VECNÝ POJEM: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

zoradiť výsledky podľa:

Novinky v medicínskej legislatíve

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Dňa 28. mája 2014 bol Národnou radou SR schválený zákon, ktorý prezident Slovenskej republiky vrátil dňa 13. júna 2014 na opätovné prerokovanie Národnou radou SR. Následne dňa 24. júna 2014 bol Národnou radou SR po zapracovaní pripomienok schválený zákon č. 185/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela“).

Negatívny reverz ako právny inštitút

Autori vo svojom príspevku analyzujú negatívny reverz, ako právny inštitút. Jeho podstatou je neudelenie informovaného súhlasu pacientom alebo odvolanie skôr udeleného informovaného súhlasu a tým de facto odmietnutie určitého terapeutického či diagnostického úkonu. Právna úprava negatívneho reverzu je nedostatočná, čo vedie ku problémom a nejasnostiam v praxi, hoci existujú štandardizované vzory negatívneho reverzu.

Nové odborné usmernenia MZ SR, nedávne zmeny právnych predpisov a ich vplyv na zdravotnícke služby

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 9/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V tomto článku sa budeme venovať najnovšiemu vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, v ktorom sú okrem iných, najmä dve dôležité odborné usmernenia, regulujúce spoluprácu ambulantných a ústavných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a dvom zákonom, ktoré prinášajú do ambulantnej a ústavnej praxe viacero noviniek. Rozoberieme ich z praktického pohľadu a poukážeme na niektoré úskalia, s ktorými by sa pri ich realizácii v praxi mohli stretnúť poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Vybrané procesné aspekty administratívnoprávnej zodpovednosti v judikatúre Najvyššieho súdu SR

Dátum:
Autor: Mgr. Dušan Čurila , MUDr. Dušan Čurila
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Niektoré súdne rozhodnutia, ktorých meritom je hodnotenie administratívnoprávnej zodpovednosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bývajú veľmi stručné a argumentačne skromné. V mnohých prípadoch je však skutočnou príčinou tohto javu to, že súd pri hodnotení kauzy skonštatoval nedodržanie niektorých dôležitých procesných pravidiel v postupe správnych orgánov. V tomto článku demonštratívne priblížime dve rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, v ktorých súd identifikoval porušenie významných procesnoprávnych noriem zo strany správnych orgánov.

Právne aspekty cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a národné kontaktné miesto

Dátum:
Autor: Mgr. Viera Hradiská
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Slovenská republika ako členský štát Európskej únie transponovala do svojho právneho poriadku Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „smernica“). Obsah smernice o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti možno rozdeliť do dvoch základných oblastí: na nárok a refundáciu na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a na oblasť spolupráce členských krajín v zdravotnej starostlivosti.

Organizácia a riadenie systému prevencie a kontroly nemocničných nákaz

Dátum:
Autor: MUDr. Katarína Naďová
Rubrika: Ekonomika a manažment

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Aj napriek skutočnosti, že nemocničné nákazy sú stredobodom záujmu verejného zdravotníctva a verejnosti, v Slovenskej republike doteraz nebol prijatý Program prevencie a kontroly nozokomiálnych nákaz, tak ako sa to očakáva od členského štátu Európskej únie.

Exekučné konanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: JUDr. Ivan Humeník, PhD. , JUDr. Peter Franko
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Predmetom článku je analýza aktuálnych legislatívnych možností vykonania exekúcie na zdravotníckych zariadeniach ako z perspektívy pacienta, tak aj zdravotníckeho zariadenia.

Analýza zmlúv poskytovateľov zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami z hľadiska ambulantnej praxe

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 5/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Častým fenoménom v praxi je slabá znalosť obsahu zmlúv so zdravotnými poisťovňami zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí si v nich najčastejšie všímajú len limity a cenu bodu, resp. kapitácie, avšak iné dôležité, najmä sankčné opatrenia, ktoré ich môžu čakať zo strany zdravotnej poisťovne, ak si nesplnia svoje v zmluve zakotvené povinnosti, si pred jej podpisom často neprečítajú vôbec alebo len povrchne. Potom sú pri kontrole často prekvapení, ale spravidla už býva neskoro. Aj tu platí známa fráza – neznalosť zákona (resp. obsahu zmluvy) neospravedlňuje. Cieľom tohto článku je poukázať na najväčšie úskalia zmlúv so zdravotnými poisťovňami, z hľadiska poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Súčasné chápanie spirituality pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Číslo:
Vydanie: 3/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V článku chceme priblížiť a definovať predovšetkým súčasné chápanie spirituality pacienta a zároveň poukázať na dôležitosť tohto fenoménu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, keďže v súčasnej dobe sa kladie veľký dôraz na komplexnú kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Táto starostlivosť sa podieľa na ochrane zdravia, na prevencii chorôb, zohráva dôležitú úlohu pri upevňovaní zdravia a pri zmierňovaní utrpenia pacientov. Jej neoddeliteľnou súčasťou je rešpektovanie hodnoty ľudského jedinca.

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Porucha vedomia s kŕčmi

Dátum:
Autor: Mgr. Dušan Čurila , MUDr. Dušan Čurila
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V tomto článku sa budeme podrobnejšie venovať rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „NS SR“) z 30. októbra 2008, v ktorom bol po právnej stránke posudzovaný prípad poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientke V.G., ktorá bola hospitalizovaná od 30. novembra 2005 do 2. decembra 2005 v NsP v L.M. pre menieriformnú symptomatológiu s podozrením na poruchu prekrvenia vo vertebroziálnom riečišti. Ako žalobca vystupuje v tomto spore poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – NsP L.M. a ako žalovaný Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj „Úrad pre dohľad“). Kauzu rozhodoval NS SR v trojčlennom senáte.

Aktuálne vydanie

9/2014

Právo a manažment v zdravotníctve
9/2014
Ročnik 2014

Zobraziť