VECNÝ POJEM: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

zoradiť výsledky podľa:

Obhajoba poskytovateľa zdravotnej starostlivosti voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - 3. časť: Rozbor rozsudku Najvyššieho súdu SR

Rozhodovacia činnosť slovenských súdov v medicínskych kauzách je často kritizovaná najmä z dôvodu, že je neprogresívna a v prípade rozsúdenia konkrétneho medicínsko-právneho sporu je potrebné až príliš často nahliadať do českej judikatúry. Aj keď inšpirácia Českou republikou je stále možná, berúc do úvahy rekodifikáciu slovenského medicínskeho práva z roku 2004, treba byť pri niektorých otázkach obozretný. Pri riešení praktických sporov s problematikou medicínskeho práva existuje viacero spôsobov obrany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti opradených viacerými mýtmi.

Obhajoba poskytovateľa zdravotnej starostlivosti voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - 2. časť: Výsledok dohľadu a obrana prostredníctvom správneho súdnictva

V predchádzajúcom čísle tohto časopisu sme začali venovať otázkam dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, konkrétne právam a povinnostiam ako dohliadaného subjektu, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“), tak aj Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“). V tomto pokračovaní sa venujeme tomu, ako postupovať v prípade, že ÚDZS šetrenie ukončí a vydá rozhodnutie, ktoré má podobu tzv. protokolu, a ako ďalej postupovať v prípade, že poskytovateľovi je zo strany ÚDZS udelená pokuta.

Obhajoba poskytovateľa zdravotnej starostlivosti voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – 1. časť: Práva a povinnosti dohliadaného subjektu

O konaní pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“) sa toho už popísalo dosť, ale pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) je užitočné a vhodné závery zosumarizovať a samozrejme aj doplniť o praktické úvahy a skúsenosti. Ambíciou autora je podrobne rozobrať konanie a možnosť právnej ochrany a obrany voči ÚDZS, pričom prvá časť tohto seriálu je o právach a povinnostiach ÚDZS a dohliadaného subjektu.

Kazuistiky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a právna istota

Dátum:
Autor: Mgr. Lucia Onderková
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 10/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Povinnosť postupovať lege artis v slovenskom právnom systéme definuje ust. § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“), podľa ktorého (cit.): „Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.“ [1]

Dohľad na diaľku ÚDZS a možné dispozície so zdravotnou dokumentáciou

Dátum:
Autor: JUDr. Tomáš Pázmány
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V článku sa bližšie venujeme problematike sprístupňovania zdravotnej dokumentácie vedenej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosti (ďalej len „Úrad“) , a to pri vykonávaní tzv. dohľadu na diaľku. Nižšie uvedená právna úvaha sa venuje praktickým skúsenostiam so žiadosťami Úradu o sprístupnenie celej zdravotnej dokumentácie pacienta poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a to spôsobom, ktorý je, podľa nášho názoru, v rozpore s príslušnou právnou úpravou.

Podklady a dôkazy v správnom konaní o uložení sankcie za správny delikt

Dátum:
Autor: Mgr. Viera Hradiská
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) zveril Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) rozhodovanie o správnych deliktoch a uložení pokuty v prípade, ak výkonom dohľadu nad poskytovaním zdravotnej alebo ošetrovateľskej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo v zariadení sociálnych služieb, resp. sociálnej kurately zistí nesprávne poskytnutú zdravotnú alebo ošetrovateľskú starostlivosť, alebo ak výkonom dohľadu nad verejným zdravotným poistením zistí porušenie zákonom ustanovených povinností zdravotnej poisťovne pri výkone verejného zdravotného poistenia.

Ukončený dohľad verzus nový dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: Mgr. Viera Hradiská
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 6/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) ako právnická osoba už viac ako desať rokov v oblasti verejnej správy vykonáva v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) dohľad nad verejným zdravotným poistením a dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Vychádzajúc z doterajšej aplikačnej praxe sa pod dohľadom nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti rozumie kontrola a zisťovanie, či bola pacientom zdravotná starostlivosť poskytnutá správne v rozsahu povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vymedzenej v § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Výroky o nesprávnom poskytnutí zdravotnej starostlivosti

Číslo:
Vydanie: 4/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V tomto príspevku sme sa rozhodli bližšie zamerať na dve rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Ich spoločným menovateľom je to, že rozoberali problematické výroky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o nesprávnom poskytnutí zdravotnej starostlivosti. Prvý prípad sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientke s karcinómom štítnej žľazy a druhý poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientke s akútnou pankreatitídou. V oboch rozhodnutiach vystupuje ako žalobca poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a ako žalovaný Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj „Úrad pre dohľad“). Kauzy rozhodoval Najvyšší súd Slovensky republiky (ďalej aj „NS SR“) ako súd odvolací v trojčlennom senáte.

Fiktívne rozhodnutie a odmietnutie sprístupnenia informácie na žiadosť

Dátum:
Autor: JUDr. Tomáš Buzinger
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Článok analyzuje postup povinných osôb s pôsobnosťou v zdravotníctve v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií so zameraním na vydávanie fiktívnych rozhodnutí a rozhodnutí o odmietnutí sprístupnenia informácií Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS”).

Prehľad aktuálnej právnej úpravy zavádzania DRG systému na Slovensku

Dátum:
Autor: JUDr. Lucia Pastiriková
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 2/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V súčasnosti prebieha na Slovensku zavádzanie DRG systému (klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín) ako úhradového mechanizmu ústavnej zdravotnej starostlivosti. DRG systém je vo svete považovaný za najviac spravodlivý a transparentný systém financovania nemocníc, ktorý zohľadňuje reálne náklady na každú hospitalizáciu pacienta a umožňuje merať a vyhodnocovať činnosť nemocníc. Od roku 2011 je postupne prijímaná legislatíva, ktorá na Slovensku vytvorila základný právny rámec pre zavedenie tohto systému.

Aktuálne vydanie

7-8/2017

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2017
Ročnik 2017

Zobraziť