Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskroších predpisov

aktualizované judikáty (24) Kategória: Zdravotná starostlivosť, ochrana zdravia


...

zobraziť

§
1

Predmet úpravy Tento zákon ustanovuje a) organizáciu a výkon verejného zdravotníctva, b) vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia, c) zriaďovanie a činnosť komisií ...

zobraziť

§
2

Základné pojmy (1) Na účely tohto zákona a) verejné zdravotníctvo je systém zameraný na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia, b) verejné zdravie je úroveň zdravia spoločn...

zobraziť

§
3

Orgány verejného zdravotníctva (1) Orgánmi verejného zdravotníctva sú v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "minister...

zobraziť

§
4

Ministerstvo (1) Ministerstvo a) určuje zásadné smery a priority štátnej zdravotnej politiky na úseku verejného zdravia a predkladá ich na schválenie vlád...

zobraziť

§
5

Úrad verejného zdravotníctva (1) Úrad verejného zdravotníctva je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená finančný...

zobraziť

§
6

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (1) Regionálne úrady verejného zdravotníctva sú rozpočtové organizácie štátu zapojené finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva. Sídla a územné obv...

zobraziť

§
7

Pôsobnosť orgánov verejného zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva Orgány verejného zdravotníctva uvedené v § 3 ods. 1 písm. d) až g) v rozsahu svojej pôsobnosti a) spolupracu...

zobraziť

§
8

Národné referenčné centrum (1) Národné referenčné centrum je na účely tohto zákona špecializované pracovisko úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva na...

zobraziť

§
9

Zrušený od 1.4.2018...

zobraziť

§
10

Úlohy na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva a) zúč...

zobraziť

§
11

Špecializované úlohy verejného zdravotníctva Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva v rozsahu svojej š...

zobraziť

§
12

Opatrenia na predchádzanie ochoreniam (1) Opatrenia na predchádzanie ochoreniam sú a) opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení, b) opatrenia na predchádza...

zobraziť

§
13

Posudková činnosť (1) Posudková činnosť na účely tohto zákona je proces posudzovania a vyhodnocovania opatrení a návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, ktorého...

zobraziť

§
14

Poradenská činnosť (1) Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonávajú poradenskú činnosť v oblasti podpory a ochrany zdravia, zriaďujú a prevádzkujú porad...

zobraziť

§
15

Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a osvedčenia o odbornej spôsobilosti (1) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva zriaďuje komisie na ...

zobraziť

§
16

Odborná spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti (1) Osobitnou podmienkou na vykonávanie činností uvedených v § 15 je odborná spôsobilosť. Odborná spôsobilosť s...

zobraziť

§
17

Pitná voda (1) Pitn...

zobraziť

§
17a

Povinnosti dodávateľa pitnej vody (1) Dodávateľom pitnej vody je a) prevádzkovateľ verejného vodovodu,24c) b) fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá dodáva pi...

zobraziť

§
17b

Žiadosť o výnimku Dodávateľ pitnej vody môže požiadať o výnimku na a) používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, b) zníženie...

zobraziť

§
17c

Náležitosti žiadosti o výnimku (1) Žiadosť o výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, obsahuje a) názov, sídlo žiadateľa a ide...

zobraziť

§
17d

(1) Vlastníci bytových budov 24e) a nebytových budov 24f) alebo spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe zmluvy ...

zobraziť

§
18

Výrobky určené na styk s pitnou vodou (1) Výrobky určené na styk s pitnou vodou sú výrobky používané na zachytávanie, úpravu, akumuláciu...

zobraziť

§
19

Voda určená na kúpanie, prírodné kúpaliská a umelé kúpaliská ...

zobraziť

§
20

Vnútorné prostredie budov (1) Vnútorné prostredie budov musí spĺňať požiadavky na tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vetranie a vykurovanie, požiadavky na osvetlenie, preslnenie a na iné druhy ...

zobraziť

§
21

Byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia (1) Byty nižšieho štandardu sú byty v bytových domoch, ktorých obytná plocha, úžitková plocha a vybavenie musia zodpovedať najmenej minimáln...

zobraziť

§
22

Telovýchovno-športové zariadenia (1) Telovýchovno-športové zariadenie je krytý alebo otvorený objekt určený na telovýchovné a športové podujatia v rámci telesnej kultúry. (2) T...

zobraziť

§
23

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo (1) Zariadenia starostlivosti o ľudské telo sú najmä kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, solárium, masážny salón, sauna, tetovací...

zobraziť

§
24

Zariadenia pre deti a mládež (1) Zariadenia pre deti a mládež na účely tohto zákona sú: a) zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie,...

zobraziť

§
25

Zotavovacie podujatia (1) Zotavovacie podujatie je organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí a mládež...

zobraziť

§
26

Zariadenia spoločného stravovania (1) Zariadenia spoločného stravovania sú zariadenia, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov alebo nápojov na ...

zobraziť

§
27

Hluk, infrazvuk a vibrácie v životnom prostredí (1) Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré ...

zobraziť

§
28

Elektromagnetické žiarenie v životnom prostredí (1) Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú generátor nízkych frekvencií, generátor vysokých frekvenci...

zobraziť

§
29

Optické žiarenie v životnom prostredí Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú umelé zdroje ultrafialového, infračerveného, laserového a...

zobraziť

§
30

Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci ...

zobraziť

§
30a

Pracovná zdravotná služba ...

zobraziť

§
30aa

Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie (1) Výkon pracovnej zdravotnej služby vlastnými zamestnanc...

zobraziť

§
30ab

Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie Pracovná zdravotná služba pre zamestnanco...

zobraziť

§
30ac

Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (1) Výkon pracovnej zdravotnej služby vlastnými zamestnancami pre zames...

zobraziť

§
30ad

Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie Pracovná zdravotná služba pre zamestnan...

zobraziť

§
30b

Vydanie a odobratie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu a vedenie evidencie osôb, ktoré samostatne vykonávajú niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby (1) Žiadosť o vydanie oprávn...

zobraziť

§
30c

Povinnosti poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby, ktorý vykonáva činnosť dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie ...

zobraziť

§
30d

Povinnosti držiteľa oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (1) Držiteľ oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu je povinný po celý čas...

zobraziť

§
30e

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu (1) Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe hodnotenia zdravotného rizika z expozície...

zobraziť

§
30f

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu (1) Lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu, zaznamená výsledky vyšetrení lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k pr...

zobraziť

§
30g

Opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu (1) Ak sa zamestnanec, fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, alebo fyzická osoba, ktorá sa uchádza o zamestn...

zobraziť

§
31

Posúdenie zdravotných rizík a kategorizácia prác ...

zobraziť

§
31a

Uznanie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania (1) Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,34f) ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť fyzickej osobe, má ...

zobraziť

§
31b

Hlásenie a evidencia choroby z povolania (1) Špecializované pracovisko po vydaní lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania podľa § 31a ods. 13 do desiatich dní oznámi ...

zobraziť

§
31c

Opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby z povolania (1) Ak sa posudzovaná osoba alebo zamestnávateľ domnieva, že podozrenie na chorobu z povolania bolo posúd...

zobraziť

§
31d

Celoslovenská komisia (1) Minister zdravotníctva Slovenskej republiky zriaďuje celoslovenskú komisiu ako svoj poradný orgán na posudzovanie chorôb z povolania. Činnosť celoslovenskej komis...

zobraziť

§
31e

Regionálna komisia (1) Regionálnu komisiu zriaďuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v univerzitnej nemocnici, ktorú vykonávajú lekári...

zobraziť

§
31f

Regionálna komisia na posudzovanie kožných chorôb z povolania (1) Regionálnu komisiu na posudzovanie kožných chorôb z povolania zriaďuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý posky...

zobraziť

§
32

Ochrana zamestnancov pred hlukom pri práci (1) Zamestnávateľ, ktorý používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom hluku, je povinný zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom 39) t...

zobraziť

§
33

Ochrana zamestnancov pred vibráciami pri práci (1) Zamestnávateľ, ktorý používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom vibrácií, je povinný zabezpečiť v súlade s osobitným predpiso...

zobraziť

§
34

Ochrana zamestnancov pred elektromagnetickým poľom pri práci (1) Zamestnávateľ, ktorý používa zdroj elektromagnetického poľa alebo prevádzkuje zdroj elektromagnetického poľa, ...

zobraziť

§
35

Ochrana zdravia pred optickým žiarením pri práci Zamestnávateľ, ktorý používa alebo prevádzkuje zdroje ultrafialového, infračerveného, laserového alebo iného optického žiarenia na iné účel...

zobraziť

§
36

Osvetlenie pri práci (1) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť dostatočné osvetlenie pracovných priestorov. (2) Pracoviská, na ktorých je potrebné združené osvetlenie, alebo prac...

zobraziť

§
37

Ochrana zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (1) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky faktorov tepelno-vlhkostnej mikrokl...

zobraziť

§
38

Ochrana zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci (1) Zamestnávateľ je v oblasti ochrany zdravia pred fyzickou zá...

zobraziť

§
39

Ochrana zamestnancov pri práci s chemickými faktormi Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní chemickým faktorom, je povinný zabezpečiť v sú...

zobraziť

§
40

Ochrana zamestnancov pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní karcinogénnym a mutagénnym f...

zobraziť

§
41

Ochrana zamestnancov pri práci s azbestom (1) Odstraňovani...

zobraziť

§
42

Ochrana zamestnancov pri práci s biologickými faktormi (1) Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní biologickým ...

zobraziť

§
43

Výroba, dovoz a distribúcia kozmetického výrobku (1) Zodpovedná osoba13af) je povinná a) uviesť na trh13ad) len kozmetický výrobok, ktorý je bezpečný47a) pre ve...

zobraziť

§
44

Zrušený od 1.4.2018...

zobraziť

§
45

Zrušený od 1.4.2018...

zobraziť

§
46

Zrušený od 1.4.2018...

zobraziť

§
47

Zrušený od 1.4.2018...

zobraziť

§
48

Nadpis zrušený od 1.7.2011 (1) Ohrozenie verejného zdravia nastáva pri a) výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochoren...

zobraziť

§
49

Zrušený od 1.4.2018...

zobraziť

§
50

Protiepidemické komisie (1) Protiepidemická komisia plní úlohy pri ohrození verejného zdravia v súvislosti so vznikom epidémie, iných hromadne sa vyskytujúcich prenos...

zobraziť

§
51

Povinnosti fyzických osôb (1) Fyzické osoby sú povinné a) plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a), d) až h) a opatrenia pri ohrození verejného zd...

zobraziť

§
52

Povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb (1) Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby sú povinné a) plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 1...

zobraziť

§
53

Povinnosti obcí Obce sú povinné a) plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadené úradom verejného zdravotníctva alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva, b) pred...

zobraziť

§
54

(1) Štátny zdravotný dozor je dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúc...

zobraziť

§
55

(1) Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor je pri plnení svojich úloh oprávnená a) požadovať preukázanie totožnosti osôb vykonávajúcich činnosti, ktoré sú predmetom štátneho zdravotného dozoru, b) ...

zobraziť

§
56

Priestupky (1) Priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto a) sa bez preukázania závažných zdravotných alebo iných lekárom zdôvodnených prípadoch nepodrobí o...

zobraziť

§
57

Iné správne delikty (1) Správneho delikt...

zobraziť

§
58

Náhrada nákladov (1) Náklady spojené s výkonom štátneho zdravotného dozoru uhrádza štát. (2) Náklady, ktoré vzniknú pri plnení povinností ustanovených týmto zákonom a inými všeobec...

zobraziť

§
59

Vzťah k správnemu poriadku (1) Orgány verejného zdravotníctva v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb postupujú podľa všeobecných...

zobraziť

§
59a

Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu Na výkon činnosti, postup podávania žiadostí o osvedčenie o odbornej spôsobilosti, rozhodovanie o vydaní osvedčenia podľa § 16 a výk...

zobraziť

§
60

Informačné systémy, informačná bezpečnosť a ochrana osobných údajov (1) Orgány verejného zdravotníctva utvárajú a prevádzkujú informačné systémy, v ktorých zhromažďujú, uchovávajú a spracúva...

zobraziť

§
60a

Všeobecné ustanovenia (1) Úrad verejného zdravotníctva je prevádzkovateľom72a) mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a mobilnej aplikácie na monitorovanie ko...

zobraziť

§
60b

Kategórie osobných údajov (1) Úrad verejného zdravotníctva prostredníctvom mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 spracúva len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účel...

zobraziť

§
60c

Poskytovanie a sprístupňovanie údajov (1) Pri nahlasovaní je úrad verejného zdravotníctva oprávnený prostredníctvom mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariaden...

zobraziť

§
60d

Záruky pre práva a slobody fyzických osôb (1) Úrad verejného zdravotníctva priebežne monitoruje, či je prevádzkovanie mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 a súvisiace spracúvanie údajov ...

zobraziť

§
60e

Ďalšie použitie mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie Ak je fyzickej osobe nariadená izolácia v domácom prostredí a táto osoba udelí písomný súhlas alebo ina...

zobraziť

§
61

Odborná spôsobilosť pri plnení úloh orgánov verejného zdravotníctva Odborné činnosti pri plnení úloh orgánov verejného zdravotníctva môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilos...

zobraziť

§
62

Splnomocňovacie ustanovenia Ministerstvo ustanoví všeobecne záväznými právnymi predpismi a) podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, b) podrobnosti o požiadavkách...

zobraziť

§
63

Prechodné ustanovenia (1) Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov a práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo ve...

zobraziť

§
63a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010 Osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas....

zobraziť

§
63b

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2012 Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa § 30 ods. 4 môžu vykonávať do 31. decembra 2014 aj lekári pracovnej zdravotnej služby ...

zobraziť

§
63c

(1) Oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 5 ods. 4 písm. o), ktoré bolo vydané podľa predpisov účinných k 31. máju 2010 a ktoré je platné k 1. aug...

zobraziť

§
63d

(1) Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov zaradených do prvej kategórie alebo do druhej kategórie, je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad podľa § 30a a 30d najneskôr do...

zobraziť

§
63e

(1) Zdravotnú starostlivosť na účel uznania choroby z povolania podľa § 31a ods. 1 a 2 a potvrdenie uznania choroby z povolania podľa § 31a ods. 6 môže vykonávať aj lekár so špecializáciou podľa predp...

zobraziť

§
63f

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016 Konania o návrhoch na umiestňovanie nových potravín a výživových doplnkov na trh začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2016 sa doko...

zobraziť

§
63g

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016....

zobraziť

§
63h

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2017 Prevádzkovateľ zariadenia podľa § 24 ods. 1 písm. e), ktorého priestory boli uvedené do prevádzky pred 1. marcom 2017, je povinný spln...

zobraziť

§
63i

Prechodné ustanovenie účinné od 15. októbra 2017 Program monitorovania podľa § 17a ods. 2 písm. d) je dodávateľ pitnej vody povinný predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva najne...

zobraziť

§
63j

Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. decembra 2017 (1) Posudok o riziku a kategorizáciu prác z hľadiska zdravotných rizík podľa § 30 ods. 1 písm. f) v znení účinnom do 30. novembra 2...

zobraziť

§
64

Nadpis zrušený od 1.7.2011 Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 9....

zobraziť

§
65

Zrušovacie ustanovenia Zrušujú sa: 1. čl. I zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 2. nariadenie vlády Slovenskej repub...

zobraziť

Judikáty k zákonu