VECNÝ POJEM: legislatíva

zoradiť výsledky podľa:

Informovaný súhlas – Pojem a aplikačné súvislosti

Dátum:
Autor: JUDr. Ivan Humeník, PhD.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Právo na súkromie má široký obsah a všeobecne zahrňuje komplexnú sféru života fyzickej osoby, ktorú chce fyzická osoba nechať oddelenú od svojho „verejného/prístupného“ života a ktorú sprístupňuje len vybraným osobám. Toto je však len jedna z charakteristík súkromného života. Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „Súd“) sa obsah práva na súkromie pokúsil vymedziť vo viacerých rozhodnutiach a dovoľujem si tvrdiť, že aj súčasne prijímaná definícia nie je konečná a v budúcnosti bude opätovne rozšírená.

Diskusia k aktuálnym otázkam práva, etiky a kazuistikám v zdravotníctve

Dátum:
Autor: doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

V reprezentačných priestoroch Kongresového centra Technopol v Bratislave sa dňa 4. novembra 2010 uskutočnila diskusná odborná konferencia z oblasti medicínskeho práva a etiky. Podujatie sa konalo pod záštitou Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie v SR.

Vzdelanie zdravotnej sestry

Dátum:
Autor: PhDr. Slavomíra Pavlíková
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Som praktický lekár pre dospelých a zdravotná sestra v mojej ambulancii na jar odchádza do dôchodku a chcem prijať novú. Aké vzdelanie sa vyžaduje od sestry praktického lekára pre dospelých?

Mapa medicínskej legislatívy (I.)

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo
Zo seriálu: Mapa medicínskej legislatívy

Číslo:
Vydanie: 11-12/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Každý lekár, resp. zdravotnícky pracovník sa pri výkone svojho povolania občas dostane do situácie, kedy si nie je istý, ako postupovať, aby sa nedostal do kolízie so zákonom. Cieľom tohto článku je zdravotníckemu pracovníkovi pomôcť, aby sa zorientoval v množstve právnych noriem, tak aby mal základnú informáciu, kde sa úprava danej problematiky nachádza. Okruhom, ktoré sa týkajú väčšiny zdravotníckych pracovníkov, sa budem venovať podrobnejšie, témy špecifickejšie rozanalyzujem menej.

Používanie titulov zdravotníckymi pracovníkmi

Dátum:
Autor: Mgr. Marián Nagy
Rubrika: Ekonomika a manažment

Číslo:
Vydanie: 11-12/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Získaný akademický alebo profesijný titul prezrádza o jeho nositeľovi stupeň a oblasť jeho získaného vzdelania, a teda aj jeho odbornú spôsobilosť. Oblasť používania titulov v zdravotníctve zdravotníckymi pracovníkmi treba v súčasnosti rozdeliť do dvoch základných aplikačných skupín, ktoré sú navzájom veľmi úzko prepojené. V prvom prípade ide o tzv. akademické tituly, v druhom prípade o tzv. profesijné tituly.

celý článok

Návrh vlády na zmenu právnych predpisov

Číslo:
Vydanie: 11-12/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje novely právnych predpisov, ktorých ciele, návrhy a zámery vyplývajú z hlavných téz Programového vyhlásenia vlády SR rozpracovaného pre rezort zdravotníctva.

Mapa medicínskej legislatívy (III.)

Číslo:
Vydanie: 2/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

V minulom čísle sme sa venovali zákonu č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p. a zákonu č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. V tomto článku si vysvetlíme ustanovenia zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o záchrannej zdravotnej službe“) a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z. z.) v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“).

Novely právnych predpisov účinné od 1. apríla 2011

Číslo:
Vydanie: 2/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Dňa 1. apríla 2011 zákonom č. 34/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, novelizujú zákony č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p. a zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ktorých hlavné ciele vyplývajú z téz Programového vyhlásenia vlády SR rozpracovaného pre rezort zdravotníctva na roky 2011 až 2014.

Nepravdivé mýty o vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov, odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania a uznávaní odborných kvalifikácií zdravotníkov

Číslo:
Vydanie: 2/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

O roku 2004 v súvislosti s pristúpením Slovenskej republiky k Európskej únii prešiel systém vzdelávania zdravotníckych pracovníkov istými zmenami, ktoré vychádzali z povinnosti transponovať právo Európskej únie do právnych predpisov Slovenskej republiky. Proces úprav bol legislatívne zahájený nariadením vlády SR č. 156/2002 Z. z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve a nariadením vlády SR č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve, ktoré nahradili vyhlášku MZ SSR č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve.

Mapa medicínskej legislatívy (IV.)

Číslo:
Vydanie: 3/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

V minulom čísle sme sa venovali zákonu č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákonu č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z. z.) v z. n. p. V tomto článku si charakterizujeme zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej aj „zákon o zdravotných poisťovniach“) a zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 220/1996 Z. z. o reklame v z. n. p. (ďalej len „zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach“), čím sériu článkov o medicínskej legislatíve ukončíme.

Aktuálne vydanie

11/2016

Právo a manažment v zdravotníctve
11/2016
Ročnik 2016

Zobraziť