VECNÝ POJEM: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

zoradiť výsledky podľa:

Dohľad na diaľku ÚDZS a možné dispozície so zdravotnou dokumentáciou

Dátum:
Autor: JUDr. Tomáš Pázmány
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V článku sa bližšie venujeme problematike sprístupňovania zdravotnej dokumentácie vedenej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosti (ďalej len „Úrad“) , a to pri vykonávaní tzv. dohľadu na diaľku. Nižšie uvedená právna úvaha sa venuje praktickým skúsenostiam so žiadosťami Úradu o sprístupnenie celej zdravotnej dokumentácie pacienta poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a to spôsobom, ktorý je, podľa nášho názoru, v rozpore s príslušnou právnou úpravou.

Podklady a dôkazy v správnom konaní o uložení sankcie za správny delikt

Dátum:
Autor: Mgr. Viera Hradiská
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) zveril Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) rozhodovanie o správnych deliktoch a uložení pokuty v prípade, ak výkonom dohľadu nad poskytovaním zdravotnej alebo ošetrovateľskej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo v zariadení sociálnych služieb, resp. sociálnej kurately zistí nesprávne poskytnutú zdravotnú alebo ošetrovateľskú starostlivosť, alebo ak výkonom dohľadu nad verejným zdravotným poistením zistí porušenie zákonom ustanovených povinností zdravotnej poisťovne pri výkone verejného zdravotného poistenia.

Ukončený dohľad verzus nový dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: Mgr. Viera Hradiská
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 6/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) ako právnická osoba už viac ako desať rokov v oblasti verejnej správy vykonáva v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) dohľad nad verejným zdravotným poistením a dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Vychádzajúc z doterajšej aplikačnej praxe sa pod dohľadom nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti rozumie kontrola a zisťovanie, či bola pacientom zdravotná starostlivosť poskytnutá správne v rozsahu povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vymedzenej v § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Výroky o nesprávnom poskytnutí zdravotnej starostlivosti

Číslo:
Vydanie: 4/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V tomto príspevku sme sa rozhodli bližšie zamerať na dve rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Ich spoločným menovateľom je to, že rozoberali problematické výroky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o nesprávnom poskytnutí zdravotnej starostlivosti. Prvý prípad sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientke s karcinómom štítnej žľazy a druhý poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientke s akútnou pankreatitídou. V oboch rozhodnutiach vystupuje ako žalobca poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a ako žalovaný Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj „Úrad pre dohľad“). Kauzy rozhodoval Najvyšší súd Slovensky republiky (ďalej aj „NS SR“) ako súd odvolací v trojčlennom senáte.

Fiktívne rozhodnutie a odmietnutie sprístupnenia informácie na žiadosť

Dátum:
Autor: JUDr. Tomáš Buzinger
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Článok analyzuje postup povinných osôb s pôsobnosťou v zdravotníctve v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií so zameraním na vydávanie fiktívnych rozhodnutí a rozhodnutí o odmietnutí sprístupnenia informácií Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS”).

Prehľad aktuálnej právnej úpravy zavádzania DRG systému na Slovensku

Dátum:
Autor: JUDr. Lucia Pastiriková
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 2/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V súčasnosti prebieha na Slovensku zavádzanie DRG systému (klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín) ako úhradového mechanizmu ústavnej zdravotnej starostlivosti. DRG systém je vo svete považovaný za najviac spravodlivý a transparentný systém financovania nemocníc, ktorý zohľadňuje reálne náklady na každú hospitalizáciu pacienta a umožňuje merať a vyhodnocovať činnosť nemocníc. Od roku 2011 je postupne prijímaná legislatíva, ktorá na Slovensku vytvorila základný právny rámec pre zavedenie tohto systému.

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Zápal pľúc počas gravidity

Číslo:
Vydanie: 12/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Tento príspevok sa venuje kauze, v ktorej bola posudzovaná administratívnoprávna zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Bola rozhodnutá tohto roku rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 15. apríla. Meritom tejto kauzy sa stalo poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientke zo strany Fakultnej nemocnice v T. koncom novembra roku 2009.

Dohľad nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb

Dátum:
Autor: Mgr. Viera Hradiská
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 11/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Zákon č. 185/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 185/2014 Z. z.“), nadobudol účinnosť ešte 1. júla 2014. Od účinnosti novely už uplynul viac ako rok, preto v článku prinášame aj jeho dopady v praxi.

Súdny prieskum rozhodnutí o povolení a zamietnutí zdravotnej starostlivosti v cudzine

Dátum:
Autor: JUDr. Tomáš Buzinger
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Článok analyzuje aktívnu legitimáciu poistencov a zdravotných poisťovní na podanie žalôb o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o predchádzajúcom súhlase o úhradu nákladov na plánovanú zdravotnú starostlivosť poistencov v cudzine.

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Chronická glomerulonefritída

Číslo:
Vydanie: 6/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Centrom našej pozornosti sa v tomto článku stal rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „NS SR“) z 13. mája 2014. V tomto rozhodnutí bol po právnej stránke hodnotený prípad poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientovi vo Fakultnej nemocnici Trnava, v ktorej bol pacient hospitalizovaný. Procesnými stranami sú fakultná nemocnica v pozícii žalobkyne a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj „Úrad pre dohľad“) v pozícii žalovaného. Kauzu rozhodoval NS SR v trojčlennom senáte.

Aktuálne vydanie

9/2016

Právo a manažment v zdravotníctve
9/2016
Ročnik 2016

Zobraziť