VECNÝ POJEM: Pacient

zoradiť výsledky podľa:

Odvolanie informovaného súhlasu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Poučenie pacienta spojené s následným informovaným súhlasom by mali byť základným predpokladom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Udelenie informovaného súhlasu však nie je absolútne nezmeniteľným právnym úkonom, a táto skutočnosť je reflektovaná aj slovenským právnym poriadkom. Z tohto dôvodu existuje v rámci slovenského medicínskeho práva aj inštitút odvolania informovaného súhlasu. V tomto príspevku sa bližšie pozrieme na niektoré jeho problematické aspekty.

Informovaný súhlas pacienta v zdravotníckych zariadeniach (II.)

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Informovaný súhlas tvorí v procese liečby základný komunikačný kanál medzi pacientom a ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom a zapája pacienta do procesu diagnostiky a liečby. V čase narastajúceho počtu súdnych sporov je informovaný súhlas pacienta stále podceňovanou oblasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Autori sa snažia priblížiť problematiku informovaného súhlasu v procese diagnostiky a liečby pacienta v dvoch nadväzujúcich článkoch.

Informovaný súhlas pacienta v zdravotníckych zariadeniach (I.)

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Informovaný súhlas tvorí v procese liečby základný komunikačný kanál medzi pacientom a ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom a zapája pacienta do procesu diagnostiky a liečby. V čase narastajúceho počtu súdnych sporov je informovaný súhlas pacienta stále podceňovanou oblasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Autori sa snažia priblížiť problematiku informovaného súhlasu v procese diagnostiky a liečby pacienta v dvoch nadväzujúcich článkoch.

Vypisovanie príkazov na prepravu sanitným vozidlom

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Som poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – praktický lekár pre dospelých a dlhodobo bojujem s vypisovaním príkazov na prepravu sanitným vozidlom pre pacientov. Všetky príkazy na prepravu musíme vypisovať my, keďže špecialisti ich odmietajú vypísať, aj keď dopravu indikujú oni. Je tento postup správny? Pretože nám praktickým lekárom tým stúpa nákladovosť a vypisujeme sanitné vozidlá aj na vysokošpecializované pracoviská, ktoré my ani nemôžeme indikovať. Zdravý sedliacky rozum mi vraví, že kto dopravu indikuje, mal by aj vypísať príkaz na prepravu. Dokonca musíme potvrdzovať aj spiatočné jazdy. Ako by to malo byť podľa zákona?

Ústavou a zákonom „garantované“ práva pacienta – sú reálne alebo len virtuálne? (II.)

Práva pacienta vo vzťahu so zdravotnou poisťovňou a ich vymožiteľnosť

Právna úprava podľa vzťahu poskytovateľa a zdravotnej poisťovne pacienta rozlišuje poskytovateľov na zmluvných a nezmluvných. Nezmluvným poskytovateľom je poskytovateľ, s ktorým nemá zdravotná poisťovňa daného pacienta uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 42 ods. 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – ďalej len „zákon č. 577/2004 Z. z.“, § 88 ods. 2 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len „zákon č. 363/2011 Z. z.“).

Bezpečnosť – čo by sme sa mohli naučiť od leteckého priemyslu

Dátum:
Autor: Vladimir Cernak, M.D. PhD
Rubrika: Ekonomika a manažment

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Bezpečnostný profil komerčnej leteckej dopravy prešiel obrovským vývojom. Pokiaľ v 80. rokoch počet prepravených pasažierov na jedno úmrtie bol 2 milióny, v súčasnosti sa tento pomer zmenil na 1:19,7 miliónom cestujúcich u najlepších leteckých spoločností. [1] Bezpečnostný profil nemocníc k počtu hospitalizovaných je neporovnateľne horší, a to podľa uvedenej literatúry [1] iatrogénne úmrtie na 100-300 hospitalizácií. [2], [3]

Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie ako nový trestný čin v Trestnom zákone

Dátum:
Autor: Mgr. Lucia Mitríková
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Cieľom tohto článku je ozrejmenie a priblíženie novo zavedeného trestného činu do zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej len ako „Trestný zákon“), a tým je „Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie“. V úvode sa budeme venovať pojmu zdravotná dokumentácia, resp. čo všetko sa pod tento pojem subsumuje, a aké sú požiadavky na jej obsah. Následne poukážeme na niekoľko možných pohľadov na danú problematiku tak z hľadiska laickej, ako aj odbornej verejnosti. Záverom priblížime a poukážeme na právnu úpravu Českej republiky a rozoberieme si príklad z českej judikatúry vo veci falšovania zdravotnej dokumentácie.

Ústavou a zákonom „garantované“ práva pacienta – sú reálne alebo len virtuálne? (I.)

Udalosti spred necelého roka ohľadom uzatvárania zmlúv medzi niektorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ  “) a istou zdravotnou poisťovňou, opäť otvorilo otázky, či poskytovatelia (lekári), ktorí nemajú s niektorou zdravotnou poisťovňou zmluvu, budú od pacientov vyberať priamu úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť alebo táto nezmluvná zdravotná poisťovňa pacientovi predmetnú zaplatenú sumu následne refunduje (a v akej výške), resp. či pacient bude musieť vyhľadať iného poskytovateľa (lekára), ak sa bude chcieť domôcť poskytnutia zdravotnej starostlivosti s úhradou poistného plnenia od svojej zdravotnej poisťovne. [1]

Svetové zdravotnícke zhromaždenie ustanovilo Svetový deň bezpečnosti pacienta

Dátum:
Autor: (red.)
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Na svojom májovom 72. zhromaždení ustanovilo Svetové zdravotnícke zhromaždenie (World Health Organization, WHO) vôbec po prvýkrát Svetový deň bezpečnosti pacienta, ktorý sa bude pripomínať každoročne, dňa 17. septembra. Stalo sa tak potom, čo sa 194 krajín sveta zhodlo a uznalo bezpečnosť pacienta ako prioritu svetového zdravia.

Medicínske omyly zdravotníckych pracovníkov

Dátum:
Autor: Mgr. Lucia Mitríková
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Ústrednou témou tohto článku sú medicínske omyly zdravotníckych pracovníkov, ich klasifikácia nielen z hľadiska druhu omylu, ale aj z pohľadu osôb, ktoré ho zapríčinia. Je potrebné na úvod podotknúť, že pričinenie zdravotníckeho personálu na medicínskom omyle nie je jediný a ani výlučný faktor jeho spôsobenia. V niektorých prípadoch sú omyly spôsobené aj samotnými pacientmi, príp. ich rodinnými príslušníkmi (najmä pri malých deťoch, ktoré sú odkázané na ich starostlivosť). Ďalej sa budeme venovať bezpečnosti pacienta, najmä z hľadiska dobrovoľného a povinného hlásenia chýb a príkladmi z judikatúry slovenských súdov.

Aktuálne vydanie

6/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť