VECNÝ POJEM: legislatíva

zoradiť výsledky podľa:

„Konštatovanie smrti“ – otázky vyplývajúce z aktuálnej právnej úpravy a aplikačnej praxe (1.)

Dátum:
Autor: MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Z právneho hľadiska je smrť právnou skutočnosťou spôsobujúcou zánik fyzickej osoby ako právneho subjektu, teda zánik jej právnej spôsobilosti [spôsobilosť mať práva a povinnosti, § 7 ods. 2 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)]. Smrťou zanikajú alebo sa transformujú mnohé práva, ktoré boli s danou osobou spojené. [1]

Výber z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Uverejňujeme prehľad nových a novelizovaných predpisov, ktoré boli publikované v ostatnom období v Zbierke zákonov SR, ako aj opatrenia a usmernenia publikované vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR a Vestníku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 6/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Uverejňujeme prehľad nových predpisov/rozhodnutí/usmernení, ktoré boli publikované v ostatnom období v Zbierke zákonov SR, Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR a Vestníku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Dokazovanie protiprávneho (non lege artis) konania lekára v civilnom konaní vedenom o náhradu škody

Dátum:
Autor: JUDr. Ingrid Lanczová
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Štúdia sa zameriava na analýzu § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) za účelom posúdenia, čo musí byť v civilnom konaní o náhradu škody dokázané za účelom obsiahnutia pojmu non lege artis, teda protiprávneho konania ako jedného zo štyroch predpokladov dokázania zodpovednosti lekára a následného prisúdenia náhrady škody (ujmy) na zdraví. Zameriava sa na objasnenie požiadavky, aby konanie lekára bolo v súlade s objektívnym právom a súčasnými poznatkami lekárskej vedy, pričom osobitnú pozornosť venuje potrebe štandardizácie diagnostických a terapeutických postupov.

Z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Uverejňujeme prehľad nových a novelizovaných predpisov, ktoré boli publikované v ostatnom období v Zbierke zákonov SR.

Z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 4/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Uverejňujeme prehľad novelizovaných predpisov, ktoré boli publikované v ostatnom období v Zbierke zákonov SR, ako aj opatrení Ministerstva zdravotníctva SR, uverejnených vo Vestníku ministerstva. Na záver uvádzame výber z najnovších rozhodnutí Najvyššieho súdu ČR v oblasti zdravotníctva.

Novinky v medicínskej legislatíve v roku 2015 a 2016

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Počas roka 2015 bolo prijatých viacero právnych predpisov, ktoré sa týkajú oblasti zdravotníctva. Viaceré prijaté novely majú niekoľko dátumov účinností a novelizujú viaceré predpisy súčasne. V článku prinášame ich súhrnný prehľad.

Z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Uverejňujeme prehľad nových aj novelizovaných predpisov, ktoré boli publikované v ostatnom období.

Z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 2/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Uverejňujeme prehľad nových aj novelizovaných predpisov, ako aj usmernení uverejnených vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR.

Peňažné a nepeňažné plnenia prijaté poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: Ing. Lucia Vanková
Rubrika: Ekonomika a manažment

Číslo:
Vydanie: 2/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) publikovanou pod č. 253/2015 Z. z. došlo s účinnosťou od 1. 1. 2016 ku komplexnejšej úprave peňažných a nepeňažných plnení prijatých poskytovateľom zdravotnej starostlivosti od držiteľov. Úpravy tejto problematiky vyplynuli z praxe a riešia nejednoznačné, prípadne nedostatočne upravené situácie v tejto oblasti tak, aby zabezpečili právnu istotu pre dotknutých daňovníkov.

Aktuálne vydanie

7-8/2016

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2016
Ročnik 2016

Zobraziť