VECNÝ POJEM: Povinnosť

zoradiť výsledky podľa:

Ústavný súd ČR k výhrade vo svedomí pri povinnom očkovaní

Dátum:
Autor: JUDr. Tomáš Pázmány
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Dňa 22. decembra 2015 rozhodol I. senát Ústavného súdu Českej republiky vo veci vedenej pod sp. zn. I. ÚS 1253/14 (ďalej len „Nález“) o prípade odmietnutia povinného očkovania z dôvodu svetskej výhrady vo svedomí. Napriek tomu, že otázka povinného očkovania a jeho presahov do právnej roviny nie je nová, uvedené konanie pred Ústavným súdom ČR prináša, prípadne rozvíja viaceré zásadné východiská pri odmietnutí povinného očkovania. V článku sa preto podrobnejšie venujeme rozboru svetskej výhrady vo svedomí ako takej, ako aj možnostiam jej uplatnenia v prípade odopretia povinného očkovania. V nadväznosti na nález Ústavného súdu ČR I. ÚS 1253/14 zároveň poukážeme aj na staršie rozhodnutia ústavných súdov SR a ČR. Zásadným je z tohto pohľadu predovšetkým nález Ústavného súdu ČR III. ÚS 449/06.

Má pacient právo na všetko, čo si sám vyberie?

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 11/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V dnešnej pretechnizovanej dobe je niekedy pacient viac informovaný o svojej chorobe ako jeho lekár. To by nebolo na škodu. Horšie však je, ak pacient s týmito informáciami nevie narábať a požaduje od lekára vyšetrenia, ktoré mu lekár nie vždy môže urobiť. Niekedy v tom lekárovi bráni jeho odbornosť, inokedy zasa prehnané požiadavky pacienta, ktorý chce aj pri banálnom ochorení okamžité použitie drahých vyšetrovacích a liečebných metód. Alebo sa pacient môže dožadovať vyšetrenia na špecializovanom pracovisku (napr. pri prvej bolesti v hrudníku sa ihneď dožaduje vyšetrenia na špecializovanom kardiologickom pracovisku), bez zachovania príslušného postupu, teda absolvovania diferenciálno-diagnostických vyšetrení u príslušných odborníkov, ktorí sú kompetentní posúdiť indikáciu vyšetrenia a liečby, s prihliadnutím na čo najlepší efekt pre pacienta. To však takýto pacient málokedy chápe. Často nepochopí ani to, že lekár, ktorého o takýto postup žiada, mu nemôže okamžite vyhovieť, ale musí zachovať istú postupnosť krokov. Rozporom medzi požiadavkami pacienta a možnosťami lekára, resp. nášho zdravotníctva, sa bude venovať tento článok.

Povinné členstvo v Slovenskej (nielen) lekárskej komore – kolízia právnej zodpovednosti

Dátum:
Autor: MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 9/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Zo strany predstaviteľov profesijných komôr v zdravotníctve (teda nielen lekárskej) opakovane zaznievajú vyjadrenia o potrebe povinného členstva pre všetkých lekárov (a ostatných zdravotníckych pracovníkov) vo svojej profesijnej komore, a to ako podmienke výkonu povolania. Podľa môjho názoru je argumentácia oboch strán (zástancov či odporcov) často účelová, prípadne len všeobecná, nezaoberá sa hlbšie podstatnými dôvodmi, ale ani rizikami povinného členstva pre lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov, ktorí môžu byť v rôznom právnom postavení: bežných zamestnancov v zmysle zákona č. 311/2001 Zákonník práce (ďalej len „ZP“), prípadne odborných zástupcov v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“), a tým teda ako vedúcich zamestnancov v zmysle Zákonníka práce, alebo v právnom postavení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako fyzických osôb v zmysle zákona o poskytovateľoch.

Čo pacient môže, zdravotník nesmie

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Pacient a zdravotník. Dve na pohľad vzájomne odlišné entity, bez ktorých by zdravotníctvo nemohlo existovať. Hoci majú ten istý záujem, a tým je buď úplné vyliečenie pacienta, udržanie chronickej choroby v čo najdlhšej remisii alebo pri nevyliečiteľných stavoch aspoň maximálne možné zmiernenie utrpenia pacienta, cesty a spôsoby, ktorými to chcú dosiahnuť, sa často v praxi od seba diametrálne líšia. Tento článok je pokusom o analýzu ciest a spôsobov, ktoré k dosiahnutiu tohto cieľa smerujú z pohľadu oboch zainteresovaných skupín.

Práva a povinnosti lekárov z pohľadu pracovného práva

Číslo:
Vydanie: 3/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov v právnom poriadku Slovenskej republiky v komparácii s úpravou v Českej republike (II.)

Dátum:
Autor: Mgr. Jaroslav Nižňanský
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 6/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

V predchádzajúcej časti nášho príspevku sme sa zaoberali najmä definíciou a charakterizáciou pojmu mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov a výnimkami z povinnosti mlčanlivosti. V nasledovnom príspevku tému rozšírime o oznamovaciu povinnosť, zodpovednosť za porušenie mlčanlivosti a porovnanie s českou právnou úpravou.

Mapa medicínskej legislatívy (II.)

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo
Zo seriálu: Mapa medicínskej legislatívy

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

V minulom čísle som sa venoval Ústave Slovenskej republiky a zákonu č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. V tomto článku sa čitatelia oboznámia so zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p. (ďalej aj „zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti“) a zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Ochrana osobných údajov a pracovnoprávne vzťahy

Dátum:
Autor: Mgr. Tomáš Mičo
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Posledný diel tohto miniseriálu bude patriť pracovnoprávnym vzťahom z pohľadu ochrany osobných údajov. Vysvetlím, aké požiadavky kladie súčasná legislatíva ochrany osobných údajov na agendu personalistiky a miezd a v úplnom závere všetky informácie čo najprehľadnejšie zhrniem.

Umožňuje súčasná legislatíva zabezpečiť dostupnú a efektívnu lekársku službu prvej pomoci?

Dátum:
Autor: MUDr. Katarína Naďová
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Už niekoľko mesiacov diskutujú zdravotnícki pracovníci vrátane ministerstva zdravotníctva na tému „prevádzkovanie a financovanie lekárskej služby prvej pomoci“ (ďalej len „LSPP“). Nakoľko samosprávny kraj sa nezúčastňuje na financovaní, pokúsim sa vysloviť aspoň niekoľko poznámok k zabezpečeniu prevádzky dostupnej a efektívnej LSPP.

Ordinačné hodiny lekára

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Ordinačné hodiny pediatra sú denne od 7.30 h do 12.00 h, od 13.00 h do 14.30 h má v utorok a v stredu poradňu pre kojencov. Ostatné dni od 13.00 h do 15.30 h vykonáva návštevnú službu, zúčastňuje sa na školeniach, alebo rieši administratívne záležitosti súvisiace s jeho povolaním.

Aktuálne vydanie

5/2016

Právo a manažment v zdravotníctve
5/2016
Ročnik 2016

Zobraziť