Právne predpisy: Iné súvisiace predpisy

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

aktualizované judikáty (2354) Kategória: Správne konanie

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

aktualizované judikáty (42) Kategória: Vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov a petičné právo

Zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

judikáty (19) Kategória: Správa majetku štátu a verejné obstarávanie

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Výňatok)

Kategória: Občianskoprávna a trestnoprávna zodpovednosť

Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v znení zákona č. 461/2008 Z. z.

judikáty (7) Kategória: Odškodňovanie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia

Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

zrušené judikáty (21) Kategória: Ochrana osobných údajov

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov

judikáty (26) Kategória: Ochrana osobných údajov

Zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov

judikáty (18) Kategória: Správne konanie

Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.

judikáty (6) Kategória: Vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov a petičné právo

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

judikáty (96) Kategória: Správa majetku štátu a verejné obstarávanie

Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. v znení zákona č. 650/2005 Z. z. (Výňatok)

Kategória: Občianskoprávna a trestnoprávna zodpovednosť

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 266/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR pri nakladaní s majetkom štátu

zrušené Kategória: Správa majetku štátu a verejné obstarávanie

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (Výňatok)

Kategória: Občianskoprávna a trestnoprávna zodpovednosť