Právne predpisy: Vykonávacie predpisy


Zoznam všetkých predpisov v kategórii: Vykonávacie predpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií

Kategória: Vykonávacie predpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 520/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, pdrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej sp

zrušené Kategória: Vykonávacie predpisy

Nariadenie vlády SR č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v znení nar. vl. č. 85/2007 Z. z.

Kategória: Vykonávacie predpisy

Nariadenie vlády SR č. 345/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v znení nar. vl. č. 85/2007 Z. z.

Kategória: Vykonávacie predpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

judikáty (8) Kategória: Vykonávacie predpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 85/2009 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku

zrušené Kategória: Vykonávacie predpisy

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke (výňatok)

judikáty (5) Kategória: Vykonávacie predpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 343/2008 Z. z. o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku

zrušené Kategória: Vykonávacie predpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 126/2001 Z. z. o požiadavkách na priestorové a materiálne vybavenie očných optík

zrušené Kategória: Vykonávacie predpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 198/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na správnu lekárenskú prax

zrušené Kategória: Vykonávacie predpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 518/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii liekov, v znení vyhlášky č. 477/2006 Z. z.

zrušené Kategória: Vykonávacie predpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia

Kategória: Vykonávacie predpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 306/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz

Kategória: Vykonávacie predpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 239/2004 Z. z. o požiadavkách na klinické skúšanie a správnu klinickú prax v znení vyhlášky č. 148/2009 Z. z.

zrušené Kategória: Vykonávacie predpisy