VECNÝ POJEM: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

zoradiť výsledky podľa:

Právne aspekty cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a národné kontaktné miesto

Dátum:
Autor: Mgr. Viera Hradiská
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Slovenská republika ako členský štát Európskej únie transponovala do svojho právneho poriadku Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „smernica“). Obsah smernice o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti možno rozdeliť do dvoch základných oblastí: na nárok a refundáciu na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a na oblasť spolupráce členských krajín v zdravotnej starostlivosti.

Organizácia a riadenie systému prevencie a kontroly nemocničných nákaz

Dátum:
Autor: MUDr. Katarína Naďová
Rubrika: Ekonomika a manažment

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Aj napriek skutočnosti, že nemocničné nákazy sú stredobodom záujmu verejného zdravotníctva a verejnosti, v Slovenskej republike doteraz nebol prijatý Program prevencie a kontroly nozokomiálnych nákaz, tak ako sa to očakáva od členského štátu Európskej únie.

Exekučné konanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: JUDr. Ivan Humeník, PhD. , JUDr. Peter Franko
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Predmetom článku je analýza aktuálnych legislatívnych možností vykonania exekúcie na zdravotníckych zariadeniach ako z perspektívy pacienta, tak aj zdravotníckeho zariadenia.

Analýza zmlúv poskytovateľov zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami z hľadiska ambulantnej praxe

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 5/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Častým fenoménom v praxi je slabá znalosť obsahu zmlúv so zdravotnými poisťovňami zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí si v nich najčastejšie všímajú len limity a cenu bodu, resp. kapitácie, avšak iné dôležité, najmä sankčné opatrenia, ktoré ich môžu čakať zo strany zdravotnej poisťovne, ak si nesplnia svoje v zmluve zakotvené povinnosti, si pred jej podpisom často neprečítajú vôbec alebo len povrchne. Potom sú pri kontrole často prekvapení, ale spravidla už býva neskoro. Aj tu platí známa fráza – neznalosť zákona (resp. obsahu zmluvy) neospravedlňuje. Cieľom tohto článku je poukázať na najväčšie úskalia zmlúv so zdravotnými poisťovňami, z hľadiska poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Súčasné chápanie spirituality pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Číslo:
Vydanie: 3/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V článku chceme priblížiť a definovať predovšetkým súčasné chápanie spirituality pacienta a zároveň poukázať na dôležitosť tohto fenoménu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, keďže v súčasnej dobe sa kladie veľký dôraz na komplexnú kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Táto starostlivosť sa podieľa na ochrane zdravia, na prevencii chorôb, zohráva dôležitú úlohu pri upevňovaní zdravia a pri zmierňovaní utrpenia pacientov. Jej neoddeliteľnou súčasťou je rešpektovanie hodnoty ľudského jedinca.

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Porucha vedomia s kŕčmi

Číslo:
Vydanie: 1/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V tomto článku sa budeme podrobnejšie venovať rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „NS SR“) z 30. októbra 2008, v ktorom bol po právnej stránke posudzovaný prípad poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientke V.G., ktorá bola hospitalizovaná od 30. novembra 2005 do 2. decembra 2005 v NsP v L.M. pre menieriformnú symptomatológiu s podozrením na poruchu prekrvenia vo vertebroziálnom riečišti. Ako žalobca vystupuje v tomto spore poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – NsP L.M. a ako žalovaný Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj „Úrad pre dohľad“). Kauzu rozhodoval NS SR v trojčlennom senáte.

Problémy s odbermi biologického materiálu

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Chronicky sa opakujúcim problémom, narušujúcim aj vzťahy medzi všeobecnými a odbornými lekármi, je odber biologického materiálu, či už na predoperačné interné vyšetrenie alebo potrebné na diagnostický proces. Kto je povinný vykonať odbery biologického materiálu? Upravuje túto problematiku nejaký zákon alebo vyhláška?

„Adventné“ zmeny v právnej úprave prednostných ambulantných vyšetrení

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 12/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Dňa 29. októbra 2013 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 365/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela“). Pôvodne poslanecký návrh troch opozičných poslancov našiel po zapracovaní pripomienok širokú podporu naprieč politickým spektrom a bol schválený ústavnou väčšinou.

Globálny nárast medicínskej turistiky

Dátum:
Autor: (JG)
Rubrika: Ekonomika a manažment

Číslo:
Vydanie: 12/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Globalizácia sa prejavuje mnohými spôsobmi. Nie je to len o rýchlom prenose informácií, myšlienok, tovarov a služieb. Ľudia vďaka nej môžu prichádzať s novými spôsobmi riešenia svojich životných peripetií. Jednou z oblastí, ktorej sa globalizácia, dotkla je aj zdravotníctvo. Okrem nových technologických možností, ktoré lekárom umožňujú prostredníctvom telekomunikačných zariadení konzultovať svoje problémy s kolegami na druhom konci sveta, sa aj pre pacienta otvorili nové možnosti. S riešením jeho zdravotných problémov mu môže pomôcť aj zdravotníctvo v inej krajine, a to za oveľa výhodnejších finančných podmienok. Vďaka tomu nastal nezadržateľný rozvoj „medicínskej turistiky“. Títo „turisti“ za zdravím cestujú z USA do Strednej a Južnej Ameriky za cenovo prijateľným ošetrením, z Veľkej Británie do Indie pre kratšie čakacie lehoty, z Nigérie do Európy za primeranou kvalitou služieb. Nie je pri tom tajomstvom, že nárast podobného trendu sledujeme aj na Slovensku, i keď treba priznať, že okolité krajiny sú v tejto otázke už oveľa ďalej. Aké sú však klady a zápory medicínskej turistiky?

Poplatky v zdravotníctve stále čakajú na systémové riešenie

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 12/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V novodobej histórii boli poplatky do slovenského zdravotníctva po prvýkrát zavedené v januári 2006. Odvtedy sa zákony zaoberajúce sa poplatkami v zdravotníctve síce niekoľkokrát novelizovali, ale ich znenia nie sú natoľko presné, aby bolo odbornej aj laickej verejnosti jasné, kedy, koľko a za čo je potrebné v zdravotníctve platiť.

Aktuálne vydanie

2/2017

Právo a manažment v zdravotníctve
2/2017
Ročnik 2017

Zobraziť