VECNÝ POJEM: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

zoradiť výsledky podľa:

Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bez lehoty?

Číslo:
Vydanie: 3/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Pri komunikácii s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej v texte aj „ÚDZS“) sme boli konfrontovaní s právnym názorom, že úrad v rámci výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou nie je limitovaný žiadnou lehotou. V tomto článku sa pokúsime rozkódovať právnu úpravu a zdôvodniť, prečo podľa nás úrad nielen lehotu má, ale jej prekročenie môže mať aj pre štát nepríjemné následky.

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Porucha vedomia s kŕčmi

Dátum:
Autor: Mgr. Dušan Čurila , MUDr. Dušan Čurila
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V tomto článku sa budeme podrobnejšie venovať rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „NS SR“) z 30. októbra 2008, v ktorom bol po právnej stránke posudzovaný prípad poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientke V.G., ktorá bola hospitalizovaná od 30. novembra 2005 do 2. decembra 2005 v NsP v L.M. pre menieriformnú symptomatológiu s podozrením na poruchu prekrvenia vo vertebroziálnom riečišti. Ako žalobca vystupuje v tomto spore poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – NsP L.M. a ako žalovaný Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj „Úrad pre dohľad“). Kauzu rozhodoval NS SR v trojčlennom senáte.

Rozhodnutie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a jeho vplyv na civilné a trestné konanie

Dátum:
Autor: JUDr. Peter Franko , JUDr. Jozef Kubala
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Jadro predmetného článku tvorí otázka významu rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj „Úrad“) vo vzťahu k civilnému a trestnému konaniu. Konkrétne, či v týchto konaniach sú príslušné orgány viazané spomínaným rozhodnutím.

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Nekontrolovaný diabetes mellitus

Dátum:
Autor: Mgr. Dušan Čurila , MUDr. Dušan Čurila
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V tomto článku sa budeme podrobnejšie zaoberať rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 18.2.2010, v ktorom bol po právnej stránke posudzovaný prípad poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientke A.Š., ktorá bola operovaná na šedý zákal, zo strany zdravotníckych pracovníkov F.N.T. v dňoch 9.12.2006 až 15.12.2006. Ako žalobca vystupuje v tomto spore poskytovateľ zdravotnej starostlivosti F.N.T. a ako žalovaný Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj „Úrad pre dohľad“). Kauzu rozhodoval Najvyšší súd Slovensky republiky v trojčlennom senáte.

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Nedôsledné vyšetrenie brucha

Dátum:
Autor: Mgr. Dušan Čurila , MUDr. Dušan Čurila
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 10/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V tomto príspevku si priblížime rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 23.8.2012, v ktorom bol po právnej stránke posudzovaný prípad lekárky, ktorá podľa rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad pre dohľad“) nedôsledne vyšetrila brucho pacienta, a tým nezistila tumor v dutine brušnej svojho pacienta J.F. počas vykonanej preventívnej prehliadky. Predkladané skutkové okolnosti popisované v tomto článku a súdna argumentácia sa môžu zdať miestami lapidárne a nejasné, vyplývajú však len z publikovaného rozsudku ako jediného zdroja informácií autorov tohto článku o predmetnej kauze.

Úvaha o odborníkoch pri dohľade nad zdravotnou starostlivosťou

Číslo:
Vydanie: 7-8/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V poslednom období je medzi zdravotníkmi, a čo je pre zdravotníkov často nepríjemnejšie, aj medzi pacientmi, rozšírená osveta o konaní a možnosti podania podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“). Tento článok nemá ambíciu zamýšľať sa do hĺbky nad postavením a úlohami úradu, ale skôr poukázať na právne otázky súvisiace s osobou odborného konzultanta, ktorý pri výkone dohľadu úradu pomáha.

Pacient s podozrením na akútnu cievnu mozgovú príhodu má byť hospitalizovaný (kazuistika)

Dátum:
Autor: MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Podľa súčasných štandardov predhospitalizačnej a hospitalizačnej fázy diagnostiky a liečby cievnych mozgových príhod (smernica AHA/ASA a ESO; AHA – American Heart Association, ASA – American Stroke Association, ESO – European Stroke Organization) [1, 2, 3] je nevyhnutné, aby boli pacienti s podozrením na akútnu cievnu mozgovú príhodu hospitalizovaní na pracovisku s 24-hodinovou dostupnosťou vyšetrenia počítačovou tomografiou. Až po rozlíšení mozgového infarktu od krvácania prostredníctvom počítačovej tomografie (CT) alebo magnetickej rezonancie (MR) možno plánovať a zabezpečiť účinnú liečbu.

Ochrana údajov pacienta pri poskytovaní informácií o činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Dátum:
Autor: Mgr. Lucia Pastiriková
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava SR“) zaručuje každému právo na informácie, ako jeho základné právo, ktoré môže byť obmedzené len z taxatívne vymedzených dôvodov. Orgány verejnej moci majú podľa Ústavy povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti, pričom podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon.

Mapa medicínskej legislatívy (II.)

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo
Zo seriálu: Mapa medicínskej legislatívy

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

V minulom čísle som sa venoval Ústave Slovenskej republiky a zákonu č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. V tomto článku sa čitatelia oboznámia so zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p. (ďalej aj „zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti“) a zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Bezpečnosť pacienta v zdravotníckom zariadení (kazuistika)

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Prezentujeme prípad pacientky, ktorá podala podnet na prešetrenie správnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorej sa jej dostalo v nemocnici, kde bola prijatá kvôli hnačkám. Pacientka sa sťažuje, že vinou zdravotnej sestry spadla z vozíka pri prevoze na RTG vyšetrenie, zlomila si priehlavok a členok pravej nohy, následkom čoho je invalidizovaná. Uvádza, že napriek ňou udávanej bolesti pravej nohy, bola vyšetrená a ošetrená až na druhý deň.

Aktuálne vydanie

3/2014

Právo a manažment v zdravotníctve
3/2014
Ročnik 2014

Zobraziť