VECNÝ POJEM: Ambulantná zdravotná starostlivosť

zoradiť výsledky podľa:

Programové vyhlásenie vlády SR pre zdravotníctvo

Dátum:
Autor: JUDr. Tomáš Buzinger
Rubrika: Ekonomika a manažment

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Výsledky parlamentných volieb na konci februára 2020 priniesli zmenu vlády SR, ktorá po svojom vymenovaní prezidentkou SR dňa 21. marca 2020 začala pripravovať Programové vyhlásenie vlády SR (ďalej len „PVV“). Vláda SR podľa čl. 113 Ústavy SR je povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu SR (ďalej len „parlament“), predložiť jej program a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Prípravu PVV zasiahla aj nastolená celosvetová krízová situácia pri náročnom boji s koronavírusom COVID-19. Po skoncipovaní PVV a jeho predstavení v parlamente bolo schválené na zasadnutí dňa 30. apríla 2020.

Výkony celkovej anestézie v stomatologickej praxi – faktický verzus právny stav

Dátum:
Autor: MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák
Rubrika: Polemika

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Rozsah medicínskych výkonov, ktoré sa vykonávajú v celkovej anestézii, pomerne výrazne stúpa. Už sa „neuspáva“ len pri operáciách, ale aj pri rôznych diagnostických výkonoch, prípadne pri výkonoch, ktoré sa predtým robili len v lokálnej anestézii, či dokonca bez anestézie. Jedným z medicínskych odborov, ktorý bol týmto vývojom zasiahnutý, je stomatológia či zubné lekárstvo. Dnes sa bez problémov dá nájsť na internete propagácia viacerých stomatologických pracovísk, ktoré ponúkajú ošetrenie či vytrhnutie zubov v celkovej anestézii. A to aj u detí, aj u dospelých.

Medicínske omyly zdravotníckych pracovníkov

Dátum:
Autor: Mgr. Lucia Mitríková
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Ústrednou témou tohto článku sú medicínske omyly zdravotníckych pracovníkov, ich klasifikácia nielen z hľadiska druhu omylu, ale aj z pohľadu osôb, ktoré ho zapríčinia. Je potrebné na úvod podotknúť, že pričinenie zdravotníckeho personálu na medicínskom omyle nie je jediný a ani výlučný faktor jeho spôsobenia. V niektorých prípadoch sú omyly spôsobené aj samotnými pacientmi, príp. ich rodinnými príslušníkmi (najmä pri malých deťoch, ktoré sú odkázané na ich starostlivosť). Ďalej sa budeme venovať bezpečnosti pacienta, najmä z hľadiska dobrovoľného a povinného hlásenia chýb a príkladmi z judikatúry slovenských súdov.

Zmeny v zákone o zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: JUDr. Tomáš Buzinger
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 11/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Článok analyzuje zmeny v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) prijaté novelou (zákon č. 257/2017 Z. z.) účinnou od 1. novembra 2017, okrem účinnosti ustanovení, ktoré sú uvedené v závere tohto článku.

Úskalia manažmentu polymorbídneho pacienta v ambulantnej praxi

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 2/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Denná medicínska prax nás presviedča, že pacientov, ktorí trpia iba na jednu chronickú chorobu, je stále menej. Naopak, pribúda pacientov, ktorí trpia dvomi-tromi či viacerými chorobami a počet takýchto pacientov v každej ambulancii stúpa s ich vekom. Cieľom článku je poukázať na úskalia diagnostiky a liečby týchto pacientov a legislatívne požiadavky, ktoré by sa pri manažmente týchto pacientov mali dodržiavať. Keďže väčšinou podliehajú dispenzarizácii, v článku je priestor aj pre niektoré novinky v tejto oblasti. Ide o voľné pokračovanie článku „Chyby a omyly v manažmente gastroenterologického pacienta“ z predošlého čísla časopisu.

Nové odborné usmernenia MZ SR, nedávne zmeny právnych predpisov a ich vplyv na zdravotnícke služby

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 9/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V tomto článku sa budeme venovať najnovšiemu vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, v ktorom sú okrem iných, najmä dve dôležité odborné usmernenia, regulujúce spoluprácu ambulantných a ústavných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a dvom zákonom, ktoré prinášajú do ambulantnej a ústavnej praxe viacero noviniek. Rozoberieme ich z praktického pohľadu a poukážeme na niektoré úskalia, s ktorými by sa pri ich realizácii v praxi mohli stretnúť poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Manažment pacienta pri jeho preradení k inému lekárovi a pri konziliárnych vyšetreniach

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 6/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Existuje niekoľko spôsobov prechodu pacienta od jedného lekára k druhému. Rovnako aj možností na tzv. konziliárne vyšetrenia je viac. Tieto procesy musia spĺňať aj isté medicínsko-právne postupy, ktoré sú zakotvené v našej legislatíve, avšak jej doterajšie úpravy nezohľadňujú všetky krízové situácie z praxe.

Čakacia doba na prednostné ošetrenie

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 12/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Môže mať lekár vyhradené 2 dni v týždni len pre platiacich pacientov (prednostné vyšetrenie), na ktoré pacientov objednáva aj mesiac dopredu? Je to vôbec prednostné vyšetrenie, keď na neho pacient čaká 3 mesiace a zaplatí 16 eur a čas čakania je 4 hodiny (rozsah čakacej doby)? Alebo keď lekár objedná pacienta napr. na 10,00 hod. a zoberie ho až o pol alebo trištvrte hodiny neskôr, je v poriadku, ak zoberie 10 eur za prednostné ošetrenie?

Právna úprava kúpeľnej starostlivosti

Dátum:
Autor: Mgr. Viera Hradiská
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 2/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Cieľom zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytujú zdravotnícki pracovníci, je predĺženie života fyzickej osoby, zvýšenie kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií. V Slovenskej republike sa zdravotná starostlivosť poskytuje pacientom v troch formách, ako ambulantná (všeobecná a špecializovaná), ústavná a lekárenská zdravotná starostlivosť.

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9-10/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Vzťah pacienta a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti možno charakterizovať z viacerých hľadísk. Ide o vzťah spoločenský, medicínsko-laický, ale celkom nepochybne aj o vzťah právny. Právny vzťah, na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť vzniká ako dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Aktuálne vydanie

6/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť