Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov

aktualizované judikáty (46) Kategória: Zdravotné poistenie


...

zobraziť

§
1

Predmet úpravy Tento zákon ustanovuje a) postavenie zdravotných poisťovní a podmienky na vykonávanie verejného zdravotného poistenia, 1) b) činnosť zdravotných poisťovní, ich or...

zobraziť

§
2

Postavenie zdravotnej poisťovne a podmienky na vykonávanie verejného zdravotného poistenia (1) Zdravotná poisťovňa je akciová spoločnosť 2) so sídlom na území Slovenskej republiky...

zobraziť

§
3

Organizácia a riadenie zdravotnej poisťovne (1) Organizačná štruktúra a systém riadenia zdravotnej poisťovne musí zabezpečovať riadne a bezpečné vykonávanie verejného zdravotného ...

zobraziť

§
4

Konflikt záujmov ...

zobraziť

§
5

Zodpovednosť za škodu Členovia predstavenstva zdravotnej poisťovne a členovia dozornej rady zdravotnej poisťovne sú pri výkone svojej funkcie zodpovední za spôsobenú škodu. 10) Zdravotná poi...

zobraziť

§
6

Činnosť zdravotnej poisťovne (1) Zdravotná poisťovňa a) prijíma a potvrdzuje prihlášky na verejné zdravotné poistenie a vydáva preukazy poistencov verej...

zobraziť

§
6a

Výdavky na prevádzkové činnosti zdravotnej poisťovne (1) Zdravotná poisťovňa môže v kalendárnom roku vynaložiť na prevádzkové činnosti výdavky najviac do výš...

zobraziť

§
6b

Povinnosti zdravotnej poisťovne pri zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte (1) Zdravotná poisťovňa je povinná poskytovať súčinnosť národnému kontaktnému miestu pre cezhr...

zobraziť

§
7

Uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (1) Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi zdravotnej s...

zobraziť

§
7a

Uzatváranie zmlúv o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (1) Zdravotná poisťovňa mô...

zobraziť

§
8

Úhrada zdravotnej starostlivosti (1) Zdravotná poisťovňa uhrádza na základe zmlúv uzatvorených podľa § 7 poskytnutú zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom osobitným predpis...

zobraziť

§
8a

Príspevok na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti Zdravotná poisťovňa poukazuje na účet ministerstva zdravotníctva príspevok na činnosti operačn...

zobraziť

§
8b

Príspevok na správu a rozvoj národného zdravotníckeho informačného systému Zdravotná poisťovňa poukazuje na účet ministerstva zdravotníctva príspevok na správu a rozvoj národného ...

zobraziť

§
8c

Úhrada zdravotnej starostlivosti podľa klasifikačného systému (1) Úhrada podľa klasifikačného systému zahŕňa každú poskytnutú zdravotnú starostlivosť alebo službu súvisiacu s poskytovaním zd...

zobraziť

§
9

Nadpis zrušený od 1.8.2011 ...

zobraziť

§
9a

(1) Revízni lekári, revízni farmaceuti, revízne sestry a iní zamestnanci poverení výkonom kontroly (ďalej len "poverená osoba") sú pri výkone kontroly a) povinní preukázať sa služobným preukazom a pís...

zobraziť

§
10

(1) Zdravotná poisťovňa je povinná oznamovať úradu a) bez zbytočného odkladu zmenu údajov, na ktorých základe sa povolenie vydalo, b) audítora...

zobraziť

§
11

(1) Zdravotná poisťovňa je povinná predkladať ministerstvu zdravotníctva, Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo financií") a úradu a) správu o hospodárení z...

zobraziť

§
12

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa rozhodla znížiť svoj podiel na základnom imaní zdravotnej poisťovne alebo na hlasovacích právach v zdravotnej poisťovni tak, že sa prvýkrát dostane po...

zobraziť

§
13

Predchádzajúci súhlas úradu (1) Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na a) nadobudnutie alebo prekročenie podielu právnickej osoby alebo fyzickej osoby na zákla...

zobraziť

§
14

Platobná schopnosť zdravotnej poisťovne ...

zobraziť

§
15

Povinnosti zdravotnej poisťovne (1) Zdravotná poisťovňa je povinná a) vykonávať svoju činnosť tak, aby zabezpečila poistencom dostupnosť zdravotnej star...

zobraziť

§
16

Dokumentácia (1) Dokumentácia zdravotnej poisťovne musí obsahovať a) prijaté a potvrdené prihlášky na verejné zdravotné poistenie; sú nimi i prihlášky p...

zobraziť

§
17

Zriadenie úradu (1) Zriaďuje sa úrad ako právnická osoba, ktorému sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie a) dohľadu nad verejným zdravotným poistením [ § 1 písm. d) pr...

zobraziť

§
18

Pôsobnosť úradu (1) Úrad a) vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením tým, že 1. dohliada na dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitného predpisu, 37)2. vydáva pov...

zobraziť

§
19

(1) Úrad predkladá vláde a) správu o činnosti úradu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka každoročne do 30. apríla, b) správu o hospodárení za prvý polrok kalendárneho roka do troch mesiacov ...

zobraziť

§
20

Ďalšia činnosť úradu (1) Úrad a) určuje spôsob a formu vykazovania poistného, b) poskytuje národnému centru údaje z registrov podľa písmena e) prvého, druhého, štvrtého a pia...

zobraziť

§
20a

Zamestnanec úradu nesmie a) byť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, 41b) b) zaobchádzať s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, 41c) c) byť štatu...

zobraziť

§
20b

(1) Centrum pre klasifikačný systém najmä a) zabezpečuje zber, spracovanie a kontrolu dát užívateľov klasifikačného systému, b) vykonáva výpočet zákla...

zobraziť

§
20c

Odborná spôsobilosť pre klasifikačný systém (1) Odborná spôsobilosť pre klasifikačný systém sa získava odbornou prípravou na získanie odbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém. ...

zobraziť

§
20ca

Osvedčovanie zhody (1) Osvedčovanie zhody vykonáva centrum pre klasifikačný systém na základe žiadosti výrobcu počítačového programu, zdravotnej poisťovne alebo poskytovateľa ústavnej zdravo...

zobraziť

§
20d

Národné kontaktné miesto (1) Národné kontaktné miesto dostáva údaje a informácie od ministerstva, zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, samosprávnych krajov a komô...

zobraziť

§
21

Orgány úradu Orgánmi úradu sú: a) predseda úradu, b) správna rada, c) dozorná rada....

zobraziť

§
22

(1) Predseda úradu je štatutárnym a výkonným orgánom úradu. (2) Predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra zdravotníctva. Dňom, ktorý bol určený za deň nástupu do funkcie p...

zobraziť

§
23

(1) Predseda úradu a) navrhuje rozpočet úradu a predkladá ho správnej rade na zaujatie stanoviska a dozornej rade na schválenie, b) vypracúva návrh správy o hospodárení úradu a predkladá ho dozornej r...

zobraziť

§
24

(1) Správna rada má sedem členov. Členmi správnej rady sú: a) predseda správnej rady, b) podpredseda správnej rady, c) ďalší piati členovia správnej rady, z ktorých traja nie sú zamestnancami úradu. ...

zobraziť

§
25

(1) Správna rada a) schvaľuje správu o činnosti úradu, b) navrhuje audítora na overenie ročnej účtovnej závierky úradu a návrh predkladá dozornej rade na schválenie, c) vyjadruje sa k návrhu...

zobraziť

§
26

(1) Dozorná rada je kontrolným orgánom úradu. (2) Dozorná rada má päť členov. Členmi dozornej rady sú: a) predseda dozornej rady, b) podpredseda dozornej rady, c) ďalší traj...

zobraziť

§
27

(1) Dozorná rada a) kontroluje hospodárenie úradu, b) schvaľuje rozpočet úradu, c) vyjadruje sa k správe o činnosti úradu a svoje stanovisko predkladá správnej rade, d) schvaľuje správu o hospodárení ...

