VECNÝ POJEM: Legislatíva

zoradiť výsledky podľa:

Novinky v poplatkoch vyberaných v zdravotníckych zariadeniach

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Dňa 12. februára 2015 bol Národnou radou SR schválený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“). (Pozn.: V čase redakčnej uzávierky časopisu zákon ešte nebol publikovaný v Zbierke zákonov.) Novela mení predovšetkým zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozsahu ZS“).

Poznámka ku kategorizácii špeciálnych zdravotníckych materiálov

Číslo:
Vydanie: 3/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V ostatnom čase v odborných kruhoch zarezonovala otázka preplácania tzv. špeciálnych zdravotníckych materiálov zdravotnou poisťovňou. V úvode tejto polemiky bolo vydanie tzv. interného kategorizačného zoznamu Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s., ktorý bol následne premenovaný na Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálne stanovenou tzv. pripočítateľnou položkou [1].

Poplatky v zdravotníctve a novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Od 1. apríla, resp. 1. júna 2015 nadobudne účinnosť novela zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zákon o rozsahu ZS“), ktorým sa súčasne novelizujú aj zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch ZS“) a zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ZS“).

Výber z legislatívy

Dátum:
Autor: www. zbierka.sk
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Uverejňujeme výber legislatívnych zmien v oblasti zdravotníctva.

Ochrana zdravia pri práci v novele zákona č. 355/2007 Z. z. (III.)

Číslo:
Vydanie: 11/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V tomto čísle uverejňujeme poslednú časť zo seriálu článkov, v ktorých sme uviedli aktuálne informácie k zákonu č. 204/2014 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2014.

Ochrana zdravia pri práci v novele zákona č. 355/2007 Z. z. (II.)

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V druhej časti nadviažeme na úvodnú časť článku, v ktorej sme uviedli aktuálne informácie k zákonu č. 204/2014 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2014. Bližšie sme rozobrali povinnosti zamestnanca pri ochrane zdravia pri práci, ako aj problematiku pracovnej zdravotnej služby a podmienky jej zriadenia. V tomto pokračovaní sa oboznámime s náplňou činnosti pracovnej zdravotnej služby vrátane posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu a výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a zmenami v oblasti chorôb z povolania.

Výber z legislatívy

Dátum:
Autor: www. epredpisy.sk
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Uverejňujeme prehľad najnovších legislatívnych zmien v oblasti zdravotníctva.

Novinky v medicínskej legislatíve

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Dňa 28. mája 2014 bol Národnou radou SR schválený zákon, ktorý prezident Slovenskej republiky vrátil dňa 13. júna 2014 na opätovné prerokovanie Národnou radou SR. Následne dňa 24. júna 2014 bol Národnou radou SR po zapracovaní pripomienok schválený zákon č. 185/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela“).

Hniezdo záchrany a jeho právna úprava v Slovenskej republike

Číslo:
Vydanie: 9/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Veľa a často sa v dnešnej spoločnosti hovorí o ochrane života, o práve dieťaťa na život a o spôsoboch, ako takémuto životu pomôcť. Nejde však len o spoločenskú, etickú a právnu otázku. Pri otázke rodičovstva v poslednom období stále častejšie vstupuje do popredia aj finančný aspekt, na ktorý môže v konečnom dôsledku doplatiť práve nenarodené dieťa. Je teda úlohou spoločnosti, aby vytvorilo podmienky a možnosti, ako dať každému dieťaťu možnosť žiť. Predmetom tohto článku je jeden z legálnych prostriedkov, ako umožniť „nechceným“ novorodencom žiť.

Ochrana zdravia pri práci v novele zákona č. 355/2007 Z. z. (I.)

Číslo:
Vydanie: 9/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Každý zamestnávateľ je povinný vytvárať na pracovisku pracovné podmienky, ktoré neohrozujú zdravie zamestnancov a vykonávať účinné preventívne opatrenia na ochranu ich zdravia. Vyhovujúce pracovné podmienky podporujú zdravotný potenciál zamestnancov a, naopak, dlhodobo nevhodné pracovné podmienky s výskytom zdraviu škodlivých faktorov v pracovnom prostredí sa časom prejavia zvýšenou chorobnosťou zamestnancov, a tým aj ekonomickými stratami zamestnávateľa. Na pracoviskách, kde nie je venovaná dostatočná pozornosť ochrane zdravia zamestnancov, môžu vznikať ochorenia súvisiace s prácou alebo choroby z povolania. Náklady vynaložené zamestnávateľom na ochranu zdravia zamestnancov majú jednoznačnú návratnosť v oblasti práceschopnosti, spokojnosti a stabilizácie zamestnancov, a tým aj v produktivite ich práce.

Aktuálne vydanie

4/2015

Právo a manažment v zdravotníctve
4/2015
Ročnik 2015

Zobraziť