VECNÝ POJEM: legislatíva

zoradiť výsledky podľa:

Používanie titulov zdravotníckymi pracovníkmi

Dátum:
Autor: Mgr. Marián Nagy
Rubrika: Ekonomika a manažment

Číslo:
Vydanie: 11-12/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Získaný akademický alebo profesijný titul prezrádza o jeho nositeľovi stupeň a oblasť jeho získaného vzdelania, a teda aj jeho odbornú spôsobilosť. Oblasť používania titulov v zdravotníctve zdravotníckymi pracovníkmi treba v súčasnosti rozdeliť do dvoch základných aplikačných skupín, ktoré sú navzájom veľmi úzko prepojené. V prvom prípade ide o tzv. akademické tituly, v druhom prípade o tzv. profesijné tituly.

celý článok

Návrh vlády na zmenu právnych predpisov

Číslo:
Vydanie: 11-12/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje novely právnych predpisov, ktorých ciele, návrhy a zámery vyplývajú z hlavných téz Programového vyhlásenia vlády SR rozpracovaného pre rezort zdravotníctva.

Mapa medicínskej legislatívy (III.)

Číslo:
Vydanie: 2/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

V minulom čísle sme sa venovali zákonu č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p. a zákonu č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. V tomto článku si vysvetlíme ustanovenia zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o záchrannej zdravotnej službe“) a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z. z.) v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“).

Novely právnych predpisov účinné od 1. apríla 2011

Číslo:
Vydanie: 2/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Dňa 1. apríla 2011 zákonom č. 34/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, novelizujú zákony č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p. a zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ktorých hlavné ciele vyplývajú z téz Programového vyhlásenia vlády SR rozpracovaného pre rezort zdravotníctva na roky 2011 až 2014.

Nepravdivé mýty o vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov, odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania a uznávaní odborných kvalifikácií zdravotníkov

Číslo:
Vydanie: 2/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

O roku 2004 v súvislosti s pristúpením Slovenskej republiky k Európskej únii prešiel systém vzdelávania zdravotníckych pracovníkov istými zmenami, ktoré vychádzali z povinnosti transponovať právo Európskej únie do právnych predpisov Slovenskej republiky. Proces úprav bol legislatívne zahájený nariadením vlády SR č. 156/2002 Z. z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve a nariadením vlády SR č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve, ktoré nahradili vyhlášku MZ SSR č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve.

Mapa medicínskej legislatívy (IV.)

Číslo:
Vydanie: 3/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

V minulom čísle sme sa venovali zákonu č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákonu č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z. z.) v z. n. p. V tomto článku si charakterizujeme zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej aj „zákon o zdravotných poisťovniach“) a zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 220/1996 Z. z. o reklame v z. n. p. (ďalej len „zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach“), čím sériu článkov o medicínskej legislatíve ukončíme.

Ochrana práv lekára (I.)

Číslo:
Vydanie: 3/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Cieľom tohto článku je priblížiť praktické možnosti právnej ochrany lekára. Napriek tomu, že práva zmienené v článku je pochopiteľne možné aplikovať aj na ostatné kategórie zdravotníckych pracovníkov, s ohľadom na mieru zodpovednosti však budú najčastejšie subjektom ich uplatnenia predovšetkým lekári a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (ako fyzické alebo právnické osoby). Nepoznám žiadne iné povolanie, s výnimkou povolania lekára, pri ktorom je rozsah zodpovednosti tak široký. Lekár môže byť za určitých okolností účastníkom rôznych správnych konaní (vo vzťahu k orgánu príslušnému na vydanie povolenia, vo vzťahu k Slovenskej lekárskej komore, vo vzťahu k Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou), ako aj účastníkom občiansko-právneho súdneho konania alebo trestného konania.

Pacient ako spotrebiteľ – Kde sú hranice jeho práv?

Číslo:
Vydanie: 3/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Vzťahy vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podliehajú rovnako, ako iné sociálne fenomény vplyvom doby, v ktorej vznikajú a existujú. Zmena kvality a predovšetkým zmeny požiadaviek subjektov a vzťahov možno pozorovať aj v reáliách Slovenska. Ba dovoľujem si tvrdiť, že extrémne rozdiely v politickom nastavení, ktoré na Slovensku fungovalo pred rokom 1989 a po tomto medzníku dovoľuje sociológom sledovať v pomerne krátkom čase, ako sa menia hodnoty spoločnosti, ako sa relativizujú mnohé axiómy a ako sa transformujú klasické inštitúty do nových podôb.

Mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov v právnom poriadku Slovenskej republiky v komparácii s úpravou v Českej republike (I.)

Číslo:
Vydanie: 5/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Pri slovnom spojení „mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov“ sa zrejme prirodzene väčšine čitateľov vybaví na prvom mieste Hippokratova prísaha a výlučne vzťah ošetrujúceho lekára k pacientovi. V minulosti jediný, s kým pacient prichádzal do styku, bol jeho ošetrujúci lekár, neskôr pribúdali rôzni zdravotnícki pracovníci. K nim treba pridať zdravotné poisťovne a orgány dohľadu, ktoré síce nemajú zákonnú povinnosť zachovávať mlčanlivosť, ale majú veľmi podobnú povinnosť, a to chrániť osobné údaje osôb, ktoré sú spracovávané. Všetky tieto subjekty sa postupom času dostali či už do každodenného alebo viac či menej častého styku s informáciami o pacientovi.

Surogačné materstvo (I.)

Číslo:
Vydanie: 5/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Znižujúca sa reprodukčná schopnosť dnešnej populácie je charakteristickou črtou modernej spoločnosti. Významným spôsobom tomuto trendu napomáha najmä nezdravý spôsob života mladej generácie, stres či obezita podmienená nedostatkom fyzickej aktivity. Pomocnú ruku pri problémoch s plodnosťou poskytuje reprodukčná medicína, ktorá je v súčasnosti schopná vysporiadať sa pomocou rôznych metód asistovanej reprodukcie s rozličnými aspektmi neplodnosti, tak na strane muža, ako aj na strane ženy. Ani najmodernejšie techniky reprodukčnej medicíny však nie sú schopné čeliť niektorým prípadom ženskej neplodnosti. Jedna z najzložitejších situácií vzniká vtedy, keď žena z akéhokoľvek dôvodu nie je schopná dieťa vo svojom tele vynosiť.

celý článok

Aktuálne vydanie

6/2016

Právo a manažment v zdravotníctve
6/2016
Ročnik 2016

Zobraziť