VECNÝ POJEM: Zdravotnícke zariadenie

zoradiť výsledky podľa:

OSN proti diskriminácii v zdravotníckych zariadeniach

Dátum:
Autor: (JG)
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 7-8/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Najnovšie vyhlásenie OSN sa opäť venovalo sledovaniu napĺňania schváleného dokumentu OSN: Ciele udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals, SDG). Tie predstavujú program rozvoja na roky 2015 až 2030 v rôznych oblastiach. V uvedenom vyhlásení sa uznáva, že diskriminácia v zdravotníckych zariadeniach je hlavnou prekážkou k dosiahnutiu spomínaných Cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Subjekty OSN sa spoločne zaväzujú pracovať na podpore členských štátov pri prijímaní koordinovaných opatrení na odstránenie diskriminácie v zdravotníckych zariadeniach.

Neformálna mediácia v zdravotníckom zariadení

Dátum:
Autor: JUDr. František Kutlík
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 6/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Kvalitná komunikácia v zdravotníckom zariadení znamená minimalizovanie konfliktov a vytváranie pôdorysu na slušné a korektné vzťahy nielen medzi pacientmi a zdravotníckymi pracovníkmi, ale aj medzi zdravotníckymi pracovníkmi navzájom. Nie vždy sa to však podarí a postupne sa treba vyrovnať so skutočnosťou, že komunikácia medzi stranami začína škrípať, stáva sa ťažšou a komplikovanejšou, s bezprostrednou hrozbou konfliktu.

Konania v statusových veciach podľa Civilného mimosporového poriadku

Dátum:
Autor: JUDr. Tomáš Buzinger
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 10/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V príspevku sa zaoberám konaniami v statusových veciach fyzických osôb podľa novej právnej úpravy zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“). Zákonodarca v tretej hlave v prvom až štvrtom diele CMP precizoval právne inštitúty v mimosporových konaniach týkajúce sa niektorých statusových vecí fyzických osôb, medzi ktoré sa zaraďujú konanie o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení, konanie o vyhlásenie za mŕtveho, konanie o spôsobilosti na právne úkony a konanie o ustanovení opatrovníka.

Neziskové organizácie poskytujúce zdravotnú starostlivosť

Číslo:
Vydanie: 10/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je v Slovenskej republike pomerne prísne regulované. Slovenský právny poriadok pripúšťa poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo viacerých formách a rôznymi právnymi subjektmi. Medzi najčastejšie využívané typy právnických osôb v rámci nemocníc na Slovensku patria akciové spoločnosti, neziskové organizácie a príspevkové organizácie. V článku upriamime pozornosť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti tými subjektmi, ktoré majú právny status neziskových organizácií.

Keď umrie lekár

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 11/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Téma článku je síce smutná, ale zvlášť pre pozostalých lekára nesmierne potrebná. Po takej udalosti sú pozostalí v strese a ako prvé vybavujú formality spojené s pohrebom, mnohí z nich ani nemyslia na to, a najmä často nevedia, čo urobiť, aby neprišli o zosnulým legálne nadobudnutý majetok. Rozdielne treba riešiť formality spojené s úmrtím lekára – zamestnanca alebo lekára, ktorý bol samostatne zárobkovo činnou osobou či majiteľom súkromnej spoločnosti poskytujúcej zdravotnícke služby. V článku sa pokúsime poradiť pozostalým, aké kroky a v akom poradí by mali podniknúť, aby boli v súlade s právom a oni neprišli o lekárom legálne nadobudnutý majetok.

Exekučné konanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: JUDr. Ivan Humeník, PhD. , JUDr. Peter Franko
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Predmetom článku je analýza aktuálnych legislatívnych možností vykonania exekúcie na zdravotníckych zariadeniach ako z perspektívy pacienta, tak aj zdravotníckeho zariadenia.

Prevádzkový poriadok zdravotníckeho zariadenia a jeho náležitosti

Dátum:
Autor: MUDr. Katarína Naďová
Rubrika: Ekonomika a manažment

Číslo:
Vydanie: 2/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Cieľom tohto príspevku je informovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o legislatívnom vymedzení pojmu prevádzkový poriadok v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) a nezrovnalosti, ktoré vznikajú pri vydávaní aproximačných nariadení vlády SR, bez ohľadu na existujúcu legislatívu. V článku sa tiež snažím:

Bezpečnosť pacienta v zdravotníckom zariadení (kazuistika)

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Prezentujeme prípad pacientky, ktorá podala podnet na prešetrenie správnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorej sa jej dostalo v nemocnici, kde bola prijatá kvôli hnačkám. Pacientka sa sťažuje, že vinou zdravotnej sestry spadla z vozíka pri prevoze na RTG vyšetrenie, zlomila si priehlavok a členok pravej nohy, následkom čoho je invalidizovaná. Uvádza, že napriek ňou udávanej bolesti pravej nohy, bola vyšetrená a ošetrená až na druhý deň.

Zodpovednosť za škodu na odložených veciach v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: JUDr. Marianna Novotná, PhD.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Pri poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti môže dôjsť k viacerým prípadom občianskoprávnej zodpovednosti za škodu t. j. zodpovednosti, ktorá má charakter súkromnoprávneho vzťahu medzi škodcom (zodpovedným subjektom) a poškodeným, z ktorého vyplýva povinnosť zodpovedného subjektu nahradiť poškodenému vzniknutú škodu.

Činnosť zdravotníckeho zariadenia a jeho povinnosti voči pacientom

Dátum:
Autor: MUDr. Katarína Naďová
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Pojem poskytovateľ upravuje ustanovenie § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“).

Aktuálne vydanie

7-8/2017

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2017
Ročnik 2017

Zobraziť