Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (Výňatok)

aktualizované Kategória: Nemocenské poistenie


...

zobraziť

§
1

Predmet a pôsobnosť zákona (1) Tento zákon vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu sociálneho poi...

zobraziť

§
2

Rozsah sociálneho poistenia Sociálne poistenie podľa tohto zákona je a) nemocenské poistenie ako poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkove...

zobraziť

§
3

Zárobková činnosť (1) Zárobková činnosť podľa tohto zákona je, ak osobitný predpis 4) alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej repub...

zobraziť

§
4

Zamestnanec ...

zobraziť

§
5

Samostatne zárobkovo činná osoba ...

zobraziť

§
6

Poistenec (1) Poistenec podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je nemocensky poistená, dôchodkovo poistená alebo poistená v nezamestnanosti podľa tohto zákona. ...

zobraziť

§
7

Zamestnávateľ ...

zobraziť

§
8

Pracovný úraz a choroba z povolania (1) Pracovný úraz podľa tohto zákona je poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle od jej vôle krátkodobým, náhlym ...

zobraziť

§
9

Nezaopatrené dieťa (1) Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa a) do skončenia povinnej školskej dochádzky, 29) b) po skončení povinnej školskej dochádzky, 29) najdlh...

zobraziť

§
10

Sústavná príprava na povolanie (1) Sústavná príprava na povolanie podľa tohto zákona je štúdium na strednej škole po skončení povinnej školskej dochádzky 29) alebo štúdium na vysokej škole...

zobraziť

§
11

Všeobecný vymeriavací základ (1) Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za príslu...

zobraziť

§
12

Platobná neschopnosť zamestnávateľa (1) Zamestnávateľ je na účely tohto zákona platobne neschopný, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. (2) Deň...

zobraziť

§
13

(1) Z nemocenského poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytujú nemocenské dávky, a to a) nemocenské, b) ošetrovné, c) vyrovnávacia dávka, d) materské. ...

zobraziť

§
14

Osobný rozsah nemocenského poistenia (1) Povinne nemocensky poistení sú a) zamestnanec uvedený v § 4 ods. 1, ...

zobraziť

§
15

Osobný rozsah dôchodkového poistenia (1) Povinne dôchodkovo poistení sú a) zamestnanec uvedený v § 4 ods. 1 a 2, ...

zobraziť

§
16

Povinne úrazovo poistený je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu, 38) v štátnozamestnaneckom pomere, 39) v členskom pomere,...

zobraziť

§
17

(1) Nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia zamestnávateľa má zamestnanec zamestnávateľa podľa § 16 po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom. (2) Nárok na úr...

zobraziť

§
18

Osobný rozsah garančného poistenia (1) Povinne garančne poistený je zamestnávateľ zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu 38) a člena družs...

zobraziť

§
19

Osobný rozsah poistenia v nezamestnanosti (1) Povinne poistený v nezamestnanosti je zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený, ak tento zákon neustanovuje inak. ...

zobraziť

§
20

Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca ...

zobraziť

§
21

Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby (1) Povinné nemocens...

zobraziť

§
22

Vznik a zánik povinného dôchodkového poistenia iných fyzických osôb (1) Povinné dôchodkové poistenie vzniká fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) až e) o...

zobraziť

§
23

Vznik a zánik dobrovoľného nemocenského poistenia, dobrovoľného dôchodkového poistenia alebo dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti ...

zobraziť

§
24

Vznik a zánik úrazového poistenia Úrazové poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jednu fyzickú osobu uvedenú v § 16, a zaniká dňom, v ktor...

zobraziť

§
25

Vznik a zánik garančného poistenia Garančné poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca v pracovnoprávnom vzťa...

zobraziť

§
26

Prerušenie povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti (1) Zamestnancovi sa prerušuj...

zobraziť

§
27

(1) Spôsobilosť fyzickej osoby mať v právnych vzťahoch sociálneho poistenia práva a povinnosti vzniká narodením a zaniká smrťou, prípadne vyhlásením za mŕtveho. (2) Spôsobilosť fyzickej os...

zobraziť

§
28

Právne úkony Na právne úkony v sociálnom poistení sa vzťahuje osobitný predpis, 47) ak tento zákon neustanovuje inak....

zobraziť

§
29

Počítanie lehôt v sociálnom poistení (1) Na počítanie lehôt v sociálnom poistení sa vzťahuje osobitný predpis, 48) ak tento zákon neustanovuje inak. (2) Ak posledný deň lehoty ...

zobraziť

§
30

Všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky zamestnanca Zamestnanec m...

zobraziť

§
31

Všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby ...

zobraziť

§
32

Ochranná lehota (1) Ochranná lehota je sedem dní po zániku nemocenského poistenia, ak tento zákon neustanovuje inak. (2) Ochranná lehota ...

zobraziť

§
33

(1) Zamestnanec a povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba majú nárok na nemocenské, ak boli pre chorobu alebo úraz uznaní za dočasne práceneschopných na výkon zárobkovej činnosti ...

zobraziť

§
34

(1) Zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe vzniká n...

zobraziť

§
35

Poistenec nemá nárok na výplatu nemocenského za dni, počas ktorých má nárok na výplatu materského....

zobraziť

§
36

Poskytovanie nemocenského Nemocenské sa poskytuje za dni....

zobraziť

§
37

Výška nemocenského (1) Výška nemocenského zamestnanca je 55% denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného p...

zobraziť

§
38

Vylúčenie nároku na výplatu nemocenského Poistenec nemá nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, naj...

zobraziť

§
39

Podmienky nároku na ošetrovné (1) Poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne a) ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú manželku,...

zobraziť

§
40

Poskytovanie ošetrovného Ošetrovné sa poskytuje za dni....

zobraziť

§
41

Výška ošetrovného Výška ošetrovného je 55% denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57....

zobraziť

§
42

Poistencovi vzniká nárok na ošetrovné od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa ...

zobraziť

§
43

(1) Poistenec nemá nárok na výplatu ošetrovného za dni, počas ktorých a) sa mu vypláca náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu, 51) ...

zobraziť

§
44

Podmienky nároku na vyrovnávaciu dávku (1) Zamestnankyňa má nárok na vyrovnávaciu dávku, ak je počas tehotenstva preradená na inú prácu, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je podľa o...

zobraziť

§
45

Vyrovnávacia dávka sa poskytuje za kalendárny mesiac, a to aj vtedy, ak zamestnankyňa bola preradená na inú prácu alebo sa preradenie skončilo počas kalendárneho mesiaca....

zobraziť

§
46

(1) Vyrovnávacia dávka sa poskytuje v období, v ktorom zamestnankyňa mala po preradení na inú prácu príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1. (2) Počas tehotens...

zobraziť

§
47

Výška vyrovnávacej dávky (1) Výška vyrovnávacej dávky je 55% z rozdielu medzi mesačným vymeriavacím základom určeným podľa § 56 ods. 1 a vymeriavacím základom, z ktorého zamestnankyňa plat...

zobraziť

§
48

(1) Poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. ...

zobraziť

§
49

(1) Iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará, má nárok na materské odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 28 týždňov od vzniku nároku na matersk...

zobraziť

§
49a

Do obdobia 270 dní sa započítava obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa osobitného predpisu 45a) a obdobie prerušenia povinného n...

zobraziť

§
50

Ak poistenkyni zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva, má nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr, a...

zobraziť

§
51

(1) Ak dieťa prevzala do starostlivosti iná fyzická osoba alebo právnická osoba z dôvodu, že sa poistenec podľa lekárskeho posudku nemôže alebo nesmie starať o dieťa pre svoj nepriaznivý zdravotný sta...

zobraziť

§
52

Poskytovanie materského (1) Materské sa poskytuje za dni. (2) Materské sa poskytuje za to isté obdobie len raz a len jednému poistencovi. To neplatí, ak inému pois...

zobraziť

§
53

Výška materského Výška materského je 70% denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho...

zobraziť

§
54

Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu (1) Ak nemocenské poistenie trvalo...

zobraziť

§
55

Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky (1) Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky je podiel súčtu vymeriavacích základov...

zobraziť

§
56

Mesačný vymeriavací základ na určenie výšky vyrovnávacej dávky (1) Mesačný vymeriavací základ na určenie výšky vyrovnávacej dávky je 30,4167-násobok denného vymeriavacieho zák...

zobraziť

§
57

Pravdepodobný denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenských dávok (1) Výška nemocenske...

zobraziť

§
58

Nárok na nemocenské dávky z viacerých nemocenských poistení (1) Nárok na nemocenskú dávku sa posudzuje samostatne z každého nemocenského poistenia. (2) Ak vznikne nárok na nemo...

zobraziť

§
59

Zrušený od 1.1.2008...

zobraziť

§
60

Obdobie dôchodkového poistenia (1) Obdobie dôchodkového poistenia je obdobie povinného dôchodkového poistenia, obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia, ak za ...

zobraziť

§
61

Osobný vymeriavací základ Osobný vymeriavací základ je úhrn vymeriavacích základov za kalendárny rok, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie alebo z ktorých sa poistné na d...

zobraziť

§
62

Osobný mzdový bod (1) Osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky sa určí ako podiel osobného vymeriavacieho základu a všeobecného vymeriavacieho základu. Osobný mzdov...

zobraziť

§
63

Priemerný osobný mzdový bod (1) Priemerný osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky sa určí ako podiel súčtu osobných mzdových bodov dosiahnutých v jednotlivých kalendárnych roko...

zobraziť

§
64

Dôchodková hodnota (1) Dôchodková hodnota v roku 2004 je 183,58 Sk. (2) Dôchodková hodnota v roku ...

zobraziť

§
65

Podmienky nároku na starobný dôchodok (1) Poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. ...

zobraziť

§
65a

Platí od 1.8.2016...

zobraziť

§
66

Určenie sumy starobného dôchodku (1) Suma starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobn...

zobraziť

§
67

Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok (1) Poistenec má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o j...

zobraziť

§
68

Určenie sumy predčasného starobného dôchodku ...

zobraziť

§
69

Vylúčenie nároku na starobný dôchodok Poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, nemá nárok na starobný dôchodok....

zobraziť

§
69a

(1) Predčasný starobný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku je starobný dôchodok. (2) Ak poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, nebol predčasný starobný dôchodok ...

zobraziť

§
69b

(1) Poistenec, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, má nárok na vyrovnávací príplatok, ak a) získal pred 1. januárom 1993 najmenej 25 rokov československého obdobia dôchodkového poistenia, za ktoré...

zobraziť

§
69c

(1) Suma vyrovnávacieho príplatku sa novo určuje vždy k 31. januáru kalendárneho roka a prvýkrát sa novo určí k 31. januáru kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bol vyrovnávac...

zobraziť

§
69d

Nárok na výplatu vyrovnávacieho príplatku trvá v období, počas ktorého trvá nárok na výplatu starobného dôchodku podľa tohto zákona a starobného dôchodku podľa predpisov Českej republiky....

zobraziť

§
70

Podmienky nároku na invalidný dôchodok (1) Poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 7...

zobraziť

§
71

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (1) Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopn...

zobraziť

§
72

(1) Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku a) do 20 rokov je menej ako jeden rok, b) nad 20 rokov do 24 rokov je najmenej jeden rok, c) nad 24 rokov...

zobraziť

§
73

Určenie sumy invalidného dôchodku (1) Suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, sa určí ako súčin priemerného...

zobraziť

§
73a

Zrušený od 1.1.2008...

zobraziť

§
74

Podmienky nároku na vdovský dôchodok a nároku na vdovecký dôchodok (1) Vdova má nárok na vdovský dôchodok po manželovi, ktorý a) ku dňu smrti bo...

zobraziť

§
75

Suma vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku (1) Suma vdovského dôchodku je 60% starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti...

zobraziť

§
76

Podmienky nároku na sirotský dôchodok (1) Nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, ak rodič alebo osvojiteľ ku dňu smrti...

zobraziť

§
77

Suma sirotského dôchodku (1) Suma sirotského dôchodku je 40% starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, kto...

zobraziť

§
78

(1) Povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe, ktoré nezaplatili včas a v správnej sume poistné na dôchodkové poistenie za obdobie, za ktor...

zobraziť

§
78a

Na účely určenia sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku zomretého poistenca sa poistné zaplatené dodatočne podľa § 142 ods. 3 považuje za zaplatené ku dňu...

zobraziť

§
79

Zrušený od 1.8.2006...

zobraziť

§
79a

Suma starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý poberá alebo poberal invalidný dôchodok, sa nesmie určiť z nižšieho priemerného osobného mzdového bodu, než z ktorého sa urč...

zobraziť

§
80

Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok sa nevypláca počas obdobia, v ktorom z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti má poistenec nárok na náhradu príjmu pri dočasnej prac...

zobraziť

§
81

Súbeh nárokov na výplatu dôchodkových dávok (1) Ak poberateľ invalidného dôchodku splní podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobné...

zobraziť

§
82

Zvyšovanie dôchodkových dávok ...

zobraziť

§
82a

Prevod dôchodkových práv vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie (1) Poistenec, ktorý sa stal úradníkom alebo iným zamestnancom inštitúcie alebo orgánu Európskej únie 56a) (ďalej l...

zobraziť

§
82b

Zvýšenie sumy starobného dôchodku a sumy invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku (1) Suma minimálneho dôchodku, ak odsek ...

zobraziť

§
83

Poškodený Poškodený na účely poskytovania úrazových dávok je zamestnanec zamestnávateľa podľa § 16 a fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2, ak utrpeli pracovný úraz alebo sa u n...

zobraziť

§
84

Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok (1) Denný vymeriavací základ zamestnanca na určenie s...

zobraziť

§
85

Podmienky nároku na úrazový príplatok Zamestnanec zamestnávateľa podľa § 16, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania bol uznaný z...

zobraziť

§
86

Poskytovanie úrazového príplatku Úrazový príplatok sa poskytuje za dni....

zobraziť

§
87

Suma úrazového príplatku Suma úrazového príplatku je a) 55% denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 84 od prvého dňa dočasnej pracovnej ...

zobraziť

§
88

Podmienky nároku na úrazovú rentu (1) Poškodený má nárok na úrazovú rentu, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má viac ako 40-percentný pokles schopnosti ...

zobraziť

§
89

Určenie sumy úrazovej renty (1) Suma úrazovej renty sa určí ako súčin 30,4167-násobku sumy zodpovedajúcej 80% denného vymeriavacieho základu poškodeného a koeficientu určeného ako podiel č...

zobraziť

§
89a

Zánik nároku na úrazovú rentu Nárok na úrazovú rentu zaniká dňom dovŕšenia dôchodkového veku alebo dňom priznania predčasného starobného dôchodku....

zobraziť

§
90

Podmienky nároku na jednorazové vyrovnanie Poškodený má nárok na jednorazové vyrovnanie, ak a) v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolani...

zobraziť

§
91

Určenie sumy jednorazového vyrovnania Suma jednorazového vyrovnania sa určí ako súčin 365-násobku denného vymeriavacieho základu a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho per...

zobraziť

§
92

Podmienky nároku na pozostalostnú úrazovú rentu (1) Fyzická osoba, voči ktorej mal poškodený, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, v čase úmrtia...

zobraziť

§
93

Suma pozostalostnej úrazovej renty (1) Mesačná suma pozostalostnej úrazovej renty sa určí vo výške výživného alebo príspevku na výživu, ktoré bol poškodený povinný platiť ku dňu svojej smr...

zobraziť

§
94

(1) Manžel, manželka a nezaopatrené dieťa poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, majú nárok na jednorazové odškodnenie. (2) Suma jedn...

zobraziť

§
95

Pracovná rehabilitácia (1) Pracovná rehabilitácia môže byť poskytnutá poškodenému, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti, ak podľa posu...

zobraziť

§
96

Rehabilitačné (1) Poškodený, ktorému sa poskytuje pracovná rehabilitácia, má nárok na rehabilitačné. (2) Rehabilitačné sa poskytuje za dni trvania pracovnej reha...

zobraziť

§
97

Rekvalifikácia (1) Rekvalifikácia môže byť poskytnutá poškodenému, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti, ak podľa posudku posudkového ...

zobraziť

§
98

Rekvalifikačné (1) Poškodený, ktorému sa poskytuje rekvalifikácia, má nárok na rekvalifikačné. (2) Na poskytnutie rekvalifikačného a na určenie jeho sumy platí § 96 ods. 2 až 4...

zobraziť

§
99

Poškodený má nárok na náhradu za bolesť a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa osobitného predpisu. 60a)...

zobraziť

§
100

(1) Poškodený má nárok na náhradu nákladov spojených s liečením, ktoré účelne vynaložil na svoje liečenie v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania na základe odporúčania odborného lekára ...

zobraziť

§
101

(1) Ak poškodený zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, má ten, kto uhradil náklady spojené s pohrebom, nárok na ich náhradu. (2) Za náklady spojené s...

zobraziť

§
102

Podmienky nároku na dávku garančného poistenia (1) Zamestnanec zamestnávateľa podľa § 18 má nárok na dávku garančného poistenia, ak jeho zamestnávateľ sa s...

zobraziť

§
103

Výška dávky garančného poistenia (1) Dávka garančného poistenia podľa § 102 písm. a) až h) sa poskytne v sume príslušného nároku zníženého o poistné na zdravotné poiste...

zobraziť

§
103a

Uspokojovanie nárokov zamestnanca pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa so sídlom, adresou organizačnej zložky alebo s pobytom aj na území iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý j...

zobraziť

§
104

(1) Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie (ďalej len "evidencia nezamestnaných občanov"...

zobraziť

§
104a

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky po...

zobraziť

§
105

(1) Poistencovi, ktorý splnil podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie nezamestnaných občanov a zaniká uplynutím podporného o...

zobraziť

§
106

Poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za dni, počas ktorých a) má nárok na výplatu nemocenského, b) má nárok na výplatu ošetrovného, c) má n...

zobraziť

§
107

Poskytovanie dávky v nezamestnanosti Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni....

zobraziť

§
108

Výška dávky v nezamestnanosti (1) Výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu. (2) Denný vymeriavací základ na u...

zobraziť

§
109

Vznik nároku na nemocenské dávky, dôchodkové dávky, úrazové dávky, dávku garančného poistenia, dávku v nezamestnanosti a vznik nároku na ich výplatu (1) Nárok na nemoce...

zobraziť

§
110

Zánik nároku na nemocenské dávky a invalidný dôchodok a vylúčenie nároku na úrazové dávky (1) Nárok na nemocenské a invalidný dôchodok zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktor...

zobraziť

§
111

Obmedzenie sumy dávky (1) Suma nemocenského a suma invalidného dôchodku je polovica sumy nemocenského a sumy invalidného dôchodku, ak sa poistenec stal dočasne práceneschopným alebo invalidn...

zobraziť

§
112

Zmeny v nároku na dávku, zmeny v nároku na výplatu dávky a zmeny sumy dávky (1) Dávka sa prizná alebo sa zvýši odo dňa, od ktorého dávka alebo jej zvýšenie patrí, najviac tri ro...

zobraziť

§
113

Zánik nároku na dávku a zánik nároku na výplatu dávky (1) Nárok na dávku nezaniká uplynutím času. (2) Nárok na dávku a nárok na jej výplatu zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorá ...

zobraziť

§
114

Premlčanie nároku na výplatu dávky (1) Nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka alebo jej časť patrili. (2) Lehota ustanovená...

zobraziť

§
115

Zúčtovanie dávok s dávkou v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi Ak sa priznáva starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, úrazová renta, ...

zobraziť

§
116

Lehoty na výplatu dávok a zaokrúhľovanie sumy dávok (1) Nemocenské dávky, úrazový príplatok, rekvalifikačné, rehabilitačné a dávka v nezamestnanosti sa vyplácajú mesačne pozadu v lehotách ur...

zobraziť

§
116a

Zaokrúhľovanie výsledkov jednotlivých matematických úkonov na určenie sumy dávky Na účely určenia sumy dávky sa výsledky jednotlivých matematických úkonov vypočítavajú najviac na osem desati...

zobraziť

§
117

Poukazovanie dávok a poberateľ dávky (1) Dávky sa poukazujú na účet príjemcu dávky v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. 67) Na žiadosť príjemcu dávky sa dávka vypláca v hotovosti, ak t...

zobraziť

§
118

Prechod nároku na dávku (1) Ak fyzická osoba, ktorá splnila podmienky nároku na dávku, zomrela po uplatnení nároku na dávku a nároku na jej výplatu, prechádzajú nároky na sumy splatné ku dňu...

zobraziť

§
119

Postúpenie nároku na dávku Nárok na dávku nemožno postúpiť....

zobraziť

§
120

Výkon sociálneho poistenia (1) Sociálne poistenie vykonáva Sociálna poisťovňa. (2) Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia zriadená na výkon sociálneho pois...

zobraziť

§
121

Orgány Sociálnej poisťovne Orgány Sociálnej poisťovne sú a) generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne (ďalej len "generálny riaditeľ"), ...

zobraziť

§
122

Generálny riaditeľ ...

zobraziť

Judikáty k zákonu

Žiadne judikáty