Nariadenie č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Kategória: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci, stavovské organizácie

Judikáty k zákonu

Žiadne judikáty