VECNÝ POJEM: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

zoradiť výsledky podľa:

Lekári majú svojich obľúbených pacientov

Dátum:
Autor: (JG)
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 9/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Štúdia vedená výskumníkmi na americkej Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health sa ako jedna z prvých zaoberala problematikou lekárskych preferencií ohľadom pacientov. Zisťovala, či lekári preferujú niektorých pacientov viac ako iných. V súhrne z nej vyplynulo, že lekári majú radi väčšinu svojich pacientov, ale predsa len väčšina z lekárov uviedla, že má aj niekoľko obľúbených pacientov. Uvedená štúdia bola zverejnená v on-line vydaní časopisu Patient Education and Counseling.

Ukončený dohľad verzus nový dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: Mgr. Viera Hradiská
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 6/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) ako právnická osoba už viac ako desať rokov v oblasti verejnej správy vykonáva v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) dohľad nad verejným zdravotným poistením a dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Vychádzajúc z doterajšej aplikačnej praxe sa pod dohľadom nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti rozumie kontrola a zisťovanie, či bola pacientom zdravotná starostlivosť poskytnutá správne v rozsahu povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vymedzenej v § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Problematické zavádzanie katétra

Číslo:
Vydanie: 5/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V príspevku analyzujeme dve rozhodnutia Najvyššieho súdu SR zo 16. apríla 2013, ktoré spolu obsahovo priamo súvisia. Išlo o trestnoprávnu kauzu, v ktorej vystupovali na pozícii obžalovaných lekár a lekárka v Nemocnici s poliklinikou v B. Okresným súdom v Prievidzi boli 21. júna 2010 odsúdení zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 zákona č. 140/1961 Zb., Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „starý Trestný zákon“).

Dokazovanie protiprávneho (non lege artis) konania lekára v civilnom konaní vedenom o náhradu škody

Dátum:
Autor: JUDr. Ingrid Lanczová
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Štúdia sa zameriava na analýzu § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) za účelom posúdenia, čo musí byť v civilnom konaní o náhradu škody dokázané za účelom obsiahnutia pojmu non lege artis, teda protiprávneho konania ako jedného zo štyroch predpokladov dokázania zodpovednosti lekára a následného prisúdenia náhrady škody (ujmy) na zdraví. Zameriava sa na objasnenie požiadavky, aby konanie lekára bolo v súlade s objektívnym právom a súčasnými poznatkami lekárskej vedy, pričom osobitnú pozornosť venuje potrebe štandardizácie diagnostických a terapeutických postupov.

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Výroky o nesprávnom poskytnutí zdravotnej starostlivosti

Číslo:
Vydanie: 4/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V tomto príspevku sme sa rozhodli bližšie zamerať na dve rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Ich spoločným menovateľom je to, že rozoberali problematické výroky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o nesprávnom poskytnutí zdravotnej starostlivosti. Prvý prípad sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientke s karcinómom štítnej žľazy a druhý poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientke s akútnou pankreatitídou. V oboch rozhodnutiach vystupuje ako žalobca poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a ako žalovaný Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj „Úrad pre dohľad“). Kauzy rozhodoval Najvyšší súd Slovensky republiky (ďalej aj „NS SR“) ako súd odvolací v trojčlennom senáte.

Oslobodenie poskytovania zdravotnej starostlivosti od DPH (II.)

Číslo:
Vydanie: 1/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V tomto čísle uverejňujeme pokračovanie článku k uplatňovaniu § 29 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), podľa ktorého je od dane oslobodené poskytovanie zdravotnej starostlivosti štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami podľa osobitného predpisu a tovary a služby s ňou priamo súvisiace, ak sú poskytované týmito štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami.

Oslobodenie poskytovania zdravotnej starostlivosti od DPH (I.)

Číslo:
Vydanie: 12/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Podľa § 29 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) je od dane oslobodené poskytovanie zdravotnej starostlivosti štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami podľa osobitného predpisu a tovary a služby s ňou priamo súvisiace, ak sú poskytované týmito štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami.

Vyškolení tlmočníci znižujú mieru pochybenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: (JG)
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 12/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V súčasnej dobe zvýšenej migrácie svetovej populácie sa aj zdravotnícky personál v čoraz väčšej miere stretáva s pacientmi s obmedzenou znalosťou jazyka, resp. úplnou neznalosťou jazyka, ktorý je v krajine bežne používaný. Okrem toho sa často, aj v rámci mnohých už v krajine žijúcich minorít, zdravotnícki pracovníci sú konfrontovaní s nedostatočnou jazykovou vybavenosťou pacientov, nutnou k jednoznačnému porozumeniu príznakov ich ochorenia zo strany lekára a aj následného pochopenia navrhovaného liečenia zo strany pacienta.

Právo výberu v slovenskom zdravotníctve – teória a prax

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 12/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Vybrať si lekára či zdravotnícke zariadenie na Slovensku nie je také ľahké, ako by sa mohlo zdať. V mnohých regiónoch chýbajú všeobecní lekári aj špecialisti. Nie všetky nemocnice vykonávajú všetky potrebné výkony, rovnako tak nie všetky majú možnosť výberu nadštandardných služieb.

Má pacient právo na všetko, čo si sám vyberie?

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 11/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V dnešnej pretechnizovanej dobe je niekedy pacient viac informovaný o svojej chorobe ako jeho lekár. To by nebolo na škodu. Horšie však je, ak pacient s týmito informáciami nevie narábať a požaduje od lekára vyšetrenia, ktoré mu lekár nie vždy môže urobiť. Niekedy v tom lekárovi bráni jeho odbornosť, inokedy zasa prehnané požiadavky pacienta, ktorý chce aj pri banálnom ochorení okamžité použitie drahých vyšetrovacích a liečebných metód. Alebo sa pacient môže dožadovať vyšetrenia na špecializovanom pracovisku (napr. pri prvej bolesti v hrudníku sa ihneď dožaduje vyšetrenia na špecializovanom kardiologickom pracovisku), bez zachovania príslušného postupu, teda absolvovania diferenciálno-diagnostických vyšetrení u príslušných odborníkov, ktorí sú kompetentní posúdiť indikáciu vyšetrenia a liečby, s prihliadnutím na čo najlepší efekt pre pacienta. To však takýto pacient málokedy chápe. Často nepochopí ani to, že lekár, ktorého o takýto postup žiada, mu nemôže okamžite vyhovieť, ale musí zachovať istú postupnosť krokov. Rozporom medzi požiadavkami pacienta a možnosťami lekára, resp. nášho zdravotníctva, sa bude venovať tento článok.

Aktuálne vydanie

9/2016

Právo a manažment v zdravotníctve
9/2016
Ročnik 2016

Zobraziť