VECNÝ POJEM: Zdravotnícky pracovník

zoradiť výsledky podľa:

Čo znižuje riziko prenosu ochorenia COVID-19 u zdravotníkov

Dátum:
Autor: (JG)
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Zdravotnícky personál nesie na celom svete významné bremeno v súvislosti s komplikovaným priebehom súčasnej koronavírusovej pandémie. Nový výskum realizovaný vedcami na americkej Oregon Health & Science University ukazuje, že miera ich bremena môže byť znížená nielen použitím osobných ochranných prostriedkov, ale aj absolvovaním zodpovedajúcich školení ohľadom možností prenosu infekcie.

Nedostatok osobných ochranných prostriedkov ohrozuje zdravotníckych pracovníkov na celom svete

Dátum:
Autor: www. who.sk
Rubrika: Aktuality

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzýva priemysel a vlády, aby zvýšili výrobu o 40 %, aby uspokojili rastúci globálny dopyt. WHO zároveň varovala, že závažné a narastajúce narušenie globálnej ponuky osobných ochranných prostriedkov (OOP) – spôsobené rastúcim dopytom, zvýšeným nákupom v dôsledku paniky, hromadením a zneužívaním – ohrozuje zdravie a životy ľudí novým koronavírusom a inými infekčnými chorobami.

Zmeny v kreditnom systéme, ktoré priniesla nová vyhláška o hodnotení sústavného vzdelávania

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Nová vyhláška č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka (ďalej len „vyhláška č. 74/2019 Z. z.“) priniesla s účinnosťou od 15. marca 2019 viaceré zmeny v kreditnom systéme.

Mlčanlivosť zdravotníckeho pracovníka, vedenie zdravotnej dokumentácie a ochrana osobných údajov v zdravotníckom zariadení

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Základné zásady ochrany osobných údajov sú úzko späté s povinnosťami zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných právnych predpisov (zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákon č. 578/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.).

Zdravotnícki pracovníci sa často starajú o pacientov aj počas choroby

Dátum:
Autor: (JG)
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zdravotnícki pracovníci často riskujú prenos respiračných vírusov na pacientov a spolupracovníkov tým, že dochádzajú do práce aj vtedy, keď sa u nich prejavujú príznaky tohto typu ochorenia. Uvedené zistenie pochádza zo štúdie, ktorá bola publikovaná v periodiku Infection Control & Hospital Epidemiology, časopisu americkej spoločnosti Society for Healthcare Epidemiology of America.

Aplikácia mediácie v zdravotníckom zariadení

Dátum:
Autor: PhDr. Janka Lipničanová
Rubrika: Ekonomika a manažment

Číslo:
Vydanie: 4/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V každodennom živote sa stretávame s konfliktmi a nedorozumeniami rôzneho druhu. Mnohé zvládame sami a niektoré z nich riešime súdnou cestou. Väčšinu sporov v zdravotníckom zariadení, ktoré končia na súde, by pri začiatku konfliktu mohol zvládnuť odborník na mimosúdne riešenie sporov – mediátor. Mediátor má praktické zručnosti na vedenie rozhovoru a vyjednávanie. Ku konfliktu v zdravotníckom zariadení dochádza pri nezvládnutí konštruktívnej a efektívnej komunikácie. Vo všeobecnosti vieme, že pri vzniku konfliktu majú strany tendenciu súperiť bez toho, aby si uvedomili, že je lepšie spolupracovať a pokračovať bez konfliktu. Cieľom mediácie je praktické a racionálne riešenie, ktoré uspokojí obidve strany. Za konflikt považujeme stret protichodného správania sa, pocitov, potrieb, postojov a hodnôt. Konflikt má aj svoje pozitíva, nie len negatíva. Negatívom je jednoznačne nezvládanie konfliktu, a to na základe vyhrotených emočných situácií. Pozitívna stránka konfliktov vedie k činnosti, rozhýbaniu sa a nakoniec k samotnému doriešeniu konfliktnej situácie. Mediátor je v každom prípade objektívny a identifikuje druh konfliktu bez emócii. Zameriava sa na podstatu problému, nie na vzťah medzi účastníkmi sporu. Iniciatívu sporu preberá mediátor a priestor na vyjadrenie dostane tak jedna, ako aj druhá strana sporu. Mediátor vhodne a neurážlivo pretransformuje vyjadrenia sporových strán a nájde vo vyjadreniach účastníkov podstatu problému. V priebehu mediačného konania vedie sporové strany ku konsenzu.

