VECNÝ POJEM: zdravotné poistenie

zoradiť výsledky podľa:

Postavenie zdravotnej poisťovne pri výkone kontroly na preverenie účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia

Dátum:
Autor: Mgr. Lucia Volčková
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Kontrolu nad poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti vykonáva viacero subjektov (či už samosprávny kraj, ministerstvo zdravotníctva alebo zdravotné poisťovne), pričom najčastejším kontrolórom bývajú zdravotné poisťovne. Oprávnenie vykonávať kontrolu nad subjektmi, ktorým zdravotné poisťovne uhrádzajú úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, upravuje zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“), konkrétne jeho ustanovenie § 9. Vychádzajúc z ustanovenia § 9 ods. 3, poisťovňa môže kontrolu vykonať kedykoľvek bez oznámenia, dokonca v súvislosti s elektronizáciou dokumentácie aj na diaľku.

Premlčanie pohľadávok zo zdravotného poistenia

Dátum:
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Premlčanie pohľadávok zo zdravotného poistenia má oproti všeobecnej úprave premlčania vyplývajúcej zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len „Občiansky zákonník“) určité osobitosti, čo v praxi zvykne spôsobovať interpretačné nejasnosti a často vedie k nesprávnej, resp. neopodstatnenej obrane poistencov a v niektorých prípadoch tiež k „zbytočnému“ vymáhaniu pohľadávok zdravotnou poisťovňou – slovo zbytočný je v úvodzovkách z dôvodu, že (i) premlčanie vo všeobecnosti nemá za následok zánik pohľadávky, ale iba jej právnu nevymáhateľnosť, t. j. poistenec ju môže uhradiť dobrovoľne, pričom na strane poisťovne nedôjde k bezdôvodnému obohateniu, ako aj z dôvodu, že (ii) podľa časti súdnej praxe sa námietka premlčania nevyžaduje, pretože premlčanie v oblasti verejného práva má účinky preklúzie, t. j. automatického zániku práva zo zákona.

Novela zákona o zdravotných poisťovniach a zákona o zdravotnom poistení

Dátum:
Autor: JUDr. Tomáš Buzinger
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Národná rada SR schválila dňa 29. novembra 2018 novelu (zákon č. 351/2018 Z. z.), ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“) a ktorou sa v čl. III mení a dopĺňa aj zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“). Cieľom novely je upraviť zmeny vo vymáhaní pohľadávok na poistnom, tak, že sa zrušuje možnosť vydania platobného výmeru Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“), prvostupňovým orgánom už bude iba zdravotná poisťovňa a druhostupňovú kompetenciu rozhodovať o námietkach poistencov proti výmerom bude mať Úrad.

Novinky v medicínskej legislatíve v roku 2015 a 2016

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Počas roka 2015 bolo prijatých viacero právnych predpisov, ktoré sa týkajú oblasti zdravotníctva. Viaceré prijaté novely majú niekoľko dátumov účinností a novelizujú viaceré predpisy súčasne. V článku prinášame ich súhrnný prehľad.

Právna úprava poistných vzťahov a systém zdravotného poistenia v Slovenskej republike

Dátum:
Autor: Mgr. Viera Hradiská
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Podľa článku 40 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“) má každý právo na ochranu zdravia. Občania Slovenskej republiky majú na základe zdravotného poistenia právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.

Úhrada zdravotnej starostlivosti u poistenca, ktorý nepodal prihlášku do zdravotnej poisťovne

Dátum:
Autor: (DAU)
Rubrika: Názory

Číslo:
Vydanie: 9/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Kto uhradí náklady na zdravotnú starostlivosť u pacienta, ktorý včas nepodá prihlášku do zdravotnej poisťovne?

Nadštandardné úhrady z verejného zdravotného poistenia, „mandarínky a svojvôľa"

Číslo:
Vydanie: 1/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Otázka rozsahu úhrad zdravotnej starostlivosti z verejných zdrojov je komplikovaná, a okrem právnych aspektov v sebe obsahuje aj aspekty ekonomické a etické.

Úhrada zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia a vymáhanie nedoplatkov zdravotných poisťovní

Dátum:
Autor: Mgr. Jaroslav Nižňanský , Mgr. Jakub Vojtko
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti patrí medzi finančne najnáročnejšie úkony. S cieľom zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti a ochranu zdravia každému sa v jednotlivých štátoch, Slovenskú republiku nevynímajúc, ustanovujú celoštátne systémy financovania zdravotníctva. [1]

Mapa medicínskej legislatívy (I.)

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo
Zo seriálu: Mapa medicínskej legislatívy

Číslo:
Vydanie: 11-12/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Každý lekár, resp. zdravotnícky pracovník sa pri výkone svojho povolania občas dostane do situácie, kedy si nie je istý, ako postupovať, aby sa nedostal do kolízie so zákonom. Cieľom tohto článku je zdravotníckemu pracovníkovi pomôcť, aby sa zorientoval v množstve právnych noriem, tak aby mal základnú informáciu, kde sa úprava danej problematiky nachádza. Okruhom, ktoré sa týkajú väčšiny zdravotníckych pracovníkov, sa budem venovať podrobnejšie, témy špecifickejšie rozanalyzujem menej.

Návrh vlády na zmenu právnych predpisov

Číslo:
Vydanie: 11-12/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje novely právnych predpisov, ktorých ciele, návrhy a zámery vyplývajú z hlavných téz Programového vyhlásenia vlády SR rozpracovaného pre rezort zdravotníctva.

Aktuálne vydanie

6/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť