VECNÝ POJEM: Judikáty a nálezy

zoradiť výsledky podľa:

Posudzovanie invalidity a zdravotného stavu zamestnanca

Dátum:
Autor: Mgr. Lucia Mitríková
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V nasledovnom texte si stručne zhrnieme invaliditu fyzickej osoby, proces jej udeľovania a posudzovania. Taktiež sa zameriame na predloženie, resp. nepredloženie rozhodnutia o invalidite zamestnancom a rozoberieme si problematiku posúdenia zdravotného stavu zamestnanca len na základe predložených lekárskych správ, vykonaných lekárskych prehliadok, či navonok viditeľného zdravotného stavu zamestnávateľom. Taktiež si zodpovieme otázku, či je zamestnávateľ oprávnený posudzovať zdravotný stav zamestnanca, resp. jeho invaliditu bez predloženia rozhodnutia o invalidite. Záverom si rozoberieme rozhodnutie Okresného súdu Bratislava II vo veci domáhania sa neplatnosti skončenia pracovného pomeru zamestnávateľom, z dôvodu opomenutia udelenia súhlasu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Porušenie pracovnej disciplíny zdravotníckym pracovníkom v rozhodovacej činnosti súdov

Dátum:
Autor: Mgr. Lucia Volčková
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Pri vzniku, zmene alebo zániku pracovnoprávnych vzťahov zdravotníckych pracovníkov je potrebné reflektovať požiadavky zákonodarcu nielen v tzv. zdravotníckych právnych predpisoch, [1] ale aj v súvisiacich právnych predpisoch, bez ktorých by realizácia pracovnoprávnych vzťahov nebola možná. Máme na mysli predovšetkým zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), ktorý sa uplatňuje, ak ide o zdravotníckeho zamestnanca neštátneho zdravotníckeho zariadenia. Pokiaľ ide o zdravotníckeho pracovníka štátneho zdravotníckeho zariadenia, Zákonník práce sa aplikuje v pracovnoprávnych vzťahoch subsidiárne (podporne) v tých prípadoch, ak zákon č. 552/ 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov alebo osobitný zákon neustanovuje inak [2].

Postavenie zdravotnej poisťovne pri výkone kontroly na preverenie účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia

Dátum:
Autor: Mgr. Lucia Volčková
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Kontrolu nad poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti vykonáva viacero subjektov (či už samosprávny kraj, ministerstvo zdravotníctva alebo zdravotné poisťovne), pričom najčastejším kontrolórom bývajú zdravotné poisťovne. Oprávnenie vykonávať kontrolu nad subjektmi, ktorým zdravotné poisťovne uhrádzajú úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, upravuje zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“), konkrétne jeho ustanovenie § 9. Vychádzajúc z ustanovenia § 9 ods. 3, poisťovňa môže kontrolu vykonať kedykoľvek bez oznámenia, dokonca v súvislosti s elektronizáciou dokumentácie aj na diaľku.

Správne súdnictvo, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V predkladanom článku sa zaoberáme analýzou niekoľkých rozhodnutí všeobecných súdov, tentoraz s cieľom posúdiť, ako všeobecné súdy Slovenskej republiky nazerajú na správne konania vedené zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“), a akú argumentáciu používajú účastníci konania.

Ústavné limity § 9 ods. 7 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia

Dátum:
Autor: JUDr. Patrik Butvin
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 4/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Príspevok sa zaoberá aplikáciou § 9 ods. 7 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov a jeho možným nesúladom s jednotlivými článkami Ústavy SR. Autor podrobuje analýze uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 9 Sk 6/2017 z 28. 3. 2018, ktoré je komparované s pôvodnou a aktuálnou právnou úpravou v Českej republike.

Tri konania o vydanie neodkladného opatrenia súdu a zdravotná starostlivosť

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zákon č. 162/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v z. n. p. (ďalej len „Civilný sporový poriadok“), ako aj zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok umožňujú, ak sú splnené zákonné podmienky a požiadavky, vydanie tzv. neodkladného opatrenia súdu.

Konanie o prípustnosti držania osoby v zdravotníckom zariadení

Číslo:
Vydanie: 2/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V tomto článku budeme pokračovať v téme nútených hospitalizácií a tentoraz sa budeme venovať rozhodovacej činnosti všeobecných súdov týkajúcich sa prípustnosti držania umiestnenej osoby v zdravotníckom zariadení. Budeme teda riešiť konanie, ktoré je upravené v zákone č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej aj len „CMP“).

Konanie o prípustnosti prevzatia do zdravotníckeho zariadenia v praxi

Číslo:
Vydanie: 1/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“) v ustanovení § 252 a nasl. upravuje osobitné mimosporové konanie o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení. V tomto článku sa budeme venovať praktickej aplikácii prvej fázy tohto konania a na konkrétnych príkladoch sa pokúsime ilustrovať čo je potrebné, aby boli splnené podmienky prípustnosti prevzatia osoby do zdravotníckeho zariadenia.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a rodinné právo

Dátum:
Autor: JUDr. Vladimír Volčko, PhD.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 12/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Medicínske právo a poskytovanie zdravotnej starostlivosti je v právnej praxi veľmi často spojené s riešením rodinno-právnych otázok. Je vcelku bežné, že rozpad manželstva vyústi do nezhôd rodičov takmer o všetkom, čo sa týka maloletých detí. Do pomyselného zoznamu sporných otázok môžeme na jednu z prvých priečok zaradiť práve poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Predmetom tohto článku je analýza niekoľkých rozhodnutí všeobecných súdov v Slovenskej republike, na ktorých podklade poukážeme, ako bývajú otázky na pomedzí rodinného a medicínskeho práva právne posudzované.

Následok nedostatočného informovania pacienta pred operáciou – informovaný súhlas

Číslo:
Vydanie: 11/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

V článku sa zameriavame na podrobnejšiu analýzu rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky z 13. júna 2018 sp. zn. 25 Cdo 4162/2017, ktorý prejednával prípad pacienta nespokojného s výsledkom plastickej operácie [1]. Samotná operácia bola síce zrealizovaná lege artis a nebola indikovaná zo zdravotného dôvodu, ale pacient nebol pred operáciou správne informovaný o prípadných estetických (teda nie zdravotných) rizikách a následkoch.

Aktuálne vydanie

6/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť