VECNÝ POJEM: legislatíva

zoradiť výsledky podľa:

Z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 4/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Uverejňujeme prehľad novelizovaných predpisov, ktoré boli publikované v ostatnom období v Zbierke zákonov SR, ako aj opatrení Ministerstva zdravotníctva SR, uverejnených vo Vestníku ministerstva. Na záver uvádzame výber z najnovších rozhodnutí Najvyššieho súdu ČR v oblasti zdravotníctva.

Novinky v medicínskej legislatíve v roku 2015 a 2016

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Počas roka 2015 bolo prijatých viacero právnych predpisov, ktoré sa týkajú oblasti zdravotníctva. Viaceré prijaté novely majú niekoľko dátumov účinností a novelizujú viaceré predpisy súčasne. V článku prinášame ich súhrnný prehľad.

Z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Uverejňujeme prehľad nových aj novelizovaných predpisov, ktoré boli publikované v ostatnom období.

Z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 2/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Uverejňujeme prehľad nových aj novelizovaných predpisov, ako aj usmernení uverejnených vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR.

Peňažné a nepeňažné plnenia prijaté poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: Ing. Lucia Vanková
Rubrika: Ekonomika a manažment

Číslo:
Vydanie: 2/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) publikovanou pod č. 253/2015 Z. z. došlo s účinnosťou od 1. 1. 2016 ku komplexnejšej úprave peňažných a nepeňažných plnení prijatých poskytovateľom zdravotnej starostlivosti od držiteľov. Úpravy tejto problematiky vyplynuli z praxe a riešia nejednoznačné, prípadne nedostatočne upravené situácie v tejto oblasti tak, aby zabezpečili právnu istotu pre dotknutých daňovníkov.

Výber z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Uverejňujeme prehľad nových aj novelizovaných predpisov, ako aj usmernení uverejnených vo Vestníku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Zápal pľúc počas gravidity

Číslo:
Vydanie: 12/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Tento príspevok sa venuje kauze, v ktorej bola posudzovaná administratívnoprávna zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Bola rozhodnutá tohto roku rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 15. apríla. Meritom tejto kauzy sa stalo poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientke zo strany Fakultnej nemocnice v T. koncom novembra roku 2009.

Výber z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 12/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Uverejňujeme prehľad nových aj novelizovaných predpisov, ako aj usmernení uverejnených vo Vestníku MZ SR.

Výber z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 11/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Prinášame prehľad nových predpisov, usmernení uverejnených vo Vestníku MZ SR a Vestníku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a judikatúry.

K novele zákona o verejnom obstarávaní

Dátum:
Autor: JUDr. Juraj Tkáč
Rubrika: Ekonomika a manažment

Číslo:
Vydanie: 11/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Predmetom tohto príspevku je predstavenie novely zákona o verejnom obstarávaní č. 252/2015 Z. z. Uvedená novela má za cieľ zabrániť účasti schránkovým firmám, resp. firmám s nejasnou majetkovou štruktúrou verejného obstarávania. Zákaz účasti schránkových firiem sa však týka len verejného obstarávania, a nejde o komplexný zákaz účasti schránkových firiem pri využívaní verejných zdrojov (čerpanie rôznych investičných stimulov, dotácií a pod.) Novela zavádza aj právomoc Úradu pre verejné obstarávanie zisťovať si údaje o skutočných konečných užívateľoch (napr. formou žiadostí od bánk, ktoré musia odhaliť finančné toky), pričom ak sa preukáže, že uchádzač uviedol nepravdivého konečného užívateľa výhod, Úrad takémuto uchádzačovi uloží pokutu a zároveň rozhodne o zákaze účasti takéhoto uchádzača. Taktiež, ak sa zistí, že údaje o konečnom užívateľovi neboli pravdivé, verejný obstarávateľ má možnosť vypovedať zmluvu s takýmto uchádzačom.

Aktuálne vydanie

4/2016

Právo a manažment v zdravotníctve
4/2016
Ročnik 2016

Zobraziť