VECNÝ POJEM: Povinnosť

zoradiť výsledky podľa:

Čo pacient môže, zdravotník nesmie

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Pacient a zdravotník. Dve na pohľad vzájomne odlišné entity, bez ktorých by zdravotníctvo nemohlo existovať. Hoci majú ten istý záujem, a tým je buď úplné vyliečenie pacienta, udržanie chronickej choroby v čo najdlhšej remisii alebo pri nevyliečiteľných stavoch aspoň maximálne možné zmiernenie utrpenia pacienta, cesty a spôsoby, ktorými to chcú dosiahnuť, sa často v praxi od seba diametrálne líšia. Tento článok je pokusom o analýzu ciest a spôsobov, ktoré k dosiahnutiu tohto cieľa smerujú z pohľadu oboch zainteresovaných skupín.

Práva a povinnosti lekárov z pohľadu pracovného práva

Číslo:
Vydanie: 3/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov v právnom poriadku Slovenskej republiky v komparácii s úpravou v Českej republike (II.)

Dátum:
Autor: Mgr. Jaroslav Nižňanský
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 6/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

V predchádzajúcej časti nášho príspevku sme sa zaoberali najmä definíciou a charakterizáciou pojmu mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov a výnimkami z povinnosti mlčanlivosti. V nasledovnom príspevku tému rozšírime o oznamovaciu povinnosť, zodpovednosť za porušenie mlčanlivosti a porovnanie s českou právnou úpravou.

Mapa medicínskej legislatívy (II.)

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo
Zo seriálu: Mapa medicínskej legislatívy

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

V minulom čísle som sa venoval Ústave Slovenskej republiky a zákonu č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. V tomto článku sa čitatelia oboznámia so zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p. (ďalej aj „zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti“) a zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Ochrana osobných údajov a pracovnoprávne vzťahy

Dátum:
Autor: Mgr. Tomáš Mičo
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Posledný diel tohto miniseriálu bude patriť pracovnoprávnym vzťahom z pohľadu ochrany osobných údajov. Vysvetlím, aké požiadavky kladie súčasná legislatíva ochrany osobných údajov na agendu personalistiky a miezd a v úplnom závere všetky informácie čo najprehľadnejšie zhrniem.

Umožňuje súčasná legislatíva zabezpečiť dostupnú a efektívnu lekársku službu prvej pomoci?

Dátum:
Autor: MUDr. Katarína Naďová
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Už niekoľko mesiacov diskutujú zdravotnícki pracovníci vrátane ministerstva zdravotníctva na tému „prevádzkovanie a financovanie lekárskej služby prvej pomoci“ (ďalej len „LSPP“). Nakoľko samosprávny kraj sa nezúčastňuje na financovaní, pokúsim sa vysloviť aspoň niekoľko poznámok k zabezpečeniu prevádzky dostupnej a efektívnej LSPP.

Ordinačné hodiny lekára

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Ordinačné hodiny pediatra sú denne od 7.30 h do 12.00 h, od 13.00 h do 14.30 h má v utorok a v stredu poradňu pre kojencov. Ostatné dni od 13.00 h do 15.30 h vykonáva návštevnú službu, zúčastňuje sa na školeniach, alebo rieši administratívne záležitosti súvisiace s jeho povolaním.

Povinná mlčanlivosť a jej aplikačné problémy

Dátum:
Autor: JUDr. Ivan Humeník, PhD.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 11-12/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Jednou z prvých asociácií, ktorá je spojená s medicínou a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, je nepochybne fenomén dôverného vzťahu medzi pacientom a lekárom. Táto dôvernosť sa vytvára citlivými informáciami, ktoré lekár o pacientovi získava a bez nich by mu nemohol pomôcť.

Právne postavenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri dohľade nad zdravotnou starostlivosťou

Dátum:
Autor: Mgr. Lucia Pastiriková
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 11-12/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Cieľom tohto príspevku je vymedzenie právneho postavenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ako dohliadaného subjektu v procese dohľadu nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti, sprehľadnenie jeho oprávnení a povinností, ktoré sú predmetom úpravy viacerých právnych predpisov a vymedzenie zodpovednosti poskytovateľa za porušenie zákonných povinností pri výkone dohľadu.

Úvod do ochrany osobných údajov

Dátum:
Autor: Mgr. Tomáš Mičo
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9-10/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je činnosť, ktorá si vyžaduje celého človeka, napriek tomu však poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí venovať svoju pozornosť celému radu právnych noriem. Okrem tých zákonov, ktoré priamo upravujú vzťahy v oblasti zdravotníctva, sa však nachádza v legislatíve viacero ďalších, ktoré priamo so zdravotníctvom nesúvisia, avšak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je nimi viazaný.

Aktuálne vydanie

7-8/2015

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2015
Ročnik 2015

Zobraziť