VECNÝ POJEM: Pracovná zdravotná služba

zoradiť výsledky podľa:

Zmeny v zákone č. 355/2007 Z. z. v oblasti ochrany zdravia pri práci v čase krízovej situácie, účinné od 21. mája 2020

Dátum:
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení v čase krízovej situácie v oblasti zdravotníctva Národná rada SR schválila dňa 13. mája 2020 zákon č. 125/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 125/2020 Z. z.“). Tento zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov dňa 21. mája 2020.

Odloženie lekárskych prehliadok zamestnancov a pracovnoprávne dôsledky

Dátum:
Autor: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Všeobecne nemožno spochybňovať akékoľvek opatrenia, ktoré realizuje zamestnávateľ alebo príslušné štátne orgány v snahe uskutočniť preventívne opatrenia na zabezpečenie ochrany života a zdravia zamestnancov pred šírením koronavírusu na pracovisku. Už pri prvých zverejnených opatreniach v oblasti právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov alebo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa však začína pomerne skoro ukazovať, že pri ich navrhovaní prevládajú emócie a nie racionálne posúdenie konkrétnych okolností v krátkej dobe uskutočňovaných riešení.

Spôsob zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľom

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Zamestnávateľ zabezpečuje pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sú jeho vlastnými zamestnancami alebo dodávateľským spôsobom poskytovateľmi pracovnej zdravotnej služby.

Pracovná zdravotná služba v lekárskom segmente

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Povinnosti zamestnávateľov týkajúce sa zabezpečenia ochrany zdravia zamestnancov je rozdrobená vo viacerých právnych predpisoch. Jedným z takýchto právnych predpisov je zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v ktorom je upravená pracovná zdravotná služba. Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné služby pri zabezpečovaní ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Zabezpečuje primárnu starostlivosť o zdravie zamestnancov na pracovisku.

Pracovná zdravotná služba v rámci prevencie profesionálnych ochorení

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Choroba z povolania a ohrozenie chorobou z povolania

Choroba z povolania je ochorenie, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s pracovnou činnosťou, je zaradená do zoznamu chorôb z povolania a uznaná príslušným špecializovaným pracoviskom, ktoré je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v odbore pracovné lekárstvo (s praxou v odbore klinické pracovné lekárstvo); u profesionálnych kožných ochorení je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v odbore dermatovenerológia (kožné lekárstvo). Zoznam chorôb z povolania je uverejnený v prílohe č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov; obsahuje 47 diagnóz a skupín diagnóz, ktoré môžu byť uznané ako choroba z povolania (napr. choroba z olova alebo z jeho zlúčenín, choroba z chrómu alebo z jeho zlúčenín, choroby prenosné zo zvierat na ľudí buď priamo, alebo prostredníctvom prenášačov, choroba z vibrácií, choroba zaprášenia pľúc azbestovým prachom – azbestóza, porucha sluchu z hluku, choroba z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín, bronchiálna astma, kožné choroby a prenosné kožné choroby, choroba z ionizujúceho žiarenia, infekčné choroby a parazitárne choroby atď.).

Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad, ktorého súčasťou sú odborné a poradenské činnosti týkajúce sa pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu vykonávania práce z hľadiska vplyvu na zdravie zamestnancov. Zdravotnícki pracovníci pracovnej zdravotnej služby musia byť pri výkone odborných činností vo vzťahu k zamestnávateľom odborne nezávislí.

Zdravotný dohľad na pracoviskách od 1. decembra 2017 (II.)

Číslo:
Vydanie: 3/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

V tomto čísle uverejňujeme pokračovanie článku o zmenách týkajúcich sa zdravotného dohľadu na pracoviskách, ktoré nadobudli účinnosť od 1. decembra 2017.

Zdravotný dohľad na pracoviskách od 1. decembra 2017 (I.)

Číslo:
Vydanie: 2/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Zdravotný dohľad na pracoviskách vykonáva pracovná zdravotná služba, je zameraný na predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou. Pracovná zdravotná služba posudzuje zdraviu škodlivé faktory v pracovnom prostredí, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, vypracováva posudok o riziku pre zamestnávateľa, ktorý obsahuje zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotného rizika a navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika. Na činnosti pracovnej zdravotnej služby v pracovnom prostredí nadväzujú lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu, ktoré je súčasťou zdravotného dohľadu. Jednou z dôležitých činností pracovnej zdravotnej služby je aj poskytovanie poradenstva zamestnávateľom a zamestnancom v oblasti ochrany zdravia pri práci zamerané najmä na prevenciu chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou. Zdravotný dohľad vykonávajú zdravotnícki pracovníci, najmä lekári s určenou špecializáciou a verejní zdravotníci.

Rekondičný pobyt alebo rehabilitácia pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce (aj) v zdravotníctve

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Rekondičný pobyt a rehabilitácia v súvislosti s prácou majú byť účinnou prevenciou možného poškodenia zdravia zamestnancov, ak vykonávajú prácu v zdraviu škodlivých pracovných podmienkach.

Pracovná zdravotná služba (II.)

Číslo:
Vydanie: 9-10/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

V minulom čísle sme sa venovali v rámci zmien týkajúcich sa pracovnej zdravotnej služby spôsobu zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľom, výkonu lekárskych preventívnych prehliadok u zamestnancov vykonávajúcich rôzne typy prác, ako aj zloženiu tímu pracovnej zdravotnej služby. V tomto čísle budeme pokračovať ďalšími zmenami v pracovnej zdravotnej služby, účinnými od 1. mája 2010.

Aktuálne vydanie

6/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť