VECNÝ POJEM: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

zoradiť výsledky podľa:

Súčasná rozhodovacia prax súdov pri kvalifikácii subjektívnej a objektívnej zodpovednosti za škodu na zdraví spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Číslo:
Vydanie: 3/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Cieľom článku je objasnenie problematiky kvalifikácie subjektívnej a objektívnej zodpovednosti za škodu na zdraví spôsobenej pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v kontexte súdnych rozhodnutí, ktoré autori pri výkone profesijnej praxe analyzovali. V článku sa autori bližšie venujú rozhodnutiu Najvyššieho súdu Českej republiky vo veci vedenej pod sp. zn. 25 Cdo 3228/2014 zo dňa 16. decembra 2016.

Služby zdravotnej starostlivosti a oslobodenie od DPH

Číslo:
Vydanie: 2/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Služby zdravotnej starostlivosti sú z dôvodu verejného záujmu oslobodené od DPH. Ustanovenie § 29 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), ktoré upravuje, za akých podmienok sú tieto služby oslobodené od dane, vychádza zo smernice Rady 2006/112 ES o spoločnom systéme DPH (ďalej len „smernica o DPH“).

Variabilita právnych konaní iniciovateľných v prípade pochybenia lekára

Dátum:
Autor: JUDr. Ingrid Lanczová
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 12/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Medzinárodným termínom pre pochybenie lekára je tzv. malpractice, t. j. zanedbanie profesionálnej starostlivosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytol starostlivosť pod úrovňou štandardu, a tak spôsobil pacientovi ujmu, zranenie alebo smrť. Vo väčšine prípadov ide o diagnostickú chybu, chybu v dávkovaní liekov, chybu v poskytnutí starostlivosti (vrátane pooperačnej) alebo v liečbe. [1] Ide o prioritný význam pochybenia, hoci nemožno opomenúť ani napr. rozmer týkajúci sa zásahu do osobnostných práv pacienta, či ten, ktorý bude predstavený pri jednotlivých druhoch zodpovednosti.

Budú mať navrhované zmeny v zdravotníctve trvalý charakter?

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 11/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

S novým vedením Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) prišli aj nové nápady, ako zlepšiť fungovanie slovenského zdravotníctva. Nakoľko mnohé z nich sa týkajú dlhodobo pretrvávajúcich a nedostatočne alebo vôbec neriešených problémov, zdravotnícka a aj pacientská verejnosť právom očakávajú, že chystané zmeny budú mať aspoň dlhodobý, ak nie trvalý charakter. V článku sa venujeme niektorým plánovaným zmenám z praktického hľadiska medicínskej, najmä ambulantnej praxe.

Môže exekúcia zabrániť poskytovaniu alebo zabezpečovaniu zdravotnej starostlivosti?

Dátum:
Autor: JUDr. Vladimír Volčko
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 10/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Exekučný poriadok [zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v z. n. p. (ďalej len „Exekučný poriadok“)] je zákonom, po ktorom v praxi siahame až po získaní exekučného titulu, čo je často dlhé obdobie spojené s absolvovaním veľkého množstva pojednávaní a podávaním rôznych písomností na súd. Skúsme sa ale preniesť do momentu, že už exekučný titul, ktorým je napríklad právoplatný rozsudok vo veci samej, je k dispozícii, doložka o právoplatnosti a vykonateľnosti je na ňom vyznačená, no povinná strana dobrovoľne neplní.

Zabezpečenie transparentnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: (JG)
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 10/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je jednou z najdiskutovanejších tém v politickom aj spoločenskom diskurze prakticky na celom svete. Diskusia o efektívnosti, transparentnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti je prakticky nekonečná a otvára stále nové otázky. To naznačuje, že aj toľko pertraktované problémy slovenského zdravotníctva nie sú v kontexte problémov iných zdravotných systémov ničím výnimočné a sú produktom mnohých civilizačných a globálnych zmien súčasného sveta.

Lekári majú svojich obľúbených pacientov

Dátum:
Autor: (JG)
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 9/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Štúdia vedená výskumníkmi na americkej Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health sa ako jedna z prvých zaoberala problematikou lekárskych preferencií ohľadom pacientov. Zisťovala, či lekári preferujú niektorých pacientov viac ako iných. V súhrne z nej vyplynulo, že lekári majú radi väčšinu svojich pacientov, ale predsa len väčšina z lekárov uviedla, že má aj niekoľko obľúbených pacientov. Uvedená štúdia bola zverejnená v on-line vydaní časopisu Patient Education and Counseling.

Ukončený dohľad verzus nový dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: Mgr. Viera Hradiská
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 6/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) ako právnická osoba už viac ako desať rokov v oblasti verejnej správy vykonáva v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) dohľad nad verejným zdravotným poistením a dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Vychádzajúc z doterajšej aplikačnej praxe sa pod dohľadom nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti rozumie kontrola a zisťovanie, či bola pacientom zdravotná starostlivosť poskytnutá správne v rozsahu povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vymedzenej v § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Problematické zavádzanie katétra

Číslo:
Vydanie: 5/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V príspevku analyzujeme dve rozhodnutia Najvyššieho súdu SR zo 16. apríla 2013, ktoré spolu obsahovo priamo súvisia. Išlo o trestnoprávnu kauzu, v ktorej vystupovali na pozícii obžalovaných lekár a lekárka v Nemocnici s poliklinikou v B. Okresným súdom v Prievidzi boli 21. júna 2010 odsúdení zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 zákona č. 140/1961 Zb., Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „starý Trestný zákon“).

Dokazovanie protiprávneho (non lege artis) konania lekára v civilnom konaní vedenom o náhradu škody

Dátum:
Autor: JUDr. Ingrid Lanczová
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Štúdia sa zameriava na analýzu § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) za účelom posúdenia, čo musí byť v civilnom konaní o náhradu škody dokázané za účelom obsiahnutia pojmu non lege artis, teda protiprávneho konania ako jedného zo štyroch predpokladov dokázania zodpovednosti lekára a následného prisúdenia náhrady škody (ujmy) na zdraví. Zameriava sa na objasnenie požiadavky, aby konanie lekára bolo v súlade s objektívnym právom a súčasnými poznatkami lekárskej vedy, pričom osobitnú pozornosť venuje potrebe štandardizácie diagnostických a terapeutických postupov.

Aktuálne vydanie

7-8/2017

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2017
Ročnik 2017

Zobraziť