Evidencia pracovného času

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Jednotliví členovia autorského kolektívu sa v minulosti opakovane venovali v článkoch časopisu Právo a manažment v zdravotníctve problematike rozvrhovania pracovného času u zdravotníckych zamestnancov, a to nielen vo vzťahu k posudzovaniu jednotlivých období patriacich alebo nepatriacich do pracovného času v zmysle § 85 ods. 1 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), ale aj problematike podmienok výkonu práce nadčas, či dodržiavania nepretržitého odpočinku medzi zmenami alebo v týždni v zmysle § 92 a § 93 Zákonníka práce. Predkladaný článok sa snaží s ohľadom na aktuálny vývoj v oblasti realizácie pracovnoprávnych vzťahov reagovať na niektoré nejasnosti a sporné okruhy zákonných ustanovení súvisiacich predovšetkým s evidenciou pracovného času v zmysle § 99 Zákonníka práce a stále výraznejším trendom samostatného rozvrhovania pracovného času zo strany zamestnancov, resp. s možnosťou poskytnutia/neposkytnutia prestávky na odpočinok a jedenie vo väzbe na možnosť jej započítania do pracovného času.

Nedostatok lekárov v SR – existuje riešenie pri aktuálnom nastavení zdravotníctva?

Dátum:
Autor: MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 11/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

V médiách sa v poslednom období rozvíja debata o rastúcom nedostatku lekárov, ale aj ďalších zdravotníckych pracovníkov – sestier, záchranárov atď. Hoci sú najviac spomínaní všeobecní lekári, zásadný nedostatok sa dá v blízkej dobe očakávať aj u lekárov − špecialistov. Treba úprimne priznať, že situácia bude v horizonte 10 až 15 rokov vskutku hrozivá. A sú navrhované naozaj pozoruhodné riešenia. Každopádne, podľa nášho názoru, celá polemika nezohľadňuje skutočné príčiny daného stavu.

Trestné právo, príčinná súvislosť a lekári

Dátum:
Autor: JUDr. Vladimír Volčko, PhD.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Problematika trestného práva býva pre čitateľa zvyčajne veľmi zaujímavá. Je tomu tak zrejme preto, že práve trestnoprávneho postihu sa zvyknú báť ľudia vo všeobecnosti najviac. Uvedené, samozrejme, platí aj u medicínskych pracovníkov. Keby sme mali vyabstrahovať moment, kde zvyčajne v medicínskych sporoch hrozí uloženie, resp. neuloženie trestnoprávnej sankcie, bolo by to preukázanie príčinnej súvislosti medzi konaním obvineného a následkom, ktorý vznikol poškodenému v rámci tzv. objektívnej stránky trestného činu. Táto príčinná súvislosť, ktorej sa hovorí kauzálny nexus, musí byť v konaní preukázaná ako výlučná a exkluzívna.

Zdravotnícky personál a riešenie mimoriadnych situácií

Dátum:
Autor: (JG)
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 5/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Výskumom realizovaným britskou Anglia Ruskin University sa zistilo, že každodenné pracovné zaťaženie zdravotníckeho personálu spojené s jeho vysokou pracovnou vyťaženosťou a stresmi robia zdravotné služby zraniteľnými voči naplneniu svojej dôležitej funkcie počas mimoriadnych udalostí. Štúdia bola v nedávnej dobe publikovaná v časopise Procedia Engineering.

Aktuálne vydanie

7-8/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2020
Ročnik 2020

Zobraziť