VECNÝ POJEM: Pacient

zoradiť výsledky podľa:

Kongres EFORT zameraný na bezpečnosť pacientov

Dátum:
Autor: (JG)
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Najfrekventovanejším termínom na poslednom kongrese EFORT (The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology – Európska federácia národných asociácií ortopédov a traumatológov) bola bezpečnosť pacientov.

Neplatný súhlas podľa prechádzajúceho právneho stavu ako dôvod protiprávnosti konania

Dátum:
Autor: JUDr. Peter Franko , JUDr. Tomáš Husovský
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 4/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Úvaha článku smeruje k praktickému prípadu, ktorý autori pri výkone profesijnej praxe analyzovali. Predmetom článku je konkrétne analýza pojmov informovaný súhlas a protiprávnosť medicínskeho postupu v kontexte predchádzajúcej právnej úpravy poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Zodpovednosť jednotlivca za svoje zdravie?

Dátum:
Autor: (JG)
Rubrika: Ekonomika a manažment

Číslo:
Vydanie: 2/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Vzhľadom na finančnú náročnosť udržiavania fungovania zdravotných systémov jednotlivých krajín je v súčasnosti pre médiá, politikov, odborníkov a nimi formovanú verejnú mienku zložitou oblasťou téma využívania verejných zdrojov na liečenie chorôb súvisiacich s nezdravým životným štýlom jednotlivcov.

Práva pacienta verzus práva zdravotníckeho pracovníka

Dátum:
Autor: Mgr. Viera Hradiská
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 12/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava SR “) garantuje právo na ochranu zdravia jednotlivca – fyzickej osoby. Fungujúci vzťah pacienta ako prijímateľa zdravotnej starostlivosti a zdravotníckeho pracovníka ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti by mal byť založený na vzájomnom rešpektovaní vzájomných práv a povinností pri ich výkone oboma účastníkmi vzťahu. Pre vyváženosť tohto vzťahu je žiaduce, aby pacient aktívne pristupoval k starostlivosti o svoje zdravie a rozhodoval o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, rešpektujúc pritom vzdelanie a odbornosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zdravotnícky pracovník rešpektoval pacienta ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami i povinnosťami vrátane zodpovednosti za svoje zdravie.

Zvládnutie frustrujúcej komunikácie s pacientom

Dátum:
Autor: (JG)
Rubrika: Ekonomika a manažment

Číslo:
Vydanie: 9/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Počas svojej praxe sa každý lekár stretne s rôznymi typmi pacientov. Zvláštnou a komplikovanou skupinou sú pacienti neustále sa sťažujúci na rôzne zdravotné problémy, ktoré však lekár nedokáže pomocou akýchkoľvek medicínskych postupov a vyšetrení identifikovať. Napriek tomu sťažnosti a ponosy pacienta pokračujú a jeho frustrácia sa čoskoro prenesie aj na lekára. Komunikácia s pacientom, ktorého problémy nie je možné medicínskymi postupmi zistiť, patrí nie k tým najhorším prípadom, ale často k tým najmenej príjemným.

Pacient nespolupracujúci so zdravotníckym pracovníkom

Číslo:
Vydanie: 9/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Ako postupovať v prípade, ak pacient, ktorý prišiel iba na preventívnu prehliadku s laboratórnymi výsledkami, následne však nepríde pre hotový nález, nedvíha telefón a nie je ho možné kontaktovať, prípadne si vedome nechce prevziať nález a zatajuje sa? Ak je nález vážny a je nutné ho liečiť, akú ma lekár ďalšiu povinnosť, koho by mal kontaktovať, prípadne, aký je ďalší správny postup?

Povinnosti pacienta v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: Mgr. Viera Hradiská
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Predmetom Ústavou SR garantovaného práva na ochranu zdravia je zdravie jednotlivca – fyzickej osoby. Aj v oblasti realizácie ústavného práva na ochranu zdravia sa aplikuje ústavná zásada rovnosti, na ktorú nadväzuje ústavný zákaz diskriminácie. Keďže adresátom tohto práva na ochranu zdravia je každá fyzická osoba, základnými subjektmi participujúcimi na poskytovaní zdravotnej starostlivosti je prijímateľ zdravotnej starostlivosti (pacient) a zdravotnícky pracovník, ako jej poskytovateľ. Obsahom vzťahu pacienta a zdravotníckeho pracovníka sú vzájomné práva a povinnosti oboch subjektov.

Právo médií na informácie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: Mgr. Dušan Čurila , MUDr. Dušan Čurila
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 4/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Právo pacientov na ochranu súkromia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti patrí medzi najelementárnejšie práva pacienta. Skúsenosti z posledných rokov však naznačujú, že toto právo býva spochybňované predovšetkým zo strany médií. Tie sa odvolávajú na existenciu ich práva na informácie. Výsledok tejto kolízie dvoch práv však vyznieva v mnohých prípadoch v neprospech pacienta.

Asistovaná reprodukcia a vybrané problémy spojené s jej praktickým výkonom

Dátum:
Autor: Ing. Mgr. Katarína Račková
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 4/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

V posledných dvoch vydaniach časopisu som sa venovala otázkam, resp. právnej úprave asistovanej reprodukcie v podmienkach Slovenskej a Českej republiky. Ako už bolo uvedené, asistovaná reprodukcia prináša nádej pre páry, ktoré z akéhokoľvek dôvodu nie sú schopné počať dieťa prirodzenou cestou, s jej praktickým výkonom však súvisí celý rad problémov, ktoré je potrebné riešiť a v ideálnom prípade tiež legislatívne upraviť v záujme dosiahnutia jednotného postupu všetkých subjektov zúčastnených na tomto procese. Problémov, ktoré súvisia s realizáciou umelého oplodnenia, je pomerne veľké množstvo. Väčšinu z nich možno zaradiť do kategórie medicínskych, ktorých riešenie je predovšetkým v rukách odborníkov na reprodukčnú medicínu.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobám nespôsobilým dať informovaný súhlas

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Môže lekár poskytnúť zdravotnú starostlivosť dieťaťu, ktoré prišlo na vyšetrenie bez rodiča? Možno osobe, ktorá je zbavená spôsobilosti na právne úkony poskytovať zdravotnú starostlivosť len na základe jej súhlasu? Možno takejto osobe poskytovať zdravotnú starostlivosť, keď s jej poskytnutím nesúhlasí? Na tieto otázky sa pokúsim odpovedať. Viaceré okruhy, ktorým sa budem venovať, nie sú v súčasnej dobe v právnych normách riešené jednoznačné, alebo ich úprava nezodpovedá aplikačnej praxi.

Aktuálne vydanie

7-8/2014

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2014
Ročnik 2014

Zobraziť