VECNÝ POJEM: Poradňa

zoradiť výsledky podľa:

Posúdenie duševnej spôsobilosti u učiteľov – je nutné psychologické vyšetrenie?

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 6/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

V rámci prevádzkovania praxe praktického lekára pre dospelých prichádzame do kontaktu s problematikou posudzovania zdravotnej spôsobilosti. V prípade posudzovania zdravotnej spôsobilosti pedagogických zamestnancov ide o posúdenie nielen telesnej, ale aj duševnej spôsobilosti na výkon povolania. Zaujíma nás, či je zo zákona potrebné posúdenie duševnej spôsobilosti učiteľov riadnym psychologickým vyšetrením klinickým psychológom, alebo je (za predpokladu negatívnej anamnézy na psychické problémy či psychiatrické diagnózy v zdravotnej dokumentácii) dostatočné posúdenie praktickým lekárom pre dospelých?

Preventívne lekárske prehliadky a pracovná doba

Dátum:
Autor: Ing. Daniela Gecelovská
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 5/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Môže zamestnávateľ vyslať svojho zamestnanca na ôsmu hodinu ráno na preventívnu lekársku prehliadku, keď v ten istý deň tento zamestnanec odpracuje celú pracovnú zmenu, ktorá začína o 14,00 hodine? Pracuje v štvorzmennej prevádzke.

Vstupná lekárska prehliadka

Dátum:
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 5/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Chcem sa opýtať, aký čas platí vstupná lekárska prehliadka? Nemyslím tým zákon č. 124/2006 Z. z. § 16 ods. 4, kde sa hovorí o posudku nie staršom ako 6 mesiacov, lebo to platí len pre činnosti uvedené v prílohe č. 1a).

Prideľovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Dátum:
Autor: RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 5/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Ako by sa mali prideľovať osobné ochranne pracovné prostriedky (OOPP), ktoré máme v smernici uvedené s dobou používania podľa potreby? Keďže názory našich zamestnancov sú rôzne, a to v tom, že niektorí vravia, že by sa mali všetky OOPP s dobou používania podľa potreby prideliť zamestnancovi okamžite pri nástupe do zamestnania, iní zase, že by sa mali prideliť, až keď ich zamestnanec bude potrebovať.

Prijaté peňažné plnenie

Dátum:
Autor: Ing. Lucia Vanková
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 9/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Ak je slovenskému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (lekárovi) poskytnuté alebo vyplatené peňažné plnenie zo zdrojov v zahraničí od držiteľa, ktorý na území SR nemá stálu prevádzkareň ani organizačnú zložku, je povinný oznámiť a odviesť zrážkovú daň z peňažného plnenia poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, t. j. lekár? Ak áno – aká je lehota na oznámenie a odvedenie zrážkovej dane? Je to do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po poskytnutí peňažného plnenia alebo do konca mesiaca po uplynutí kalendárneho roka tak, ako je to pri nepeňažných plneniach?

Vedenie zdravotnej dokumentácie

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 12/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Ktorý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný viesť zdravotnú dokumentáciu, a v akom rozsahu?

Odborný zástupca v ambulancii (s. r. o.)

Dátum:
Autor: Mgr. Zuzana Zoláková
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 4/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Aký pracovný pomer (resp. dohodu o pracovnej činnosti, o vykonaní práce) musí mať odborný garant v ambulancii (s. r. o.), plný alebo môže byť aj skrátený?

Metodické usmernenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Som lekárka špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Ako zmluvný lekár zdravotnej poisťovne každý mesiac vykazujem zdravotnej poisťovni výkony, ktoré som vykonala pre jej poistencov, a to podľa odporúčaní v Metodickom usmernení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou elektronickou formou. V tomto usmernení sa uvádza, že pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti špecifikovaným poistencom – poisteným v zahraničí (EÚ), je potrebné zaslať aj kópiu lekárskej správy alebo záznamu z ošetrenia – ako prílohu elektronickej faktúry. Je možné takouto formou zaslať, a teda sprístupniť zdravotnú dokumentáciu pacienta (občan SR, pracujúci a poistený v zahraničí) zdravotnej poisťovni? Konkrétne pracovníkovi zdravotnej poisťovne, ktorý spracováva výkony, ale nie je revízny lekár, ani revízna sestra, ani revízny farmaceut a nemá žiadne poverenie na výkon kontroly? Nie je mi ani celkom jasné, či každomesačné spracovávanie výkazov (kódov výkonov a ich bodových hodnôt, správne priradenie diagnóz ku kódu odbornosti) je kontrola zo strany zdravotnej poisťovne v zmysle zákona. Pravdou ale je, že zdravotná poisťovňa koná na základe Metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Je toto usmernenie v súlade so zákonom?

Ukončenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 5/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Som lekár – gynekológ a pracujem v súkromnej ambulancii. Ako mám postupovať, keď naša pacientka – máme s ňou dohodu na dobu neurčitú – zmení gynekológa tak, že s ním uzavrie novú dohodu a neoznámi nám to, neodstúpi od dohody u nás v zmysle ustanovenia § 12 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zaniká smrťou osoby, smrťou alebo zánikom poskytovateľa alebo po doručení písomného odstúpenia od dohody prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody, ani jej nový lekár si nevyžiada od nás zdravotnú dokumentáciu? Následne nám ­poisťovňa prestane platiť a ja sa to dozviem náhodou pri riešení konfliktu s poisťovňou. Takýchto prípadov máme veľmi veľa. Ale stal sa nám aj prípad, že takúto pacientku sme vyradili a následne prišla, že ona nič také neurobila a poisťovňa nám dala mylnú informáciu. Je možná za to nejaká sankcia voči pacientke? Čo znamená „preukázateľné odovzdanie zdravotnej dokumentácie“, napr. lekár v Martine verzus lekár v Bratislave, kde pacientka napr. odíde – zmení lekára.

Problémy s odbermi biologického materiálu

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Chronicky sa opakujúcim problémom, narušujúcim aj vzťahy medzi všeobecnými a odbornými lekármi, je odber biologického materiálu, či už na predoperačné interné vyšetrenie alebo potrebné na diagnostický proces. Kto je povinný vykonať odbery biologického materiálu? Upravuje túto problematiku nejaký zákon alebo vyhláška?

Aktuálne vydanie

7-8/2017

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2017
Ročnik 2017

Zobraziť