Diskusia: Odstúpenie poistného kmeňa a odkúpenie s.r.o. prevádzkujúcej ambulanciu

Počet príspevkov: 1 Posledný príspevok: 21.08.2014 13:50 Vytvorené: 20.06.2014 (valeria sadakova) Kategória: Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia  a legislatíva

Dobrý deň. Vedeli by ste mi prosím vysvetliť postup tohto procesu. Je nevyhnutné najprv odkúpiť s.r.o., urobiť v nej zmeny? Potom žiadať VUC o súhlas s prevadzkovaním? Potom žiadať poiťovne_ Alebo odkupením s.r.o. získavam všetky náležitosti? Dakujem pekne

Diskusia (počet príspevkov: 1)

user-blank

Anna

Pri odkúpení s. r. o. ide v právnom zmysle o prevod obchodného podielu spoločníka spoločnosti na inú osobu. Môže to byť iný spoločník, ak ich je v spoločnosti viac alebo iná osoba. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Zmluva o prevode obchodného podielu musí mať písomnú formu a podpisy na zmluve musia byť overené. Pri predaji obchodného podielu teda dochádza k zmene spoločníka bez nutnosti ďalších zmien, napríklad v osobe štatutárneho orgánu (konateľa) alebo v osobe odborného zástupcu. V takomto prípade postačí uzavrieť zmluvu o prevode obchodného podielu a vykonať úkony smerom k obchodnému registru. Prvým krokom teda bude odkúpenie obchodného podielu a vyznačenie zmien v obchodnom registri. Predpokladám však, že Vy chcete, tak ako je to pri obchodných spoločnostiach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť najčastejšie, „odkúpiť s.r.o.“ s tým, že urobíte aj ďalšie zmeny. Od rozsahu týchto zmien závisí aj Váš ďalší postup. Pokiaľ ide o zmenu štatutárneho orgánu (konateľa), zmenu sídla spoločnosti, zmenu obchodného mena, prípadne zmenu miesta trvalého alebo prechodného pobytu odborného zástupcu, takéto zmeny si nevyžadujú vydanie nového povolenia orgánom príslušným na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (samosprávnym krajom alebo Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky). V tomto prípade postačuje, aby právnická osoba orgánu príslušnému na vydanie povolenia oznámila zmeny týchto údajov a tento ich vyznačí v povolení do 15 dní od ich oznámenia. V prípade potreby ďalších zmien ako sú zmena miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania alebo v prípade zmeny odborného zástupcu je potrebné vydanie nového povolenia, ktorým orgán príslušný na vydanie povolenia súčasne zruší pôvodné povolenie. V takomto prípade právnická osoba požiada orgán príslušný na vydanie povolenia o vydanie povolenia a v žiadosti uvedie požadovanú zmenu, doloží doklady, ktoré sa na ňu vzťahujú a čestné vyhlásenie, že sa nezmenili ostatné údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie. Okrem výpisu z obchodného registra bude dokladom vzťahujúcim sa na zmenu pri zmene miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia aj doklad o vlastníctve alebo zmluva o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať a rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky. Pri zmene odborného zástupcu bude orgánu príslušnému na vydanie povolenia potrebné predložiť licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu, ktorú vydáva lekárska komora. Komunikácia so zdravotnou poisťovňou by z právnych dôvodov mala nasledovať až po realizovaní týchto úkonov, no odporúčam ešte pred prevodom obchodného podielu preveriť s potencionálnym predávajúcim obchodného podielu uzavreté zmluvy so zdravotnými poisťovňami ako aj všeobecné zmluvné podmienky zdravotných poisťovní, či Vami predpokladané právne úkony nespôsobia zánik zmluvného vzťahu, čo by v prípade poskytovania napríklad špecializovanej zdravotnej starostlivosti, za predpokladu naplnenia verejnej minimálnej siete v danej odbornosti, mohlo znamenať, že nebudete mať istotu zmluvného vzťahu s poisťovňou, napriek tomu, že právnická osoba, ktorú chcete odkúpiť doteraz zmluvu uzavretú mala.Pridávať príspevky môžu len prihlásení užívatelia.

Vážený návštevník, možnosť prispievať do diskusie majú len registrovaní užívatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom. V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa. Ďakujeme.

Spravodajstvo

staršie správy

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

6/2020

Právo a manažment v zdravotníctve

82.80 Eur

Objednať