VECNÝ POJEM: Legislatíva

zoradiť výsledky podľa:

Výber z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V článku upozorňujeme na nové predpisy a judikatúru.

Výber z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V článku upozorňujeme na nové predpisy a novelizované predpisy.

Podnikateľské prostredie v zdravotníctve

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 7-8/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Podnikať v slovenskom zdravotníctve nie je ľahké. Sťažuje ho najmä netransparentné a korupčné prostredie spoločnosti, často nejasné a rýchlo sa meniace zákony, slabá vymožiteľnosť práva a pomalé zavádzanie inovatívnych zmien, ktoré by nekalým praktikám v tejto sfére podnikania zabránili alebo ich aspoň obmedzili na minimum.

Výber z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 6/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V článku upozorňujeme na nové predpisy, novelizované predpisy a judikatúru.

Výber z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V nasledujúcom článku sú uvedené najnovšie zmeny v legislatíve.

Novinky v poplatkoch vyberaných v zdravotníckych zariadeniach

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Dňa 12. februára 2015 bol Národnou radou SR schválený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“). (Pozn.: V čase redakčnej uzávierky časopisu zákon ešte nebol publikovaný v Zbierke zákonov.) Novela mení predovšetkým zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozsahu ZS“).

Poznámka ku kategorizácii špeciálnych zdravotníckych materiálov

Číslo:
Vydanie: 3/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V ostatnom čase v odborných kruhoch zarezonovala otázka preplácania tzv. špeciálnych zdravotníckych materiálov zdravotnou poisťovňou. V úvode tejto polemiky bolo vydanie tzv. interného kategorizačného zoznamu Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s., ktorý bol následne premenovaný na Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálne stanovenou tzv. pripočítateľnou položkou [1].

Poplatky v zdravotníctve a novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Od 1. apríla, resp. 1. júna 2015 nadobudne účinnosť novela zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zákon o rozsahu ZS“), ktorým sa súčasne novelizujú aj zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch ZS“) a zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ZS“).

Výber z legislatívy

Dátum:
Autor: www. zbierka.sk
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Uverejňujeme výber legislatívnych zmien v oblasti zdravotníctva.

Ochrana zdravia pri práci v novele zákona č. 355/2007 Z. z. (III.)

Číslo:
Vydanie: 11/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V tomto čísle uverejňujeme poslednú časť zo seriálu článkov, v ktorých sme uviedli aktuálne informácie k zákonu č. 204/2014 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2014.

Aktuálne vydanie

9/2015

Právo a manažment v zdravotníctve
9/2015
Ročnik 2015

Zobraziť