Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Pracovný čas


Sťažnosť zamestnanca podľa Zákonníka práce a možné prípady jej uplatnenia u zamestnávateľa

V ostatnom období sa pomerne často možno stretnúť s rôznymi prípadmi, v ktorých majú zamestnanci niekedy odôvodnene, niekedy nie, pocit, že sa k nim zamestnávateľ alebo jeho vedúci zamestnanci správajú nevhodným spôsobom. Tento nevhodný spôsob sa ...

Nárast mzdových zvýhodnení za prácu počas víkendu, vo sviatok a v noci

Národná rada Slovenskej republiky schváleným zákonom č. 63/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela ZP“), upravila prípl...

Pracovný čas lekárov v kontexte aktuálnych zmien na európskej a národnej úrovni

Pracovný čas predstavuje jeden z najkomplexnejších a najzložitejších pracovnoprávnych inštitútov, ktorého právna úprava je pravidelne predmetom odborných aj politických diskusií na národnej, resp. európskej úrovni.

Aplikačné nedostatky nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času v praxi

V nadväznosti na článok, uverejnený v predchádzajúcom čísle časopisu, ktorý sa dotýkal výkladu rovnomerného a nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a podmienok ich zavedenia, sa v ďalšom článku venujeme aktuálnym aplikačným problémom vznikajú...

COVID-19 v pracovnoprávnych vzťahoch

Praktická použiteľnosť niektorých ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) sa ukáže len pri potrebe ich aplikácie. Toto konštatovanie osobitne platí v aktuálnej situácii šíriacej sa akútnej i...

Normovanie práce z pracovnoprávneho hľadiska

Pre nastavenie pracovného procesu, najmä vo výrobnej sfére, sú normy spotreby práce dôležité pre určenie pracovného tempa zamestnancov a množstva práce, ktoré majú zamestnanci vykonať, čo následne ovplyvňuje (nielen mzdové) hodnotenie zamestnanca.

Odborný garant

Sme súkromná poliklinika s odborným garantom na všetky zdravotnícke odbory. V laboratóriu máme odbornú garantku vysokoškolsky vzdelanú osobu na plný úväzok formou pracovnej zmluvy. Zamestnankyňa nás požiadala o skrátenie úväzku na 0,8, teda tam ne...

Obmedzenie predĺžených pracovných zmien zlepšuje spánok lekárov

Mať dostatočne dlhý a kvalitný spánok je dôležité pre každého − vrátane lekárov. V roku 2011 americký Accreditation Council for Graduate Medical Education stanovil limit pre prácu nastupujúcich lekárov pracujúcich v nepretržitej pracovnej zmene na...

Evidencia pracovného času

Jednotliví členovia autorského kolektívu sa v minulosti opakovane venovali v článkoch časopisu Právo a manažment v zdravotníctve problematike rozvrhovania pracovného času u zdravotníckych zamestnancov, a to nielen vo vzťahu k posudzovaniu jednotli...

Zohľadnenie vplyvu miery zavinenia zamestnanca na výšku úrazovej dávky

Ochrana zdravia zamestnancov patrí medzi najvýraznejšie determinanty uspokojivého a zdravotne nezávadného pracovného prostredia, ktoré garantuje zamestnancom zákon č. 462/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo čl. ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály