VECNÝ POJEM: Pracovnoprávne vzťahy

zoradiť výsledky podľa:

Meranie teploty zamestnancov počas šírenia COVID-19

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Po potvrdení ochorenia COVID-19 aj na území Slovenskej republiky bolo prijatých množstvo opatrení, ktoré zasahujú nielen do pracovnoprávnych vzťahov. Jedným z týchto opatrení je aj ochrana zamestnancov pred šírením nákazy na pracovisku, a s tým spojená ochrana verejného zdravia.

COVID-19 – zmeny v Zákonníku práce, v nemocenských dávkach a podpore v nezamestnanosti

Dátum:
Autor: JUDr. Tomáš Buzinger
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Slovenská republika reaguje na globálne rozšírenie pandemického ochorenia COVID-19 na jej území vyhlásením mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu. Negatívnymi dopadmi tejto mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu sú priamo ovplyvnení zamestnanci, zamestnávatelia, ako aj zamestnávatelia a osoby, ktoré stratili zamestnanie a nemôžu si vzhľadom na špecifickú situáciu na trhu práce nájsť prácu.

Dovolenka, karanténna dovolenka, prekážky v práci a technická nezamestnanosť – mýty a fakty

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Množstvo právnych názorov, nových odborníkov na oblasť pracovného práva, ktorí sa objavili za posledné dva týždne v súvislosti s novým vírusovým ochorením a jeho premietnutím do oblasti pracovnoprávnych vzťahov, bolo prekvapením. Bohužiaľ však mnohé z názorov predstavovali len subjektívne vnímanie právnej úpravy zo strany dotknutého človeka a nie postup, ktorý by bol použiteľný v podmienkach slovenského zamestnávateľa. Na základe niektorých až absurdných možností, ktoré prišli zo zahraničia, by sme si preto dovolili v nasledujúcom právnom výklade zodpovedať niektoré otázky súvisiace s uplatňovaním konkrétnych pracovnoprávnych inštitútov a minimálne v rámci preventívnej informačnej činnosti upozorniť zamestnávateľov i zamestnancov, kde sú možnosti a kde limity zákonnej právnej úpravy. Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu a zásadný nedostatok voľného času pre každého, kto sa pohybuje aktuálne v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, priamo alebo nepriamo, je právny výklad spracovaný do hitparády pokusov od najhoršieho po tie, Zákonníkom práce upravené.

COVID-19 v pracovnoprávnych vzťahoch

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Praktická použiteľnosť niektorých ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) sa ukáže len pri potrebe ich aplikácie. Toto konštatovanie osobitne platí v aktuálnej situácii šíriacej sa akútnej infekcie horných dýchacích ciest COVID-19, ktorú spôsobuje nový koronavírus (SARSCoV-2) z čeľade Coronaviridae. Zamestnávatelia i zamestnanci sa dostávajú do stresu, keď sa snažia v rôznych ustanoveniach ZP nájsť akúkoľvek zmienku upravujúcu podobnú situáciu, a to najmä v zmysle „spracovania“ evidencie prítomnosti/neprítomnosti zamestnanca v práci v zmysle § 99 ZP. Hneď na úvod je potrebné konštatovať, že žiadny univerzálny postup v tomto prípade neexistuje a nahratie správneho kódu neprítomnosti zamestnanca do dochádzky a evidencie pracovného času závisí od pracovných podmienok zamestnanca, charakteru podnikateľskej činnosti zamestnávateľa i externých vplyvov spočívajúcich v rozhodovaní orgánov verejnej moci, napr. v podobe rozhodnutia o prerušení výučby na základných alebo stredných školách. Autori v predkladanom článku preto nedávajú odpoveď na otázky vznikajúce s ďalším postupom zamestnávateľa, ale snažia sa načrtnúť možné prístupy pri riešení situácie konformné s príslušnými ustanoveniami pracovnoprávnych predpisov.

Čestné vyhlásenie

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Aké sú náležitosti čestného vyhlásenia zamestnanca o osamelosti zamestnanca /zamestnankyne, ktorý (-á) sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov? Toto čestné vyhlásenie predkladá zamestnanec zamestnávateľovi – štátnej príspevkovej organizácii (fakultná nemocnica) na účely § 164 ods. 3 Zákonníka práce (výlučne len dohoda o práci nadčas a o pracovnej pohotovosti). Obdobne aj v prípade čestného vyhlásenia o osamelosti zamestnanca, ktorý sa stará o dieťa mladšie ako 3 roky – § 64 ods. 1 písm. d) ZP (zákaz výpovede) alebo § 68 ods. 3 ZP (obmedzenie OSPP)? Je v týchto prípadoch zamestnanec povinný uvádzať v čestnom vyhlásení aj údaje o dieťati (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko)? Treba potom dať aj súhlas zamestnanca – zákonného zástupcu dieťaťa so spracovaním osobných údajov dieťaťa? Uvádza sa v čestnom vyhlásení, že uvedené údaje sú pravdivé a že zamestnanec si je vedomý právnych následkov v prípade ich nepravdivosti? Respektíve, vzťahuje sa na tieto prípady § 39 ods. 3 správneho poriadku a § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb.?

Pôsobnosť zákona o výkone práce vo verejnom záujme

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Zamestnávateľ je štátna príspevková organizácia – nemocnica (zriadená ministerstvom). Na ktorých jej zamestnancov sa vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme? Vzťahuje sa tento zákon aj na nezdravotníckych zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti s prevahou duševnej práce (napr. ekonómovia, personalisti, právnici...)? Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje Zákonník práce, ak zákon č. 552/2003 Z. z. alebo osobitný predpis neustanovuje inak. V prípade uvedeného zamestnávateľa (nemocnice), ktorí jeho zamestnanci [zdravotnícki pracovníci/technicko-hospodárski pracovníci: nezdravotnícki zamestnanci vykonávajúci duševné práce (napr. právnici, personalisti, ekonómovia...) a nezdravotnícki zamestnanci vykonávajúci fyzické práce (napr. maliari...)] sú zamestnancami pri výkone práce vo verejnom záujme, na ktorých sa vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z. a podporne Zákonník práce?

Zamestnanci vykonávajúci prácu zaradenú z hľadiska zdravotného rizika do kategórie 2

Dátum:
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Elektronické oznamovanie údajov do 28. februára 2020

Základnou povinnosťou zamestnávateľov vyplývajúcou zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) je zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Miera povinností zamestnávateľov v ochrane zdravia pri práci závisí od reálne sa vyskytujúcich zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu potenciálne ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnancov.

Zamestnanie nezdravotníckeho zamestnanca u lekára

Dátum:
Autor: JUDr. Vladimír Volčko, PhD.
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

V inzeráte na voľné pracovné miesto všeobecný lekár hľadal administratívneho pracovníka do ambulancie na nasledujúce činnosti: „asistencia pri plánovaní a objednávaní pacientov na lekárske prehliadky, pri objednávaní pacientov na očkovanie, vedenie dispenzárov, odpovedanie na telefonické požiadavky a ich podávanie kompetentnej osobe, vedenie pracovnej neschopnosti pacientov, vykonávanie rôznych pomocných a administratívnych úloh“. Osoba – nelekár pracovala na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (vzdelanie VŠ, chemicko-technologická fakulta) a mala vykonanú štátnu skúšku pre nelekára pracujúceho v zdravotníctve. Verejný zdravotník je podľa zákona považovaný za zdravotníckeho pracovníka. Je možné zamestnať takéhoto človeka v ambulancii všeobecného lekára na uvedené činnosti, zohľadňujúc samozrejme zákon o ochrane osobných údajov?

Návrat zamestnanca do práce po materskej a rodičovskej dovolenke

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Pomerne často sa možno stretnúť v aplikačnej praxi s otázkami súvisiacimi s čerpaním materskej a rodičovskej dovolenky, a to najmä v kontexte návratu muža alebo ženy po skončení ich čerpania.

Porušenie pracovnej disciplíny zdravotníckym pracovníkom v rozhodovacej činnosti súdov

Dátum:
Autor: Mgr. Lucia Volčková
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Pri vzniku, zmene alebo zániku pracovnoprávnych vzťahov zdravotníckych pracovníkov je potrebné reflektovať požiadavky zákonodarcu nielen v tzv. zdravotníckych právnych predpisoch, [1] ale aj v súvisiacich právnych predpisoch, bez ktorých by realizácia pracovnoprávnych vzťahov nebola možná. Máme na mysli predovšetkým zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), ktorý sa uplatňuje, ak ide o zdravotníckeho zamestnanca neštátneho zdravotníckeho zariadenia. Pokiaľ ide o zdravotníckeho pracovníka štátneho zdravotníckeho zariadenia, Zákonník práce sa aplikuje v pracovnoprávnych vzťahoch subsidiárne (podporne) v tých prípadoch, ak zákon č. 552/ 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov alebo osobitný zákon neustanovuje inak [2].

Aktuálne vydanie

7-8/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2020
Ročnik 2020

Zobraziť