VECNÝ POJEM: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

zoradiť výsledky podľa:

Odvolanie informovaného súhlasu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Poučenie pacienta spojené s následným informovaným súhlasom by mali byť základným predpokladom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Udelenie informovaného súhlasu však nie je absolútne nezmeniteľným právnym úkonom, a táto skutočnosť je reflektovaná aj slovenským právnym poriadkom. Z tohto dôvodu existuje v rámci slovenského medicínskeho práva aj inštitút odvolania informovaného súhlasu. V tomto príspevku sa bližšie pozrieme na niektoré jeho problematické aspekty.

Odborný konzultant verzus znalec v konaní pred úradom

Dátum:
Autor: Mgr. Viera Hradiská
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Výkonom dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR (ďalej len „úrad“) realizuje zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) zverenú právomoc v oblasti verejnej správy.

Etické a právne súvislosti prístupu k inovatívnej liečbe

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Hoci má prístupnosť zdravotnej starostlivosti viac rozmerov [1], vo vzťahu k zabezpečeniu účinnej liečby je bezpochyby najdôležitejší rozmer ekonomický. Liek je ekonomicky prístupný, ak si ho štáty a jednotliví pacienti môžu dovoliť. Prístupnosť preto závisí od ekonomickej výkonnosti konkrétneho štátu a charakteristík jeho zdravotníckeho systému, ako sú napríklad existencia zdravotného poistenia či výška spoluúčasti pacientov. [2] V ideálnom svete by mal výrobca stanoviť cenu tak, aby umožnil prístup k liečbe aj tým najchudobnejším krajinám a jednotlivcom. [3]

Problematika poplatkov v ambulancii je veľmi komplikovaná

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Cieľom tohto článku nie je detailne analyzovať a urobiť striktné závery o tom, za čo poskytovatelia môžu v zmysle platnej legislatívy poberať poplatky, pretože ide o problematiku, ktorá je veľmi komplikovaná a musí sa posudzovať ad hoc. Čitateľom sa snažíme priblížiť základné pravidlá pri ich vyberaní. Taktiež by sme chceli upozorniť na problematiku cenníka a zoznamu zdravotných výkonov, ktoré v praxi lekárom môžu robiť problémy a na základné povinnosti, ktoré poskytovateľ musí dodržiavať.

Zisťovanie anamnézy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dieťaťu

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti dieťaťu vykazuje v mnohých ohľadoch veľmi špecifické znaky. Špecifický charakter je daný predovšetkým vekom dieťaťa, jeho rozumovou vyspelosťou a od toho odvodenou schopnosťou verbálne komunikovať. Komunikácia s detskými pacientmi vyžaduje tiež zvýšenú mieru trpezlivosti a nepochybne aj veľa skúseností na strane zdravotníckeho personálu.

Medicínske omyly zdravotníckych pracovníkov

Dátum:
Autor: Mgr. Lucia Mitríková
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Ústrednou témou tohto článku sú medicínske omyly zdravotníckych pracovníkov, ich klasifikácia nielen z hľadiska druhu omylu, ale aj z pohľadu osôb, ktoré ho zapríčinia. Je potrebné na úvod podotknúť, že pričinenie zdravotníckeho personálu na medicínskom omyle nie je jediný a ani výlučný faktor jeho spôsobenia. V niektorých prípadoch sú omyly spôsobené aj samotnými pacientmi, príp. ich rodinnými príslušníkmi (najmä pri malých deťoch, ktoré sú odkázané na ich starostlivosť). Ďalej sa budeme venovať bezpečnosti pacienta, najmä z hľadiska dobrovoľného a povinného hlásenia chýb a príkladmi z judikatúry slovenských súdov.

„Zabudnuté“ pomôcky v tele pacienta po operačnom zákroku

Dátum:
Autor: Mgr. Lucia Mitríková
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Týmto článkom by som chcela upriamiť pozornosť najmä zdravotníckych pracovníkov, ale aj širokej verejnosti na problematiku „zabudnutých“ operačných pomôcok, resp. objektov, ktoré zostali v tele pacienta po operačnom zákroku. Podľa môjho názoru je táto téma na Slovensku, ale aj v Českej republike málo diskutovanou, v kontexte jej závažnosti a dôležitosti, a to nielen z medicínskeho, ale aj z právneho hľadiska.

Správne súdnictvo, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V predkladanom článku sa zaoberáme analýzou niekoľkých rozhodnutí všeobecných súdov, tentoraz s cieľom posúdiť, ako všeobecné súdy Slovenskej republiky nazerajú na správne konania vedené zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“), a akú argumentáciu používajú účastníci konania.

Ako odmietnuť vyšetrenie pacienta, resp. ďalšie ošetrovanie?

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Pracujem ako súkromný lekár špecialista. Mám pacienta, ktorý sa vo vzťahu ku mne správa verbálne agresívne, konfrontačne, uráža mňa aj zdravotnú sestru, meria čas vyšetrenia, snaží sa riadiť liečbu a ordinovať si vyšetrenia sám, podľa svojich potrieb atď. Napriek maximálnej snahe je so všetkým nespokojný. Pri mojom nesúhlase sa vyhráža podnetom na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, trestným oznámením, medializáciou (ktorej by som sa rád vyhol, keďže pacient „bude mať vždy pravdu“ a lekár asi nemá žiadne práva). Napriek tomu, že som ho vyzval, aby si našiel iného lekára, nie je ochotný, tvrdí že má možnosť slobodnej voľby lekára a nástojí na poskytovaní zdravotnej starostlivosti na našom pracovisku. Ako lekár mám pocit, že jeho stav už nedokážem hodnotiť objektívne, keďže vzhľadom na jeho správanie som už emocionálne zaujatý. Ako môžem lege artis odmietnuť ďalšie vyšetrenie/ošetrovanie takéhoto pacienta? Nejde o vitálnu indikáciu či život ohrozujúci stav.

Efektívne odškodnenie pacienta pri pochybení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Princíp úplného odškodnenia za utrpenú ujmu na zdraví, ktorý zakladá nárok na jej náhradu, je jednou zo základných záruk práva na ochranu zdravia fyzickej osoby. Elementárnym predpokladom vzniku nároku na náhradu ujmy na zdraví v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, je porušenie povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) poskytovať zdravotnú starostlivosť správne [1]. Skonštatovať, že poskytovateľ túto povinnosť porušil, je oprávnený Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“), súd aj samotný poskytovateľ. Zistenie porušenia povinnosti je iba prvým krokom na ceste k uspokojeniu nárokov poškodeného. Do verejného diskurzu prenikajú v ostatnom období prípady údajných aj preukázaných pochybení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré neboli ukončené k spokojnosti pacientov a ich blízkych. Preto je namieste otázka, či platná právna úprava umožňuje efektívne odškodnenie poškodeného pri pochybení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Aktuálne vydanie

7-8/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2020
Ročnik 2020

Zobraziť