Právne predpisy: Zdravotné a nemocenské poistenie

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov

aktualizované judikáty (46) Kategória: Zdravotné poistenie

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (Výňatok)

aktualizované judikáty (1117) Kategória: Nemocenské poistenie

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

judikáty (3) Kategória: Zdravotné poistenie

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v znení neskorších predpisov

Kategória: Nemocenské poistenie

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

aktualizované judikáty (38) Kategória: Zdravotné poistenie

Nariadenie vlády SR č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Kategória: Zdravotné poistenie

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 723/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti postupu pri určovaní štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva, v znení neskorších predpisov

zrušené Kategória: Zdravotné poistenie

Výnos Ministerstva zdravotníctva SR č. 22040/2005 - SL o podrobnostiach o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie v znení výnosu č. 06186/2009-OL

zrušené Kategória: Zdravotné poistenie

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 210/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o medicínsko-ekonomickom rozbore zdravotníckej pomôcky

zrušené Kategória: Zdravotné poistenie

Nariadenie vlády SR č. 752/2004 Z. z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, v znení neskorších predpisov

Kategória: Zdravotné poistenie

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania

zrušené Kategória: Zdravotné poistenie

Nariadenie vlády SR č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia (Výňatok)

judikáty (1) Kategória: Zdravotné poistenie

Nariadenie vlády SR č. 226/2005 Z. z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci, v znení nariadenia vlády č. 380/2008 Z. z. (Výňatok)

Kategória: Zdravotné poistenie

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2008 Z. z., ktorou sa upravujú postupy, spôsoby a ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty, zaokrúhľovanie a vykazovanie peňažných údajov pri prechode na menu euro pre oblasť zdravotníct

Kategória: Zdravotné poistenie

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 149/2009 Z. z. o podrobnostiach medicínsko-ekonomického rozboru dietetickej potraviny

zrušené Kategória: Zdravotné poistenie