VECNÝ POJEM: Povinnosť

zoradiť výsledky podľa:

Obhajoba poskytovateľa zdravotnej starostlivosti voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - 3. časť: Rozbor rozsudku Najvyššieho súdu SR

Rozhodovacia činnosť slovenských súdov v medicínskych kauzách je často kritizovaná najmä z dôvodu, že je neprogresívna a v prípade rozsúdenia konkrétneho medicínsko-právneho sporu je potrebné až príliš často nahliadať do českej judikatúry. Aj keď inšpirácia Českou republikou je stále možná, berúc do úvahy rekodifikáciu slovenského medicínskeho práva z roku 2004, treba byť pri niektorých otázkach obozretný. Pri riešení praktických sporov s problematikou medicínskeho práva existuje viacero spôsobov obrany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti opradených viacerými mýtmi.

Obhajoba poskytovateľa zdravotnej starostlivosti voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - 2. časť: Výsledok dohľadu a obrana prostredníctvom správneho súdnictva

V predchádzajúcom čísle tohto časopisu sme začali venovať otázkam dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, konkrétne právam a povinnostiam ako dohliadaného subjektu, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“), tak aj Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“). V tomto pokračovaní sa venujeme tomu, ako postupovať v prípade, že ÚDZS šetrenie ukončí a vydá rozhodnutie, ktoré má podobu tzv. protokolu, a ako ďalej postupovať v prípade, že poskytovateľovi je zo strany ÚDZS udelená pokuta.

Obhajoba poskytovateľa zdravotnej starostlivosti voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – 1. časť: Práva a povinnosti dohliadaného subjektu

O konaní pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“) sa toho už popísalo dosť, ale pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) je užitočné a vhodné závery zosumarizovať a samozrejme aj doplniť o praktické úvahy a skúsenosti. Ambíciou autora je podrobne rozobrať konanie a možnosť právnej ochrany a obrany voči ÚDZS, pričom prvá časť tohto seriálu je o právach a povinnostiach ÚDZS a dohliadaného subjektu.

Milosrdná lož a povinnosť mlčanlivosti v zdravotníckom povolaní

Číslo:
Vydanie: 11/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Lekári sa denno-denne stretávajú s problémom, ako a či vôbec oznámiť pacientovi (nepotešujúcu) pravdu o jeho zdravotnom stave. Často bojujú aj sami so sebou, či majú povedať všetko alebo zamlčať niektoré skutočnosti. Pacient má na druhej strane právo dozvedieť sa čo najviac informácií o svojom zdravotnom stave. Môžu lekári „obísť“ toto právo pacienta? Taktiež sa vynára otázka sprístupnenia určitých informácií príbuzným – môže tak lekár urobiť, ak ho o to rodina pacienta žiada?

Úpravy používania elektronickej a virtuálnej registračnej pokladnice od 1. júla 2016

Dátum:
Autor: Ing. Klára Klabníková
Rubrika: Ekonomika a manažment

Číslo:
Vydanie: 7-8/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. (ďalej len „zákon o používaní ERP“) upravuje v § 2 základné pojmy na účely tohto zákona v súvislosti s používaním elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „ERP“) aj virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej len „VRP“).

Ústavný súd ČR k výhrade vo svedomí pri povinnom očkovaní

Dátum:
Autor: JUDr. Tomáš Pázmány
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Dňa 22. decembra 2015 rozhodol I. senát Ústavného súdu Českej republiky vo veci vedenej pod sp. zn. I. ÚS 1253/14 (ďalej len „Nález“) o prípade odmietnutia povinného očkovania z dôvodu svetskej výhrady vo svedomí. Napriek tomu, že otázka povinného očkovania a jeho presahov do právnej roviny nie je nová, uvedené konanie pred Ústavným súdom ČR prináša, prípadne rozvíja viaceré zásadné východiská pri odmietnutí povinného očkovania. V článku sa preto podrobnejšie venujeme rozboru svetskej výhrady vo svedomí ako takej, ako aj možnostiam jej uplatnenia v prípade odopretia povinného očkovania. V nadväznosti na nález Ústavného súdu ČR I. ÚS 1253/14 zároveň poukážeme aj na staršie rozhodnutia ústavných súdov SR a ČR. Zásadným je z tohto pohľadu predovšetkým nález Ústavného súdu ČR III. ÚS 449/06.

Má pacient právo na všetko, čo si sám vyberie?

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 11/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V dnešnej pretechnizovanej dobe je niekedy pacient viac informovaný o svojej chorobe ako jeho lekár. To by nebolo na škodu. Horšie však je, ak pacient s týmito informáciami nevie narábať a požaduje od lekára vyšetrenia, ktoré mu lekár nie vždy môže urobiť. Niekedy v tom lekárovi bráni jeho odbornosť, inokedy zasa prehnané požiadavky pacienta, ktorý chce aj pri banálnom ochorení okamžité použitie drahých vyšetrovacích a liečebných metód. Alebo sa pacient môže dožadovať vyšetrenia na špecializovanom pracovisku (napr. pri prvej bolesti v hrudníku sa ihneď dožaduje vyšetrenia na špecializovanom kardiologickom pracovisku), bez zachovania príslušného postupu, teda absolvovania diferenciálno-diagnostických vyšetrení u príslušných odborníkov, ktorí sú kompetentní posúdiť indikáciu vyšetrenia a liečby, s prihliadnutím na čo najlepší efekt pre pacienta. To však takýto pacient málokedy chápe. Často nepochopí ani to, že lekár, ktorého o takýto postup žiada, mu nemôže okamžite vyhovieť, ale musí zachovať istú postupnosť krokov. Rozporom medzi požiadavkami pacienta a možnosťami lekára, resp. nášho zdravotníctva, sa bude venovať tento článok.

Povinné členstvo v Slovenskej (nielen) lekárskej komore – kolízia právnej zodpovednosti

Dátum:
Autor: MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 9/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Zo strany predstaviteľov profesijných komôr v zdravotníctve (teda nielen lekárskej) opakovane zaznievajú vyjadrenia o potrebe povinného členstva pre všetkých lekárov (a ostatných zdravotníckych pracovníkov) vo svojej profesijnej komore, a to ako podmienke výkonu povolania. Podľa môjho názoru je argumentácia oboch strán (zástancov či odporcov) často účelová, prípadne len všeobecná, nezaoberá sa hlbšie podstatnými dôvodmi, ale ani rizikami povinného členstva pre lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov, ktorí môžu byť v rôznom právnom postavení: bežných zamestnancov v zmysle zákona č. 311/2001 Zákonník práce (ďalej len „ZP“), prípadne odborných zástupcov v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“), a tým teda ako vedúcich zamestnancov v zmysle Zákonníka práce, alebo v právnom postavení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako fyzických osôb v zmysle zákona o poskytovateľoch.

Čo pacient môže, zdravotník nesmie

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Pacient a zdravotník. Dve na pohľad vzájomne odlišné entity, bez ktorých by zdravotníctvo nemohlo existovať. Hoci majú ten istý záujem, a tým je buď úplné vyliečenie pacienta, udržanie chronickej choroby v čo najdlhšej remisii alebo pri nevyliečiteľných stavoch aspoň maximálne možné zmiernenie utrpenia pacienta, cesty a spôsoby, ktorými to chcú dosiahnuť, sa často v praxi od seba diametrálne líšia. Tento článok je pokusom o analýzu ciest a spôsobov, ktoré k dosiahnutiu tohto cieľa smerujú z pohľadu oboch zainteresovaných skupín.

Práva a povinnosti lekárov z pohľadu pracovného práva

Číslo:
Vydanie: 3/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Aktuálne vydanie

7-8/2017

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2017
Ročnik 2017

Zobraziť