VECNÝ POJEM: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

zoradiť výsledky podľa:

Zásah záchrannej zdravotnej služby u duševne chorej osoby a u osoby s príznakmi duševnej poruchy

Číslo:
Vydanie: 12/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Zásah posádky záchrannej zdravotnej služby má niekedy veľmi špecifický priebeh. Príkladom takýchto zásahov môže byť poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti duševne chorej osobe alebo osobe s príznakmi duševnej poruchy. V tomto článku sa budeme zaoberať práve vybranými aspektmi tohto typu poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Vybrané právne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti maloletému pacientovi

Číslo:
Vydanie: 12/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Našim cieľom je rozobrať vybrané právne otázky, ktoré sa týkajú poskytovania zdravotnej starostlivosti maloletému pacientovi a s ktorými sa bežne stretávajú zdravotnícki pracovníci v praxi, prípadne poukázať na nejednoznačnosť a zložitosť riešenia niektorých situácií, ktoré prináša zdravotnícka prax.

K povinnosti lekára a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti informovať o podozrení zo spáchania trestného činu na pacientovi

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Článok analyzuje povinnosti zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z pohľadu oznamovania, resp. neoznamovania trestných činov, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s výkonom ich činnosti. Autori si kladú za cieľ predložiť základnú charakteristiku právnej úpravy a analýzu možných postupov a následkov konania zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri nakladaní s informáciami o podozrení zo spáchania trestného činu.

Metodické usmernenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Som lekárka špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Ako zmluvný lekár zdravotnej poisťovne každý mesiac vykazujem zdravotnej poisťovni výkony, ktoré som vykonala pre jej poistencov, a to podľa odporúčaní v Metodickom usmernení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou elektronickou formou. V tomto usmernení sa uvádza, že pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti špecifikovaným poistencom – poisteným v zahraničí (EÚ), je potrebné zaslať aj kópiu lekárskej správy alebo záznamu z ošetrenia – ako prílohu elektronickej faktúry. Je možné takouto formou zaslať, a teda sprístupniť zdravotnú dokumentáciu pacienta (občan SR, pracujúci a poistený v zahraničí) zdravotnej poisťovni? Konkrétne pracovníkovi zdravotnej poisťovne, ktorý spracováva výkony, ale nie je revízny lekár, ani revízna sestra, ani revízny farmaceut a nemá žiadne poverenie na výkon kontroly? Nie je mi ani celkom jasné, či každomesačné spracovávanie výkazov (kódov výkonov a ich bodových hodnôt, správne priradenie diagnóz ku kódu odbornosti) je kontrola zo strany zdravotnej poisťovne v zmysle zákona. Pravdou ale je, že zdravotná poisťovňa koná na základe Metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Je toto usmernenie v súlade so zákonom?

Novinky v medicínskej legislatíve

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Dňa 28. mája 2014 bol Národnou radou SR schválený zákon, ktorý prezident Slovenskej republiky vrátil dňa 13. júna 2014 na opätovné prerokovanie Národnou radou SR. Následne dňa 24. júna 2014 bol Národnou radou SR po zapracovaní pripomienok schválený zákon č. 185/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela“).

Negatívny reverz ako právny inštitút

Autori vo svojom príspevku analyzujú negatívny reverz, ako právny inštitút. Jeho podstatou je neudelenie informovaného súhlasu pacientom alebo odvolanie skôr udeleného informovaného súhlasu a tým de facto odmietnutie určitého terapeutického či diagnostického úkonu. Právna úprava negatívneho reverzu je nedostatočná, čo vedie ku problémom a nejasnostiam v praxi, hoci existujú štandardizované vzory negatívneho reverzu.

Nové odborné usmernenia MZ SR, nedávne zmeny právnych predpisov a ich vplyv na zdravotnícke služby

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 9/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V tomto článku sa budeme venovať najnovšiemu vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, v ktorom sú okrem iných, najmä dve dôležité odborné usmernenia, regulujúce spoluprácu ambulantných a ústavných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a dvom zákonom, ktoré prinášajú do ambulantnej a ústavnej praxe viacero noviniek. Rozoberieme ich z praktického pohľadu a poukážeme na niektoré úskalia, s ktorými by sa pri ich realizácii v praxi mohli stretnúť poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Vybrané procesné aspekty administratívnoprávnej zodpovednosti v judikatúre Najvyššieho súdu SR

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Niektoré súdne rozhodnutia, ktorých meritom je hodnotenie administratívnoprávnej zodpovednosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bývajú veľmi stručné a argumentačne skromné. V mnohých prípadoch je však skutočnou príčinou tohto javu to, že súd pri hodnotení kauzy skonštatoval nedodržanie niektorých dôležitých procesných pravidiel v postupe správnych orgánov. V tomto článku demonštratívne priblížime dve rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, v ktorých súd identifikoval porušenie významných procesnoprávnych noriem zo strany správnych orgánov.

Právne aspekty cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a národné kontaktné miesto

Dátum:
Autor: Mgr. Viera Hradiská
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Slovenská republika ako členský štát Európskej únie transponovala do svojho právneho poriadku Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „smernica“). Obsah smernice o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti možno rozdeliť do dvoch základných oblastí: na nárok a refundáciu na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a na oblasť spolupráce členských krajín v zdravotnej starostlivosti.

Organizácia a riadenie systému prevencie a kontroly nemocničných nákaz

Dátum:
Autor: MUDr. Katarína Naďová
Rubrika: Ekonomika a manažment

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Aj napriek skutočnosti, že nemocničné nákazy sú stredobodom záujmu verejného zdravotníctva a verejnosti, v Slovenskej republike doteraz nebol prijatý Program prevencie a kontroly nozokomiálnych nákaz, tak ako sa to očakáva od členského štátu Európskej únie.

Aktuálne vydanie

1/2015

Právo a manažment v zdravotníctve
1/2015
Ročnik 2015

Zobraziť