Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov

judikáty (1) Kategória: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci, stavovské organizácie


...

zobraziť

§
1

(1) Kritériom hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka v príslušnom zdravotníckom povolaní je dosiahnutie počtu kreditov podľa príloh č. 1 až 4, ak ďalej nie je ustanovené inak. Pr...

zobraziť

§
2

(1) Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa hodnotí v pravidelných päťročných cykloch počítaných odo dňa registrácie 1) okrem sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka, ktorý poskytuj...

zobraziť

§
3

(1) Sústavné vzdelávanie pracovníka záchrannej služby sa hodnotí v pravidelných jednoročných cykloch počítaných odo dňa vzniku pracovného pomeru. Ďalšie hodnotenie sa vykoná vždy po uplynutí každého j...

zobraziť

§
4

(1) V priebehu päťročného vzdelávacieho cyklu možno priznať získanie ustanovených kreditov aj bez dosiahnutia počtu kreditov podľa prílohy č. 1 a) za ukončenie pôsobnosti „školiteľa“, keď najmenej pia...

zobraziť

§
5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2005. Vyhláška č. 187/2006 Z.z. nadobudla účinnosť 15. aprílom 2006. Vyhláška č. 114/2007 Z.z. nadobudla účinnosť 1. aprílom 2007. Vyhláška č. 616/2007 Z.z....

zobraziť

Judikáty k zákonu