Právne predpisy: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci, stavovské organizácie


Zoznam všetkých predpisov v kategórii: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci, stavovské organizácie

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov

aktualizované judikáty (26) Kategória: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci, stavovské organizácie

Nariadenie vlády SR č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení neskorších predpisov

zrušené Kategória: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci, stavovské organizácie

Nariadenie vlády SR č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústavne špecializovaných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

zrušené Kategória: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci, stavovské organizácie

Nariadenie vlády SR č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

judikáty (1) Kategória: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci, stavovské organizácie

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení, v znení neskorších predpisov

zrušené judikáty (1) Kategória: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci, stavovské organizácie

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

Kategória: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci, stavovské organizácie

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 364/2005 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci

Kategória: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci, stavovské organizácie

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov

judikáty (1) Kategória: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci, stavovské organizácie

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 31/2006 Z. z. o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie

Kategória: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci, stavovské organizácie

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 292/2008 Z. z.o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť

zrušené judikáty (1) Kategória: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci, stavovské organizácie

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 465/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve

zrušené Kategória: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci, stavovské organizácie

Nariadenie vlády SR č. 12/2008 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

zrušené Kategória: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci, stavovské organizácie

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 109/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb

zrušené Kategória: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci, stavovské organizácie

Nariadenie č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Kategória: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci, stavovské organizácie