Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

Kategória: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci, stavovské organizácie


...

zobraziť

§
1

Predmet úpravy Táto vyhláška ustanovuje rozsah praxe a) zdravotníckeho pracovníka v záchrannej zdravotnej službe 1) v zdravotníckych povolaniach lekár, zdravotnícky záchr...

zobraziť

§
2

Rozsah praxe lekára v záchrannej zdravotnej službe (1) Lekár ambulancie záchrannej zdravotnej služby 2) okrem lekára podľa odseku 2 v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchr...

zobraziť

§
3

Rozsah praxe zdravotníckeho záchranára v záchrannej zdravotnej službe (1) Zdravotnícky záchranár v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej z...

zobraziť

§
4

Rozsah praxe sestry v ambulancii záchrannej zdravotnej služby (1) Odborné pracovné činnosti podľa § 3 ods. 1 môže v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej slu...

zobraziť

§
4a

Rozsah praxe rádiologického technika (1) Rádiologický technik samostatne a) pracuje s automatickým vyvolávacím zariadením, b) spracúva manuálnym vyvolávacím spôso...

zobraziť

§
4b

Rozsah praxe zdravotníckeho asistenta ...

zobraziť

§
4c

Rozsah praxe zubného technika (1) Zubný technik samostatne a) posudzuje a navrhuje riešenia v oblasti fixnej protetiky, snímacej protetiky a čeľustnej ortopédie, b) odporúča vhodné konš...

zobraziť

§
4ca

Rozsah praxe lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti Lekár s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností samostatne a) vykonáva činnosti súvisiace s prijatím,...

zobraziť

§
4cb

Rozsah praxe dentálnej hygieničky (1) Dentálna hygienička s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností samostatne a) vykonáva dentálnohygienické vyšetrenie ústnej dut...

zobraziť

§
4d

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2009 Zdravotnícky asistent, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotnícky asistent podľa...

zobraziť

§
4e

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2017 Zdravotnícky asistent, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotnícky asist...

zobraziť

§
5

Účinnosť Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2005. Vyhláška č. 542/2005 Z.z. nadobudla účinnosť 15. decembrom 2005. Vyhláška č. 584/2008 Z.z. nadobudla účinnosť 1. januárom 20...

zobraziť

Judikáty k zákonu

Žiadne judikáty