VECNÝ POJEM: legislatíva

zoradiť výsledky podľa:

Právna úprava klinického skúšania liekov v Slovenskej republike

Dátum:
Autor: JUDr. Ingrid Lanczová
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 6/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

„Slovensko patrí medzi krajiny s vysokým počtom pacientov zaradených do klinických skúšaní na počet obyvateľov. V súčasnosti by to mohlo byť až 9 000 Slovákov ročne.“ [1]

Konanie pred Ústavným súdom SR a medicínske kauzy

Dátum:
Autor: JUDr. Vladimír Volčko
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Ak pacient v pozícii žalobcu podá sám alebo prostredníctvom svojho právneho zástupcu žalobu na všeobecný súd, je samozrejmé a legitímne, že verí a očakáva úspech v konaní. Každej žalobe by však mala prechádzať svedomitá analýza veci v kontexte účinnej právnej úpravy, rozhodovacej činnosti slovenských súdov, ako aj v súlade so stanoviskami právnej vedy, ktoré sú v našom právnom priestore prítomné a všeobecne akceptované. V prípade, že je pacient na vec sám a rozhodne sa podať žalobu „na vlastnú päsť“, budú ho zaiste v konaní čakať nástrahy v podobe špecifík procesného charakteru, alebo v podobe ustálených postupov, ktoré vyplynuli z praxe zdravotníckych sporov.

Doručovanie prostredníctvom elektronických schránok

Dátum:
Autor: JUDr. Tomáš Buzinger
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

V článku informujeme o základných právnych inštitútoch v zákone č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o povinnostiach vyplývajúcich z neho pre orgány verejnej moci, právnické osoby (ďalej len „PO“) zapísané v obchodnom registri, PO nezapísané v obchodnom registri a pre fyzické osoby. Zákonná povinnosť elektronickej komunikácie sa od 1. júla 2017, okrem iných právnických osôb zapísaných v obchodnom registri SR, bude vzťahovať napríklad aj na všetkých lekárov – konateľov, ktorí majú prevádzkovanie ambulancie zapísané ako predmet činnosti obchodnej spoločnosti (s. r. o.) v obchodnom registri SR, ako aj na štatutárov nemocníc, ktoré sú v obchodnom registri SR zapísané ako akciové spoločnosti.

Výber z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Prinášame prehľad novelizovaných predpisov uverejnených v Zbierke zákonov v ostatnom období, ako aj usmernenia publikované vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR.

Utajené pôrody v Slovenskej republike

Dátum:
Autor: JUDr. Vladimír Volčko , Lucia Mitríková
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 2/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

V tomto článku sa venujeme problematike z oblasti gynekológie a pôrodníctva, a to konkrétne utajeným pôrodom. Táto oblasť nie je úplne v centre záujmu medicínskeho a rodinného práva, no každopádne je zaujímavá, a preto považujeme za účelné sa na túto problematiku zamerať a uvedenú oblasť zosumarizovať.

Novela zákona o zdravotnom poistení účinná od 1. januára 2017

Dátum:
Autor: Mgr. Zuzana Földesová Motajová, MSc.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Zákon č. 356/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“), rieši viaceré aktuálne otázky a problémy aplikačnej praxe z účinnosťou od 1. januára 2017.

Z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Prinášame prehľad novelizovaných predpisov uverejnených v Zbierke zákonov v ostatnom období, ako aj usmernenia publikované vo Vestníku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Zákon o registri partnerov verejného sektora

Dátum:
Autor: JUDr. Juraj Tkáč
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 12/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Účelom zákona je zavedenie registra partnerov verejného sektora, ako aj úprava s tým súvisiacich otázok s cieľom legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie vrátane predaja majetku štátu.

Výber z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 11/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Prinášame prehľad novelizovaných predpisov uverejnených v Zbierke zákonov v ostatnom období, ako aj usmernenia publikované vo Vestníku Ministerstva zdravotníctve SR.

„Konštatovanie smrti“ – otázky vyplývajúce z aktuálnej právnej úpravy a aplikačnej praxe (2.)

V minulom čísle sme sa na úvod rozobrali základné pojmy uvedenej problematiky a dotkli sme sa aj súčasnej právnej úpravy stanovenej v zákone o zdravotnej starostlivosti. V tejto časti pokračujeme v analyzovaní právnej úpravy postupu pri úmrtí a prehliadky mŕtveho.

Aktuálne vydanie

6/2017

Právo a manažment v zdravotníctve
6/2017
Ročnik 2017

Zobraziť