VECNÝ POJEM: Kazuistika

zoradiť výsledky podľa:

Bezpečnosť pacienta v zdravotníckom zariadení (kazuistika)

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Prezentujeme prípad pacientky, ktorá podala podnet na prešetrenie správnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorej sa jej dostalo v nemocnici, kde bola prijatá kvôli hnačkám. Pacientka sa sťažuje, že vinou zdravotnej sestry spadla z vozíka pri prevoze na RTG vyšetrenie, zlomila si priehlavok a členok pravej nohy, následkom čoho je invalidizovaná. Uvádza, že napriek ňou udávanej bolesti pravej nohy, bola vyšetrená a ošetrená až na druhý deň.

Diagnostický záver bez fyzikálneho vyšetrenia (kazuistika)

Dátum:
Autor: MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 6/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Prezentovaná kazuistika analyzuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti výjazdovou posádkou RLP (rýchla lekárska pomoc) k 46-ročnej pacientke v skorých ranných hodinách a jej následného úmrtia do dvoch hodín po odchode posádky RLP.

Diskusia k aktuálnym otázkam práva, etiky a kazuistikám v zdravotníctve

Dátum:
Autor: doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

V reprezentačných priestoroch Kongresového centra Technopol v Bratislave sa dňa 4. novembra 2010 uskutočnila diskusná odborná konferencia z oblasti medicínskeho práva a etiky. Podujatie sa konalo pod záštitou Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie v SR.

Dôležitosť aktívneho manažmentu pacienta v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast (kazuistika)

Dátum:
Autor: MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 6/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Prezentovaná kazuistika analyzuje zistenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) z výkonu dohľadu, v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti 3-ročnému maloletému pacientovi v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast.

Dôležitosť diferenciálnej diagnostiky pri ochorení žalúdka pre včasné stanovenie diagnózy a zabezpečenie účinnej liečby (kazuistika)

Dátum:
Autor: MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Prezentovaná kazuistika analyzuje zistenia z výkonu dohľadu v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti 60-ročnej pacientke v rokoch 2003 až 2007 ambulantným gastroenterológom. Dohľad bol vykonaný na podnet dcéry pacientky, ktorá sa sťažovala na ambulantného gastroenterológa a nevykonanie dostupných vyšetrení (USG, CT), ktoré by viedli ku skoršiemu zisteniu diagnózy adenokarcinómu žalúdka, ktorý bol zistený až v pokročilom štádiu.

Chrípka nie je „banálnym“ ochorením (kazuistika)

Dátum:
Autor: MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 2/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie každoročne ochorie na chrípku vo svete okolo 1 mld. ľudí, z čoho 3 až 5 mil. má závažný priebeh ochorenia a ročne umrie na chrípku približne 300 000 – 500 000 osôb. V rozvinutých krajinách sa ročne v priebehu epidémie chrípky nakazí 10 % až 20 % populácie. Riziko vzniku závažných komplikácií je najvyššie u malých detí, seniorov a ľudí so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami. U týchto rizikových skupín môže infekcia vírusom chrípky viesť k závažným komplikáciám primárneho chorobného stavu, k vzniku pneumónií, až k smrti.

Iatrogénne poškodenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – bezpečnosť pacienta (kazuistika)

Dátum:
Autor: MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) sa stretáva pri šetrení podaní výkonom dohľadu v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach”) ojedinele s prípadmi, kedy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v ambulantnej alebo ústavnej zdravotnej starostlivosti dôjde k iatrogénnemu poškodeniu u pacienta.

Kde sa nachádza hranica medzi kuratívnou starostlivosťou a paliatívnou starostlivosťou?

Dátum:
Autor: MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 11/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V príspevku sa zaoberáme závažnou otázkou prechodu na EOL zdravotnú starostlivosť (EOL – end of life, na konci života), teda zmeny kuratívnej starostlivosti na paliatívnu starostlivosť. Hoci ide primárne o otázky medicínskeho a etického charakteru, nezadefinovanie určitej hranice, kedy liečba prestáva mať kauzálny charakter a nadobúda paliatívny (čisto symptomatický) charakter, môže mať vážne právne následky pre lekára. A to napriek jeho úprimnej snahe s čo najlepším vedomím a svedomím pomôcť chorému a trpiacemu človeku, pričom však nechce ďalej predlžovať jeho strádanie. Ako možné riešenie do budúcnosti navrhujeme začať oveľa intenzívnejšie využívať činnosť etických komisií, ktoré majú práve v náplni predkladať stanoviská k etickým otázkam a problémom, kam EOL-liečba a prechod na EOL-starostlivosť jednoznačne patria.

Nedôsledná diferenciálna diagnostika pri stanovení diagnózy – Kawasakiho syndróm (kazuistika)

Dátum:
Autor: MUDr. Mária Jarošová
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 11-12/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Ide o 11-ročné dieťa (ženské pohlavie), ktoré až do augusta 2009 nebolo vážnejšie choré. Koncom augusta začalo mať dieťa zdravotné ťažkosti. Ochorenie začalo hyperpyrexiou a septickým stavom, ktoré sa na tretí deň komplikovali výsevom vyrážok po celom tele. Po krátkej hospitalizácii na infekčnej klinike, kde v rámci diferenciálnej diagnózy o. i. realizovali aj širokú škálu sérologických vyšetrení, vyslovili podozrenie na systémové ochorenie a vaskulitídu. Po vylúčení infekčného pôvodu ochorenia bolo dieťa preložené na pediatrickú kliniku za účelom diferenciálnej diagnostiky.

Nesprávna antikoagulačná liečba u rizikovej pacientky po úraze (kazuistika)

Číslo:
Vydanie: 3/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

V tomto príspevku prezentujem prípad rizikovej pacientky, u ktorej bola aplikovaná nesprávna liečba po úraze.

Aktuálne vydanie

3/2015

Právo a manažment v zdravotníctve
3/2015
Ročnik 2015

Zobraziť