VECNÝ POJEM: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

zoradiť výsledky podľa:

Zverejnenie zmlúv zdravotných poisťovní s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a právo na ochranu osobných údajov

Dátum:
Autor: Mgr. Tomáš Mičo
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 11-12/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

V čase písania tohto článku sa vedie diskusia o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „návrh novely“), prejednávanom poslancami Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní 7. schôdze. Návrh novely okrem iných zmien ukladá zdravotným poisťovniam povinnosť uverejniť na svojich internetových stránkach zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia, ktoré uzatvorili s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Návrh vlády na zmenu právnych predpisov

Číslo:
Vydanie: 11-12/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje novely právnych predpisov, ktorých ciele, návrhy a zámery vyplývajú z hlavných téz Programového vyhlásenia vlády SR rozpracovaného pre rezort zdravotníctva.

Úvod do ochrany osobných údajov

Dátum:
Autor: Mgr. Tomáš Mičo
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9-10/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je činnosť, ktorá si vyžaduje celého človeka, napriek tomu však poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí venovať svoju pozornosť celému radu právnych noriem. Okrem tých zákonov, ktoré priamo upravujú vzťahy v oblasti zdravotníctva, sa však nachádza v legislatíve viacero ďalších, ktoré priamo so zdravotníctvom nesúvisia, avšak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je nimi viazaný.

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9-10/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Vzťah pacienta a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti možno charakterizovať z viacerých hľadísk. Ide o vzťah spoločenský, medicínsko-laický, ale celkom nepochybne aj o vzťah právny. Právny vzťah, na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť vzniká ako dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Zdravotná dokumentácia (odovzdávanie a poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie)

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

V minulom čísle sme sa venovali problematike spracúvania, sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie (ďalej aj „dokumentácia“), formami vedenia, zabezpečením a uchovávaním dokumentácie v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z. z.“) a Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR č. 07594/2009-OZS o vedení zdravotnej dokumentácie (ďalej len „Odborné usmernenie“). V tomto článku si rozoberieme nemenej dôležitú časť práce s dokumentáciou – odovzdávanie dokumentácie, preberanie dokumentácie do úschovy, poskytovanie a sprístupňovanie údajov z nej.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti s informovaným súhlasom pacienta (II.)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

V tomto čísle budeme pokračovať v téme poskytovania zdravotnej starostlivosti a budeme sa zaoberať informovaným súhlasom v súvislosti s realizovaním biomedicínskeho výskumu, odberu orgánov, tkanív a buniek, sterilizáciou a účasťou alebo neúčasťou pacienta na výučbe.

Ako lekár prežíva komplikáciu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti?

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 7-8/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Ak túto otázku položíte lekárovi, ktorý podobnú situáciu nezažil na vlastnej koži, jeho odpoveď môže byť iba zbytočným teoretizovaním. Len málokto sa vie vžiť do situácie, v ktorej sa sám neocitol a v tomto prípade to platí dvojnásobne. Inak túto situáciu hodnotí laik, inak odborník a úplne inak jej priamy účastník.

Zdravotná dokumentáciu už nie je iba sumou údajov

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5-6/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Zdravotná dokumentácia je jednou z tém, ktorá medzi zdravotníckymi pracovníkmi trvalo rezonuje. Značnou časťou z nich je označovaná za administratívne náročnú a komplikovanú. Mnohí ju považujú za zbytočnú byrokraciu, ktorá ich oberá o čas, určený ich pacientom. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že pozitívne myšlienky pojem zdravotná dokumentácia v zdravotníckom pracovníkovi neevokuje. Prečo tomu tak je?

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti s informovaným súhlasom pacienta (I.)

Číslo:
Vydanie: 5-6/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas pacienta podľa § 4 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Informovaný súhlas je teda obligatórnou podmienkou, ktorá musí byť nevyhnutne splnená na to, aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebolo v rozpore s právnymi predpismi, a teda aby bol daný medicínsky úkon, resp. lekársky zákrok v súlade s platnými a účinnými právnymi normami.

Prípad nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti počas pôrodu (Kazuistika)

Dátum:
Autor: MUDr. Ján Valko
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5-6/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Oneskoreným vykonaním cisárskeho rezu došlo k ťažkému poškodeniu dieťaťa, ktoré v priebehu niekoľkých hodín po narodení zomrelo.

Aktuálne vydanie

5/2016

Právo a manažment v zdravotníctve
5/2016
Ročnik 2016

Zobraziť