Nariadenie č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Kategória: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci, stavovské organizácie


...

zobraziť

§
1

Predmet úpravy Toto nariadenie vlády ustanovuje a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností a certifikovaných pracovných činn...

zobraziť

§
2

Odborná spôsobilosť, sústava špecializačných odborov a sústava certifikovaných pracovných činností (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v jednotlivých zdra...

zobraziť

§
3

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní lekár (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania...

zobraziť

§
4

Výkon pracovných činností lekára (1) Lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti preventívnej a liečebnej star...

zobraziť

§
5

Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní lekár (1) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe 7) sa...

zobraziť

§
6

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný lekár (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzd...

zobraziť

§
7

Výkon pracovných činností zubného lekára (1) Zubný lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené so star...

zobraziť

§
8

Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní zubný lekár (1) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe 7) sa vyža...

zobraziť

§
9

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní farmaceut (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdel...

zobraziť

§
10

Výkon pracovných činností farmaceuta (1) Farmaceut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti, ktoré zod...

zobraziť

§
11

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím a) vyššieho o...

zobraziť

§
12

Výkon pracovných činností sestry (1) Sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním ošet...

zobraziť

§
13

Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní sestra (1) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, 7) ...

zobraziť

§
14

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadob...

zobraziť

§
15

Výkon pracovných činností pôrodnej asistentky (1) Pôrodná asistentka, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v ...

zobraziť

§
16

Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činností odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka (1) Na výkon samostatnej zdravotnícke...

zobraziť

§
17

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím a) vyš...

zobraziť

§
18

Výkon pracovných činností fyzioterapeuta (1) Fyzioterapeut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti vo fyzioterap...

zobraziť

§
19

Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut (1) Na výkon samostatnej zdravotníckej pra...

zobraziť

§
20

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím ...

zobraziť

§
21

Výkon pracovných činností verejného zdravotníka (1) Verejný zdravotník, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti p...

zobraziť

§
22

Odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník Na výkon činnosti odborného zástupcu 8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdrav...

zobraziť

§
23

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutí...

zobraziť

§
24

Výkon pracovných činností zdravotníckeho laboranta (1) Zdravotnícky laborant, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činn...

zobraziť

§
25

Odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant Na výkon činnosti odborného zástupcu 8) v laboratóriu lekárskej genetiky, v l...

zobraziť

§
26

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní asistent výživy (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím a) v...

zobraziť

§
27

Výkon pracovných činností asistenta výživy (1) Asistent výživy, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v oblasti...

zobraziť

§
28

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní dentálna hygienička Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím a) v...

zobraziť

§
29

Výkon pracovných činností dentálnej hygieničky Dentálna hygienička, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v pr...

zobraziť

§
30

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní rádiologický technik (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím...

zobraziť

§
31

Výkon pracovných činností rádiologického technika (1) Rádiologický technik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnos...

zobraziť

§
32

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnut...

zobraziť

§
33

Výkon pracovných činností zdravotníckeho záchranára (1) Zdravotnícky záchranár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pr...

zobraziť

§
34

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný technik (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím a) vys...

zobraziť

§
35

Výkon pracovných činností zubného technika (1) Zubný technik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v zubnej te...

zobraziť

§
36

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní technik pre zdravotnícke pomôcky (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutí...

zobraziť

§
37

Výkon pracovných činností technika pre zdravotnícke pomôcky (1) Technik pre zdravotnícke pomôcky, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva o...

zobraziť

§
38

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní optometrista Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vyššieho odborného vzd...

zobraziť

§
39

Výkon pracovných činností optometristu Optometrista, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v očnej optike, ktor...

zobraziť

§
40

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní farmaceutický laborant (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím úplného ...

zobraziť

§
41

Výkon pracovných činností farmaceutického laboranta (1) Farmaceutický laborant, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné či...

zobraziť

§
42

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní masér Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím úplného stredného odborného v...

zobraziť

§
43

Výkon pracovných činností maséra Masér, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné masérske činnosti a odborné činnosti vo fo...

zobraziť

§
44

Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v zdravotníckom povolaní masér Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe 7) sa vyžaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných praco...

zobraziť

§
45

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní očný optik Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím úplného stredného odborn...

zobraziť

§
46

Výkon pracovných činností očného optika Očný optik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v očnej optike, ktoré...

zobraziť

§
47

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní ortopedický technik Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím úplného stredné...

zobraziť

§
48

Výkon pracovných činností ortopedického technika Ortopedický technik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v o...

zobraziť

§
49

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky asistent (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím úplného s...

zobraziť

§
50

Výkon pracovných činností zdravotníckeho asistenta (1) Zdravotnícky asistent, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činn...

zobraziť

§
50a

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný asistent Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím úplného stredného od...

zobraziť

§
50b

Výkon pracovných činností zubného asistenta Zubný asistent, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva v zubnej ambulancii starostlivosť o pom...

zobraziť

§
51

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní sanitár Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím stredného odborného vzdelan...

zobraziť

§
52

Výkon pracovných činností sanitára Sanitár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné sanitárske činnosti v zdravotníckych z...

zobraziť

§
53

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní logopéd (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelan...

zobraziť

§
54

Výkon pracovných činností logopéda (1) Logopéd, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti súvisiace s poskytovaním ...

zobraziť

§
55

Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní logopéd (1) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe 7) ...

zobraziť

§
56

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní psychológ (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdel...

zobraziť

§
57

Výkon pracovných činností psychológa (1) Psychológ, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti súvisiace s poskytova...

zobraziť

§
58

Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní psychológ (1) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe 7...

zobraziť

§
59

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní liečebný pedagóg (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolskéh...

zobraziť

§
60

Výkon pracovných činností liečebného pedagóga (1) Liečebný pedagóg, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti súvis...

zobraziť

§
61

Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní liečebný pedagóg (1) Na výkon samostatnej zdravotníckej ...

zobraziť

§
62

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzik (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského ...

zobraziť

§
63

Výkon pracovných činností fyzika (1) Fyzik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, vykonáva pod dohľadom fyzika so špecializáciou v špecializačnom odbore klin...

zobraziť

§
64

Odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní fyzik Na výkon činnosti odborného zástupcu 8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starost...

zobraziť

§
65

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní laboratórny diagnostik (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím...

zobraziť

§
66

Výkon pracovných činností laboratórneho diagnostika (1) Laboratórny diagnostik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné či...

zobraziť

§
67

Odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní laboratórny diagnostik (1) Na výkon činnosti odborného zástupcu 8) v laboratóriu lekárskej genetiky...

zobraziť

§
68

Spôsoby ďalšieho vzdelávania Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov zahŕňa a) špecializačné štúdium (§ 69 až 72), b) certifikačnú prípravu (§ 73), c) prípravu na výkon práce ...

zobraziť

§
69

(1) Špecializačným štúdiom v akreditovanom špecializačnom študijnom programe 6) sa rozširujú vedomosti a zručnosti získané štúdiom a odbornou praxou. (2) Špecializačné štúdium pozostáva z pr...

zobraziť

§
70

(1) Zdravotníckeho pracovníka zaraďuje do špecializačného štúdia vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získala osvedčenie o akreditácii 17) (ďalej len "vzdelávacia ustanovizeň"), v spolupráci so Slovenskou z...

zobraziť

§
71

(1) Do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore podľa prílohy č. 3 časti A písm. d) vzdelávacia ustanovizeň započíta časť špecializačného štúdia, ktoré lekár absolvoval v inom špecializačnom odb...

zobraziť

§
71a

Do špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 4a časti A vzdelávacia ustanovizeň započíta časť ukončeného špecializačného štúdia v inom špe...

zobraziť

§
72

(1) Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach 1) sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. ...

zobraziť

§
73

Certifikačná príprava (1) Certifikačnou prípravou v akreditovanom certifikačnom študijnom programe 6) sa získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na výkon certifikovaných pracovných činností...

zobraziť

§
74

Príprava na výkon práce v zdravotníctve (1) Prípravou na výkon práce v zdravotníctve sa získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na výkon odborných pracovných činností pri poskytovaní zdravo...

zobraziť

§
75

Sústavné vzdelávanie (1) Študijný program sústavného vzdelávania sa môže uskutočňovať prezenčnou metódou, dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou. Prezenčná metóda spočíva vo vyučovaní...

zobraziť

§
76

Doklady o ďalšom vzdelávaní (1) Doklady o ďalšom vzdelávaní zdravotníckeho pracovníka sú index odbornosti (ďalej len "index") a záznamník, ktorých jednotnú štruktúru schvaľuje Ministerstvo z...

zobraziť

§
77

Odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností získaná podľa predpisov účinných do...

zobraziť

§
78

(1) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný lekár sa považuje aj nadobudnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom štud...

zobraziť

§
78a

(1) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník sa považuje aj nadobudnutie a) vysokoškolského vzdelania iného ako zdravotnícke...

zobraziť

§
79

(1) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní lekár priznaná podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, predpisov účinných do 30. apríla 2004, predpis...

zobraziť

§
79a

(1) Špecializácia, ktorú získala sestra v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o deti podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v špecializačnom odbore oše...

zobraziť

§
80

(1) Odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy podľa predpisov účinných do 30. ...

zobraziť

§
81

(1) Riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti môže vykonávať lekár, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. ...

zobraziť

§
81a

Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia môže vykonávať aj lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ...

zobraziť

§
82

(1) Zdravotnícky pracovník, ktorý vykonáva samostatnú zdravotnícku prax a nespĺňa odbornú spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe podľa tohto nariadenia vlády, sa považuje za odborne spôs...

zobraziť

§
83

(1) Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 30. júna 2010, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2010. (2) Doklad preukazujúci nadobudnutie odbornej praxe v ...

zobraziť

§
83a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013 (1) Odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka na výkon špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činnost...

zobraziť

§
83b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. decembra 2015 (1) Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 14. decembra 2015, sa dokončí podľa predpisov účinných do 14. ...

zobraziť

§
84

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5....

zobraziť

§
85

Zrušujú sa: 1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2006 Z.z. a nariade...

zobraziť

§
86

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2010 okrem § 2 ods. 5 a prílohy č. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2010. Nariadenie vlády č. 320/2012 Z.z. nadobudlo účinnosť 15. októ...

zobraziť

Judikáty k zákonu

Žiadne judikáty