VECNÝ POJEM: Zdravotnícky pracovník

zoradiť výsledky podľa:

Šikanovanie v zdravotníctve – nový fenomén

Číslo:
Vydanie: 3/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

O ochrane ľudských práv a slobôd v pracovnom práve či na pracovisku sa často diskutuje na odborných fórach, prax však niekedy prináša situácie, kedy je ľudská dôstojnosť zamestnanca potlačovaná.

Práva pacienta verzus práva zdravotníckeho pracovníka

Dátum:
Autor: Mgr. Viera Hradiská
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 12/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava SR “) garantuje právo na ochranu zdravia jednotlivca – fyzickej osoby. Fungujúci vzťah pacienta ako prijímateľa zdravotnej starostlivosti a zdravotníckeho pracovníka ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti by mal byť založený na vzájomnom rešpektovaní vzájomných práv a povinností pri ich výkone oboma účastníkmi vzťahu. Pre vyváženosť tohto vzťahu je žiaduce, aby pacient aktívne pristupoval k starostlivosti o svoje zdravie a rozhodoval o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, rešpektujúc pritom vzdelanie a odbornosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zdravotnícky pracovník rešpektoval pacienta ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami i povinnosťami vrátane zodpovednosti za svoje zdravie.

Globálny deficit pracovníkov v zdravotníctve

Dátum:
Autor: (JG)
Rubrika: Ekonomika a manažment

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V dňoch 10. až 13. novembra 2013 sa v brazílskom meste Recife konalo za účasti 1 300 odborníkov z 85 krajín, vrátane 40 ministrov zdravotníctva, tretie Globálne fórum pre oblasť ľudských zdrojov v zdravotníctve (Global Forum on Human Resources for Health). Predošlé dve stretnutia, ktoré organizuje Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization – WHO), sa konali v roku 2008 v Ugande a v roku 2011 v Thajsku.

Kde nájsť peniaze na platy zdravotníkov?

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Otázka platov v slovenskom zdravotníctve rezonuje už roky. Do povedomia verejnosti sa však dostala až po hromadných výpovediach lekárov a petícii sestier a pôrodných asistentiek. Prečo peniaze, a to nielen na platy zdravotníkov, chýbajú a či sa situácia nedala riešiť inak, sa pokúsim analyzovať v tomto článku.

Praktické problémy ochrany osobných údajov a mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 10/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Ochrana osobných údajov a povinnosť mlčanlivosti sú dve povinnosti zdravotníckych pracovníkov, ktoré spolu veľmi úzko súvisia. Nakoľko v tomto roku bol prijatý nový zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov v slovenských zdravotníckych zariadeniach stále nie je na zákonom požadovanej úrovni, nebude na škodu tieto povinnosti a z ich porušenia vyplývajúce konzekvencie pripomenúť všetkým, ktorých sa týkajú.

MHA – magister administrácie v zdravotníctve

Dátum:
Autor: Mgr. Jaroslav Nižňanský
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V súčasnosti je povinnosťou riadiacich pracovníkov v zdravotníctve doplniť si vzdelanie buď štúdiom MPH alebo MHA, a to do 31. 12. 2015. Momentálne v nariadení vlády č. 296/2010 Z. z. nie je MHA zaradené. Je plánovaná novelizácia predmetného nariadenia?

Odmietnutie výkonu práce zo strany zdravotníckeho zamestnanca

Číslo:
Vydanie: 4/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Problematika skutočného výkonu pracovnoprávnych vzťahov sa stáva v ostatnom období zásadným problémom veľkých aj menších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí si často celú personálnu a administratívnu agendu zabezpečujú svojpomocne.

Zdravotnícki pracovníci a právo na štrajk

Dátum:
Autor: JUDr. Linda Szabová , JUDr. Marek Švec, PhD.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 4/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Spoločenská atmosféra významne ovplyvnená kolektívnymi akciami zdravotníckych zamestnancov v závere  kalendárneho roka 2011 primäla slovenského zákonodarcu k prijatiu dvoch zákonov.

Etické zásady a princípy poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci multikultúrneho prístupu

Článok sa zaoberá multikultúrnym prístupom v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. Poskytuje prehľad zásad a etických princípov multikultúrneho poskytovania zdravotnej starostlivosti, nevynímajúc komunikáciu ako jednu z najväčších adaptačných ťažkostí, vyplývajúcich zo sociálno-kultúrneho han­dicapu.

Kompetencie lekára, zdravotníckeho záchranára a sestry v záchrannej zdravotnej službe

Dátum:
Autor: Mgr. Dušan Čurila , MUDr. Dušan Čurila
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je založené na kooperácii a vzájomnej súhre viacerých zdravotníckych pracovníkov. Toto základné pravidlo platí dvojnásobne v prípadoch poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti, pri ktorom je rýchle a správne rozhodnutie alfou a omegou efektívnej pomoci pacientovi.

Aktuálne vydanie

9/2014

Právo a manažment v zdravotníctve
9/2014
Ročnik 2014

Zobraziť