Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 31/2006 Z. z. o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie


...

zobraziť

§
1

(1) Výška úhrady lekára, zubného lekára a farmaceuta za ďalšie vzdelávanie zabezpečené špecializačným štúdiom na výkon špecializovaných pracovných činností (ďalej len "špecializačné štúdium") za celé ...

zobraziť

§
2

Výška úhrady zdravotníckeho pracovníka zaradeného do špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore na jeho vlastné náklady 2) sa určuje vo výške ceny špecializačného štúdia....

zobraziť

§
3

Výška úhrady podľa tejto vyhlášky sa nevzťahuje na úhradu za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ktoré sa začalo pred 1. februárom 2006....

zobraziť

§
4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2006. 1) § 27 písm. i) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organi...

zobraziť

Judikáty k zákonu

Žiadne judikáty