VECNÝ POJEM: Zdravotnícky pracovník

zoradiť výsledky podľa:

Interkultúrna mediácia v zdravotníckom zariadení

Dátum:
Autor: JUDr. František Kutlík
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

V dnešnej globalizovanej spoločnosti s masovým pohybom ľudí, výmenou kultúr, technológií a informácií sa čoraz nástojčivejšie pretláča do popredia otázka, ako sa s touto skutočnosťou vyrovná taká citlivá oblasť, akou je zdravotníctvo. K diskusii o konzekvenciálnej verzus deontologickej etike v medicíne, paternalizme verzus individuálnej autonómii pacienta, holistickom prístupe verzus biomedicíne... sa pridáva aj téma angažovanosti zdravotníckych pracovníkov pri vytváraní rovnováhy medzi medicínskymi a etnicko-kultúrno-religióznymi hodnotami. Moderná medicína s akcentom na fakty, so svojimi empirickými výstupmi, procesmi na dokázanie a vyvrátenie diagnóz a vedeckou metodológiou, ponúka rozhodujúce kritéria na výber liečebného postupu.

Vzťah zdravotníckeho pracovníka ku komore a jeho disciplinárna zodpovednosť

Dátum:
Autor: JUDr. Vladimír Volčko
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 6/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Jedným zo základných práv zdravotníckeho pracovníka je právo združovať sa v profesijnej komore so zdravotníckymi pracovníkmi s rovnakým pracovným zameraním a obsahom. Aj napriek tomu, že aktivity a pôsobenie komory zdravotníci vnímajú ako samozrejmé, častokrát nemajú konkrétnu predstavu o tom, aké sú práva a povinnosti komory, resp. jeho člena voči nej. Práve ambíciu detailnejšie priblížiť obsah tohto špecifického právneho vzťahu zdravotník verzus komora, má tento článok.

Komunikácia ako forma prevencie pred konfliktami

Dátum:
Autor: JUDr. František Kutlík
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Kvalitná komunikácia v zdravotníckom zariadení znamená minimalizovanie konfliktov, čo vytvára pôdorys pre zdravé a korektné vzťahy nielen medzi pacientmi a zdravotníckymi pracovníkmi, ale aj medzi zdravotníckymi pracovníkmi navzájom. Zdravé a korektné vzťahy vytvárajú..., ale už nepokračujme. Podčiarknuté a zrátané, pohoda. A keď sa k tomuto stavu pridá aj včasná, kvalitná a odborná zdravotnícka starostlivosť, pacient môže oslavovať... Je to však práve zdravotníctvo, v ktorom sa vo svojom širokom spektre a jedinečnosti, postupne vyprofilovali všetky typy konfliktov. Počínajúc spormi medzi pacientmi, resp. ich rodinnými príslušníkmi na jednej strane a poskytovateľom zdravotníckych služieb na strane druhej, cez naštrbené medziľudské vzťahy, až po spory medzi manažmentom a lekármi, teda klasické konflikty „bielych golierov a bielych plášťov“.

Špecifiká konfliktov v zdravotníckych zariadeniach

Dátum:
Autor: JUDr. František Kutlík
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 4/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Mediátor spor meritórne nerieši, ale pomáha stranám v hľadaní konsenzuálneho riešenia. Mediácia je na Slovensku upravená zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii v znení neskorších predpisov. Vo svojej aplikačnej širokospektrálnosti ponúka praktický manuál riešenia konfliktov medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom, medzi zamestnancami zdravotníckeho zariadenia navzájom, v obchodných či pracovných vzťahoch. Ideálnym stavom primárnej aplikácie mediácie by mohla byť fáza, kedy s predmetom problému ešte disponuje a rieši ho zdravotnícke zariadenie v podobe sťažnosti pacienta na zanedbanie lekárskej starostlivosti. V ďalšom vývoji, kedy pacient nesúhlasiaci s výsledkom vysvetlenia či riešenia zo strany zdravotníckeho zariadenia kontaktuje iné štruktúry, je mediácia síce naďalej možná, ale vzhľadom na skutočnosť, že pribudol ďalší subjekt/subjekty so svojimi záujmami, predstavami a nárokmi na procesné postavenie sa mediačný proces značne komplikuje a spomaľuje.

