VECNÝ POJEM: legislatíva

zoradiť výsledky podľa:

Výber z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Prinášame prehľad novelizovaných predpisov uverejnených v Zbierke zákonov v ostatnom období, ako aj usmernenia publikované vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR.

Utajené pôrody v Slovenskej republike

Dátum:
Autor: JUDr. Vladimír Volčko , Lucia Mitríková
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 2/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

V tomto článku sa venujeme problematike z oblasti gynekológie a pôrodníctva, a to konkrétne utajeným pôrodom. Táto oblasť nie je úplne v centre záujmu medicínskeho a rodinného práva, no každopádne je zaujímavá, a preto považujeme za účelné sa na túto problematiku zamerať a uvedenú oblasť zosumarizovať.

Novela zákona o zdravotnom poistení účinná od 1. januára 2017

Dátum:
Autor: Mgr. Zuzana Földesová Motajová, MSc.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Zákon č. 356/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“), rieši viaceré aktuálne otázky a problémy aplikačnej praxe z účinnosťou od 1. januára 2017.

Z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Prinášame prehľad novelizovaných predpisov uverejnených v Zbierke zákonov v ostatnom období, ako aj usmernenia publikované vo Vestníku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Zákon o registri partnerov verejného sektora

Dátum:
Autor: JUDr. Juraj Tkáč
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 12/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Účelom zákona je zavedenie registra partnerov verejného sektora, ako aj úprava s tým súvisiacich otázok s cieľom legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie vrátane predaja majetku štátu.

Výber z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 11/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Prinášame prehľad novelizovaných predpisov uverejnených v Zbierke zákonov v ostatnom období, ako aj usmernenia publikované vo Vestníku Ministerstva zdravotníctve SR.

„Konštatovanie smrti“ – otázky vyplývajúce z aktuálnej právnej úpravy a aplikačnej praxe (2.)

V minulom čísle sme sa na úvod rozobrali základné pojmy uvedenej problematiky a dotkli sme sa aj súčasnej právnej úpravy stanovenej v zákone o zdravotnej starostlivosti. V tejto časti pokračujeme v analyzovaní právnej úpravy postupu pri úmrtí a prehliadky mŕtveho.

„Konštatovanie smrti“ – otázky vyplývajúce z aktuálnej právnej úpravy a aplikačnej praxe (1.)

Z právneho hľadiska je smrť právnou skutočnosťou spôsobujúcou zánik fyzickej osoby ako právneho subjektu, teda zánik jej právnej spôsobilosti [spôsobilosť mať práva a povinnosti, § 7 ods. 2 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)]. Smrťou zanikajú alebo sa transformujú mnohé práva, ktoré boli s danou osobou spojené. [1]

Výber z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Uverejňujeme prehľad nových a novelizovaných predpisov, ktoré boli publikované v ostatnom období v Zbierke zákonov SR, ako aj opatrenia a usmernenia publikované vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR a Vestníku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 6/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Uverejňujeme prehľad nových predpisov/rozhodnutí/usmernení, ktoré boli publikované v ostatnom období v Zbierke zákonov SR, Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR a Vestníku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Aktuálne vydanie

4/2017

Právo a manažment v zdravotníctve
4/2017
Ročnik 2017

Zobraziť