zobraziť

§
28

(1) Úrad hospodári s majetkom úradu. Pri hospodárení s týmto majetkom je úrad povinný zachovávať hospodárnosť a efektívnosť jeho použitia. (2) Majetok úradu tvorí súhrn majetkových hodnôt,...

zobraziť

§
29

(1) Úrad je povinný a) viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu; 34) účtovná závierka 28) musí byť overená audítorom, b) vyhotovovať priebežnú správu, 35) denne prepočítavať majetok a záväzky vyj...

zobraziť

§
30

Príspevok na činnosť úradu (1) Zdravotná poisťovňa poukazuje na účet úradu príspevok na činnosť úradu najneskôr do 20. decembra kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok. ...

zobraziť

§
31

(1) Úrad vyberá úhradu za a) vydanie povolenia ( § 37), b) zmenu povolenia ( § 38), c) vydanie predchádzajúceho súhlasu ( § 41), d) vydanie platobného výmeru [ § 18 ods. 1 písm. a) tretí bod a štvrtý...

zobraziť

§
32

(1) Ten, kto požaduje vykonanie úkonu, ktorý podlieha úhrade, je povinný úhradu vykonať. (2) Úhrada ustanovená pevnou sumou sa platí bez výzvy a je splatná pri podaní návrhu. ...

zobraziť

§
33

(1) Úrad vydá povolenie na základe žiadosti zakladateľa akciovej spoločnosti (ďalej len "žiadateľ"), ak a) má splatené základné imanie vo výške najmenej 16 600 000 eur; základné imanie možno splatiť...

zobraziť

§
34

(1) Zdravotná poisťovňa môže vydať akcie len v podobe zaknihovaných cenných papierov na meno; zmena podoby a formy akcií sa zakazuje. (2) Výška základného imania ...

zobraziť

§
34a

Zdravotná poisťovňa sa zapisuje do registra partnerov verejného sektora.57a)...

zobraziť

§
35

Žiadosť o vydanie povolenia (1) Žiadosť o vydanie povolenia obsahuje a) obchodné meno a sídlo budúcej zdravotnej poisťovne, b) výšku základného imania budúcej zdravotnej poisťov...

zobraziť

§
36

Rozhodnutie o žiadosti o vydanie povolenia (1) Úrad rozhodne o žiadosti o vydanie povolenia na základe posúdenia žiadosti a vecných, personálnych a organizačných predpokladov na vykonávanie ...

zobraziť

§
37

Vydanie povolenia (1) Úrad vydá povolenie, ak žiadateľ splnil podmienky ustanovené v § 33 a jeho žiadosť obsahuje všetky náležitosti podľa § 35 ods. 1 a 2. (2) Povolenie sa vydáva ...

zobraziť

§
38

Zmena povolenia (1) Úrad vyznačí na základe oznámenia zdravotnej poisťovne zmenu obchodného mena alebo sídla zdravotnej poisťovne v povolení. (2) Predstavenstvo zdravo...

zobraziť

§
39

Zrušenie povolenia (1) Úrad zruší povolenie, ak a) zdravotná poisťovňa nezačne do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o zápise do obchodného r...

zobraziť

§
40

Zánik platnosti povolenia (1) Platnosť povolenia zaniká dňom a) márneho uplynutia lehoty na podanie návrhu na zápis zdravotnej poisťovne do obchodného registra [ § 37 ods. 5 pí...

zobraziť

§
41

Vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu (1) Na vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa a) § 13 ods. 1 písm. a) platia podmienky ustanovené v § 33 ods. 1 písm. c) až f) pre n...

zobraziť

§
42

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu (1) Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa a) § 13 ods. 1 písm. a) podávajú právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré...

zobraziť

§
43

Výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou (1) Úrad v rámci výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou [ § 1 písm. d)] vykonáva a) dohľad na diaľku nad zdravotný...

zobraziť

§
44

Vylúčenie z výkonu dohľadu (1) Osoba oprávnená na výkon dohľadu je vylúčená z výkonu dohľadu, ak so zreteľom na jej vzťah k veci, k dohliadanému subjektu alebo k jeho zamestnancom možno mať ...

zobraziť

§
45

Práva a povinnosti osoby oprávnenej na výkon dohľadu (1) Osoba oprávnená na výkon dohľadu je oprávnená a) vstupovať v sprievode dohliadaného subjektu alebo osoby poverenej dohli...

zobraziť

§
45a

Právna ochrana osoby oprávnenej na výkon dohľadu Osoba oprávnená na výkon dohľadu má pri plnení povinností podľa tohto zákona alebo v súvislosti s nimi postavenie verejného činiteľa. 63a)...

zobraziť

§
46

Práva a povinnosti dohliadaného subjektu (1) Dohliadaný subjekt je povinný a) umožniť osobe oprávnenej na výkon dohľadu výkon oprávnení podľa § 45 ods. 1, ...

zobraziť

§
47

Protokol (1) Protokol obsahuje a) meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo dohliadaného subjektu, b) miesto a čas vykonania dohľadu, ...

zobraziť

§
47a

Na výkon dohľadu nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb 14a) a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 14b) sa primerane vzťahujú us...

zobraziť

§
48

Vykonávanie pitvy (1) Pitvu možno vykonať len v prípadoch ustanovených týmto zákonom tak, aby ani po smrti nebola znížená dôstojnosť mŕtvej osoby. (2) Pitvu nariadi úrad...

zobraziť

§
49

Trovy výkonu dohľadu (1) Trovy spojené s výkonom dohľadu, ktoré vznikli úradu, znáša úrad. Trovy spojené s výkonom dohľadu, ktoré vznikli dohliadanému subjektu, znáša dohliadaný subjekt. ...

zobraziť

§
50

Podmienky na uloženie sankcií a na podanie návrhu na uloženie sankcií (1) Ak úrad zistí nedostatky v činnosti zdravotnej poisťovne, ktoré vyplývajú z nedodržiavania ustanovení t...

zobraziť

§
51

Ozdravný plán (1) Úrad nariadi zdravotnej poisťovni, aby predložila na schválenie ozdravný plán, ak zdravotná poisťovňa a) závažným spôsobom neplní schválený obchodn...

zobraziť

§
52

(1) Účelom zavedenia nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou je najmä a) dočasné zastavenie výkonu funkcií orgánom zdravotnej poisťovne zodpovedným za zhoršujúcu sa hospodársku situáciu zdravotnej po...

zobraziť

§
53

(1) Nútenú správu nad zdravotnou poisťovňou vykonáva nútený správca a zástupca núteného správcu. Núteného správcu a najviac troch zástupcov núteného správcu vymenúva a odvoláva predseda úradu na návrh...

zobraziť

§
54

(1) Zavedením nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou a) sa zastavuje výkon funkcie všetkých orgánov zdravotnej poisťovne a vedúcich zamestnancov zdravotnej poisťovne v priamej riadiacej pôsobnosti p...

zobraziť

§
55

(1) Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribraný odborný poradca sú povinní vykonávať svoju činnosť s náležitou odbornou starostlivosťou a zodpovedajú za škodu spôsobenú svojou činnosťou. Núte...

zobraziť

§
56

(1) Úrad uzatvorí s núteným správcom, ako aj so zástupcom núteného správcu mandátnu zmluvu, 80) ktorá podrobnejšie vymedzí ich práva a povinnosti a upraví ich zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislo...

zobraziť

§
57

Členom predstavenstva zdravotnej poisťovne a členom dozornej rady zdravotnej poisťovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa, nesmie byť vyplatená žiadna odmena v prípade skončenia členstva v orgáno...

zobraziť

§
58

(1) Od zavedenia nútenej správy nemožno počas šiestich mesiacov postupovať pohľadávky voči zdravotnej poisťovni, nad ktorou bola zavedená nútená správa. (2) Nútený správca môže odporovať p...

zobraziť

§
59

(1) Nútená správa sa skončí a) doručením rozhodnutia správnej rady o skončení nútenej správy zdravotnej poisťovni, nad ktorou bola zavedená nútená správa, ak pominú dôvody na jej trvanie, b) uplynutím...

zobraziť

§
60

Zavedenie nútenej správy, meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt núteného správcu a jeho zástupcu, skončenie nútenej správy a zmeny týchto skutočností sa zapisujú do obchodného registra; 36) návr...

zobraziť

§
61

Nadpis zrušený od 1.8.2011 ...

zobraziť

§
61a

(1) Úrad môže rozhodnúť o prevode poistného kmeňa aj v konaní o schválení návrhu postupu prevodu poistného kmeňa na základe žiadosti zdravotnej poisťovne; súčasťou žiadosti je návrh postupu prevodu po...

zobraziť

§
61b

(1) Úrad nariadi pomerný a odplatný prevod poistného kmeňa zdravotnej poisťovni, ktorej bolo právoplatne a vykonateľne zrušené povolenie podľa § 39 alebo ktorej zanikla platnosť povolenia podľa § 40 o...

zobraziť

§
61c

(1) Odvolanie proti rozhodnutiu o nútenom prevode nemá odkladný účinok. (2) Dôvody odvolania proti rozhodnutiu o nútenom prevode možno uviesť len v lehote na podanie odvolan...

zobraziť

§
61d

(1) Ak je právoplatné rozhodnutie o nariadení prevodu poistného kmeňa podľa § 61, právoplatné rozhodnutie o schválení návrhu postupu prevodu poistného kmeňa podľa § 61a alebo právoplatné rozhodnutie o...

zobraziť

§
61e

(1) Pri prevode poistného kmeňa sa prevedú a) účty poistencov, b) príslušná dokumentácia, najmä doklady o platiteľoch poistného vo forme mesačných výkazov. (2) Pri prevode poi...

zobraziť

§
61f

(1) Preberajúca zdravotná poisťovňa je povinná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o nariadení prevodu poistného kmeňa podľa § 61, do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o schválení náv...

zobraziť

§
61g

(1) Na ročné zúčtovanie poistného za poistencov, ktorých potvrdená prihláška na verejné zdravotné poistenie sa stala predmetom prevodu poistného kmeňa, je príslušná preberajúca zdravotná poisťovňa. ...

zobraziť

§
61h

(1) Pri prevode celého poistného kmeňa odovzdávajúcej zdravotnej poisťovne jednej preberajúcej zdravotnej poisťovni sa výsledky mesačných prerozdeľovaní preddavkov na poistné 32b) odovzdávajúcej zdrav...

zobraziť

§
62

Dočasné zastavenie oprávnenia prijímať a potvrdzovať prihlášky na verejné zdravotné poistenie a uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (1) Úrad môže dočasne za...

zobraziť

§
63

Dočasné zastavenie výkonu akcionárskych práv (1) Úrad môže fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá si nevyžiadala predchádzajúci súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo ho ...

zobraziť

§
64

Pokuty za správne delikty (1) Úrad môže uložiť zdravotnej poisťovni a) za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom pokutu až do výšk...

zobraziť

§
65

Pokuty za priestupky (1) Ak úrad zistí, že fyzická osoba vykonáva činnosť, na ktorú je potrebné povolenie úradu alebo predchádzajúci súhlas úradu, bez povolenia úradu alebo bez pr...

zobraziť

§
66

(1) Na likvidáciu zdravotnej poisťovne sa použijú ustanovenia osobitného predpisu, 73) ak tento zákon neustanovuje inak. (2) Ak sa zdravotná poisťovňa zrušuje s likvidáciou, návrh...

zobraziť

§
66a

(1) Likvidátor zdravotnej poisťovne v likvidácii prijíma úhradu pohľadávok na poistnom a jeho príslušenstve a úhradu iných pohľadávok, ktoré vznikli ku dňu vstupu zdravotnej poisťovne do likvidácie. ...

zobraziť

§
67

(1) Osoby, ktoré sa podieľajú na likvidácii zdravotnej poisťovne, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s vykonávaním likvidácie voči všetkým osobám s výnimkou úradu ...

zobraziť

§
68

(1) Doterajšie zdravotné poisťovne sa môžu transformovať na akciové spoločnosti podľa tohto zákona (ďalej len "akciová spoločnosť"), ak nie je ustanovené inak. Založenie, vznik a právne postavenie akc...

zobraziť

§
68a

Od účinnosti tohto zákona prechádzajú na zhromaždenie zriaďovateľov aj právomoci a pôsobnosti správnej rady a dozornej rady doterajšej zdravotnej poisťovne, ktoré nie sú uvedené v § 68 ods. 7, ak nadp...

zobraziť

§
69

(1) Za vypracovanie transformačného projektu je zodpovedná doterajšia zdravotná poisťovňa. Návrh transformačného projektu podpíše štatutárny orgán doterajšej zdravotnej poisťovne a predloží ho do 30 d...

zobraziť

§
70

Transformačný projekt (1) Transformačný projekt je dokument, ktorý za dodržania podmienok ustanovených týmto zákonom obsahuje podrobný postup transformácie doterajšej zdravotnej poisťovne na...

zobraziť

§
71

Vlastné imanie doterajšej zdravotnej poisťovne (1) Doterajšia zdravotná poisťovňa je povinná na účely transformačného projektu zistiť výšku vlastného imania spôsobom podľa odseku 2. ...

zobraziť

§
72

Založenie akciovej spoločnosti (1) Doterajšia zdravotná poisťovňa založí na základe transformačného projektu ako jediný zakladateľ akciovú spoločnosť a vloží do tejto spoločnosti ako nepeňaž...

zobraziť

§
73

Vydanie povolenia (1) Zakladateľ akciovej spoločnosti podáva žiadosť o vydanie povolenia pre akciovú spoločnosť na úrad. Žiadosť musí byť doložená všetkými potrebnými dokladmi podľa tohto zá...

zobraziť

§
74

Vznik akciovej spoločnosti (1) Návrh na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra podáva jej predstavenstvo a podpisujú ho všetci členovia predstavenstva do 30 dní od vydania povolen...

zobraziť

§
75

Akciová spoločnosť je povinná doručiť úradu a) potvrdenie o vykonaní zápisu 87) akciovej spoločnosti do obchodného registra do siedmich dní odo dňa jeho vydania, b) oznámenie o odmietnutí vykonania zá...

zobraziť

§
76

(1) Člen predstavenstva zdravotnej poisťovne, člen dozornej rady zdravotnej poisťovne, prokurista zdravotnej poisťovne a zamestnanec zdravotnej poisťovne, likvidátor, správca konkurznej podstaty, vyro...

zobraziť

§
77

(1) Na konanie a rozhodovanie úradu sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, 62) ak tento zákon neustanovuje inak. (2) Zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym rozhodnutím alebo n...

zobraziť

§
77a

Osobitné konanie (1) Na konanie a rozhodovanie o pohľadávkach z verejného zdravotného poistenia sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, 62) ak tento zákon neustanovuje inak. ...

zobraziť

§
77b

Poskytovanie osobných údajov na účely výpočtu limitu spoluúčasti podľa osobitného predpisu 16c) sa upraví dohodou, ktorú uzatvorí úrad s Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky, Ústredím práce, soc...

zobraziť

§
77c

(1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytuje úradu elektronicky na účely výpočtu limitu spoluúčasti podľa osobitného predpisu 16c) údaje o fyzickej osobe, ktorá je poberateľom invalidného vý...

zobraziť

§
77d

Úrad je povinný údaje, ktoré mu poskytol Policajný zbor podľa osobitného predpisu, 97b) oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich dní odo dňa ich prijatia....

zobraziť

§
77e

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytuje národnému centru a zdravotnej poisťovni na účely vydávania preukazu poistenca podľa osobitného predpisu11) údaj, ktorá fyzická osoba je držiteľom obč...

zobraziť

§
78

(1) Všeobecná zdravotná poisťovňa a Spoločná zdravotná poisťovňa zriadené podľa doterajších predpisov sú povinné do 31. marca 2005 na základe schváleného transformačného projektu založiť akciovú spolo...

zobraziť

§
79

Po transformácii Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Spoločnej zdravotnej poisťovne na akciové spoločnosti nesmie klesnúť majetková účasť štátu na základnom imaní týchto spoločností pod 100%....

zobraziť

§
80

(1) Oprávnenie doterajšej zdravotnej poisťovne vykonávať zdravotné poistenie podľa doterajších predpisov zaniká 30. septembra 2005, ak doterajšia zdravotná poisťovňa nezaloží akciovú spoločnosť na zák...

zobraziť

§
81

Právne postavenie doterajšej zdravotnej poisťovne, jej vnútorné právne pomery a jej práva, povinnosti a zodpovednosť v súvislosti s vykonávaním zdravotného poistenia sa do jej zániku spravujú doterajš...

zobraziť

§
82

(1) Úrad nariadi prevod poistného kmeňa s účinnosťou najneskôr ku dňu zániku oprávnenia doterajšej zdravotnej poisťovne na vykonávanie verejného zdravotného poistenia podľa § 80 ods. 1 a 2. Úrad, dote...

zobraziť

§
83

Kauciu podľa doterajších predpisov vráti ministerstvo zdravotníctva do 60 dní po zániku doterajšej zdravotnej poisťovne bez likvidácie zriaďovateľovi, ktorý ju zložil, alebo jeho právnemu nástupcovi; ...

zobraziť

§
84

Začaté správne konania doterajšej zdravotnej poisťovne právoplatne neskončené do dňa vydania právoplatného povolenia na základe tohto zákona dokončí úrad. Ak doterajšia zdravotná poisťovňa na základe ...

zobraziť

§
84a

(1) O povolení alebo nariadení obnovy konania ukončeného právoplatným rozhodnutím vydaným doterajšou zdravotnou poisťovňou rozhoduje úrad. Ak úrad rozhodne o povolení alebo nariadení obnovy konania, j...

zobraziť

§
85

Zdravotná poisťovňa, ktorá získala povolenie podľa tohto zákona do 30. júna 2005, je povinná uhradiť príspevok na činnosť úradu na rok 2005 vo výške 0,5% zo štvornásobku poistného po jeho prerozdelení...

zobraziť

§
85a

(1) Poistenci zaradení do dispenzárnej starostlivosti podľa doterajších predpisov sa považujú za poistencov zaradených na dispenzarizáciu podľa tohto zákona najneskôr do 31. decembra 2005. (...

zobraziť

§
85b

V roku 2005 je zdravotná poisťovňa povinná uhradiť pomernú časť príspevku podľa § 8a....

zobraziť

§
85c

(1) Zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti vytvorený do 31. decembra 2005 sa považuje za zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti vytvorený ...

zobraziť

§
85d

(1) Zdravotná poisťovňa môže so súhlasom ministerstva zdravotníctva uzatvoriť s treťou osobou písomnú zmluvu o mandátnej správe pohľadávky, ktorá vznikla po 1. januári 2006 voči dlžníkovi, na ktorého ...

zobraziť

§
85e

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2....

zobraziť

§
85f

Za minulé obdobia [ § 6a ods. 5 písm. c)] sa nepovažujú kalendárne roky predchádzajúce dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona....

zobraziť

§
85g

(1) Pohľadávku na poistnom môže zdravotná poisťovňa za podmienok ustanovených týmto zákonom postúpiť záujemcovi za odplatu na základe výberového konania. Pohľadávku na poistnom môže zdravotná poisťovň...

zobraziť

§
85h

(1) Zdravotná poisťovňa uplatňuje na úrade nárok na dlžné poistné, nárok na poplatok z omeškania z neodvedeného alebo oneskorene odvedeného poistného na zdravotné poistenie, na ktoré mala zdravotná po...

zobraziť

§
86

Úrad najneskôr do 15. júna 2005 uverejní v troch denníkoch s celoštátnou pôsobnosťou zoznam zdravotných poisťovní, ktorým do 31. mája 2005 vydal povolenie podľa tohto zákona....

zobraziť

§
86a

Z exekúcií a výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov 99) sa do vzniku akciovej spoločnosti podľa tohto zákona ( § 74 ods. 1), najneskôr však do 31. decembra 2005, vylučuje a) majetok doterajšej ...

zobraziť

§
86b

Povinnosť podľa § 7 ods. 4 písm. a) tretieho bodu je zdravotná poisťovňa povinná prvýkrát splniť najneskôr 1. januára 2007....

zobraziť

§
86c

Na zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré uzatvára zdravotná poisťovňa s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podľa § 7 ods. 1 až 3, sa nevzťahujú osobitné predpisy o verejnom obsta...

zobraziť

§
86d

Povinnosť použiť kladný výsledok hospodárenia pri verejnom zdravotnom poistení na úhradu zdravotnej starostlivosti podľa § 15 ods. 6 je zdravotná poisťovňa povinná prvýkrát splniť v roku 2009 za hospo...

zobraziť

§
86e

(1) Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. sa zlučuje so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. 1. januára 2010. (2) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. sa stáva právnym nástupcom Spoločnej zd...

zobraziť

§
86f

(1) Jediným akcionárom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. po zlúčení je Slovenská republika. Správu akcií od 1. januára 2010 vykonáva ministerstvo zdravotníctva. (2) Pri zlúčení nebudú ...

zobraziť

§
86g

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2010 (1) Úrad uhradí náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi v inom členskom štáte Európskej únie, Nórsku, Lichtenštajnsku...

zobraziť

§
86h

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2011 (1) Zdravotná poisťovňa je povinná po prvýkrát predložiť zoznam podľa § 14 ods. 8 za mesiac apríl 2011 v máji 2011. (2) Doh...

zobraziť

§
86i

Ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) a b) a ods. 9 a § 52 ods. 2 sa do 30. júna 2012 neuplatňujú....

zobraziť

§
86j

Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. augusta 2011 (1) Zdravotná poisťovňa je povinná vytvárať a používať technické rezervy podľa § 6 ods. 9 písm. c) od 1. januára 2012. (2)...

zobraziť

§
86k

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014 Poistenci zaradení do dispenzarizácie podľa doterajších predpisov sa považujú za poistencov zaradených do dispenzarizácie podľa toh...

zobraziť

§
86l

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013 (1) Zdravotná poisťovňa prvýkrát poskytne národnému centru údaje z účtu poistenca v rozsahu § 16 ods. 2 písm. a) až h) a k) až o) do 3...

zobraziť

§
86m

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015 (1) Úrad je povinný zosúladiť centrálny register poistencov a register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vedené podľa tohto zák...

zobraziť

§
86n

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2015 Limit spoluúčasti podľa osobitného predpisu16c) v znení účinnom od 1. novembra 2015 zdravotná poisťovňa prvýkrát použije na účely ...

zobraziť

§
86o

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016....

zobraziť

§
86p

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017 Zdravotná poisťovňa, ktorej bolo vydané povolenie podľa predpisov účinných pred 1. februárom 2017, je povinná zapísať sa do regist...

zobraziť

§
86r

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017 (1) V roku 2017 je zdravotná poisťovňa povinná uhrádzať poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti najmenej 20% úhrady za p...

zobraziť

§
86s

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2017 Do 31. decembra 2017 zdravotná poisťovňa vydá preukaz poistenca aj poistencovi, ktorý má vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipo...

zobraziť

§
87

Zrušovacie ustanovenia Zrušujú sa: 1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdra...

zobraziť

Judikáty k zákonu