Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov

Kategória: Zdravotné poistenie


...

zobraziť


xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx b) činnosť zdravotných poisťovní, ich or...

zobraziť


xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 2) so sídlom na území Slovenskej republiky...

zobraziť


xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxzpečné vykonávanie verejného zdravotného ...

zobraziť


xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxisťovne nesmie byť a) poslanec Národnej rad...

zobraziť


xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxcie zodpovední za spôsobenú škodu. 10) Zdravotná poi...

zobraziť


xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xoistencov verejného zdravotn...

zobraziť


xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdavky najviac do výš...

zobraziť


xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxtovať súčinnosť národnému kontaktnému miestu pre cezhr...

zobraziť


xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxarostlivosti s poskytovateľmi zdravotnej s...

zobraziť


xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxsť v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom 25) podľ...

zobraziť


xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxosti operačn...

zobraziť


xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxspevok na správu národného zdravotníckeho informačného s...

zobraziť


xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ...

zobraziť


xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxe kontroly a) povinní preukázať sa služobným preukazom a pís...

zobraziť


xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxora...

zobraziť


xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xministerstvo financií") a úradu a) správu o hospodárení za prvý polrok ...

zobraziť


xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxvach v zdravotnej poisťovni tak, že sa prvýkrát dostane po...

zobraziť


xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx alebo fyzickej osoby na základnom imaní z...

zobraziť


xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ...

zobraziť


xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxsť zdravotnej star...

zobraziť


xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ximi i prihlášky p...

zobraziť


xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xdravotným poistením [ § 1 písm. d) pr...

zobraziť


xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x osobitného predpisu, 37)2. vydáva pov...

zobraziť


xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxdárení za prvý polrok kalendárneho roka do troch mesiacov ...

zobraziť


xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxa e) prvého, štvrtého a piateho bodu ...

zobraziť


xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x1c) c) byť štatu...

zobraziť


xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxo-terapeutických skupín" (ďalej len "kla...

zobraziť


xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém. ...

zobraziť


xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxv zdravotnej starostlivosti, samosprávnych krajov a komô...

zobraziť


xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx...

zobraziť


xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxm, ktorý bol určený za deň nástupu do funkcie p...

zobraziť


xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx návrh správy o hospodárení úradu a predkladá ho dozornej r...

zobraziť


xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xprávnej rady, z ktorých traja nie sú zamestnancami úradu. ...

zobraziť


xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxrnej rade na schválenie, c) vyjadruje sa k návrhu...

zobraziť


xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxeda dozornej rady, c) ďalší traj...

zobraziť


xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx predkladá správnej rade, d) schvaľuje správu o hospodárení ...

zobraziť


xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx) Majetok úradu tvorí súhrn majetkových hodnôt,...

zobraziť


xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxiebežnú správu, 35) denne prepočítavať majetok a záväzky vyj...

zobraziť


xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxo roka na nasledujúci kalendárny rok. ...

zobraziť


xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxx xxxxobného výmeru [ § 18 ods. 1 písm. a) tretí bod a štvrtý...

zobraziť


xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx a je splatná pri podaní návrhu. ...

zobraziť


xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxke najmenej 3 319 391 eur; základné imanie možno splatiť l...

zobraziť


xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx základného imania zdravotnej po...

zobraziť


xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxdného imania budúcej zdravotnej poisťov...

zobraziť


xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxlnych a organizačných predpokladov na vykonávanie ...

zobraziť


xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x5 ods. 1 a 2. (2) Povolenie sa vydáva ...

zobraziť


xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxní. (2) Predstavenstvo zdravo...

zobraziť


xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xozhodnutia súdu o zápise do obchodného r...

zobraziť


xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xo obchodného registra [ § 37 ods. 5 pí...

zobraziť


xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxené v § 33 ods. 1 písm. c) až f) pre n...

zobraziť


xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxické osoby alebo fyzické osoby, ktoré...

zobraziť


xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxad na diaľku nad zdravotný...

zobraziť


xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx subjektu alebo k jeho zamestnancom možno mať ...

zobraziť


xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo subjektu alebo osoby poverenej dohli...

zobraziť


xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxosti s nimi postavenie verejného činiteľa. 63a)...

zobraziť


xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xodľa § 45 ods. 1, ...

zobraziť


xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xohľadu, ...

zobraziť


xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xsoby. (2) Pitvu nariadi úrad...

zobraziť


xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxliadanému subjektu, znáša dohliadaný subjekt. ...

zobraziť


xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxplývajú z nedodržiavania ustanovení t...

zobraziť


xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxobom neplní schválený obchodn...

zobraziť


xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdpovedným za zhoršujúcu sa hospodársku situáciu zdravotnej po...

zobraziť


xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xúteného správcu vymenúva a odvoláva predseda úradu na návrh...

zobraziť


xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxtnancov zdravotnej poisťovne v priamej riadiacej pôsobnosti p...

zobraziť


xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxsťou a zodpovedajú za škodu spôsobenú svojou činnosťou. Núte...

zobraziť


xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxsti a upraví ich zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislo...

zobraziť


xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xyplatená žiadna odmena v prípade skončenia členstva v orgáno...

zobraziť


xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxtená správa. (2) Nútený správca môže odporovať p...

zobraziť


xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xútená správa, ak pominú dôvody na jej trvanie, b) uplynutím...

zobraziť


xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxto skutočností sa zapisujú do obchodného registra; 36) návr...

zobraziť


xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ...

zobraziť


xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxj poisťovne; súčasťou žiadosti je návrh postupu prevodu po...

zobraziť


xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xodľa § 39 alebo ktorej zanikla platnosť povolenia podľa § 40 o...

zobraziť


xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxiesť len v lehote na podanie odvolan...

zobraziť


xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxu poistného kmeňa podľa § 61a alebo právoplatné rozhodnutie o...

zobraziť


xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xesačných výkazov. (2) Pri prevode poi...

zobraziť


xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o schválení náv...

zobraziť


xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxstného kmeňa, je príslušná preberajúca zdravotná poisťovňa. ...

zobraziť


xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxch prerozdeľovaní preddavkov na poistné 32b) odovzdávajúcej zdrav...

zobraziť


xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx starostlivosti (1) Úrad môže dočasne za...

zobraziť


xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo ho ...

zobraziť


xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxk...

zobraziť


xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xradu, bez povolenia úradu alebo bez pr...

zobraziť


xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxá poisťovňa zrušuje s likvidáciou, návrh...

zobraziť


xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxré vznikli ku dňu vstupu zdravotnej poisťovne do likvidácie. ...

zobraziť


xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vykonávaním likvidácie voči všetkým osobám s výnimkou úradu ...

zobraziť


xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xe ustanovené inak. Založenie, vznik a právne postavenie akc...

zobraziť


xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxavotnej poisťovne, ktoré nie sú uvedené v § 68 ods. 7, ak nadp...

zobraziť


xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxárny orgán doterajšej zdravotnej poisťovne a predloží ho do 30 d...

zobraziť


xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xostup transformácie doterajšej zdravotnej poisťovne na...

zobraziť


xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxšku vlastného imania spôsobom podľa odseku 2. ...

zobraziť


xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxovú spoločnosť a vloží do tejto spoločnosti ako nepeňaž...

zobraziť


xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xoložená všetkými potrebnými dokladmi podľa tohto zá...

zobraziť


xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xlenovia predstavenstva do 30 dní od vydania povolen...

zobraziť


xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx odo dňa jeho vydania, b) oznámenie o odmietnutí vykonania zá...

zobraziť


xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxvotnej poisťovne, likvidátor, správca konkurznej podstaty, vyro...

zobraziť


xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx za škodu spôsobenú nesprávnym rozhodnutím alebo n...

zobraziť


xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx konaní, 62) ak tento zákon neustanovuje inak. ...

zobraziť


xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky, Ústredím práce, soc...

zobraziť


xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x6c) údaje o fyzickej osobe, ktorá je poberateľom invalidného vý...

zobraziť


xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xní odo dňa ich prijatia....

zobraziť


xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx schváleného transformačného projektu založiť akciovú spolo...

zobraziť


xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxátu na základnom imaní týchto spoločností pod 100%....

zobraziť


xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxerajšia zdravotná poisťovňa nezaloží akciovú spoločnosť na zák...

zobraziť


xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxním zdravotného poistenia sa do jej zániku spravujú doterajš...

zobraziť


xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxného zdravotného poistenia podľa § 80 ods. 1 a 2. Úrad, dote...

zobraziť


xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxďovateľovi, ktorý ju zložil, alebo jeho právnemu nástupcovi; ...

zobraziť


xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxna dokončí úrad. Ak doterajšia zdravotná poisťovňa na základe ...

zobraziť


xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxd. Ak úrad rozhodne o povolení alebo nariadení obnovy konania, j...

zobraziť


xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxške 0,5% zo štvornásobku poistného po jeho prerozdelení...

zobraziť


xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxu podľa tohto zákona najneskôr do 31. decembra 2005. (...

zobraziť


x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx...

zobraziť


xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti vytvorený ...

zobraziť


xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ktorá vznikla po 1. januári 2006 voči dlžníkovi, na ktorého ...

zobraziť


xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx...

zobraziť


xx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx...

zobraziť


xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxového konania. Pohľadávku na poistnom môže zdravotná poisťovň...

zobraziť


xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xoistného na zdravotné poistenie, na ktoré mala zdravotná po...

zobraziť


xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxl povolenie podľa tohto zákona....

zobraziť


x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxx xxx xxxxxxxxx však do 31. decembra 2005, vylučuje a) majetok doterajšej ...

zobraziť


xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx...

zobraziť


xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x 7 ods. 1 až 3, sa nevzťahujú osobitné predpisy o verejnom obsta...

zobraziť


xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxvotná poisťovňa povinná prvýkrát splniť v roku 2009 za hospo...

zobraziť


xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovňa, a.s. sa stáva právnym nástupcom Spoločnej zd...

zobraziť


xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxisterstvo zdravotníctva. (2) Pri zlúčení nebudú ...

zobraziť


xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxnskom štáte Európskej únie, Nórsku, Lichtenštajnsku...

zobraziť


xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xesiac apríl 2011 v máji 2011. (2) Doh...

zobraziť


xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx x xxxx x x x xx xxxx x xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx...

zobraziť


xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x ods. 9 písm. c) od 1. januára 2012. (2)...

zobraziť


xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx za poistencov zaradených do dispenzarizácie podľa toh...

zobraziť


xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x rozsahu § 16 ods. 2 písm. a) až h) a k) až o) do 3...

zobraziť


xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdra...

zobraziť

Judikáty k zákonu