VECNÝ POJEM: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

zoradiť výsledky podľa:

Správne súdnictvo a (ne)správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti onkologického ochorenia

Číslo:
Vydanie: 3/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V tomto článku rámcovo rozoberieme účel, rozsah právomocí a predmet správneho súdnictva de lege lata a následne sa bližšie pozrieme na prípad, pri ktorom krajský súd konštatoval nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti u pacienta, kde boli opomenuté niektoré dôležité úkony/vyšetrenia na správne a včasné diagnostikovanie ochorenia.

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Smrť dieťaťa v nadštandardnej izbe

Číslo:
Vydanie: 2/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V tomto článku je v centre našej pozornosti rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27. októbra 2010, v ktorom bol rozoberaný prípad poskytovania zdravotnej starostlivosti dieťaťu, ktoré malo zápal hrtana, teplotu a sťažene dýchalo, počas jeho hospitalizácie v nemocničnom zariadení v dňoch 21. až 22. januára 2008. Ako žalobca vystupuje v tomto spore poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a ako žalovaný Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj „Úrad pre dohľad“).

Nejednotnosť rozhodovacej činnosti súdov pri preskúmavaní zákonností postupu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Dátum:
Autor: JUDr. Filip Barbarič
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Za obdobie od svojho vzniku bol Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) viackrát účastníkom súdneho konania vo veciach preskúmania zákonnosti svojho rozhodnutia. V mnohých prípadoch je dôvodom podania žaloby námietka nedostatočne zisteného skutkového stavu veci a s tým súvisiace nedodržiavanie postupov v dokazovaní v rámci dohľadu podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“), hoci dohľad je osobitným druhom konania a spravuje sa osobitným zákonom. Poskytovateľ prezentuje v žalobe a počas súdneho sporu odlišný odborný medicínsky názor na porušenie povinnosti, s ktorou súvisí ďalší zásadný problém, a to posudková činnosť konzultantov úradu ako odborníkov v danej oblasti a odlišné znalecké posudky znalcov vybraných poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ ZS“). Predmetom sporu sa potom stáva odborné medicínske posúdenie veci a úrad mal v niektorých prípadoch skúsenosť nejednotného prístupu súdov k otázke dokazovania skutkového stavu.

Metodické usmernenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Som lekárka špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Ako zmluvný lekár zdravotnej poisťovne každý mesiac vykazujem zdravotnej poisťovni výkony, ktoré som vykonala pre jej poistencov, a to podľa odporúčaní v Metodickom usmernení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou elektronickou formou. V tomto usmernení sa uvádza, že pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti špecifikovaným poistencom – poisteným v zahraničí (EÚ), je potrebné zaslať aj kópiu lekárskej správy alebo záznamu z ošetrenia – ako prílohu elektronickej faktúry. Je možné takouto formou zaslať, a teda sprístupniť zdravotnú dokumentáciu pacienta (občan SR, pracujúci a poistený v zahraničí) zdravotnej poisťovni? Konkrétne pracovníkovi zdravotnej poisťovne, ktorý spracováva výkony, ale nie je revízny lekár, ani revízna sestra, ani revízny farmaceut a nemá žiadne poverenie na výkon kontroly? Nie je mi ani celkom jasné, či každomesačné spracovávanie výkazov (kódov výkonov a ich bodových hodnôt, správne priradenie diagnóz ku kódu odbornosti) je kontrola zo strany zdravotnej poisťovne v zmysle zákona. Pravdou ale je, že zdravotná poisťovňa koná na základe Metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Je toto usmernenie v súlade so zákonom?

Vybrané procesné aspekty administratívnoprávnej zodpovednosti v judikatúre Najvyššieho súdu SR

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Niektoré súdne rozhodnutia, ktorých meritom je hodnotenie administratívnoprávnej zodpovednosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bývajú veľmi stručné a argumentačne skromné. V mnohých prípadoch je však skutočnou príčinou tohto javu to, že súd pri hodnotení kauzy skonštatoval nedodržanie niektorých dôležitých procesných pravidiel v postupe správnych orgánov. V tomto článku demonštratívne priblížime dve rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, v ktorých súd identifikoval porušenie významných procesnoprávnych noriem zo strany správnych orgánov.

Právna úprava prehliadok mŕtvych a výkonu pitiev

Dátum:
Autor: Mgr. Lucia Pastiriková
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Ročne zomrie v Slovenskej republike vyše 50 000 osôb, u ktorých musia lekári vykonať prehliadku tela. Na základe prehliadky mŕtveho tela lekár rozhoduje o nariadení pitvy, ktorá je zásahom do telesnej integrity zomrelej osoby. Prehliadka mŕtveho tela je veľmi citlivá činnosť vyžadujúca okrem odborných vedomostí aj znalosť príslušných právnych predpisov s cieľom predchádzať nedostatkom pri jej výkone. Tento článok obsahuje prehľad právnej úpravy v tejto oblasti, zhrnutie oznamovacích povinností v súvislosti s úmrtím a ďalších povinností prehliadajúcich lekárov, ako aj postavenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v systéme prehliadok mŕtvych tiel a pri výkone pitiev.

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Perforácia dvanástnika

Číslo:
Vydanie: 4/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V tomto článku venujeme pozornosť prípadu, v ktorom bola posudzovaná administratívnoprávna zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Naším podkladom pre tento prípad sa stal rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 26. novembra 2009, v ktorom bol analyzovaný prípad poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientovi zo strany ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov v lete roku 2007.

Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bez lehoty?

Číslo:
Vydanie: 3/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Pri komunikácii s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej v texte aj „ÚDZS“) sme boli konfrontovaní s právnym názorom, že úrad v rámci výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou nie je limitovaný žiadnou lehotou. V tomto článku sa pokúsime rozkódovať právnu úpravu a zdôvodniť, prečo podľa nás úrad nielen lehotu má, ale jej prekročenie môže mať aj pre štát nepríjemné následky.

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Porucha vedomia s kŕčmi

Číslo:
Vydanie: 1/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V tomto článku sa budeme podrobnejšie venovať rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „NS SR“) z 30. októbra 2008, v ktorom bol po právnej stránke posudzovaný prípad poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientke V.G., ktorá bola hospitalizovaná od 30. novembra 2005 do 2. decembra 2005 v NsP v L.M. pre menieriformnú symptomatológiu s podozrením na poruchu prekrvenia vo vertebroziálnom riečišti. Ako žalobca vystupuje v tomto spore poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – NsP L.M. a ako žalovaný Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj „Úrad pre dohľad“). Kauzu rozhodoval NS SR v trojčlennom senáte.

Rozhodnutie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a jeho vplyv na civilné a trestné konanie

Dátum:
Autor: JUDr. Peter Franko , JUDr. Jozef Kubala
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Jadro predmetného článku tvorí otázka významu rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj „Úrad“) vo vzťahu k civilnému a trestnému konaniu. Konkrétne, či v týchto konaniach sú príslušné orgány viazané spomínaným rozhodnutím.

Aktuálne vydanie

3/2015

Právo a manažment v zdravotníctve
3/2015
Ročnik 2015

Zobraziť