VECNÝ POJEM: Choroby z povolania

zoradiť výsledky podľa:

Znižovanie rizík bolestí chrbta z výkonu zamestnania

Dátum:
Autor: (JG)
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Tím psychológov z nemeckej Technische Universität Dresden uskutočnil meta-analýzu na identifikáciu psychosociálnych pracovných faktorov, ktoré predstavujú riziko rozvoja chronickej bolesti dolnej časti chrbta. Tím realizoval výskum na základe toho, že ochorenia pohybového aparátu spojené s bolesťami chrbta sú jednou z najčastejších príčin hospitalizácie a práceneschopnosti.

Pracovná zdravotná služba v rámci prevencie profesionálnych ochorení

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Choroba z povolania a ohrozenie chorobou z povolania

Choroba z povolania je ochorenie, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s pracovnou činnosťou, je zaradená do zoznamu chorôb z povolania a uznaná príslušným špecializovaným pracoviskom, ktoré je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v odbore pracovné lekárstvo (s praxou v odbore klinické pracovné lekárstvo); u profesionálnych kožných ochorení je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v odbore dermatovenerológia (kožné lekárstvo). Zoznam chorôb z povolania je uverejnený v prílohe č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov; obsahuje 47 diagnóz a skupín diagnóz, ktoré môžu byť uznané ako choroba z povolania (napr. choroba z olova alebo z jeho zlúčenín, choroba z chrómu alebo z jeho zlúčenín, choroby prenosné zo zvierat na ľudí buď priamo, alebo prostredníctvom prenášačov, choroba z vibrácií, choroba zaprášenia pľúc azbestovým prachom – azbestóza, porucha sluchu z hluku, choroba z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín, bronchiálna astma, kožné choroby a prenosné kožné choroby, choroba z ionizujúceho žiarenia, infekčné choroby a parazitárne choroby atď.).

Zdravotný dohľad na pracoviskách od 1. decembra 2017 (II.)

Číslo:
Vydanie: 3/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

V tomto čísle uverejňujeme pokračovanie článku o zmenách týkajúcich sa zdravotného dohľadu na pracoviskách, ktoré nadobudli účinnosť od 1. decembra 2017.

Rizikové práce a choroby z povolania (II.)

Číslo:
Vydanie: 12/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

V tomto čísle prinášame druhú časť článku o chorobách z povolania v Slovenskej republike. Na grafickom zobrazení podrobnejšie ukážeme konkrétne štatistické údaje o počte zamestnancov, u ktorých boli choroby z povolania hlásené, o ich výskyte v rámci jednotlivých krajov SR, ako aj o druhoch najčastejšie sa vyskytujúcich chorôb.

Rizikové práce a choroby z povolania (I.)

Číslo:
Vydanie: 11/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Práce sa podľa závažnosti vplyvu faktorov práce a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov zaraďujú do štyroch kategórií. Zaraďovanie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík a vedenie evidencie zamestnancov podľa kategórií prác patrí medzi povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z § 30 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 355/2007 Z. z.“).

Choroby z povolania

Číslo:
Vydanie: 2/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

V súvislosti s problematikou chorôb z povolania na nasledujúce otázky odpovedá MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH; Úrad verejného zdravotníctva SR.

Aktuálne vydanie

6/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť