VECNÝ POJEM: Poradňa

zoradiť výsledky podľa:

Problémy s odbermi biologického materiálu

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Chronicky sa opakujúcim problémom, narušujúcim aj vzťahy medzi všeobecnými a odbornými lekármi, je odber biologického materiálu, či už na predoperačné interné vyšetrenie alebo potrebné na diagnostický proces. Kto je povinný vykonať odbery biologického materiálu? Upravuje túto problematiku nejaký zákon alebo vyhláška?

Nepriznanie nákladov súdom za podanie lekárskej správy

Dátum:
Autor: Mgr. Jaroslav Nižňanský
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Naše neštátne zdravotnícke zariadenie bolo okresným súdom v súvislosti s rozvodom manželov, ktorých deti sú klientmi nášho zariadenia, požiadané o zaslanie správy o zdravotnom stave maloletých detí a o výške výdavkov, ktoré vznikajú matke v súvislosti s ich zdravotným stavom. Uvedené sme poskytli v stanovenom termíne a taktiež sme zaslali súdu faktúru za spracovanie uvedených podkladov v zmysle interného cenníka nášho zariadenia. Súd následne žiadal o špecifikáciu nákladov v zmysle § 128 Občianskeho súdneho poriadku (OSP), na čo sme zaslali kópie nášho cenníka.

Súdom nám bolo doručené uznesenie, v ktorom rozhodol o nepriznaní vecných nákladov za podanie lekárskej správy o zdravotnom stave maloletých detí rozvádzaných manželov s odvolaním sa na § 128 OSP, podľa ktorého je každý bez zbytočného odkladu na požiadanie súdu povinný písomne oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie súdu, za náhradu vecných nákladov. Okrem iného uvádza: „Podľa názoru súdu písomné oznámenie o skutočnostiach majúcich význam pre konanie a rozhodovanie súdu nie je službou poskytovanou za odplatu. Obdobné stanovisko zaujalo aj obchodnoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR (Obpj 3/2008). Oznamovateľ má v spojitosti s ustanovením § 128 OSP právo na náhradu vecných nákladov, ktorú mu v spojitosti so splnením si povinnosti vznikli. Tieto náklady však musia byť odôvodnené a spravidla predstavujú výdavky oznamovateľa napríklad za materiál, poštovné. ... Súd nemohol oznamovateľovi priznať náhradu vecných nákladov, nakoľko ich aj napriek výzve nešpecifikoval, oznamovateľ sa obmedzil na poukázanie na interný Cenník zdravotníckych úkonov, čo v súvislosti so splnením zákonnej povinnosti súčinnosti v zmysle § 128 OSP nemá právnu relevanciu aj s poukazom na vyššie uvedené stanovisko Najvyššieho súdu SR. “

Postupoval okresný súd správne? Čo by sme mali zmeniť z našej strany, aby sme ako obvodní pediatri na požiadanie súdov, orgánov štátnej správy a pod. neboli povinní pracovať zadarmo? Taktiež prosíme o vysvetlenie, či sme ako zariadenie boli súdení, keďže nám bolo doručené rozhodnutie , ktoré bolo vydávané v rámci rozvodového konania manželov.

Podanie infúznej liečby zdravotnou sestrou

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 6/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Môže zdravotná sestra v ambulancii podať infúznu liečbu aj bez prítomnosti lekára? Za akých podmienok?

Nemožnosť vyšetriť pacienta z vážnych dôvodov na strane lekára

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 5/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Som odborný lekár a mám veľa pacientov. Ak pacienta nemôžem vyšet­riť ihneď, napr. zo zdravotných alebo z kapacitných dôvodov, môžem ho odmietnuť? Nehrozí, že sa na mňa bude pacient sťažovať?

Počet pacientov u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 4/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Aký počet kapitovaných pacientok u gynekológa je stanovený, aby bol naplnený pracovný úväzok?

Pracovná neschopnosť a skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Dátum:
Autor: Mgr. Jaroslav Nižňanský
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 4/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Dňa 26. 2. 2013 lekár podpísal pracovnú zmluvu na poliklinike a začal tam pracovať od 1. 3. 2013 na skrátený pracovný úväzok – dvakrát do týždňa, v stredu a piatok od 8.00 h do 16.30 h a v pondelok od 8.00 h do 10.00 h. Vo všetkých prípadoch išlo o ordinačné hodiny, t. j. bežne o 16.00 h prišli na vyšetrenie 2-3 pacientky.

Ochrana súkromia zamestnancov

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 4/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Som zamestnancom súkromného zdravotníckeho zariadenia, ktorého majiteľ, a súčasne riaditeľ pracuje priamo v budove, v ktorej sa poskytuje liečebno-preventívna starostlivosť. Pracujem v ambulancii, ktorá je vybavená príslušným medicínskym zariadením a medicínskymi prístrojmi. V ambulancii mám písací stôl so zásuvkami a domnieval som sa, že si do nich môžem ukladať svoje osobné veci. Je prípustné, aby majiteľ po mojom odchode z práce kontroloval obsah zásuviek, fotil ich a prezentoval personálu? V zásuvkách boli len osobné veci. Dôvodom prezentácie mal byť neporiadok, ktorý je v zásuvke. Aj keď je písací stôl majetkom riaditeľa a majiteľa – odhliadnuc od etického aspektu – má na takého jednanie právo?

Predaj výživových doplnkov

Dátum:
Autor: Mgr. Jaroslav Nižňanský
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 3/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Som konateľkou spoločnosti s ručením obmedzeným, prevádzkujem internú ambulanciu, v rámci toho mám živnostenský list v rozsahu základnej živnosti. Môžem predávať výživové doplnky dodávané panamskou spoločnosťou, ktoré majú certifikát v EÚ - konkrétne v Českej republike?

Predpisovanie liekov sestrou

Dátum:
Autor: Mgr. Jaroslav Nižňanský
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V súčasnom období sa v lekárskej oblasti často možno stretnúť so situáciou, kedy zdravotné sestry vydávajú chronickým pacientom, ktorým sa pravidelne niekoľko rokov predpisujú tie isté lieky, lekárske predpisy samostatne bez vyšetrenia pacienta lekárom, niekedy dokonca, bez fyzickej prítomnosti lekára. Na základe skúseností pacientov možno konštatovať, že najčastejšie k tejto situácii dochádza v súvislosti so všeobecnými lekármi.

Ochrana lekára pred nepravdivým osočovaním a ohováraním

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Stal som sa „terčom“ nepravdivého osočovania a ohovárania pacienta pred inými lekármi a aj pacientmi. Dá sa takémuto ataku vôbec brániť? Ak áno, akým spôsobom?

Aktuálne vydanie

3/2014

Právo a manažment v zdravotníctve
3/2014
Ročnik 2014

Zobraziť