VECNÝ POJEM: Právo

zoradiť výsledky podľa:

Lekár a umelé prerušenie tehotenstva

Dátum:
Autor: JUDr. Ingrid Lanczová, Ph.D.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Príspevok sleduje právnu úpravu postavenia vykonávateľa tehotnou ženou plánovaného umelého prerušenia tehotenstva v dejinách Slovenska, od najstarších čias po súčasnú právnu úpravu. Tam, kde právna úprava nedovoľovala legálne umelé prerušenie tehotenstva, opisuje sankciu za dokonaný trestný čin páchateľa, v opačnom prípade aj podmienky legálneho prerušenia tehotenstva. Príspevok upozorňuje na právne neisté postavenie lekára pri umelom prerušení tehotenstva do roku 1957. Predstavená je aktuálna právna úprava na pozadí myšlienky o priamej úmere medzi právnou neistotou vykonávateľa legálneho umelého prerušenia tehotenstva, ako aj ohrozenia života a zdravia žien a rigoróznosťou právnej úpravy. Zovšeobecňujúco je priblížená aj problematika v členských štátoch Európskej únie.

Novinky z legislatívy

Dátum:
Autor: (red.)
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Prinášame výber z aktuálnych legislatívnych zmien.

Ústavou a zákonom „garantované“ práva pacienta – sú reálne alebo len virtuálne? (II.)

Práva pacienta vo vzťahu so zdravotnou poisťovňou a ich vymožiteľnosť

Právna úprava podľa vzťahu poskytovateľa a zdravotnej poisťovne pacienta rozlišuje poskytovateľov na zmluvných a nezmluvných. Nezmluvným poskytovateľom je poskytovateľ, s ktorým nemá zdravotná poisťovňa daného pacienta uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 42 ods. 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – ďalej len „zákon č. 577/2004 Z. z.“, § 88 ods. 2 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len „zákon č. 363/2011 Z. z.“).

Ústavou a zákonom „garantované“ práva pacienta – sú reálne alebo len virtuálne? (I.)

Udalosti spred necelého roka ohľadom uzatvárania zmlúv medzi niektorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ  “) a istou zdravotnou poisťovňou, opäť otvorilo otázky, či poskytovatelia (lekári), ktorí nemajú s niektorou zdravotnou poisťovňou zmluvu, budú od pacientov vyberať priamu úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť alebo táto nezmluvná zdravotná poisťovňa pacientovi predmetnú zaplatenú sumu následne refunduje (a v akej výške), resp. či pacient bude musieť vyhľadať iného poskytovateľa (lekára), ak sa bude chcieť domôcť poskytnutia zdravotnej starostlivosti s úhradou poistného plnenia od svojej zdravotnej poisťovne. [1]

Z legislatívy

Dátum:
Autor: (red.)
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Prinášame aktuálnu legislatívu uverejnenú v Zbierke zákonov, Vestníku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR.

Premlčanie pohľadávok zo zdravotného poistenia

Dátum:
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Premlčanie pohľadávok zo zdravotného poistenia má oproti všeobecnej úprave premlčania vyplývajúcej zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len „Občiansky zákonník“) určité osobitosti, čo v praxi zvykne spôsobovať interpretačné nejasnosti a často vedie k nesprávnej, resp. neopodstatnenej obrane poistencov a v niektorých prípadoch tiež k „zbytočnému“ vymáhaniu pohľadávok zdravotnou poisťovňou – slovo zbytočný je v úvodzovkách z dôvodu, že (i) premlčanie vo všeobecnosti nemá za následok zánik pohľadávky, ale iba jej právnu nevymáhateľnosť, t. j. poistenec ju môže uhradiť dobrovoľne, pričom na strane poisťovne nedôjde k bezdôvodnému obohateniu, ako aj z dôvodu, že (ii) podľa časti súdnej praxe sa námietka premlčania nevyžaduje, pretože premlčanie v oblasti verejného práva má účinky preklúzie, t. j. automatického zániku práva zo zákona.

Ústavné limity § 9 ods. 7 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia

Dátum:
Autor: JUDr. Patrik Butvin
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 4/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Príspevok sa zaoberá aplikáciou § 9 ods. 7 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov a jeho možným nesúladom s jednotlivými článkami Ústavy SR. Autor podrobuje analýze uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 9 Sk 6/2017 z 28. 3. 2018, ktoré je komparované s pôvodnou a aktuálnou právnou úpravou v Českej republike.

Právo osôb so zdravotným postihnutím na ochranu zdravia

Dátum:
Autor: JUDr. Katarína Fedorová, PhD.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 4/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Podľa čl. 40 Ústavy SR má každý právo na ochranu zdravia. V súlade s medzinárodnoprávnymi dokumentmi pod právom na ochranu zdravia rozumieme právo na dosiahnutie najvyššej možnej úrovne fyzického a duševného zdravia. [1] Zdravie je súčasťou fyzickej integrity človeka, a ako také je ústavne chránené v čl. 16 Ústavy SR garantujúcom nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, a prirodzene aj čl. 15 chrániacom život ako taký.

Šikanovanie na pracovisku

Číslo:
Vydanie: 2/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Konkrétne prípady zneužitia práva možno vnímať v rôznych konotáciách, pričom typický prejav zneužívania práva možno identifikovať v rámci strešného pojmu „násilie na pracovisku“, napríklad šikanovanie na pracovisku, mobbing, bossing alebo bullying, obťažovanie vrátane sexuálneho obťažovania, poškodzovanie pracovných nástrojov a vybavenia, nepriateľské správanie, kričanie, používanie urážlivých prezývok a podobne. Násilie na pracovisku sa môže prejavovať ako fyzické násilie, ako aj psychické násilie uskutočňujúce sa medzi zamestnancami navzájom alebo medzi zamestnancom a zamestnávateľom alebo vedúcimi zamestnancami.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a rodinné právo

Dátum:
Autor: JUDr. Vladimír Volčko, PhD.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 12/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Medicínske právo a poskytovanie zdravotnej starostlivosti je v právnej praxi veľmi často spojené s riešením rodinno-právnych otázok. Je vcelku bežné, že rozpad manželstva vyústi do nezhôd rodičov takmer o všetkom, čo sa týka maloletých detí. Do pomyselného zoznamu sporných otázok môžeme na jednu z prvých priečok zaradiť práve poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Predmetom tohto článku je analýza niekoľkých rozhodnutí všeobecných súdov v Slovenskej republike, na ktorých podklade poukážeme, ako bývajú otázky na pomedzí rodinného a medicínskeho práva právne posudzované.

Aktuálne vydanie

7-8/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2020
Ročnik 2020

Zobraziť