Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Ochrana osobných údajov


Povinnosti prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení v oblasti ochrany osobných údajov

Zrejme väčšina čitateľov už počula o kauze kybernetických útokov na nemocnice prostredníctvom ransomware Win32/Filecoder.WannaCryptor (WannaCry). Čo sa v máji 2017 stalo? Škodlivý kód, tzv. ransomware s názvom WannaCry napadol počítače množstva už...

Úvod do ochrany osobných údajov

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je činnosť, ktorá si vyžaduje celého človeka, napriek tomu však poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí venovať svoju pozornosť celému radu právnych noriem. Okrem tých zákonov, ktoré priamo upravujú vzťah...

Ochrana osobných údajov pri vedení zdravotnej dokumentácie

V prvej časti seriálu o ochrane osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti som vysvetlil základné pojmy, používané v tejto právnej oblasti a zosumarizoval základné princípy, ktorými sa ochrana osobných údajov vo všeobecnosti riadi.

Zverejnenie zmlúv zdravotných poisťovní s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a právo na ochranu osobných údajov

V čase písania tohto článku sa vedie diskusia o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „návrh ...

Ochranu osobných údajov v Európe čaká obdobie vysokých pokút

Okrem odborníkov denne pracujúcich v oblasti ochrany osobných údajov zrejme málokto vie, že členské štáty Európskej únie diskutujú o novom legislatívnom rámci, ktorým by malo byť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb ...

COVID-19: návrat na pracovisko – usmernenie EÚ

Pandémia COVID-19 je jednou z najväčších výziev, akým spoločnosti a podniky kedy čelili. Ako uvádza Európska agentúra pre BOZP (ďalej len „EU-OSHA“), prekonanie problémov súvisiacich s pandémiou bude možné len vtedy, ak budeme spolupracovať s cieľ...

Praktické rady ohľadom zdravotnej dokumentácie

Právna úprava vedenia, spracúvania či poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie je upravená v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a do...

Meranie teploty zamestnancov počas šírenia COVID-19

Po potvrdení ochorenia COVID-19 aj na území Slovenskej republiky bolo prijatých množstvo opatrení, ktoré zasahujú nielen do pracovnoprávnych vzťahov. Jedným z týchto opatrení je aj ochrana zamestnancov pred šírením nákazy na pracovisku, a s tým sp...

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ podľa GDPR v podmienkach ambulancií

Nariadenie GDPR sa nadobudnutím svojej účinnosti stalo súčasťou slovenského právneho poriadku a priamo ukladá subjektom práva a povinnosti, ktoré musia dodržiavať. Ide o všeobecné nariadenie, ktoré obsahuje pravidlá ochrany osobných údajov, a s tý...

Mlčanlivosť zdravotníckeho pracovníka, vedenie zdravotnej dokumentácie a ochrana osobných údajov v zdravotníckom zariadení

Základné zásady ochrany osobných údajov sú úzko späté s povinnosťami zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných právnych predpisov (zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály