Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (Výňatok)

aktualizované judikáty (1117) Kategória: Nemocenské poistenie


...

zobraziť

§
1

Predmet a pôsobnosť zákona (1) Tento zákon vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu s...

zobraziť

§
2

Rozsah sociálneho poistenia Sociálne poistenie podľa tohto zákona je a) nemocenské poistenie ako poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkove...

zobraziť

§
3

Zárobková činnosť (1) Zárobková činnosť podľa tohto zákona je, ak osobitný predpis 4) alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej repub...

zobraziť

§
4

Zamestnanec ...

zobraziť

§
5

Samostatne zárobkovo činná osoba ...

zobraziť

§
6

Poistenec (1) Poistenec podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je nemocensky poistená, dôchodkovo poistená alebo poistená v nezamestnanosti podľa tohto zákona. ...

zobraziť

§
7

Zamestnávateľ ...

zobraziť

§
8

Pracovný úraz a choroba z povolania (1) Pracovný úraz podľa tohto zákona je poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle od jej vôle krátkodobým, náhlym ...

zobraziť

§
9

Nezaopatrené dieťa (1) Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa a) do skončenia povinnej školskej dochádzky, 29) b) po skončení povinnej školskej dochádzky, 29) najdlh...

zobraziť

§
10

Sústavná príprava na povolanie (1) Sústavná príprava na povolanie podľa tohto zákona je štúdium na strednej škole po skončení povinnej školskej dochádzky 29) alebo štúdium na vysokej škole...

zobraziť

§
11

Všeobecný vymeriavací základ (1) Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za príslu...

zobraziť

§
12

Platobná neschopnosť zamestnávateľa (1) Zamestnávateľ je na účely tohto zákona platobne neschopný, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. (2) Deň...

zobraziť

§
13

(1) Z nemocenského poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytujú nemocenské dávky, a to a) nemocenské, b) ošetrovné, c) vyrovnávacia dávka, d) materské. ...

zobraziť

§
14

Osobný rozsah nemocenského poistenia (1) Povinne nemocensky poistení sú a) zamestnanec uvedený v § 4 ods. 1, ...

zobraziť

§
15

Osobný rozsah dôchodkového poistenia (1) Povinne dôchodkovo poistení sú a) zamestnanec uvedený v § 4 ods. 1 a 2, ...

zobraziť

§
16

Povinne úrazovo poistený je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu, 38) v štátnozamestnaneckom pomere, 39) v členskom pomere,...

zobraziť

§
17

(1) Nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia zamestnávateľa má zamestnanec zamestnávateľa podľa § 16 po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom. (2) Nárok na úr...

zobraziť

§
18

Osobný rozsah garančného poistenia (1) Povinne garančne poistený je zamestnávateľ zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu 38) a člena družs...

zobraziť

§
19

Osobný rozsah poistenia v nezamestnanosti (1) Povinne poistený v nezamestnanosti je zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený, ak tento zákon neustanovuje inak. ...

zobraziť

§
20

Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca ...

zobraziť

§
21

Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby (1) Povinné nemocens...

zobraziť

§
22

Vznik a zánik povinného dôchodkového poistenia iných fyzických osôb (1) Povinné dôchodkové poistenie vzniká fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 pís...

zobraziť

§
23

Vznik a zánik dobrovoľného nemocenského poistenia, dobrovoľného dôchodkového poistenia alebo dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti ...

zobraziť

§
24

Vznik a zánik úrazového poistenia Úrazové poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jednu fyzickú osobu uvedenú v § 16, a zaniká dňom, v ktor...

zobraziť

§
25

Vznik a zánik garančného poistenia Garančné poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca v pracovnoprávnom vzťa...

zobraziť

§
26

Prerušenie povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti (1) Zamestnancovi sa prerušuj...

zobraziť

§
27

(1) Spôsobilosť fyzickej osoby mať v právnych vzťahoch sociálneho poistenia práva a povinnosti vzniká narodením a zaniká smrťou, prípadne vyhlásením za mŕtveho. (2) Spôsobilosť fyzickej os...

zobraziť

§
28

Právne úkony Na právne úkony v sociálnom poistení sa vzťahuje osobitný predpis, 47) ak tento zákon neustanovuje inak....

zobraziť

§
29

Počítanie lehôt v sociálnom poistení (1) Na počítanie lehôt v sociálnom poistení sa vzťahuje osobitný predpis, 48) ak tento zákon neustanovuje inak. (2) Ak posledný deň lehoty ...

zobraziť

§
30

Všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky zamestnanca Zamestnanec m...

zobraziť

§
31

Všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby ...

zobraziť

§
32

Ochranná lehota (1) Ochranná lehota je sedem dní po zániku nemocenského poistenia, ak tento zákon neustanovuje inak. (2) Ochranná lehota ...

zobraziť

§
33

(1) Zamestnanec a povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba majú nárok na nemocenské, ak boli pre chorobu alebo úraz uznaní za dočasne práceneschopných na výkon zárobkovej činnosti ...

zobraziť

§
34

(1) Zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe vzniká n...

zobraziť

§
35

Poistenec nemá nárok na výplatu nemocenského za dni, počas ktorých má nárok na výplatu materského....

zobraziť

§
36

Poskytovanie nemocenského Nemocenské sa poskytuje za dni....

zobraziť

§
37

Výška nemocenského (1) Výška nemocenského zamestnanca je 55% denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného p...

zobraziť

§
38

Vylúčenie nároku na výplatu nemocenského Poistenec nemá nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, naj...

zobraziť

§
39

Podmienky nároku na ošetrovné (1) Poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne a) ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú manželku,...

zobraziť

§
40

Poskytovanie ošetrovného Ošetrovné sa poskytuje za dni....

zobraziť

§
41

Výška ošetrovného Výška ošetrovného je 55% denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57....

zobraziť

§
42

Poistencovi vzniká nárok na ošetrovné od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa ...

zobraziť

§
43

(1) Poistenec nemá nárok na výplatu ošetrovného za dni, počas ktorých a) sa mu vypláca náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu, 51) ...

zobraziť

§
44

Podmienky nároku na vyrovnávaciu dávku (1) Zamestnankyňa má nárok na vyrovnávaciu dávku, ak je počas tehotenstva preradená na inú prácu, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je podľa o...

zobraziť

§
45

Vyrovnávacia dávka sa poskytuje za kalendárny mesiac, a to aj vtedy, ak zamestnankyňa bola preradená na inú prácu alebo sa preradenie skončilo počas kalendárneho mesiaca....

zobraziť

§
46

(1) Vyrovnávacia dávka sa poskytuje v období, v ktorom zamestnankyňa mala po preradení na inú prácu príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1. (2) Počas tehotens...

zobraziť

§
47

Výška vyrovnávacej dávky (1) Výška vyrovnávacej dávky je 55% z rozdielu medzi mesačným vymeriavacím základom určeným podľa § 56 ods. 1 a vymeriavacím základom, z ktorého zamestnankyňa plat...

zobraziť

§
48

(1) Poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. ...

zobraziť

§
49

(1) Iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará, má nárok na materské odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 28 týždňov od vzniku nároku na matersk...

zobraziť

§
49a

Do obdobia 270 dní sa započítava obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa osobitného predpisu 45a) a obdobie prerušenia povinného n...

zobraziť

§
50

Ak poistenkyni zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva, má nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr, a...

zobraziť

§
51

(1) Ak dieťa prevzala do starostlivosti iná fyzická osoba alebo právnická osoba z dôvodu, že sa poistenec podľa lekárskeho posudku nemôže alebo nesmie starať o dieťa pre svoj nepriaznivý zdravotný sta...

zobraziť

§
52

Poskytovanie materského (1) Materské sa poskytuje za dni. (2) Materské sa poskytuje za to isté obdobie len raz a len jednému poistencovi. To neplatí, ak inému pois...

zobraziť

§
53

Výška materského Výška materského je 75% denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného v...

zobraziť

§
54

Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu (1) Ak nemocenské poistenie trvalo...

zobraziť

§
55

Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky (1) Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky je podiel súčtu vymeriavacích základov...

zobraziť

§
56

Mesačný vymeriavací základ na určenie výšky vyrovnávacej dávky (1) Mesačný vymeriavací základ na určenie výšky vyrovnávacej dávky je 30,4167-násobok denného vymeriavacieho zák...

zobraziť

§
57

Pravdepodobný denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenských dávok (1) Výška nemocenske...

zobraziť

§
58

Nárok na nemocenské dávky z viacerých nemocenských poistení (1) Nárok na nemocenskú dávku sa posudzuje samostatne z každého nemocenského poistenia. (2) Ak vznikne nárok na nemo...

zobraziť

§
59

Zrušený od 1.1.2008...

zobraziť

§
60

Obdobie dôchodkového poistenia (1) Obdobie dôchodkového poistenia je obdobie povinného dôchodkového poistenia, obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia, ak za ...

zobraziť

§
61

Osobný vymeriavací základ Osobný vymeriavací základ je úhrn vymeriavacích základov za kalendárny rok, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie alebo z ktorých sa poistné na d...

zobraziť

§
62

Osobný mzdový bod (1) Osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky sa určí ako podiel osobného vymeriavacieho základu a všeobecného vymeriavacieho základu. Osobný mzdov...

zobraziť

§
63

Priemerný osobný mzdový bod (1) Priemerný osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky sa určí ako podiel súčtu osobných mzdových bodov dosiahnutých v jednotlivých kalendárnych roko...

zobraziť

§
64

Dôchodková hodnota (1) Dôchodková hodnota v roku 2004 je 183,58 Sk. (2) Dôchodková hodnota v roku ...

zobraziť

§
65

Nadpis zrušený od 1.8.2016 (1) Poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. (2) Dôc...

zobraziť

§
65a

(1) Od 1. januára 2017 dôchodkový vek v príslušnom kalendárnom roku je súčet dôchodkového veku v kalendárnom roku, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku a počtu dní, ktorý sa určí ako súčin č...

zobraziť

§
66

Určenie sumy starobného dôchodku (1) Suma starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobn...

zobraziť

§
67

Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok (1) Poistenec má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o j...

zobraziť

§
68

Určenie sumy predčasného starobného dôchodku ...

zobraziť

§
69

Vylúčenie nároku na starobný dôchodok Poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, nemá nárok na starobný dôchodok....

zobraziť

§
69a

(1) Predčasný starobný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku je starobný dôchodok. (2) Ak poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, nebol predčasný starobný dôchodok ...

zobraziť

§
69b

(1) Poistenec, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, má nárok na vyrovnávací príplatok, ak a) získal pred 1. januárom 1993 najmenej 25 rokov československého obdobia dôchodkového poistenia, za ktoré...

zobraziť

§
69c

(1) Suma vyrovnávacieho príplatku sa novo určuje vždy k 31. januáru kalendárneho roka a prvýkrát sa novo určí k 31. januáru kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bol vyrovnávac...

zobraziť

§
69d

Nárok na výplatu vyrovnávacieho príplatku trvá v období, počas ktorého trvá nárok na výplatu starobného dôchodku podľa tohto zákona a starobného dôchodku podľa predpisov Českej republiky....

zobraziť

§
70

Podmienky nároku na invalidný dôchodok (1) Poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 7...

zobraziť

§
71

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (1) Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopn...

zobraziť

§
72

(1) Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku a) do 20 rokov je menej ako jeden rok, b) nad 20 rokov do 24 rokov je najmenej jeden rok, c) nad 24 rokov...

zobraziť

§
73

Určenie sumy invalidného dôchodku (1) Suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, sa určí ako súčin priemerného...

zobraziť

§
73a

Zrušený od 1.1.2008...

zobraziť

§
74

Podmienky nároku na vdovský dôchodok a nároku na vdovecký dôchodok (1) Vdova má nárok na vdovský dôchodok po manželovi, ktorý a) ku dňu smrti bo...

zobraziť

§
75

Suma vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku (1) Suma vdovského dôchodku je 60% starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti...

zobraziť

§
76

Podmienky nároku na sirotský dôchodok (1) Nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, ak rodič alebo osvojiteľ ku dňu smrti...

zobraziť

§
77

Suma sirotského dôchodku (1) Suma sirotského dôchodku je 40% starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, kto...

zobraziť

§
78

(1) Povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe, ktoré nezaplatili včas a v správnej sume poistné na dôchodkové poistenie za obdobie, za ktor...

zobraziť

§
78a

Na účely určenia sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku zomretého poistenca sa poistné zaplatené dodatočne podľa § 142 ods. 3 považuje za zaplatené ku dňu...

zobraziť

§
79

Zrušený od 1.8.2006...

zobraziť

§
79a

Suma starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý poberá alebo poberal invalidný dôchodok, sa nesmie určiť z nižšieho priemerného osobného mzdového bodu, než z ktorého sa urč...

zobraziť

§
80

Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok sa nevypláca počas obdobia, v ktorom z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti má poistenec nárok na náhradu príjmu pri dočasnej prac...

zobraziť

§
81

Súbeh nárokov na výplatu dôchodkových dávok (1) Ak poberateľ invalidného dôchodku splní podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobné...

zobraziť

§
82

Zvyšovanie dôchodkových dávok ...

zobraziť

§
82a

Prevod dôchodkových práv vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie (1) Poistenec, ktorý sa stal úradníkom alebo iným zamestnancom inštitúcie alebo orgánu Európskej únie 56a) (ďalej l...

zobraziť

§
82b

Zvýšenie sumy starobného dôchodku a sumy invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku (1) Suma minimálneho dôchodku, ak odsek ...

zobraziť

§
83

Poškodený Poškodený na účely poskytovania úrazových dávok je zamestnanec zamestnávateľa podľa § 16 a fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2, ak utrpeli pracovný úraz alebo sa u n...

zobraziť

§
84

Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok (1) Denný vymeriavací základ zamestnanca na určenie s...

zobraziť

§
85

Podmienky nároku na úrazový príplatok Zamestnanec zamestnávateľa podľa § 16, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania bol uznaný z...

zobraziť

§
86

Poskytovanie úrazového príplatku Úrazový príplatok sa poskytuje za dni....

zobraziť

§
87

Suma úrazového príplatku Suma úrazového príplatku je a) 55% denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 84 od prvého dňa dočasnej pracovnej ...

zobraziť

§
88

Podmienky nároku na úrazovú rentu (1) Poškodený má nárok na úrazovú rentu, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má viac ako 40-percentný pokles schopnosti ...

zobraziť

§
89

Určenie sumy úrazovej renty (1) Suma úrazovej renty sa určí ako súčin 30,4167-násobku sumy zodpovedajúcej 80% denného vymeriavacieho základu poškodeného a koeficientu určeného ako podiel č...

zobraziť

§
89a

Zánik nároku na úrazovú rentu Nárok na úrazovú rentu zaniká dňom dovŕšenia dôchodkového veku alebo dňom priznania predčasného starobného dôchodku....

zobraziť

§
90

Podmienky nároku na jednorazové vyrovnanie Poškodený má nárok na jednorazové vyrovnanie, ak a) v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolani...

zobraziť

§
91

Určenie sumy jednorazového vyrovnania Suma jednorazového vyrovnania sa určí ako súčin 365-násobku denného vymeriavacieho základu a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho per...

zobraziť

§
92

Podmienky nároku na pozostalostnú úrazovú rentu (1) Fyzická osoba, voči ktorej mal poškodený, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, v čase úmrtia...

zobraziť

§
93

Suma pozostalostnej úrazovej renty (1) Mesačná suma pozostalostnej úrazovej renty sa určí vo výške výživného alebo príspevku na výživu, ktoré bol poškodený povinný platiť ku dňu svojej smr...

zobraziť

§
94

(1) Manžel, manželka a nezaopatrené dieťa poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, majú nárok na jednorazové odškodnenie. (2) Suma jedn...

zobraziť

§
95

Pracovná rehabilitácia (1) Pracovná rehabilitácia môže byť poskytnutá poškodenému, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti, ak podľa posu...

zobraziť

§
96

Rehabilitačné (1) Poškodený, ktorému sa poskytuje pracovná rehabilitácia, má nárok na rehabilitačné. (2) Rehabilitačné sa poskytuje za dni trvania pracovnej reha...

zobraziť

§
97

Rekvalifikácia (1) Rekvalifikácia môže byť poskytnutá poškodenému, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti, ak podľa posudku posudkového ...

zobraziť

§
98

Rekvalifikačné (1) Poškodený, ktorému sa poskytuje rekvalifikácia, má nárok na rekvalifikačné. (2) Na poskytnutie rekvalifikačného a na určenie jeho sumy platí § 96 ods. 2 až 4...

zobraziť

§
99

Poškodený má nárok na náhradu za bolesť a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa osobitného predpisu. 60a)...

zobraziť

§
100

(1) Poškodený má nárok na náhradu nákladov spojených s liečením, ktoré účelne vynaložil na svoje liečenie v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania na základe odporúčania odborného lekára ...

zobraziť

§
101

(1) Ak poškodený zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, má ten, kto uhradil náklady spojené s pohrebom, nárok na ich náhradu. (2) Za náklady spojené s...

zobraziť

§
102

Podmienky nároku na dávku garančného poistenia (1) Zamestnanec zamestnávateľa podľa § 18 má nárok na dávku garančného poistenia, ak jeho zamestnávateľ sa s...

zobraziť

§
103

Výška dávky garančného poistenia (1) Dávka garančného poistenia podľa § 102 písm. a) až h) sa poskytne v sume príslušného nároku zníženého o poistné na zdravotné poiste...

zobraziť

§
103a

Uspokojovanie nárokov zamestnanca pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa so sídlom, adresou organizačnej zložky alebo s pobytom aj na území iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý j...

zobraziť

§
104

(1) Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie (ďalej len "evidencia nezamestnaných občanov"...

zobraziť

§
104a

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky po...

zobraziť

§
105

(1) Poistencovi, ktorý splnil podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie nezamestnaných občanov a zaniká uplynutím podporného o...

zobraziť

§
106

Poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za dni, počas ktorých a) má nárok na výplatu nemocenského, b) má nárok na výplatu ošetrovného, c) má n...

zobraziť

§
107

Poskytovanie dávky v nezamestnanosti Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni....

zobraziť

§
108

Výška dávky v nezamestnanosti (1) Výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu. (2) Denný vymeriavací základ na u...

zobraziť

§
109

Vznik nároku na nemocenské dávky, dôchodkové dávky, úrazové dávky, dávku garančného poistenia, dávku v nezamestnanosti a vznik nároku na ich výplatu (1) Nárok na nemoce...

zobraziť

§
110

Zánik nároku na nemocenské dávky a invalidný dôchodok a vylúčenie nároku na úrazové dávky (1) Nárok na nemocenské a invalidný dôchodok zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktor...

zobraziť

§
111

Obmedzenie sumy dávky (1) Suma nemocenského a suma invalidného dôchodku je polovica sumy nemocenského a sumy invalidného dôchodku, ak sa poistenec stal dočasne práceneschopným alebo invalidn...

zobraziť

§
112

Zmeny v nároku na dávku, zmeny v nároku na výplatu dávky a zmeny sumy dávky (1) Dávka sa prizná alebo sa zvýši odo dňa, od ktorého dávka alebo jej zvýšenie patrí, najviac tri ro...

zobraziť

§
113

Zánik nároku na dávku a zánik nároku na výplatu dávky (1) Nárok na dávku nezaniká uplynutím času. (2) Nárok na dávku a nárok na jej výplatu zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorá ...

zobraziť

§
114

Premlčanie nároku na výplatu dávky (1) Nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka alebo jej časť patrili. (2) Lehota ustanovená...

zobraziť

§
115

Zúčtovanie dávok s dávkou v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi Ak sa priznáva starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, úrazová renta, ...

zobraziť

§
116

Lehoty na výplatu dávok a zaokrúhľovanie sumy dávok (1) Nemocenské dávky, úrazový príplatok, rekvalifikačné, rehabilitačné a dávka v nezamestnanosti sa vyplácajú mesačne pozadu v lehotách ur...

zobraziť

§
116a

Zaokrúhľovanie výsledkov jednotlivých matematických úkonov na určenie sumy dávky Na účely určenia sumy dávky sa výsledky jednotlivých matematických úkonov vypočítavajú najviac na osem desati...

zobraziť

§
117

Poukazovanie dávok a poberateľ dávky (1) Dávky sa poukazujú na účet príjemcu dávky v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. 67) Na žiadosť príjemcu dávky sa dávka vypláca v hotovosti, ak t...

zobraziť

§
118

Prechod nároku na dávku (1) Ak fyzická osoba, ktorá splnila podmienky nároku na dávku, zomrela po uplatnení nároku na dávku a nároku na jej výplatu, prechádzajú nároky na sumy splatné ku dňu...

zobraziť

§
119

Postúpenie nároku na dávku Nárok na dávku nemožno postúpiť....

zobraziť

§
120

Výkon sociálneho poistenia (1) Sociálne poistenie vykonáva Sociálna poisťovňa. (2) Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia zriadená na výkon sociálneho pois...

zobraziť

§
121

Orgány Sociálnej poisťovne Orgány Sociálnej poisťovne sú a) generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne (ďalej len "generálny riaditeľ"), ...

zobraziť

§
122

Generálny riaditeľ ...

zobraziť

§
123

Dozorná rada ...

zobraziť

§
124

Organizačné zložky Sociálnej poisťovne sú ústredie a pobočky....

zobraziť

§
125

Územné obvody a sídla organizačných zložiek Sociálnej poisťovne určí štatút Sociálnej poisťovne....

zobraziť

§
126

(1) Ústredie riadi generálny riaditeľ. (2) Vo veciach patriacich do pôsobnosti ústredia koná v mene Sociálnej poisťovne generálny riaditeľ alebo vedúci zamestnanec ústredi...

zobraziť

§
127

Riaditeľ pobočky (1) Pobočku riadi riaditeľ pobočky a za jej činnosť zodpovedá generálnemu riaditeľovi. (2) Za riaditeľa pobočky môže byť vymenovaná fyzická osoba ...

zobraziť

§
128

Platitelia poistného na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a platitelia poistného do rezervného fondu sol...

zobraziť

§
129

Poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity ...

zobraziť

§
130

Sadzba poistného na nemocenské poistenie Sadzba poistného na nemocenské poistenie je pre a) zamestnanca 1,4% z vymeriavacieho základu, b) zamestnávateľa 1,4% z vymeriavacieh...

zobraziť

§
131

Sadzba poistného na starobné poistenie ...

zobraziť

§
132

Sadzba poistného na invalidné poistenie Sadzba poistného na invalidné poistenie je pre a) zamestnanca 3% z vymeriavacieho základu, b) zamestnávateľa 3% z vymeriavacieho zákl...

zobraziť

§
133

Sadzba poistného na úrazové poistenie (1) Sadzba poistného na úrazové poistenie je pre zamestnávateľa zaradeného do prvej nebezpečnostnej triedy 0,3% z vymeriavacieho z...

zobraziť

§
134

Prirážka k poistnému na úrazové poistenie a zľava z poistného na úrazové poistenie (1) K poistnému na úrazové poistenie sa ukladá prirážka k poistnému na úrazové poistenie (ďalej len "prir...

zobraziť

§
135

Sadzba poistného na garančné poistenie Sadzba poistného na garančné poistenie pre zamestnávateľa je 0,25% z vymeriavacieho základu....

zobraziť

§
136

Sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti Sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti je pre a) zamestnanca 1% z vymeriavacieho základu, b) zamestnávateľa 1% z vym...

zobraziť

§
137

Sadzba poistného do rezervného fondu solidarity Sadzba poistného do rezervného fondu solidarity je pre a) zamestnávateľa 4,75% z vymeriavacieho základu, b) povi...

zobraziť

§
138

Vymeriavací základ ...

zobraziť

§
139

Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu (1) Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 1 a ods. 2 druhej...

zobraziť

§
139a

Vymeriavací základ z príjmu plynúceho z neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi Ak súd rozhodol ...

zobraziť

§
139b

(1) Ak zamestnancovi uvedenému v § 4 ods. 1 bol vyplatený príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu 5) po zániku povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia, povinné...

zobraziť

§
139c

(1) Vymeriavací základ zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 prvej vete, ktorý je v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, je priemerný mesačný príjem z tohto práv...

zobraziť

§
140

Vylúčenie povinnosti platiť poistné poistencom a zamestnávateľom (1) Zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba,...

zobraziť

§
141

Odvod poistného (1) Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú povinné platiť poistné, sú povinné poistné odvádzať, ak tento zákon neustanovuje inak. (2) Za zamestnanca odvádza ...

zobraziť

§
142

Platenie poistného (1) Poistné sa platí na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici za kalendárny mesiac pozadu, ak tento zákon neustanovuje inak. Zaplatením...

zobraziť

§
143

Splatnosť poistného (1) Poistné je splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom m...

zobraziť

§
144

Predpísanie poistného (1) Sociálna poisťovňa predpíše poistné fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistné, ak táto osoba neodviedla poistné vôbec alebo ak ...

zobraziť

§
145

Vrátenie poistného (1) Sociálna poisťovňa je povinná vrátiť poistné, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu, fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistn...

zobraziť

§
146

Povolenie splátok dlžných súm poistného (1) Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej odvádzať poistné povoliť splátky dlžných súm...

zobraziť

§
147

Premlčanie poistného (1) Právo predpísať poistné sa premlčí za desať rokov odo dňa jeho splatnosti, ak tento zákon neustanovuje inak. (2) Právo predpísať poistné s...

zobraziť

§
148

Pohľadávky (1) Pohľadávky na poistnom, dávkach, náhradách škody podľa § 238 ods. 6 neuhradených Sociálnej poisťovni tretí...

zobraziť

§
149

Postúpenie pohľadávky (1) Pohľadávku môže Sociálna poisťovňa postúpiť len právnickej osobe so 100% majetkovou účasťou štátu určenej ministerstvom po dohode s mini...

zobraziť

§
150

Odpísanie pohľadávky (1) Sociálna poisťovňa môže pohľadávku odpísať z vlastného podnetu, ak je nevymáhateľná. Za nevymáhateľnú pohľadávku sa podľa tohto zákona považuje pohľ...

zobraziť

§
151

(1) Sociálna poisťovňa odpíše pohľadávku alebo jej neuhradenú časť, ak na základe právoplatného uznesenia súdu o potvrdení vyrovnania dlžníkovi zanikla povinnosť splatiť Sociálnej poisťovni pohľadávku...

zobraziť

§
152

Zrušený od 1.8.2006...

zobraziť

§
152a

Na predpísanie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 1) vrátenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 1) povolenie splátok dlžných súm príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 1) preml...

zobraziť

§
153

Lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia (1) Lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia sa člení na lekársku posudkovú činnosť a) nemocenského ...

zobraziť

§
154

Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu (1) Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu zahŕňa kontrolu a) odbornej úrovne posudzovania spôsobilosti na prácu oše...

zobraziť

§
155

Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca (1) Dodržiavanie liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca, ktorý určil ošetrujúci lekár, organizuje pos...

zobraziť

§
156

Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia (1) Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia sú a) vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschop...

zobraziť

§
157

Hospodárenie Sociálnej poisťovne (1) Sociálna poisťovňa hospodári s finančnými prostriedkami a s vlastným majetkom. Sociálna poisťovňa môže mať v správe majetok štátu. Majetok štátu spravuje...

zobraziť

§
158

Rozpočet Sociálnej poisťovne Sociálna poisťovňa zostavuje rozpočet Sociálnej poisťovne v členení na a) základný fond nemocenského poistenia, b) základný ...

zobraziť

§
159

Príjmy Sociálnej poisťovne Príjmy Sociálnej poisťovne sú a) poistné a 0,25% z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, b) po...

zobraziť

§
160

Výdavky Sociálnej poisťovne Výdavky Sociálnej poisťovne sú a) úhrada dávok sociálneho poistenia, b) poistné prevedené Sociálnou poisťovňou útvarom sociál...

zobraziť

§
161

Základný fond nemocenského poistenia (1) Základný fond nemocenského poistenia je určený na výplatu nemocenských dávok. (2) Základný fond nemocenského poistenia sa tvor...

zobraziť

§
162

Základný fond starobného poistenia (1) Základný fond starobného poistenia je určený na výplatu a) starobného dôchodku, b) predčasného starobného dôchodku, c) vdovského dôchodku,...

zobraziť

§
163

Základný fond invalidného poistenia (1) Základný fond invalidného poistenia je určený na a) výplatu invalidného dôchodku, b) výplatu vdovského dôchodku, ...

zobraziť

§
164

Základný fond úrazového poistenia (1) Základný fond úrazového poistenia je určený na výplatu úrazových dávok, úhradu poistného na starobné poistenie za poberateľov úrazovej renty ...

zobraziť

§
165

Základný fond garančného poistenia (1) Základný fond garančného poistenia je určený na výplatu dávky garančného poistenia, na úhradu odmeny a výdavkov predbe...

zobraziť

§
166

Základný fond poistenia v nezamestnanosti (1) Základný fond poistenia v nezamestnanosti je určený na výplatu dávky v nezamestnanosti. (2) Základný fond pois...

zobraziť

§
167

Rezervný fond solidarity (1) Rezervný fond solidarity je určený na dávky, na ktorých úhradu nie je dostatok finančných prostriedkov v príslušnom základnom fonde a na úh...

zobraziť

§
167a

Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (1) Sociálna poisťovňa vedie osobitný účet základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie 1) v Štátnej pokladnici. ...

zobraziť

§
168

Správny fond (1) Správny fond je určený na krytie výdavkov súvisiacich s činnosťou orgánov Sociálnej poisťovne a jej organizačných zložiek pri vykonávaní soc...

zobraziť

§
168a

(1) Štát poskytuje finančné prostriedky na osobitný účet Sociálnej poisťovne na úhradu nákladov na invalidné dôchodky podľa § 70 ods. 2, vdovské dôchodky, vdovecké dôchodky a sirotské dôchodky po pobe...

zobraziť

§
168b

Finančné prostriedky na úhradu poistného na starobné poistenie, invalidné poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za fyzické osoby uvedené v § ...

zobraziť

§
168c

Prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky sa poukazujú finančné prostriedky na úhradu a) poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie, po...

zobraziť

§
169

Účtovníctvo Sociálna poisťovňa vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu. 92)...

zobraziť

§
170

(1) Sociálna poisťovňa zhromažďuje údaje na výkon sociálneho poistenia a na výkon starobného dôchodkového sporenia v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom 1) vo vlastnom informačnom systéme. Používa...

zobraziť

§
171

(1) Sociálna poisťovňa zverejňuje zoznam fyzických osôb a právnických osôb, voči ktorým eviduje pohľadávky. Sumu pohľadávky, ktorá je dôvodom na zaradenie do tohto zoznamu, určí generálny riaditeľ. ...

zobraziť

§
172

Konanie (1) Na konanie vo veciach sociálneho poistenia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje ani na ko...

zobraziť

§
173

(1) Účastník konania vo veciach sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom je právnická osoba alebo fyzická osoba, o ktorej právach alebo povinnostiach u...

zobraziť

§
174

Účastník konania môže samostatne konať v takom rozsahu, v akom má spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti....

zobraziť

§
175

(1) Účastníka konania, ktorý nemôže konať samostatne, zastupuje zákonný zástupca, osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené rozhodnutím súdu. (2) Vecne príslušná organizačná zložka Sociá...

zobraziť

§
176

(1) Účastník konania, jeho zákonný zástupca, osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené rozhodnutím súdu, a opatrovník môžu byť zastúpení advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. ...

zobraziť

§
177

Príslušnosť Na konanie vo veciach sociálneho poistenia a vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom sú vecne príslušné organizačné zložky Sociálnej ...

zobraziť

§
178

Vecná príslušnosť pobočky (1) Do pôsobnosti pobočky patrí a) rozhodovať v prvom stupni 1. o vzniku, prerušení a zániku sociálneho p...

zobraziť

§
179

Vecná príslušnosť ústredia (1) Do pôsobnosti ústredia patrí a) rozhodovať v prvom stupni 1. o dôchodkových dávkach, o zvyšovaní príplatku za štátnu...

zobraziť

§
180

Miestna príslušnosť (1) Miestna príslušnosť pobočky v konaní vo veciach sociálneho poistenia a vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom...

zobraziť

§
181

(1) Zamestnanec organizačnej zložky Sociálnej poisťovne je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho vzťah k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochy...

zobraziť

§
182

(1) Účastník konania oznámi organizačnej zložke Sociálnej poisťovne skutočnosti odôvodňujúce vylúčenie zamestnanca organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, len čo sa o nich dozvie. (2) Len č...

zobraziť

§
183

(1) O tom, či je zamestnanec organizačnej zložky Sociálnej poisťovne z konania vylúčený, rozhoduje a) riaditeľ pobočky, ak ide o konanie patriace do pôsobnosti pobočky, a ...

zobraziť

§
184

(1) Dávkové konanie sa začína, ak tento zákon neustanovuje inak, na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá si uplatnila nárok na dávku a nárok na výplatu dávky. (2) Dávkové konanie ...

zobraziť

§
185

(1) Za deň začatia konania sa považuje deň, keď bola žiadosť doručená príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne. Za deň začatia konania o dôchodkových dávkach a úrazových dávkach sa považuje ...

zobraziť

§
186

Podanie (1) Podanie možno urobiť písomne, ústne, telegraficky, faxom alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu, 96) a...

zobraziť

§
187

Postúpenie Ak organizačná zložka Sociálnej poisťovne nie je príslušná na rozhodnutie, je povinná podanie bez meškania postúpiť príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne a upovedomiť...

zobraziť

§
188

Ústne pojednávanie (1) Organizačná zložka Sociálnej poisťovne nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu. (2) Na ústne pojedn...

zobraziť

§
189

Zápisnica (1) O ústnych podaniach, o dôležitých úkonoch a o dôležitých dôkazoch v konaní príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne vyhotovuje zápisnicu. (2) Zo zápisnice mus...

zobraziť

§
190

Nazeranie do spisov (1) Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisov a robiť si z nich výpisy, odpisy a na požiadanie aj vyhotovenie fotokópie okrem údajov o zdravotnom s...

zobraziť

§
191

(1) Ak treba, organizačná zložka Sociálnej poisťovne určí na vykonanie úkonu v konaní primeranú lehotu, ak ju neustanovuje tento zákon. (2) V pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, ...

zobraziť

§
192

(1) Organizačná zložka Sociálnej poisťovne zo závažných dôvodov odpustí zmeškanie lehoty, ak o to účastník konania požiada do 15 dní odo dňa, keď zanikla príčina zmeškania, a ak v tej istej lehote uro...

zobraziť

§
193

Prerušenie konania (1) Organizačná zložka Sociálnej poisťovne konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke alebo ak bol účastník konania vyzvaný, aby odstránil nedostatky podania....

zobraziť

§
194

Zastavenie konania (1) Organizačná zložka Sociálnej poisťovne konanie zastaví, ak a) účastník konania vzal žiadosť alebo podanie na začatie konania späť skôr, ako bolo o nich rozhod...

zobraziť

§
195

Podklad rozhodnutia (1) Organizačná zložka Sociálnej poisťovne pred vydaním rozhodnutia postupuje tak, aby presne a úplne zistila skutočný stav veci, a na ten účel obstará potrebné podklady na...

zobraziť

§
196

Dokazovanie (1) Dôkazom je všetko, čo môže prispieť k zisteniu a objasneniu skutočného stavu veci, najmä výpovede účastníkov konania a vyjadrenia účastníkov konania a svedkov, odborné posudky,...

zobraziť

§
197

Čestné vyhlásenie (1) Organizačná zložka Sociálnej poisťovne môže namiesto dôkazu pripustiť čestné vyhlásenie účastníka konania. (2) Čestné vyhlásenie organizačná zložka Sociálnej pois...

zobraziť

§
198

Predbežné otázky (1) Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už právoplatne rozhodol iný príslušný orgán, je organizačná zložka Sociálnej poisťovne takýmto rozhodnutím viazaná; inak si organi...

zobraziť

§
199

(1) Organizačná zložka Sociálnej poisťovne predvolá fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorých osobná účasť pri prejednávaní veci je nevyhnutná. (2) V predvolaní organizačná zložka Sociáln...

zobraziť

§
200

(1) Organizačná zložka Sociálnej poisťovne môže pred skončením konania v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpečenie jeho účelu predbežným opatrením uložiť účastníkom konania, aby niečo vykonali, nie...

zobraziť

§
201

(1) Organizačné zložky Sociálnej poisťovne vykonávajú procesné úkony v obvode svojej pôsobnosti. (2) Ak organizačná zložka Sociálnej poisťovne nemôže vykonať niektorý procesný úkon v obvode ...

zobraziť

§
202

Tomu, kto sťažuje priebeh konania najmä tým, že sa bez závažných dôvodov nedostaví na výzvu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, bezdôvodne odmieta svedeckú výpoveď, predloženie listiny, môže orga...

zobraziť

§
203

Trovy konania (1) Trovy konania, ktoré vznikli Sociálnej poisťovni, uhrádza Sociálna poisťovňa. Trovy konania, ktoré vznikli účastníkovi konania, znáša účastník konania. Účastník konania, ktor...

zobraziť

§
204

Náhrada cestovných výdavkov (1) Náhrada cestovných výdavkov patrí pri použití verejnej pravidelnej dopravy okrem mestskej pravidelnej dopravy za cestu z miesta pobytu do miesta predvolania a s...

zobraziť

§
205

Náhrada výdavkov za ubytovanie (1) Náhrada výdavkov za ubytovanie sa poskytuje v preukázanej výške, najviac v sume 33,20 eura na jednu fyzickú osobu a na jeden deň. Na zvýšenie tejto ...

zobraziť

§
206

Stravné Stravné sa poskytuje vo výške podľa osobitného predpisu. 98)...

zobraziť

§
207

Náhrada ušlého zárobku (1) Náhrada ušlého zárobku patrí za čas, za ktorý účastníkovi konania preukázateľne ušiel zárobok z dôvodu, že sa na výzvu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne dostav...

zobraziť

§
208

Nároky na náhrady podľa § 204 až 207 sa uplatňujú písomnou žiadosťou do šiestich mesiacov odo dňa, v ktorom sa účastník konania na výzvu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne dostavil na konanie, al...

zobraziť

§
209

(1) Rozhodnutie organizačnej zložky Sociálnej poisťovne sa vydáva písomne, ak tento zákon neustanovuje inak. Rozhodnutie musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, musí vychádzať zo ...

zobraziť

§
210

(1) Organizačné zložky Sociálnej poisťovne vydávajú rozhodnutie vo veciach uvedených v § 178 ods. 1 písm. a) a v § 179 ods. 1 písm. a) a b). (2) Organizačné zložky Sociálnej poisť...

zobraziť

§
211

Rozhodnutie vyhotovené s použitím výpočtovej techniky možno vydať v medzinárodnej abecede s predtlačeným odtlačkom pečiatky Sociálnej poisťovne s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby....

zobraziť

§
212

Oznámenie rozhodnutia a doručovanie písomností (1) Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia, ak tento zákon neustanovuje inak. Deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oz...

zobraziť

§
213

Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia (1) Doručené rozhodnutie, proti ktorému sa nemožno odvolať, je právoplatné. (2) Rozhodnutie je vykonateľné, len čo uplynie lehota na ...

zobraziť

§
214

(1) Proti rozhodnutiu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne má účastník konania právo podať odvolanie, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak sa účastník konania nevzdal odvolania písomne alebo ú...

zobraziť

§
215

(1) Odvolanie sa podáva na organizačnej zložke Sociálnej poisťovne, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala. Odvolanie proti rozhodnutiu vo veciach uvedených v § 179 ods. 1 písm. a) prvom bode až treťom bo...

zobraziť

§
216

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala, upovedomí ostatných účastníkov konania o obsahu podaného odvolania, vyzve ich, aby sa k nemu v určenej lehote vyjadrili, a p...

zobraziť

§
217

(1) Organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala, môže o odvolaní sama rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania ...

zobraziť

§
218

(1) Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu. Ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené nedostatky odstráni. (2) Ak sú na to dôvody, odvolací orgá...

zobraziť

§
219

Zrušený od 1.7.2016...

zobraziť

§
220

Zrušený od 1.7.2016...

zobraziť

§
221

(1) Nedávkové konanie pred organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne ukončené rozhodnutím, ktoré je právoplatné, sa na návrh účastníka konania obnoví, ak a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ...

zobraziť

§
222

(1) Obnovu nedávkového konania povolí na návrh účastníka konania alebo nariadi organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá vo veci rozhodla v poslednom stupni. (2) V návrhu na obnovu nedáv...

zobraziť

§
223

(1) Nové konanie vo veci uskutoční organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorej rozhodnutia sa dôvod obnovy nedávkového konania týka; ak sa dôvod obnovy nedávkového konania týka rozhodnutia organiza...

zobraziť

§
224

(1) Exekučný titul podľa § 225b je za podmienok ustanovených týmto zákonom vykonateľný podľa osobitného predpisu.81) (2) Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť ulo...

zobraziť

§
225

Nadpis zrušený od 1.7.2017 Dohoda o zrážkach z dávky sa môže uzatvoriť iba na pohľadávky na výživnom a na príspevku na výživu, a to najviac do sumy, ktorú možno postihn...

zobraziť

§
225a

Základné ustanovenia (1) Konaním vo veciach vymáhania pohľadávok podľa tohto zákona je konanie, ktorým Sociálna poisťovňa z úradnej moci vymáha pohľadávky. (2) Na konanie vo veciach vy...

zobraziť

§
225b

Exekučný titul Exekučným titulom na účely tohto zákona je vykonateľné rozhodnutie, ktorým bola uložená účastníkovi konania povinnosť plniť a účastník konania si túto povinnosť v určenej lehote...

zobraziť

§
225c

Začatie konania vo veciach vymáhania pohľadávok (1) Konanie vo veciach vymáhania pohľadávok začína Sociálna poisťovňa na podklade exekučného titulu vydaním rozhodnutia o začatí konania vo veci...

zobraziť

§
225d

Odloženie vymáhania pohľadávok (1) Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne odloží vymáhanie pohľadávok, ak účastníkovi konania boli povolené splátky pohľadávok. (2) Príslušná ...

zobraziť

§
225e

Zastavenie konania vo veciach vymáhania pohľadávok (1) Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne zastaví konanie vo veciach vymáhania pohľadávok, ak a) exekučný titul bol zru...

zobraziť

§
225f

Doručovanie rozhodnutia o odložení vymáhania pohľadávok a o zastavení konania vo veciach vymáhania pohľadávok Rozhodnutie vydané podľa § 225d a 225e sa doručuje do vlastných rúk účastníkovi ko...

zobraziť

§
225g

Spôsoby vymáhania pohľadávok (1) Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne vymáha pohľadávky a) zrážkami zo mzdy a z iného príjmu (ďalej len "zrážky zo mzdy"), b) prikázaním ...

zobraziť

§
225h

(1) Vymáhaniu pohľadávok zrážkami zo mzdy podliehajú mzda, plat, služobný príjem alebo odmena z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a iný príjem, ak nie sú týmto zákonom z vymáhania po...

zobraziť

§
225i

(1) Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne doručí do vlastných rúk platiteľovi mzdy príkaz na začatie vymáhania pohľadávok zrážkami zo mzdy a účastníkovi konania upovedomenie o začatí vymáha...

zobraziť

§
225j

(1) Vymáhaniu pohľadávok prikázaním pohľadávky podliehajú peňažné prostriedky na účte klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorý je účastníkom konania. Ustanovenia o prikázaní pohľadávky z ú...

zobraziť

§
225k

Peňažné prostriedky nepodliehajúce vymáhaniu pohľadávok prikázaním pohľadávky (1) Vymáhaniu pohľadávok prikázaním pohľadávky nepodliehajú peňažné prostriedky na účte klienta ban...

zobraziť

§
225l

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne doručí príkaz na začatie vymáhania pohľadávok prikázaním pohľadávky a exekučný príkaz na vymáhanie pohľadávok prikázaním pohľadávky banke alebo pobočke...

zobraziť

§
225m

(1) Ak účastník konania má nárok na výplatu dávok, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, môže príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne uskutočniť vymáhanie pohľadávok zrážkami z dávok. (...

zobraziť

§
225n

(1) Účastník konania môže príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne, ktorá upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok vydala, do 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí vymáhania pohľa...

zobraziť

§
225o

(1) Náhradné doručenie upovedomenia o začatí vymáhania pohľadávok účastníkovi konania je vylúčené. (2) Ak nie je možné doručiť upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok účastníkovi konania,...

zobraziť

§
225p

Poradie pohľadávok pri vymáhaní pohľadávok podľa § 225g ods. 1 písm. a) a b) sa spravuje dňom, keď sa doručil príkaz na začatie vymáhania pohľadávok; ak sa doručil príkaz na začatie vymáhania pohľadáv...

zobraziť

§
226

Povinnosti Sociálnej poisťovne (1) Sociálna poisťovňa je povinná a) viesť individuálny účet poistenca a prostredn...

zobraziť

§
226a

Ďalšie povinnosti Sociálnej poisťovne voči poberateľovi dôchodkovej dávky a sociálneho dôchodku (1) Ak suma dôchodkovej dávky, sociálneho dôchodku...

zobraziť

§
227

Práva a povinnosti poistencov a príjemcov dávok (1) Poistenec a poberateľ dávky majú právo a) uplatniť si nárok na dávku a nárok na jej výplatu, b) požiadať Sociálnu poisťovňu o...

zobraziť

§
227a

(1) Fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov má právo na účely § 4 ods. 2 určiť dohodu o brigádnickej práci študentov, na základe ktorej nebude mať postavenie za...

zobraziť

§
228

Povinnosti samostatne zárobkovo činnej osoby (1) Samostatne zárobkovo činná osoba, na ktorú sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy Slovenskej re...

zobraziť

§
229

Nadpis zrušený od 1.8.2006 (1) Fyzická osoba uvedená v § 15 ods. 1 písm. c) až e) je povinná odhlásiť sa z dôchodkového poistenia do ôsmich dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej ...

zobraziť

§
230

Zrušený od 1.1.2005...

zobraziť

§
231

Povinnosti zamestnávateľa (1) Zamestnávateľ je povinný a) prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou do ôsmich dní odo dňa, v ktorom začal...

zobraziť

§
232

Evidencia zamestnávateľa na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia (1) Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu zamestnanca na účely sociálneho p...

zobraziť

§
233

Povinnosti ďalších právnických osôb (1) Ministerstvo školstva je povinné zaslať ústrediu elektronicky a v dohodnutej štruktúre do 31. augusta kalendárneho roka zoznam inštitúcií, na ktorých ...

zobraziť

§
234

Povinnosti na účely garančného poistenia (1) Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty sú povinní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne ...

zobraziť

§
235

Identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby V žiadostiach, oznámeniach a podaniach adresovaných Sociálnej poisťovni sú právnické osoby a fyzické osoby po...

zobraziť

§
236

(1) Príjemca dávky je povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak a) nesplnil povinnosť uloženú týmto zákonom, ...

zobraziť

§
237

(1) Ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá plní povinnosti podľa tohto zákona, nesprávne potvrdila skutočnosti rozhodujúce na nárok na dávku, nárok na jej výplatu alebo jej sumu a v dôsledku to...

zobraziť

§
237a

(1) Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá je povinná vrátiť vyplatené sumy podľa § 234, § 236 až 238, povoliť splátky dlžnej sumy, ak možno ...

zobraziť

§
238

(1) Sociálna poisťovňa má právo voči tretím osobám na náhradu škody, ktorá jej vznikla výplatou dávok v dôsledku ich zavineného protiprávneho konania; výšku škody preukazuje Sociálna poisťovňa potvrde...

zobraziť

§
239

Pokuta Za porušenie povinností ustanovených v § 142 ods. 7, § 154 ods. 3, § 227 ods. 2, § 227a, § 228 až 234, ...

zobraziť

§
240

Penále (1) Fyzickým osobám a právnickým osobám povinným odvádzať poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, 1) ktoré neodviedl...

zobraziť

§
241

(1) Na pokuty a na penále platia ustanovenia § 142 ods. 6 a 7, § 143 ods. 3 a § 145 až 147 o poistnom primerane. (2) Na povolenie splátok dlžných súm pokút a penále platí § 146 rovnako. ...

zobraziť

§
241a

(1) Ak Sociálna poisťovňa nepostúpi príspevky na bežný účet nepriradených platieb príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti v lehote podľa § 226 ods. 1 písm. f), je povinná bez zbytočného odklad...

zobraziť

§
242

(1) Kontrolná činnosť Sociálnej poisťovne podľa tohto zákona je kontrola plnenia povinností ustanovených týmto zákonom (vonkajšia kontrola). (2) Kontrolnú činnosť uvedenú v odseku 1 vykonávajú...

zobraziť

§
243

Oprávnenia a povinnosti zamestnancov kontroly (1) Zamestnanci kontroly sú pri výkone kontroly oprávnení v nevyhnutnom rozsahu a) vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na poz...

zobraziť

§
244

Oprávnenia a povinnosti kontrolovaného subjektu (1) Kontrolovaný subjekt a zodpovední zamestnanci sú oprávnení počas výkonu kontroly najneskôr v čase oboznámenia sa s protokolom o výsledku kon...

zobraziť

§
245

Protokol o výsledku kontroly (1) O výsledku vykonanej kontroly vypracujú zamestnanci kontroly protokol, ktorý musí obsahovať označenie kontrolovaného subjektu, miesto a dátum vykonania kontrol...

zobraziť

§
245a

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu hospodárnosti a efektívnosti nakladania s vlastným majetkom Sociálnej poisťovne (vnútorná kontrola) a podľa osobitného predpisu. 106a) Hlavný kontrolór vykonáva kont...

zobraziť

§
245b

(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva dozorná rada. (2) Za hlavného kontrolóra môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, má najme...

zobraziť

§
245c

Hlavný kontrolór a) vykonáva kontrolu v rozsahu podľa § 245a, b) predkladá dozornej rade 1. raz ročne návrh plánu kontrolnej činnosti,2. odborné stanovisko k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne k čast...

zobraziť

§
246

Výkon dozoru štátu (1) Štát vykonáva dozor nad vykonávaním nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia, poiste...

zobraziť

§
247

(1) Sociálna poisťovňa je na požiadanie povinná poskytnúť orgánu dozoru štátu najmä potrebné doklady, písomnosti, informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s činnosťou Sociálnej poisťovne. ...

zobraziť

§
248

(1) Ak Sociálna poisťovňa poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo nesplní opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v určenej lehote aleb...

zobraziť

§
249

(1) Poistenec podľa tohto zákona je aj a) fyzická osoba, ktorá bola zúčastnená na nemocenskom poistení a na dôchodkovom zabezpečení podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, b) fyzická osoba, kt...

zobraziť

§
250

Zamestnanec podľa § 4 ods. 1 písm. h) je doktorand v dennej forme doktorandského štúdia, ktorý študuje podľa predpisov 109) platných do 31. marca 2002....

zobraziť

§
251

Pracovný úraz a choroba z povolania (1) Pracovný úraz a choroba z povolania uznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 sa považujú od 1. januára 2004 za pracovný úraz a chorobu z po...

zobraziť

§
252

Prechod z účasti na nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení samostatne zárobkovo činnej osoby na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie po 31. decembri 2003 (1) Samostatne zárobkov...

zobraziť

§
253

Obdobie nemocenského poistenia, určenie denného vymeriavacieho základu a určenie mesačného vymeriavacieho základu (1) Do obdobia 270 dní nemocenského poistenia na vznik nároku na nemocenské do...

zobraziť

§
254

Nezaopatrené dieťa (1) Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na vysokej škole podľa predpisov platných do 31. marca 2002, ak už ...

zobraziť

§
255

Obdobie dôchodkového poistenia a výška osobného mzdového bodu (1) Za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj zamestnanie a náhradná doba získané pred 1. januárom 2004 podľa pred...

zobraziť

§
256

Obdobie poistenia v nezamestnanosti a pravdepodobný denný vymeriavací základ na určenie výšky dávky v nezamestnanosti (1) Za obdobie poistenia v nezamestnanosti sa považuje aj obdobie platenia...

zobraziť

§
257

Osobný vymeriavací základ Osobný vymeriavací základ v období pred 1. januárom 1993 je úhrn hrubých zárobkov za príslušný kalendárny rok, ktoré podliehali dani zo mzdy bez odpočítania tejto dan...

zobraziť

§
258

Výchova dieťaťa na určenie dôchodkového veku žien v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2014 Poistenkyni, ktorá v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2014 dovŕši dôchodkový vek pod...

zobraziť

§
259

(1) V konaniach o nárokoch na dávky a ich výplatu z nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, o nároku na úpravu dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu, o nárokoch na náhradu škody spôsoben...

zobraziť

§
260

(1) Dávky nemocenského poistenia, dávky dôchodkového zabezpečenia, plnenia vyplývajúce z nárokov na náhradu škody spôsobenej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, peňažná náhrada a podpora v ne...

zobraziť

§
261

(1) Suma starobného dôchodku poistenca, ktorý splnil podmienky nároku na tento dôchodok pred 1. januárom 2004, je po vzniku nároku na starobný dôchodok nepretržite zamestnaný k 31. decembru 2003 a nep...

zobraziť

§
262

(1) Poistenec, ktorý splnil podmienky nároku na pomerný starobný dôchodok pred 1. januárom 2004, je po vzniku nároku na pomerný starobný dôchodok nepretržite zamestnaný k 31. decembru 2003 a nepoberal...

zobraziť

§
263

(1) Invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, sa považujú po 31. decembri 2003 za invalidný dôchodok podľa tohto zákona v s...

zobraziť

§
263a

(1) Poistencovi, ktorému bolo preskúmané trvanie invalidity podľa § 263 ods. 2 účinného do 18. júla 2006, Sociálna poisťovňa preskúma trvanie invalidity alebo čiastočnej invalidity podľa zákona účinné...

zobraziť

§
263b

(1) Poistencovi, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003, tento dôchodok sa mu vypláca k 1. októbru 2006 a v období od ...

zobraziť

§
264

(1) Vdove, ktorá má podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 nárok na vdovský dôchodok, vypláca sa vdovský dôchodok aj po tomto dni, ak spĺňa podmienky nároku na vdovský dôchodok a jeho výplatu p...

zobraziť

§
265

Ak nárok na sirotský dôchodok priznaný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 zanikol pred 1. januárom 2004 alebo po 31. decembri 2003 z dôvodu nesplnenia podmienky nezaopatrenosti dieťaťa a di...

zobraziť

§
266

(1) Dôchodok za výsluhu rokov priznaný do 31. decembra 2003 sa považuje po tomto dni za invalidný dôchodok, a to v sume, v akej patril do 31. decembra 2003, bez obmedzenia z dôvodu súbehu s príjmom zo...

zobraziť

§
267

Dôchodok manželky, ktorý sa vypláca k 31. decembru 2003, vypláca sa aj po tomto dni za podmienok ustanovených predpismi účinnými do 31. decembra 2003, a to v sume, v akej patril do 31. decembra 2003. ...

zobraziť

§
268

Sociálny dôchodok, ktorý sa vypláca k 31. decembru 2003, vypláca sa aj po tomto dni za podmienok ustanovených predpismi účinnými do 31. decembra 2003, a to v sume, v akej patril do 31. decembra 2003. ...

zobraziť

§
269

(1) Ak bol starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa upravený do 31. decembra 2003 z d...

zobraziť

§
270

Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť priznané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2000 sa od 1. januára 2004 vypláca za podmienok ustanovených predpismi účinnými do 31. decembra 2000. O zvýšení dôch...

zobraziť

§
271

O dávkach podľa osobitného predpisu 112) po 31. decembri 2003 rozhoduje a ich výplatu zabezpečuje organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá ako výkonný orgán Sociálnej poisťovne bola príslušná na ...

zobraziť

§
272

(1) Sociálna poisťovňa od 1. januára 2004 preberá od zamestnávateľa výplatu plnení vyplývajúcich zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania, ktoré vznikli pred ...

zobraziť

§
273

(1) Poistenec, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok alebo pomerný starobný dôchodok pred 1. januárom 2004 a do 31. decembra 2003 nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok aleb...

zobraziť

§
274

(1) Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa zachovávajú. (2) Suma starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku a invalidného dôchodku, na ktorý vz...

zobraziť

§
274a

Konanie o invalidný dôchodok, ktoré nebolo právoplatne skončené do 14. apríla 2004 V konaniach o invalidný dôchodok vrátane konania o invalidný dôchodok podľa § 263, ktoré neboli právoplatne s...

zobraziť

§
275

Spôsob výplaty dávok po 31. decembri 2003 Dávky nemocenského poistenia, dávky dôchodkového zabezpečenia, plnenia vyplývajúce z nárokov na náhradu škody spôsobenej pracovným úrazom alebo chorob...

zobraziť

§
276

Výška dávky v nezamestnanosti v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2005 (1) Výška dávky v nezamestnanosti, na ktorú vznikne poistencovi nárok od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004, je...

zobraziť

§
277

(1) Ak povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové zabezpečenie, poistné na poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze alebo pri chorobe z povolani...

zobraziť

§
277a

V konaniach o odpustení povinnosti zaplatiť penále alebo znížiť penále, ktoré sa viaže na poistné, ktoré nebolo odvedené včas alebo bolo odvedené v nižšej sume do 31. decembra 2004, sa postupuje podľa...

zobraziť

§
277b

(1) Pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie, na poistnom na poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania a pohľadávky n...

zobraziť

§
277c

(1) Pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie, na poistnom na poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania...

zobraziť

§
277d

(1) Pohľadávky na poistnom vzniknuté od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 voči zdravotníckym zariadeniam, pohľadávky na penále, ktoré sa týkajú tohto poistného, alebo pohľadávky na pokute vzniknuté...

zobraziť

§
278

(1) Vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie a poistného do rezervného fondu samostatne zárobkovo činnej osoby uvedenej v § 252 ods. 1 je vym...

zobraziť

§
279

(1) V období do 31. decembra 2007 zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie vo výške 0,8% z vymeriavacieho základu ustanoveného v § 138 ods. 14 a 15. (2) V období do 31. de...

zobraziť

§
280

(1) Zostatok finančných prostriedkov základného fondu dôchodkového zabezpečenia k 31. decembru 2003 sa s účinnosťou od 1. januára 2004 prevedie do základného fondu starobného poistenia vo výške 75% to...

zobraziť

§
281

(1) Zostatok finančných prostriedkov základného fondu podľa osobitného predpisu 113) k 31. decembru 2003 a príspevky na poistenie v nezamestnanosti splatné za december 2003 sú s účinnosťou od 1. januá...

zobraziť

§
282

(1) Zostatok finančných prostriedkov garančného fondu podľa osobitného predpisu 113) k 31. decembru 2003 a príspevky do garančného fondu splatné za december 2003 sú s účinnosťou od 1. januára 2004 prí...

zobraziť

§
282a

Sociálna poisťovňa nesmie na splnenie záväzku zdravotnej poisťovne alebo zdravotníckeho zariadenia, ktorého zriaďovateľom je štát, obec alebo vyšší územný celok, prijať od právnickej osoby so 100% maj...

zobraziť

§
283

Zostatok finančných prostriedkov rezervného fondu podľa osobitného predpisu 113) k 31. decembru 2003 sa s účinnosťou od 1. januára 2004 prevedie do základného fondu poistenia v nezamestnanosti....

zobraziť

§
284

V roku 2004 správny fond sa tvorí a) najviac vo výške 3,5% z poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného na úrazové poistenie, poistného na...

zobraziť

§
285

(1) Štát poskytuje finančné prostriedky na osobitný účet Sociálnej poisťovne na úhradu nákladov na a) dôchodok manželky, b) sociálny dôchodok, c) zvýšenie dôchodku ...

zobraziť

§
286

(1) Sociálna poisťovňa podľa tohto zákona je Sociálna poisťovňa zriadená podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003. (2) Národná rada zvolí členov dozornej rady najneskôr do 31. decembra 2...

zobraziť

§
286a

Predseda rady riaditeľov určí úsek činnosti Sociálnej poisťovne, ktorý riadi a za ktorý zodpovedá člen rady riaditeľov, najneskôr do 31. januára 2005....

zobraziť

§
287

(1) Sociálna poisťovňa je povinná prevziať rozhodovanie a vyplácanie dávok nemocenského poistenia od zamestnávateľa najneskôr do 31. decembra 2004. (2) Do prevzatia rozhodovania a vyplácania...

zobraziť

§
288

V konaniach o prechode z dočasnej pracovnej neschopnosti do invalidity alebo čiastočnej invalidity, ktoré neboli právoplatne skončené pred 1. januárom 2004, sa postupuje podľa právneho predpisu účinné...

zobraziť

§
289

V konaniach o odstránení tvrdostí, ktoré sa vyskytli pri vykonávaní nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia a ktoré neboli právoplatne skončené pred 1. januárom 2004, sa postupuje podľa pre...

zobraziť

§
290

(1) Zamestnávateľ je povinný viesť a predkladať evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia podľa predpisov účinných pre zamestnancov narodených pred 1. januárom 1985. Príslušná pobočka je povinná viesť...

zobraziť

§
291

(1) Príspevok na poistenie v nezamestnanosti a príspevok do garančného fondu za november 2003 a december 2003, ktoré sú splatné v roku 2004, vyberá Sociálna poisťovňa. Tieto príspevky sú príjmom Sociá...

zobraziť

§
292

(1) Do dňa zriadenia účtu Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sa na ustanovenia § 142 ods. 1, § 143 ods. 3 a 4, § 145 ods. 3, § 159 písm. e) a § 240 ods. 1 primerane použijú ustanovenia osobitnéh...

zobraziť

§
293

Výnosy z predaja majetkových podielov štátu, ktoré sú alebo budú na základe rozhodnutia vlády súčasťou Štátnych finančných aktív Slovenskej republiky určené na financovanie transformačných nákladov dô...

zobraziť

§
293a

Zvyšovanie dôchodkových dávok v roku 2004 (1) Na zvyšovanie dôchodkových dávok v roku 2004 sa nepoužije § 82 ods. 1 až 5 a odsek 8. (2) Dôchodkové dávky priznané pred 1. februárom 2004...

zobraziť

§
293b

Zvýšenie úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty od 1. januára 2005 Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta vyplácané pred 1. januárom 2005 sa zvyšujú od 1. januára 2005 o 7,54% sum...

zobraziť

§
293c

Zamestnávateľ, ktorý uzatvoril so zamestnancom uvedeným v § 4 ods. 2 pracovnoprávny vzťah pred 1. aprílom 2005 a tento pracovnoprávny vzťah naďalej trvá, je povinný prihlásiť tohto zamestnanca do regi...

zobraziť

§
293d

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2005 Na dôchodkové dávky právoplatne priznané do 30. júna 2005 a na dôchodkové dávky, o ktorých konanie začaté pred 1. júlom 2005 nebolo právo...

zobraziť

§
293e

Zvyšovanie dôchodkových dávok a úrazových dávok v roku 2005 (1) zrušený od 13.6.2008 (2) zrušený od 13.6.2008 (3) zrušený od 13.6.2008 (4) Na...

zobraziť

§
293f

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2006 Dôchodková dávka priznaná do 31. decembra 2005 sa po tomto dni vypláca v sume určenej podľa predpisov účinných do 31. decembra 2005....

zobraziť

§
293g

Fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) až e), ktorá podá prihlášku na dôchodkové poistenie do 31. augusta 2006, povinné dôchodkové poistenie vzniká od 1. augusta 2006, ak takouto fyzickou osob...

zobraziť

§
293h

Ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu do 31. júla 2006 a súd nerozhodol o vyhlásení konkurzu alebo nezastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku do tohto dňa, platobná neschopnosť zamestnáv...

zobraziť

§
293i

(1) Ak dôvod na poskytovanie nemocenskej dávky vznikol do 31. júla 2006 a o tejto dávke do tohto dňa nebolo rozhodnuté, o nároku na nemocenskú dávku sa rozhodne po 31. júli 2006 podľa zákona účinného ...

zobraziť

§
293j

Osobný mzdový bod určený za každý kalendárny rok pred 1. januárom 1995 je najviac v hodnote 3, ak nárok na dôchodkovú dávku vznikne po 31. júli 2006....

zobraziť

§
293k

(1) Ak suma starobného dôchodku určená podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 bola obmedzená najvyššou výmerou, starobný dôchodok sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. júli 2006 v sume, v a...

zobraziť

§
293l

(1) Starobný dôchodok priznaný v sume určenej podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a starobný dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný pomerný starobný dôchodok, sa zvyšuje za obdobie dôchodk...

zobraziť

§
293m

(1) Ak poberateľ invalidného dôchodku v období od 1. augusta 2006 do 31. decembra 2007 dovŕši dôchodkový vek a nárok na tento dôchodok by mal trvať aj po dovŕšení dôchodkového veku, invalidný dôchodok...

zobraziť

§
293n

(1) Vdovec, ktorého manželka zomrela pred 1. januárom 2004, nebol mu priznaný vdovecký dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 alebo zanikol nárok na taký vdovecký dôchodok pred 1. aug...

zobraziť

§
293o

(1) Ak nárok na výplatu úrazovej renty, na ktorú bola prekvalifikovaná náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity podľa § 2...

zobraziť

§
293p

Ak poistenec bol zaradený do evidencie nezamestnaných občanov pred 1. augustom 2006 a o dávke v nezamestnanosti do 31. júla 2006 nebolo rozhodnuté, o nároku na dávku v nezamestnanosti sa rozhodne po 3...

zobraziť

§
293q

Vyhlásenie zamestnávateľa o pristúpení na podmienky elektronického zasielania údajov na účely sociálneho poistenia doručené Sociálnej poisťovni pred 1. augustom 2006 sa považuje za dohodu podľa § 186 ...

zobraziť

§
293r

(1) Funkcia člena rady riaditeľov vymenovaného podľa zákona účinného do 31. decembra 2006 a funkcia člena dozornej rady zvoleného podľa zákona účinného do 31. decembra 2006 zaniká 1. januára 2007. Do ...

zobraziť

§
293s

(1) Sociálna poisťovňa môže postúpiť podľa § 149 ods. 13 aj pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie, na poistnom na poistenie zodpovednosti zamestnávateľ...

zobraziť

§
293t

(1) Príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru a príslušníkovi Horskej záchrannej služby povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti zamestnanca ...

zobraziť

§
293u

(1) Príslušník Hasičského a záchranného zboru a príslušník Horskej záchrannej služby, ktorému skončí služobný pomer v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010, môže do 15 dní od skončenia služob...

zobraziť

§
293v

(1) Ak príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru a príslušníkovi Horskej záchrannej služby vznikol nárok na ošetrovné podľa tohto zákona do 31. decembra 2007, zaniká tento nárok dňom 31. decembra 2...

zobraziť

§
293w

Poistencovi, ktorý do 31. decembra 2007 bol povinne dôchodkovo poistený na účely starobného poistenia z dôvodu poberania invalidného dôchodku, zaniká od 1. januára 2008 povinné dôchodkové poistenie z ...

zobraziť

§
293x

Ak dôvod na poskytovanie nemocenskej dávky vznikol do 31. decembra 2007, o nároku na nemocenskú dávku sa rozhodne podľa zákona účinného do 31. decembra 2007....

zobraziť

§
293y

(1) Obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007, v ktorom poistenec poberal invalidný dôchodok, je obdobie dôchodkového poistenia aj po 31. decembri 2007 podľa zákona účinného pred 1. januárom 200...

zobraziť

§
293z

Ak nárok na dôchodkovú dávku vznikol pred 1. januárom 2008, podmienky nároku na dôchodkovú dávku sa posudzujú a jej suma sa určuje aj po 31. decembri 2007 podľa zákona účinného pred 1. januárom 2008, ...

zobraziť

§
293aa

(1) Poistencovi, ktorý pred 1. januárom 2004 dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a do 31. decembra 2007 nezískal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na starobný dôchodok, sa pod...

zobraziť

§
293ab

(1) Suma podľa osobitného predpisu 115) prevedená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici za poistenca, ktorému zanikla povinná účasť na starobnom dôchod...

zobraziť

§
293ac

(1) Starobný dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný invalidný dôchodok podľa zákona účinného pred 1. januárom 2008, sa považuje aj po 31. decembri 2007 za starobný dôchodok. (2) Starobný dô...

zobraziť

§
293ad

Na účely § 79a sa osobný mzdový bod poistenca, ktorému bol invalidný dôchodok vypočítaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, určí podľa § 62 za každý kalendárny rok patriaci do piatich zár...

zobraziť

§
293ae

Ak nárok na výplatu vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku vznikol v období od 1. augusta 2006 do 31. decembra 2007 z dôvodu vychovania aspoň troch detí alebo z dôvodu dovŕšenia veku 52 rokov a vych...

zobraziť

§
293af

Ak poškodenému vznikol nárok na výplatu úrazovej renty z dôvodu viacerých pracovných úrazov alebo chorôb z povolania podľa zákona účinného pred 1. januárom 2008, Sociálna poisťovňa rozhodne o výške úr...

zobraziť

§
293ag

(1) V období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2011 zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie vo výške 0,8% z vymeriavacieho základu ustanoveného v § 138 ods. 13, 16 a 17. ...

zobraziť

§
293ah

Ak vznikol nárok na invalidný dôchodok v dôsledku zavineného protiprávneho konania tretej osoby a invalidný dôchodok sa vypláca podľa § 263 ods. 10, zaniká právo Sociálnej poisťovne na náhradu škody, ...

zobraziť

§
293ai

V rokoch 2008 až 2011 rozhoduje po predchádzajúcom súhlase dozornej rady generálny riaditeľ o použití finančných prostriedkov základného fondu, ktorý vykazuje prebytok finančných prostriedkov, na posk...

zobraziť

§
293aj

Ministerstvo nemôže vykonávať dozor nad postupovaním príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa § 246 ods. 2 za to isté obdobie, za ktoré Národná banka Slovenska vykonávala dohľad podľa osobitné...

zobraziť

§
293ak

Sociálna poisťovňa môže postúpiť podľa § 149 ods. 12 aj pohľadávky na preplatkoch na rodičovskom príspevku za obdobie pred 1. novembrom 2002, pohľadávky na peňažných náhradách vyplatených z garančného...

zobraziť

§
293al

Sociálna poisťovňa môže odpísať podľa § 150 aj pohľadávku a) na poistnom na nemocenské poistenie a na dôchodkové poistenie za obdobie pred 1. januárom 1994 vrátane penále, ak rozhodla o trvalom upuste...

zobraziť

§
293am

Sociálna poisťovňa odpíše podľa § 151 aj pohľadávky podľa § 148 ods. 1 a pohľadávky na sume plnení podľa § 279 ods. 4 za obdobie pred 1. januárom 2008....

zobraziť

§
293an

(1) Správny fond sa tvorí v rokoch 2008 a 2009 a) najviac vo výške 3,5% z poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného na úrazové poistenie, poistného na garančné po...

zobraziť

§
293ao

Ak pri určení výšky náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity, ktorá sa podľa § 272 ods. 3 považuje za úrazovú rentu alebo...

zobraziť

§
293ap

Sociálna poisťovňa odpustí povinnosť zaplatiť penále, ktoré sa viaže na dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu 1) za obdobie pred 1. januárom 2007, a...

zobraziť

§
293aq

Príplatok k starobnému dôchodku, invalidnému dôchodku, čiastočnému invalidnému dôchodku, výsluhovému dôchodku a invalidnému výsluhovému dôchodku priznaný oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu, 11...

zobraziť

§
293ar

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008 (1) Suma dávky, na ktorú vznikol nárok predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike (ďalej len "deň zavedenia eura") a o ktorej nebolo prá...

zobraziť

§
293as

(1) Suma podľa osobitného predpisu 118) prevedená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici za poistenca, ktorému zanikla účasť na starobnom dôchodkovom sp...

zobraziť

§
293at

Správny fond sa tvorí najviac vo výške 3% aj zo sumy, ktorá sa podľa § 293as ods. 1 považuje za poistné zaplatené na starobné poistenie....

zobraziť

§
293au

(1) Ak nárok na dôchodkovú dávku vznikol pred 1. januárom 2009, podmienky nároku na dôchodkovú dávku sa posudzujú a jej suma sa určuje aj po 31. decembri 2008 podľa zákona účinného pred 1. januárom 20...

zobraziť

§
293av

Na účely určenia sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku zomretého poistenca sa poistné zaplatené dodatočne podľa § 142 ods. 3 do 31. decembra 2008 považuj...

zobraziť

§
293aw

(1) Ak suma starobného dôchodku určená podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988 bola vypočítaná z priemerného mesačného zárobku 3 000 Sk, starobný dôchodok sa zvýši odo dňa splátky splatnej po 3...

zobraziť

§
293ax

(1) Poistencovi, ktorému nevznikol nárok na invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2010 z dôvodu nezískania potrebného počtu rokov dôchodkového...

zobraziť

§
293ay

Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta podľa § 293o ods. 1 a 2 a úrazová renta podľa § 293o ods. 3, ktoré sa vyplácajú k 31. decembru 2008, sa od splátky splatnej po 31. decembri 2008 vyplácajú v...

zobraziť

§
293az

(1) Dôchodkové dávky vyplácané k 1. júlu 2005 a dôchodkové dávky priznané od 1. júla 2005 do 31. decembra 2005 v sume vyššej ako 10 938 Sk sa od 13. júna 2008 zvyšujú za rok 2005 o 8,85%. (2...

zobraziť

§
293ba

(1) Dôchodkové dávky priznané od 1. augusta 2006 do 13. októbra 2006 v sume vyššej ako 17 200 Sk sa od 13. júna 2008 zvyšujú za rok 2006 o 5,95%. (2) Suma vdovského dôchodku, vdoveckého dôch...

zobraziť

§
293bb

Percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2009 sa ustanoví opatrením, ktoré vydá ministerstvo podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 2...

zobraziť

§
293bc

(1) Sociálna poisťovňa môže odpísať podľa § 150 aj pohľadávku na poistnom na nemocenské poistenie a na dôchodkové poistenie za obdobie pred 1. januárom 1994 vrátane penále, ak rozhodla o trvalom upust...

zobraziť

§
293bd

Pohľadávky zo zákonného poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania vzniknuté do 31. decembra 2003, pohľadávky na príspevku do Fondu zamestnanosti Slo...

zobraziť

§
293be

(1) Príslušník Hasičského a záchranného zboru a príslušník Horskej záchrannej služby, ktorému skončí služobný pomer v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010, môže po skončení služobného pomeru...

zobraziť

§
293bf

Poslanec Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený na území Slovenskej republiky, je zamestnanec a Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky je zamestnávateľ, ak tento poslanec bol poslancom Európs...

zobraziť

§
293bg

Prechodné ustanoveniak úprave účinnej od 1. apríla 2009 (1) Sadzba poistného do rezervného fondu solidarity v období od 1. apríla 2009 do 31. decembra 2010 je pre povinne dôchodkovo poistenú...

zobraziť

§
293bh

Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky a dávky v nezamestnanosti vznikol do 31. decembra 2009, o nemocenskej dávke a dávke v nezamestnanosti sa rozhodne podľa zákona účinného do 31. decembra 2009....

zobraziť

§
293bi

Suma poistného na sociálne poistenie za obdobie pred 1. januárom 2010, ktorá je splatná po 31. decembri 2009, sa určí podľa zákona účinného do 31. decembra 2009....

zobraziť

§
293bj

(1) Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým trvá povinnosť odvádzať poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, v odôvodnených prípa...

zobraziť

§
293bk

V období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2011 zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie vo výške 0,8% z vymeriavacieho základu ustanoveného v § 138 ods. 12, 15 a 16. Ustanovenie § 293ag ods....

zobraziť

§
293bl

(1) Sociálna poisťovňa nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť predpísané penále, ktoré sa viaže na dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu...

zobraziť

§
293bm

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2010 (1) Ak dôvod na poskytnutie dávky v nezamestnanosti vznikol do 31. januára 2010, o dávke v nezamestnanosti sa rozhodne podľa zákon...

zobraziť

§
293bn

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2011 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky je povinné oznámiť Sociálnej poisťovni údaje o jednotlivých obdobiach výkonu zárobkovej čin...

zobraziť

§
293bo

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. septembra 2010 Ak poistenec bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie pred 1. septembrom 2010, nárok na dávku v nezamestnanosti sa posud...

zobraziť

§
293bp

(1) Ak fyzická osoba je zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba k 31. decembru 2010 a toto právne postavenie trvá aj po tomto dni, je zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba aj p...

zobraziť

§
293bq

(1) Dobrovoľne nemocensky poistenej osobe, ktorej bol pred 1. januárom 2011 priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárob...

zobraziť

§
293br

Ak ochranná lehota začala plynúť pred 1. januárom 2011, a jej plynutie neskončilo do 31. decembra 2010, posudzuje sa aj po tomto dni podľa zákona účinného do 31. decembra 2010....

zobraziť

§
293bs

(1) Nárok na nemocenskú dávku, nárok na dôchodkovú dávku, nárok na úrazovú dávku a nárok na dávku v nezamestnanosti, ktoré vznikli pred 1. januárom 2011, sa posudzujú a sumy týchto dávok sa určujú pod...

zobraziť

§
293bt

(1) Ak poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok podľa zákona účinného do 31. decembra 2010, nedovŕši dôchodkový vek do 28. februára 2011, je povinne dôchodkovo poistený ako zamestna...

zobraziť

§
293bu

Vymeriavací základ na účely platenia poistného na sociálne poistenie za obdobie pred 1. januárom 2011 sa určí podľa zákona účinného do 31. decembra 2010....

zobraziť

§
293bv

Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby do 30. júna 2011 sa určí podľa zákona účinného do 31. decembra 2010....

zobraziť

§
293bw

V období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie vo výške 0,8% z vymeriavacieho základu ustanoveného v § 138 ods. 8, 11 a 17. Ustanovenie § 293bk sa od...

zobraziť

§
293bx

Ak nárok na materské vznikol pred 1. januárom 2012 a trvá aj po 31. decembri 2011, suma materského sa určí za obdobie po 31. decembri 2011 podľa zákona účinného od 1. januára 2012....

zobraziť

§
293by

V období od 1. januára 2012 do 31. decembra 2013 zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie vo výške 0,8% z vymeriavacieho základu ustanoveného v § 138 ods. 8, 10 a 17. V období uvedenom v prvej...

zobraziť

§
293bz

V rokoch 2012 a 2013 rozhoduje po predchádzajúcom súhlase dozornej rady generálny riaditeľ o použití finančných prostriedkov základného fondu, ktorý vykazuje prebytok finančných prostriedkov, na posky...

zobraziť

§
293ca

Príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu 120) účinného do 31. decembra 2011 dosiahnutý za rok 2011 nie je príjmom na účely § 21, § 138 ods. 2 a 3 a § 293b...

zobraziť

§
293cb

Prechodné ustanovenia k právnej úprave účinnej od 1. februára 2012 (1) Dobrovoľne nemocensky poistenej osobe a dobrovoľne poistenej osobe v nezamestnanosti, ktorým toto dobrovoľné poistenie ma...

zobraziť

§
293cc

Číslo pridelené Sociálnou poisťovňou fyzickej osobe a právnickej osobe povinnej odvádzať poistné pri prihlásení do registra zamestnávateľov alebo do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodk...

zobraziť

§
293cd

(1) Sociálna poisťovňa môže postúpiť na právnickú osobu uvedenú v § 149 ods. 12 aj pohľadávku vzniknutú podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004 vrátane pohľadávky na poistnom na nemoce...

zobraziť

§
293ce

(1) Ministerstvo v roku 2012 opatrenie podľa § 82 ods. 2 nevydá. (2) Ministerstvo vydá opatrenie a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. októb...

zobraziť

§
293cf

(1) Suma podľa osobitného predpisu 121) prevedená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici za poistenca, ktorému zanikla účasť na starobnom dôchodkovom sp...

zobraziť

§
293cg

Správny fond sa tvorí najviac vo výške 1,9% aj zo sumy príspevkov na starobné dôchodkové sporenie pripísaných na účet Sociálnej pisťovne v Štátnej pokladnici, ktorá sa podľa § 293cf ods. 1 považuje za...

zobraziť

§
293ch

Ak nárok na dávku v nezamestnanosti vznikol pred 1. januárom 2013 suma dávky sa určí aj po 31. decembri 2012 podľa zákona účinného do 31. decembra 2012....

zobraziť

§
293ci

Vymeriavací základ určený podľa § 138 ods. 5 v znení účinnom do 31. decembra 2012 sa použije na účely vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zár...

zobraziť

§
293cj

(1) Na určenie vymeriavacieho základu povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby sa do 30. júna 2013 alebo do 30. septembra 2013, ak bola predĺžená l...

zobraziť

§
293ck

(1) Fyzická osoba, ktorej právny vzťah zakladajúci právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu 5) vznikol pred 1. januárom 2013, a k 31. decembru 2012 nebola zamestnanec podľa § 4 o...

zobraziť

§
293cl

(1) Poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok podľa zákona účinného do 31. decembra 2012, ktorý nedovŕši dôchodkový vek do 28. februára 2013 a ktorý je povinne dôchodkovo poistený ...

zobraziť

§
293cm

Na zvyšovanie úrazovej renty, na ktorú bola prekvalifikovaná náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity a náhrada za stratu...

zobraziť

§
293cn

(1) Suma podľa osobitného predpisu 122) prevedená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici za poistenca, ktorému zanikla účasť na starobnom dôchodkovom sp...

zobraziť

§
293co

Správny fond sa tvorí najviac vo výške 1,9% aj zo sumy príspevkov na starobné dôchodkové sporenie pripísaných na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, ktorá sa podľa § 293cn ods. 1 považuje z...

zobraziť

§
293cp

Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol pred 1. januárom 2013, suma dávky sa určí aj po 31. decembri 2012 podľa zákona účinného do 31. decembra 2012....

zobraziť

§
293cr

(1) Poistencovi, ktorému nárok na predčasný starobný dôchodok vznikol podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2013, dôchodkový vek dovŕšil pred 1. januárom 2013 a predčasný starobný dôchodok nebol v...

zobraziť

§
293cs

(1) Suma vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a suma sirotského dôchodku po poistencovi, ktorému predčasný starobný dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2013 nebol vyplácaný ...

zobraziť

§
293ct

Sociálna poisťovňa o sume dôchodkovej dávky podľa § 293cr a 293cs rozhodne v lehote do 90 dní od začatia konania....

zobraziť

§
293cu

Na vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby sa v období od 1. januára 2014 do 30. júna 2014 použije § 5 v znení účinnom do 31...

zobraziť

§
293cv

(1) Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol pred 1. januárom 2014, nárok na nemocenskú dávku sa posudzuje a suma tejto dávky sa určuje podľa zákona účinného do 31. decembra 2013. (...

zobraziť

§
293cw

Suma invalidného dôchodku poistenca vo veku do 20 rokov, ktorému nárok na invalidný dôchodok vznikol pred 1. januárom 2014, sa určuje aj po 31. decembri 2013 podľa zákona účinného pred 1. januárom 201...

zobraziť

§
293cx

Sumu pozostalostných dôchodkov, ktorých suma bola určená podľa § 81 ods. 6 poslednej vety v znení účinnom do 31. decembra 2013, určí Sociálna poisťovňa na žiadosť podľa zákona účinného od 1. januára 2...

zobraziť

§
293cy

V období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2017 zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie vo výške 0,8% z vymeriavacieho základu ustanoveného v § 138 ods. 8, 10 a 17. V období uvedenom v prvej...

zobraziť

§
293cz

(1) Na určenie vymeriavacieho základu povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby sa za obdobie od 1. januára 2014 do 30. júna 2014 alebo do 30. septe...

zobraziť

§
293da

(1) V období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2017 rozhoduje generálny riaditeľ po predchádzajúcom súhlase dozornej rady o použití finančných prostriedkov základného fondu, ktorý vykazuje prebytok f...

zobraziť

§
293db

Zamestnávateľ zamestnanca, ktorý je k 31. decembru 2013 a po tomto dni štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50% účasť na majetku zamestnávateľa alebo ktorý je členom štatutárneho orgánu za...

zobraziť

§
293dc

Sociálna poisťovňa môže postúpiť pohľadávky uvedené v § 293s ods. 1, § 293ak a § 293cd ods. 1 od 1. januára 2014 podľa § 149 ods. 1 účinného od 1. januára 2014....

zobraziť

§
293dd

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2015 Ak samostatne zárobkovo činná osoba nesplní pred 1. januárom 2015 povinnosť podľa § 228 ods. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2014, p...

zobraziť

§
293de

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2014 (1) Dobrovoľne nemocensky poistenej osobe alebo dobrovoľne poistenej osobe v nezamestnanosti, ktorej toto dobrovoľné poistenie malo trvať...

zobraziť

§
293df

Nárok na predčasný starobný dôchodok, ktorý vznikol pred 1. januárom 2015, sa posudzuje podľa zákona účinného do 31. decembra 2014....

zobraziť

§
293dg

Obdobie starobného dôchodkového sporenia získané pred 1. januárom 2015 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014 je obdobím účasti na starobnom dôchodkovom sporení....

zobraziť

§
293dh

Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky a úrazovej dávky vznikol pred 1. januárom 2015, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je rozhodujúce obdobie na zistenie denného vyme...

zobraziť

§
293di

(1) Ak poistenec bol 31. decembra 2014 dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku sa od 1. januára 2015 urč...

zobraziť

§
293dj

(1) Suma podľa osobitného predpisu123) prevedená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici za poistenca, ktorému zanikla účasť na starobnom dôchodkovom spo...

zobraziť

§
293dk

Správny fond sa tvorí najviac vo výške 2,15% aj zo sumy podľa § 293dj ods. 1....

zobraziť

§
293dl

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015 (1) Sociálna poisťovňa zašle do 31. augusta 2015 poberateľovi starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôc...

zobraziť

§
293dm

(1) Vdova, ktorej manžel zomrel pred 1. júlom 2003 a zanikol jej nárok na vdovský dôchodok, má nárok na vdovský dôchodok, ak spĺňa podmienky nároku na vdovský dôchodok a jeho výplatu podľa predpisov ú...

zobraziť

§
293dn

(1) Vdovec, ktorého manželka zomrela pred 1. januárom 2004, nevznikol mu nárok na vdovecký dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2016 alebo mu zanikol nárok na taký vdovecký dôchodok a do...

zobraziť

§
293do

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016 Zamestnanec podľa tohto zákona nie je v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2018 fyzická osoba v právnom vzťahu na základe zmluvy o prof...

zobraziť

§
293dp

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2016 (1) Konanie o opravnom prostriedku začaté pred 1. júlom 2016 sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2016. (2) Opravný p...

zobraziť

§
293dq

(1) Dôchodková dávka okrem vyrovnávacieho príplatku vyplácaná k 1. januáru 2017 a dôchodková dávka okrem vyrovnávacieho príplatku priznaná od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 sa zvyšujú podľa § 82...

zobraziť

§
293dr

(1) Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2017 je a) 8,20 eura, ak ide o starobný dôchodok, b) 2,50 eura, ak ide o starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice, c) 7,90 eura, ak ide o pre...

zobraziť

§
293ds

Platí od 1.1.2018...

zobraziť

§
293dt

Platí od 1.1.2018...

zobraziť

§
293du

Platí od 1.1.2018...

zobraziť

§
293dv

Platí od 1.1.2018...

zobraziť

§
294

Zrušovacie ustanovenia Zrušujú sa: 1. zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., zákona č. 58/1964 Zb., zákona č. 65/1965 Zb., z...

zobraziť

§
294a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5....

zobraziť

§
295

Účinnosť Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem § 122 ods. 4 až 6, § 123 ods. 3 až 5, § 272 ods. 7, § 286 ods. 2, § 291 ods. 3 a 4 a § 293, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásen...

zobraziť

Judikáty k zákonu