VECNÝ POJEM: legislatíva

zoradiť výsledky podľa:

Poplatky v zdravotníctve a novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Od 1. apríla, resp. 1. júna 2015 nadobudne účinnosť novela zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zákon o rozsahu ZS“), ktorým sa súčasne novelizujú aj zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch ZS“) a zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ZS“).

Výber z legislatívy

Dátum:
Autor: www. zbierka.sk
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Uverejňujeme výber legislatívnych zmien v oblasti zdravotníctva.

Ochrana zdravia pri práci v novele zákona č. 355/2007 Z. z. (III.)

Číslo:
Vydanie: 11/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V tomto čísle uverejňujeme poslednú časť zo seriálu článkov, v ktorých sme uviedli aktuálne informácie k zákonu č. 204/2014 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2014.

Ochrana zdravia pri práci v novele zákona č. 355/2007 Z. z. (II.)

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V druhej časti nadviažeme na úvodnú časť článku, v ktorej sme uviedli aktuálne informácie k zákonu č. 204/2014 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2014. Bližšie sme rozobrali povinnosti zamestnanca pri ochrane zdravia pri práci, ako aj problematiku pracovnej zdravotnej služby a podmienky jej zriadenia. V tomto pokračovaní sa oboznámime s náplňou činnosti pracovnej zdravotnej služby vrátane posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu a výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a zmenami v oblasti chorôb z povolania.

Výber z legislatívy

Dátum:
Autor: www. epredpisy.sk
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Uverejňujeme prehľad najnovších legislatívnych zmien v oblasti zdravotníctva.

Novinky v medicínskej legislatíve

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Dňa 28. mája 2014 bol Národnou radou SR schválený zákon, ktorý prezident Slovenskej republiky vrátil dňa 13. júna 2014 na opätovné prerokovanie Národnou radou SR. Následne dňa 24. júna 2014 bol Národnou radou SR po zapracovaní pripomienok schválený zákon č. 185/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela“).

Hniezdo záchrany a jeho právna úprava v Slovenskej republike

Číslo:
Vydanie: 9/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Veľa a často sa v dnešnej spoločnosti hovorí o ochrane života, o práve dieťaťa na život a o spôsoboch, ako takémuto životu pomôcť. Nejde však len o spoločenskú, etickú a právnu otázku. Pri otázke rodičovstva v poslednom období stále častejšie vstupuje do popredia aj finančný aspekt, na ktorý môže v konečnom dôsledku doplatiť práve nenarodené dieťa. Je teda úlohou spoločnosti, aby vytvorilo podmienky a možnosti, ako dať každému dieťaťu možnosť žiť. Predmetom tohto článku je jeden z legálnych prostriedkov, ako umožniť „nechceným“ novorodencom žiť.

Ochrana zdravia pri práci v novele zákona č. 355/2007 Z. z. (I.)

Číslo:
Vydanie: 9/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Každý zamestnávateľ je povinný vytvárať na pracovisku pracovné podmienky, ktoré neohrozujú zdravie zamestnancov a vykonávať účinné preventívne opatrenia na ochranu ich zdravia. Vyhovujúce pracovné podmienky podporujú zdravotný potenciál zamestnancov a, naopak, dlhodobo nevhodné pracovné podmienky s výskytom zdraviu škodlivých faktorov v pracovnom prostredí sa časom prejavia zvýšenou chorobnosťou zamestnancov, a tým aj ekonomickými stratami zamestnávateľa. Na pracoviskách, kde nie je venovaná dostatočná pozornosť ochrane zdravia zamestnancov, môžu vznikať ochorenia súvisiace s prácou alebo choroby z povolania. Náklady vynaložené zamestnávateľom na ochranu zdravia zamestnancov majú jednoznačnú návratnosť v oblasti práceschopnosti, spokojnosti a stabilizácie zamestnancov, a tým aj v produktivite ich práce.

Nové odborné usmernenia MZ SR, nedávne zmeny právnych predpisov a ich vplyv na zdravotnícke služby

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 9/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V tomto článku sa budeme venovať najnovšiemu vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, v ktorom sú okrem iných, najmä dve dôležité odborné usmernenia, regulujúce spoluprácu ambulantných a ústavných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a dvom zákonom, ktoré prinášajú do ambulantnej a ústavnej praxe viacero noviniek. Rozoberieme ich z praktického pohľadu a poukážeme na niektoré úskalia, s ktorými by sa pri ich realizácii v praxi mohli stretnúť poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Úvaha nad právnou záväznosťou odborných usmernení Ministerstva zdravotníctva SR

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Ministerstvo zdravotníctva SR je právotvorným orgánom, ktorý svojou legislatívnou činnosťou konkretizuje práva a povinnosti subjektov zapojených do poskytovania zdravotnej starostlivosti vyplývajúcich zo zákona prostredníctvom podzákonných právnych predpisov (vyhlášok, výnosov, opatrení). Okrem toho je v jeho pôsobnosti v súlade so zákonom o zdravotnej starostlivosti vypracúvanie návrhov zásadných smerov a priorít rozvoja štátnej zdravotnej politiky, odborné usmerňovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti, vydávanie štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov. Za týmto účelom vydáva vo Vestníku tzv. odborné usmernenia. Vo vzťahu k poskytovateľom a zdravotníckym pracovníkom sa ponúka otázka – sú odborné opatrenia právne záväzné? Kto ich má dodržiavať?

Aktuálne vydanie

2/2017

Právo a manažment v zdravotníctve
2/2017
Ročnik 2017

Zobraziť