Pravidlá diskusie

Na tejto stránke nájdete súhrn pravidiel, ktoré sú platné pre všetkých účastníkov diskusií publikovaných na portáli Právo a a manažment v zdravotníctve ONLINE.

 1. Diskutovať môže každý registrovaný užívateľ portálu, ktorý dodržuje tieto Pravidlá.
 2. Diskusia môže byť podľa úvahy poskytovateľa monitorovaná, nejde však o zákonnú povinnosť poskytovateľa a užívateľ plne zodpovedá za obsah svojho diskusného príspevku.
 3. Pre diskusiu na diskusnom fóre na portáli v prostredí internetu platia rovnaké pravidlá (morálne, etické aj právne), ako pri akejkoľvek inej forme diskusie.
 4. Ide o verejnú a verejne prístupnú diskusiu, nie o diskusiu súkromnú, tomu musí zodpovedať obsah diskusného príspevku.
 5. Užívateľ uvedie v diskusnom príspevku svoje meno a priezvisko či názov (obchodnú firmu) v prípade právnických osôb, ak nejde o užívateľa anonymného.
 6. Diskusný príspevok sa musí týkať témy diskusie, musí byť vecný, pravdivý a nesmie byť v rozpore s právnymi predpismi, najmä s autorským zákonom, Občianskym zákonníkom či Obchodným zákonníkom.
 7. Zakázaný je diskusný príspevok, ktorý:
  1. zasahuje do práv tretích osôb, najmä:
   • práv duševného vlastníctva ako sú autorské práva, práva súvisiace s autorským právom či priemyselné práva, najmä neoprávneným použitím predmetov ochrany [zvlášť použitím autorských diel či ich častí (napr. diel slovesných, výtvarných, fotografií) či uvedením odkazu na obsah porušujúci autorský zákon (napr. na nelegálny softvér či hudbu), použitím ochranných známok, obchodnej firmy či názvu alebo meno tretej osoby v diskusnom príspevku, bez potrebných oprávnení],
   • všeobecných práv osobných fyzických osôb (napr. diskusný príspevok nepravdivý, polopravdivý, osočujúci, urážlivý, ponižujúci, používajúci vulgárne výrazy, zasahujúci do občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, mena a prejavov osobnej povahy) či
   • práv na dobré meno a dobrú povesť právnických osôb vrátane poskytovateľa (napr. diskusný príspevok nepravdivý, polopravdivý, osočujúci, urážlivý, ponižujúci, používajúci vulgárne výrazy),
  2. je v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže a je spôsobilý privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom,
  3. je znevažujúci, obsahuje nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo iné údaje, ktoré môžu zasiahnuť do práv iného, najmä sú spôsobilé značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, najmä poškodiť ho v zamestnaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu,
  4. hanobí niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu či etnickú skupinu či podnecuje k nenávisti (teda k rasovej, národnostnej, náboženskej či inej neznášanlivosti),
  5. propaguje násilie a agresivitu ako prostriedok riešenia konfliktov, obsahuje vyhrážky, nadávky, urážky či podnecuje k zločinnosti, šíri poplašné správy,
  6. obsahuje vulgarizmy, erotické či pornografické prvky,
  7. propaguje politické strany, hnutia, atď.,
  8. obsahuje odkazy, pozdravy, či iný text súkromného charakteru (telefónne čísla, emaily, kontaktné adresy či iné súkromné údaje),
  9. obsahuje provokatívny obsah či obsah vyvolávajúci hádky (tzv. falme-war),
  10. obsahuje nezmyselný bezobsažný text (tzv. tapetovanie),
  11. je spamom,
  12. obsahuje akúkoľvek platenú/neplatenú reklamu (za platenú reklamu sa pre účely týchto Pravidiel považuje aj reklama, za ktorú používateľ získa akékoľvek plnenie vrátane protislužby) otvorenou či skrytou, priamou či nepriamou, alebo propagáciou komerčných či nekomerčných aktivít, konkrétnych výrobkov či služieb používateľa alebo tretích osôb. V diskusných príspevkoch možno uvádzať iba odkazy na nekomerčné internetové stránky, ktoré súvisia k témou danej diskusie. Platená reklama vo vzťahu k používateľovi, jeho výrobkom či službám môže byť predmetom inej služby poskytovanej poskytovateľom; v tomto prípade sprístupňuje túto reklamu poskytovateľ.
 8. Zakázané je také používanie služby používateľom, ktoré ju úmyselne narušuje, preťažuje či poškodzuje jej dobré meno či dobré meno poskytovateľa.
 9. Poskytovateľ má právo diskusný príspevok porušujúci tieto Pravidlá odstrániť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia autora diskusného príspevku.

Redakcia portálu Právo a manažment v zdravotníctve ONLINE