VECNÝ POJEM: Zdravotnícke zariadenie

zoradiť výsledky podľa:

Administratívnoprávna zodpovednosť lekára pri výkone povolania

Lekár pri výkone povolania nie je len autonómnym subjektom, ale pri tejto činnosti, ktorej podstatou je „starostlivosť o zdravie človeka“, sa stáva subjektom určitých spoločenských vzťahov, právnych vzťahov nevynímajúc. Vo všeobecnosti pojem vzťah vyjadruje vzájomné pôsobenie dvoch alebo viacerých subjektov (osôb). Môže ísť o tzv. neformálne vzťahy, ako sú bežné každodenné vzťahy, obsah ktorých právo neupravuje.

Asistencia polície pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Číslo:
Vydanie: 5/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti predstavuje odbornú činnosť, ktorá je veľmi náročná po viacerých stránkach. Lekári, ale aj ostatní zdravotnícki pracovníci sú v mnohých prípadoch vystavení nebezpečenstvu ohrozenia života, zdravia a majetku. Pri týchto situáciách je preto často využívaná prítomnosť polície. V tomto príspevku si bližšie rozoberieme práve otázky súvisiace s jej asistenciou pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Bezpečnosť pacienta v zdravotníckom zariadení (kazuistika)

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Prezentujeme prípad pacientky, ktorá podala podnet na prešetrenie správnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorej sa jej dostalo v nemocnici, kde bola prijatá kvôli hnačkám. Pacientka sa sťažuje, že vinou zdravotnej sestry spadla z vozíka pri prevoze na RTG vyšetrenie, zlomila si priehlavok a členok pravej nohy, následkom čoho je invalidizovaná. Uvádza, že napriek ňou udávanej bolesti pravej nohy, bola vyšetrená a ošetrená až na druhý deň.

Činnosť zdravotníckeho zariadenia a jeho povinnosti voči pacientom

Dátum:
Autor: MUDr. Katarína Naďová
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Pojem poskytovateľ upravuje ustanovenie § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“).

Exekučné konanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: JUDr. Ivan Humeník, PhD. , JUDr. Peter Franko
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Predmetom článku je analýza aktuálnych legislatívnych možností vykonania exekúcie na zdravotníckych zariadeniach ako z perspektívy pacienta, tak aj zdravotníckeho zariadenia.

Manažment v ambulantnej praxi

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 5-6/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Väčšina slovenských lekárov, vrátane autora tohto článku, nemá manažérske vzdelanie, avšak s pojmom „manažment“ sa stretávajú v každodennej praxi, hoci to mnohí si to možno ani neuvedomujú Manažment je v prvom rade organizácia a poriadok. Je to zavedenie takých postupov a činností do každodennej praxe, ktoré zabezpečujú maximálnu efektivitu využitia prostriedkov, ktoré sú k dispozícii.

Možnosti účtovania a doúčtovania v stomatológii

Dátum:
Autor: MUDr. Ján Vančo
Rubrika: Ekonomika a manažment

Číslo:
Vydanie: 5-6/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Privatizácia zdravotníckych zariadení vrátane stomatológie nastolila otázku ich financovania a tvorby cien stomatologických výkonov. Transformácia zdravotníctva postavila lekára na úroveň podnikateľa poskytujúceho zdravotnícku starostlivosť na základe zmluvných vzťahov s poisťovňami. Lekár sa prevádzkovaním súkromnej praxe stáva podnikateľom v plnom rozsahu vo vysoko špecifickej oblasti. Platia preňho všetky zákony a vyhlášky, ako pre každého iného podnikateľa.

Odborné usmerňovanie zdravotnej starostlivosti na území samosprávneho kraja

Číslo:
Vydanie: 3/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci s cieľom predĺžiť život fyzickej osobe, zvýšiť jeho kvalitu a zabezpečiť zdravý vývoj budúcich generácií. Odborné usmerňovanie zdravotnej starostlivosti v príslušnom odbore, vrátane vykonávania dozoru nad úrovňou činnosti zdravotníckych pracovníkov vykonáva v súlade s § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej MZ SR). Ďalšie podrobnosti upravuje Vestník MZ SR v čiastke 56-57 zo dňa 30. novembra 2009 pod č. 59 – Štatút hlavných odborníkov a krajských odborníkov.

Odhad hodnoty zdravotníckeho zariadenia

Článok rieši problematiku ohodnocovania zdravotníckeho zariadenia zameraného na poskytovanie zdravotníckych služieb, ktoré je prevádzkované (v prípade neprevádzkovaného zariadenia je jeho hodnota výrazne odlišná a odlišné sú aj využívané metódy ohodnocovania), vrátane portfólia pacientov, vnútorného vybavenia ordinácií a súhrnného nehmotného majetku, ktorý je zabezpečovaný jednotlivými lekármi.

Poistenie zodpovednosti neštátnych zdravotníckych zariadení

Dátum:
Autor: Ing. Ondrej Izakovič
Rubrika: Ekonomika a manažment

Číslo:
Vydanie: 5-6/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

V živote nás môže stretnúť veľké množstvo nečakaných príhod, ktoré môžu zasiahnuť do nášho zdravia, či majetku a spôsobiť jeho poškodenie alebo úplné zničenie. Málokto je finančne pripravený na to, aby dokázal nahradiť nečakane vzniknutú škodu vlastnými prostriedkami. V takomto prípade môže práve poistenie zohrať významnú úlohu.

Aktuálne vydanie

9/2014

Právo a manažment v zdravotníctve
9/2014
Ročnik 2014

Zobraziť