VECNÝ POJEM: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

zoradiť výsledky podľa:

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Zápal pľúc počas gravidity

Číslo:
Vydanie: 12/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Tento príspevok sa venuje kauze, v ktorej bola posudzovaná administratívnoprávna zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Bola rozhodnutá tohto roku rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 15. apríla. Meritom tejto kauzy sa stalo poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientke zo strany Fakultnej nemocnice v T. koncom novembra roku 2009.

Dohľad nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb

Dátum:
Autor: Mgr. Viera Hradiská
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 11/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Zákon č. 185/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 185/2014 Z. z.“), nadobudol účinnosť ešte 1. júla 2014. Od účinnosti novely už uplynul viac ako rok, preto v článku prinášame aj jeho dopady v praxi.

Súdny prieskum rozhodnutí o povolení a zamietnutí zdravotnej starostlivosti v cudzine

Dátum:
Autor: JUDr. Tomáš Buzinger
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Článok analyzuje aktívnu legitimáciu poistencov a zdravotných poisťovní na podanie žalôb o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o predchádzajúcom súhlase o úhradu nákladov na plánovanú zdravotnú starostlivosť poistencov v cudzine.

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Chronická glomerulonefritída

Číslo:
Vydanie: 6/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Centrom našej pozornosti sa v tomto článku stal rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „NS SR“) z 13. mája 2014. V tomto rozhodnutí bol po právnej stránke hodnotený prípad poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientovi vo Fakultnej nemocnici Trnava, v ktorej bol pacient hospitalizovaný. Procesnými stranami sú fakultná nemocnica v pozícii žalobkyne a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj „Úrad pre dohľad“) v pozícii žalovaného. Kauzu rozhodoval NS SR v trojčlennom senáte.

Správne súdnictvo a (ne)správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti onkologického ochorenia

Číslo:
Vydanie: 3/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V tomto článku rámcovo rozoberieme účel, rozsah právomocí a predmet správneho súdnictva de lege lata a následne sa bližšie pozrieme na prípad, pri ktorom krajský súd konštatoval nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti u pacienta, kde boli opomenuté niektoré dôležité úkony/vyšetrenia na správne a včasné diagnostikovanie ochorenia.

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Smrť dieťaťa v nadštandardnej izbe

Číslo:
Vydanie: 2/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V tomto článku je v centre našej pozornosti rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27. októbra 2010, v ktorom bol rozoberaný prípad poskytovania zdravotnej starostlivosti dieťaťu, ktoré malo zápal hrtana, teplotu a sťažene dýchalo, počas jeho hospitalizácie v nemocničnom zariadení v dňoch 21. až 22. januára 2008. Ako žalobca vystupuje v tomto spore poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a ako žalovaný Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj „Úrad pre dohľad“).

Nejednotnosť rozhodovacej činnosti súdov pri preskúmavaní zákonností postupu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Dátum:
Autor: JUDr. Filip Barbarič
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Za obdobie od svojho vzniku bol Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) viackrát účastníkom súdneho konania vo veciach preskúmania zákonnosti svojho rozhodnutia. V mnohých prípadoch je dôvodom podania žaloby námietka nedostatočne zisteného skutkového stavu veci a s tým súvisiace nedodržiavanie postupov v dokazovaní v rámci dohľadu podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“), hoci dohľad je osobitným druhom konania a spravuje sa osobitným zákonom. Poskytovateľ prezentuje v žalobe a počas súdneho sporu odlišný odborný medicínsky názor na porušenie povinnosti, s ktorou súvisí ďalší zásadný problém, a to posudková činnosť konzultantov úradu ako odborníkov v danej oblasti a odlišné znalecké posudky znalcov vybraných poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ ZS“). Predmetom sporu sa potom stáva odborné medicínske posúdenie veci a úrad mal v niektorých prípadoch skúsenosť nejednotného prístupu súdov k otázke dokazovania skutkového stavu.

Metodické usmernenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Som lekárka špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Ako zmluvný lekár zdravotnej poisťovne každý mesiac vykazujem zdravotnej poisťovni výkony, ktoré som vykonala pre jej poistencov, a to podľa odporúčaní v Metodickom usmernení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou elektronickou formou. V tomto usmernení sa uvádza, že pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti špecifikovaným poistencom – poisteným v zahraničí (EÚ), je potrebné zaslať aj kópiu lekárskej správy alebo záznamu z ošetrenia – ako prílohu elektronickej faktúry. Je možné takouto formou zaslať, a teda sprístupniť zdravotnú dokumentáciu pacienta (občan SR, pracujúci a poistený v zahraničí) zdravotnej poisťovni? Konkrétne pracovníkovi zdravotnej poisťovne, ktorý spracováva výkony, ale nie je revízny lekár, ani revízna sestra, ani revízny farmaceut a nemá žiadne poverenie na výkon kontroly? Nie je mi ani celkom jasné, či každomesačné spracovávanie výkazov (kódov výkonov a ich bodových hodnôt, správne priradenie diagnóz ku kódu odbornosti) je kontrola zo strany zdravotnej poisťovne v zmysle zákona. Pravdou ale je, že zdravotná poisťovňa koná na základe Metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Je toto usmernenie v súlade so zákonom?

Vybrané procesné aspekty administratívnoprávnej zodpovednosti v judikatúre Najvyššieho súdu SR

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Niektoré súdne rozhodnutia, ktorých meritom je hodnotenie administratívnoprávnej zodpovednosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bývajú veľmi stručné a argumentačne skromné. V mnohých prípadoch je však skutočnou príčinou tohto javu to, že súd pri hodnotení kauzy skonštatoval nedodržanie niektorých dôležitých procesných pravidiel v postupe správnych orgánov. V tomto článku demonštratívne priblížime dve rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, v ktorých súd identifikoval porušenie významných procesnoprávnych noriem zo strany správnych orgánov.

Právna úprava prehliadok mŕtvych a výkonu pitiev

Dátum:
Autor: Mgr. Lucia Pastiriková
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Ročne zomrie v Slovenskej republike vyše 50 000 osôb, u ktorých musia lekári vykonať prehliadku tela. Na základe prehliadky mŕtveho tela lekár rozhoduje o nariadení pitvy, ktorá je zásahom do telesnej integrity zomrelej osoby. Prehliadka mŕtveho tela je veľmi citlivá činnosť vyžadujúca okrem odborných vedomostí aj znalosť príslušných právnych predpisov s cieľom predchádzať nedostatkom pri jej výkone. Tento článok obsahuje prehľad právnej úpravy v tejto oblasti, zhrnutie oznamovacích povinností v súvislosti s úmrtím a ďalších povinností prehliadajúcich lekárov, ako aj postavenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v systéme prehliadok mŕtvych tiel a pri výkone pitiev.

Aktuálne vydanie

1/2016

Právo a manažment v zdravotníctve
1/2016
Ročnik 2016

Zobraziť