„Konštatovanie smrti“ – otázky vyplývajúce z aktuálnej právnej úpravy a aplikačnej praxe (2.)

V minulom čísle sme sa na úvod rozobrali základné pojmy uvedenej problematiky a dotkli sme sa aj súčasnej právnej úpravy stanovenej v zákone o zdravotnej starostlivosti. V tejto časti pokračujeme v analyzovaní právnej úpravy postupu pri úmrtí a prehliadky mŕtveho.

„Konštatovanie smrti“ – otázky vyplývajúce z aktuálnej právnej úpravy a aplikačnej praxe (1.)

Z právneho hľadiska je smrť právnou skutočnosťou spôsobujúcou zánik fyzickej osoby ako právneho subjektu, teda zánik jej právnej spôsobilosti [spôsobilosť mať práva a povinnosti, § 7 ods. 2 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)]. Smrťou zanikajú alebo sa transformujú mnohé práva, ktoré boli s danou osobou spojené. [1]

Povinné členstvo v Slovenskej (nielen) lekárskej komore – kolízia právnej zodpovednosti

Dátum:
Autor: MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 9/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Zo strany predstaviteľov profesijných komôr v zdravotníctve (teda nielen lekárskej) opakovane zaznievajú vyjadrenia o potrebe povinného členstva pre všetkých lekárov (a ostatných zdravotníckych pracovníkov) vo svojej profesijnej komore, a to ako podmienke výkonu povolania. Podľa môjho názoru je argumentácia oboch strán (zástancov či odporcov) často účelová, prípadne len všeobecná, nezaoberá sa hlbšie podstatnými dôvodmi, ale ani rizikami povinného členstva pre lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov, ktorí môžu byť v rôznom právnom postavení: bežných zamestnancov v zmysle zákona č. 311/2001 Zákonník práce (ďalej len „ZP“), prípadne odborných zástupcov v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“), a tým teda ako vedúcich zamestnancov v zmysle Zákonníka práce, alebo v právnom postavení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako fyzických osôb v zmysle zákona o poskytovateľoch.

Príklady nedodržiavania práv pacientov a zdravotníckych pracovníkov a návrhy na ich riešenie

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 9/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Naše zdravotníctvo stále nemá požadovanú európsku úroveň. Príčin je mnoho. Ak by sa aj dnes začalo s ich odstraňovaním, úroveň vyspelej Európy by sme zrejme dosiahli až za niekoľko desiatok rokov. A to nemám na mysli len jeho ekonomickú úroveň. Sú však procesy, ktoré sa dajú zrealizovať veľmi rýchlo a s minimálnymi nákladmi, možno v priebehu pár rokov. Viacerým problémom, spomínaným v tomto článku, sme sa už viackrát venovali, no zmeny sú stále v nedohľadne.

Následky násilia na pracovisku v zdravotníctve

Dátum:
Autor: (JG)
Rubrika: Ekonomika a manažment

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Násilie, ktorému môže byť vystavený zamestnanec na pracovisku, sa zásadným spôsobom dotýka aj oblasti zdravotníctva. Problém je o to väčší, že u zamestnanca vystaveného násiliu to môže viesť k ďalším vážnym sekundárnym následkom, ktoré sa u neho prejavujú v dlhodobejšom horizonte. To ovplyvňuje nielen jeho ďalší pracovný výkon – jeho kvalitu a nasadenie, ale aj zotrvanie na pracovisku. V zdravotníctve má tento problém ešte o niečo závažnejšie následky.

Šikanovanie v zdravotníctve – nový fenomén

Číslo:
Vydanie: 3/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

O ochrane ľudských práv a slobôd v pracovnom práve či na pracovisku sa často diskutuje na odborných fórach, prax však niekedy prináša situácie, kedy je ľudská dôstojnosť zamestnanca potlačovaná.

Aktuálne vydanie

7-8/2017

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2017
Ročnik 2017

Zobraziť