VECNÝ POJEM: Zdravotná dokumentácia

zoradiť výsledky podľa:

Smrť lekára a zdravotná dokumentácia

Dátum:
Autor: Mgr. Tomáš Mičo
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Zo zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) explicitne vyplýva, že poskytovateľom zdravotnej starostlivosti môže byť fyzická alebo právnická osoba. Tá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, buď ako fyzická alebo právnická osoba. Tento zákon predpisuje poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti celý rad povinností uvedených v § 79 a § 79a cit. zákona.

Bezpečnosť pacienta v zdravotníckom zariadení (kazuistika)

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Prezentujeme prípad pacientky, ktorá podala podnet na prešetrenie správnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorej sa jej dostalo v nemocnici, kde bola prijatá kvôli hnačkám. Pacientka sa sťažuje, že vinou zdravotnej sestry spadla z vozíka pri prevoze na RTG vyšetrenie, zlomila si priehlavok a členok pravej nohy, následkom čoho je invalidizovaná. Uvádza, že napriek ňou udávanej bolesti pravej nohy, bola vyšetrená a ošetrená až na druhý deň.

Ochrana osobných údajov pri vedení zdravotnej dokumentácie

Dátum:
Autor: Mgr. Tomáš Mičo
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 11-12/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

V prvej časti seriálu o ochrane osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti som vysvetlil základné pojmy, používané v tejto právnej oblasti a zosumarizoval základné princípy, ktorými sa ochrana osobných údajov vo všeobecnosti riadi.

Mapa medicínskej legislatívy (I.)

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo
Zo seriálu: Mapa medicínskej legislatívy

Číslo:
Vydanie: 11-12/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Každý lekár, resp. zdravotnícky pracovník sa pri výkone svojho povolania občas dostane do situácie, kedy si nie je istý, ako postupovať, aby sa nedostal do kolízie so zákonom. Cieľom tohto článku je zdravotníckemu pracovníkovi pomôcť, aby sa zorientoval v množstve právnych noriem, tak aby mal základnú informáciu, kde sa úprava danej problematiky nachádza. Okruhom, ktoré sa týkajú väčšiny zdravotníckych pracovníkov, sa budem venovať podrobnejšie, témy špecifickejšie rozanalyzujem menej.

Nedôsledná diferenciálna diagnostika pri stanovení diagnózy – Kawasakiho syndróm (kazuistika)

Dátum:
Autor: MUDr. Mária Jarošová
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 11-12/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Ide o 11-ročné dieťa (ženské pohlavie), ktoré až do augusta 2009 nebolo vážnejšie choré. Koncom augusta začalo mať dieťa zdravotné ťažkosti. Ochorenie začalo hyperpyrexiou a septickým stavom, ktoré sa na tretí deň komplikovali výsevom vyrážok po celom tele. Po krátkej hospitalizácii na infekčnej klinike, kde v rámci diferenciálnej diagnózy o. i. realizovali aj širokú škálu sérologických vyšetrení, vyslovili podozrenie na systémové ochorenie a vaskulitídu. Po vylúčení infekčného pôvodu ochorenia bolo dieťa preložené na pediatrickú kliniku za účelom diferenciálnej diagnostiky.

Elektronická zdravotná dokumentácia

Dátum:
Autor: Mgr. Tomáš Mičo
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 11-12/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Pri zmene poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vedie aj elektronickú zdravotnú dokumentáciu pacienta, musí túto dotyčný lekár vymazať, prípadne ako má s ňou naložiť?

Pracovná zdravotná služba a zdravotná dokumentácia

Dátum:
Autor: JUDr. Pavol Kádek
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 9-10/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Má lekár povinnosť vydať pracovnej zdravotnej službe k nahliadnutiu zdravotnú dokumentáciu ako celok, alebo jej musí stačiť aj výpis zo zdravotnej dokumentácie?

Pracovná zdravotná služba (II.)

Číslo:
Vydanie: 9-10/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

V minulom čísle sme sa venovali v rámci zmien týkajúcich sa pracovnej zdravotnej služby spôsobu zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľom, výkonu lekárskych preventívnych prehliadok u zamestnancov vykonávajúcich rôzne typy prác, ako aj zloženiu tímu pracovnej zdravotnej služby. V tomto čísle budeme pokračovať ďalšími zmenami v pracovnej zdravotnej služby, účinnými od 1. mája 2010.

Pôvodný, verzus aktuálny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 9-10/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Pacientka si našla iného ošetrujúceho lekára, ktorý nemá uzatvorenú zmluvu so zdravotnými poisťovňami. Podľa slov pacientky si nový ošetrujúci lekár bude žiadať zdravotnú dokumentáciu, avšak pôvodný ošetrujúci lekár ešte nedostal žiadanku. Pacientka však nástojí na tom, aby jej boli do rúk vydané RTG snímky, ale nežiada o vyradenie z evidencie u pôvodného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti , keďže aktuálny ošetrujúci lekár pracuje na priamu platbu.

Zdravotná dokumentácia (odovzdávanie a poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie)

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

V minulom čísle sme sa venovali problematike spracúvania, sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie (ďalej aj „dokumentácia“), formami vedenia, zabezpečením a uchovávaním dokumentácie v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z. z.“) a Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR č. 07594/2009-OZS o vedení zdravotnej dokumentácie (ďalej len „Odborné usmernenie“). V tomto článku si rozoberieme nemenej dôležitú časť práce s dokumentáciou – odovzdávanie dokumentácie, preberanie dokumentácie do úschovy, poskytovanie a sprístupňovanie údajov z nej.

Aktuálne vydanie

6/2014

Právo a manažment v zdravotníctve
6/2014
Ročnik 2014

Zobraziť