandardov predhospitalizačnej a hospitalizačnej fázy diagnostiky a liečby cievnych mozgových príhod (smernica AHA/ASA a ESO; AHA – American Heart Association, ASA – American Stroke Association, ESO – European Stroke Organization) [1, 2, 3] je nevyhnutné, aby boli pacienti s podozrením na akútnu cievnu mozgovú príhodu hospitalizovaní na pracovisku s 24-hodinovou dostupnosťou vyšetrenia počítačovou tomografiou. Až po rozlíšení mozgového infarktu od krvácania prostredníctvom počítačovej tomografie (CT) alebo magnetickej rezonancie (MR) možno plánovať a zabezpečiť účinnú liečbu.

Dôležitosť aktívneho manažmentu pacienta v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast (kazuistika)

Dátum:
Autor: MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 6/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Prezentovaná kazuistika analyzuje zistenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) z výkonu dohľadu, v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti 3-ročnému maloletému pacientovi v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast.

Nesprávne poskytovaná zdravotná starostlivosť v ambulancii gynekológa (kazuistika)

Dátum:
Autor: MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 4/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Prezentovaná kazuistika analyzuje zistenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) z výkonu dohľadu, v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti 44-ročnej pacientke u ambulantnej gynekologičky. Poukazuje na spôsob hodnotenia správnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci výkonu dohľadu v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“) a upozorňuje na dôležitosť diferenciálnej diagnostiky, včasnej realizácie všetkých dostupných laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení pre včasné stanovenie diagnózy a zabezpečenie účinnej liečby. Zároveň poukazuje na dôležitosť správneho vedenia zdravotnej dokumentácie.

Dôležitosť diferenciálnej diagnostiky pri ochorení žalúdka pre včasné stanovenie diagnózy a zabezpečenie účinnej liečby (kazuistika)

Dátum:
Autor: MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Prezentovaná kazuistika analyzuje zistenia z výkonu dohľadu v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti 60-ročnej pacientke v rokoch 2003 až 2007 ambulantným gastroenterológom. Dohľad bol vykonaný na podnet dcéry pacientky, ktorá sa sťažovala na ambulantného gastroenterológa a nevykonanie dostupných vyšetrení (USG, CT), ktoré by viedli ku skoršiemu zisteniu diagnózy adenokarcinómu žalúdka, ktorý bol zistený až v pokročilom štádiu.

Chrípka nie je „banálnym“ ochorením (kazuistika)

Dátum:
Autor: MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 2/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie každoročne ochorie na chrípku vo svete okolo 1 mld. ľudí, z čoho 3 až 5 mil. má závažný priebeh ochorenia a ročne umrie na chrípku približne 300 000 – 500 000 osôb. V rozvinutých krajinách sa ročne v priebehu epidémie chrípky nakazí 10 % až 20 % populácie. Riziko vzniku závažných komplikácií je najvyššie u malých detí, seniorov a ľudí so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami. U týchto rizikových skupín môže infekcia vírusom chrípky viesť k závažným komplikáciám primárneho chorobného stavu, k vzniku pneumónií, až k smrti.

Iatrogénne poškodenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – bezpečnosť pacienta (kazuistika)

Dátum:
Autor: MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) sa stretáva pri šetrení podaní výkonom dohľadu v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach”) ojedinele s prípadmi, kedy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v ambulantnej alebo ústavnej zdravotnej starostlivosti dôjde k iatrogénnemu poškodeniu u pacienta.

Význam diferenciálnej diagnostiky pri invazívnych septických ochoreniach s oligosymptomatickým priebehom u malých detí (kazuistika)

Dátum:
Autor: MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 4/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Prezentovaná kazuistika analyzuje zistenia z výkonu dohľadu v prípade opakovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti 4-ročnému maloletému pacientovi v priebehu jedného dňa v rámci lekárskej služby prvej pomoci (ďalej len „LSPP“). Dohľad bol vykonaný na podnet rodičov, ktorí namietali proti neodbornému a neskorému poskytnutiu zdravotnej starostlivosti, ale aj z podnetu Súdnolekárskeho a patologicko - anatomického pracoviska (ďalej len „SLaPA“) Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – ďalej len „Úrad“ (nesúlad klinickej diagnózy a príčiny smrti – nediagnostikovaný obojstranný zápal pľúc a pohrudnice).

Nesprávne stanovená diagnóza s následkom poškodenia zdravia pacienta

Dátum:
Autor: PhDr. Viera Šebeková, PhD.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Aktuálne vydanie

7-8/2017

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2017
Ročnik 2017

Zobraziť