RUBRIKA: Ekonomika a manažment

zoradiť výsledky podľa:

Posudzovanie zdravotného stavu zamestnanca – lekársky posudok

Číslo:
Vydanie: 1/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V aplikačnej praxi sa nielen zamestnávatelia stretávajú s problémom, aký posudok, resp. potvrdenie vydané lekárom, možno považovať za lekársky posudok. Lekársky posudok je dôležitým pracovnoprávnym dokumentom, potvrdzujúcim dlhodobú zdravotnú nespôsobilosť zamestnanca vykonávať dohodnutú prácu. Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov) lekársky posudok spája so závažnými právnymi úkonmi, akým je výpoveď, preradenie, okamžité skončenie pracovného pomeru.

Lekári a registračné pokladnice

Dátum:
Autor: Ing. Dana Žňavová

Číslo:
Vydanie: 12/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Registračné pokladnice sa v roku 2015 stanú realitou aj v lekárskych ordináciách. Postarala sa o to posledná novela zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. (ďalej len „zákon o ERP“), ktorá výrazne rozširuje zoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidovať tržby v hotovosti prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice.

Ako presadzovať nové liečebné postupy

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 11/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Implementácia nových myšlienok, technológií a postupov je v každom špecializovanom odbore komplikovanou problematikou. To mnohonásobne platí aj pre oblasť zdravotníckych služieb. Špecifickosť nie je len v zložitosti samotného zdravotníctva a problémoch, ktoré výkon tohto povolania so sebou prináša, ale predovšetkým v tom, že rýchle prijatie nových postupov, liekov a technologického vybavenia môže viesť k zlepšeniu zdravia pacienta, prípadne dokonca k záchrane jeho života. Preto sa uvedená problematika stala predmetom výskumu vedeckých pracovníkov na americkej Northwestern University (štát Illinois) a jeho výsledky boli nedávno publikované v Physical Review X, časopise American Physical Society. Jeho autori pritom počítali aj s tým, že výsledky ich štúdie môžu byť dôležité nielen pre oblasť zdravotníctva, ale môžu mať významný vplyv aj pri prijímaní inovácií v podnikaní, vzdelávaní a výskume.

Ochrana zdravia pri práci v novele zákona č. 355/2007 Z. z. (III.)

Číslo:
Vydanie: 11/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V tomto čísle uverejňujeme poslednú časť zo seriálu článkov, v ktorých sme uviedli aktuálne informácie k zákonu č. 204/2014 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2014.

Ochrana zdravia pri práci v novele zákona č. 355/2007 Z. z. (II.)

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V druhej časti nadviažeme na úvodnú časť článku, v ktorej sme uviedli aktuálne informácie k zákonu č. 204/2014 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2014. Bližšie sme rozobrali povinnosti zamestnanca pri ochrane zdravia pri práci, ako aj problematiku pracovnej zdravotnej služby a podmienky jej zriadenia. V tomto pokračovaní sa oboznámime s náplňou činnosti pracovnej zdravotnej služby vrátane posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu a výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a zmenami v oblasti chorôb z povolania.

Virtuálna verzus klasická zdravotná starostlivosť

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V súčasnosti toľko skloňovaná telemedicína by podľa mnohých odborníkov mohla byť liekom na mnohé neduhy a problémy, ktorým je vystavené súčasné zdravotníctvo, lekári a pacienti. Využitie počítačových technológií umožňuje lekárom poskytovať zdravotnú starostlivosť na veľké vzdialenosti zasielaním informácií, monitorovaním alebo terapiou na diaľku. Odborníci v tejto oblasti tvrdia, že aj keď nie je k dispozícii presné vyhodnotenie prínosu telemedicíny, je nepochybné, že v porovnaní s klasickou starostlivosťou je ekonomicky veľmi efektívna. Vďaka telemedicíne sa tak čoraz viac pre pacientov vytvárajú rôzne virtuálne kliniky a oddelenia. Je však možné, aby bola telemedicína oproti klasickej zdravotnej starostlivosti zásadným prínosom vo všetkých prípadoch? Výskum kanadských lekárov priniesol zaujímavé výsledky v špecifickej oblasti veľmi rizikových pacientov. Výsledkom ich štúdie bolo zistenie, že po prepustení z nemocnice, využitie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom virtuálneho modelu starostlivosti neznižuje riziko opätovnej hospitalizácie, ani riziko úmrtia oproti použitiu klasickej starostlivosti.

Následky násilia na pracovisku v zdravotníctve

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Násilie, ktorému môže byť vystavený zamestnanec na pracovisku, sa zásadným spôsobom dotýka aj oblasti zdravotníctva. Problém je o to väčší, že u zamestnanca vystaveného násiliu to môže viesť k ďalším vážnym sekundárnym následkom, ktoré sa u neho prejavujú v dlhodobejšom horizonte. To ovplyvňuje nielen jeho ďalší pracovný výkon – jeho kvalitu a nasadenie, ale aj zotrvanie na pracovisku. V zdravotníctve má tento problém ešte o niečo závažnejšie následky.

Ochrana zdravia pri práci v novele zákona č. 355/2007 Z. z. (I.)

Číslo:
Vydanie: 9/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Každý zamestnávateľ je povinný vytvárať na pracovisku pracovné podmienky, ktoré neohrozujú zdravie zamestnancov a vykonávať účinné preventívne opatrenia na ochranu ich zdravia. Vyhovujúce pracovné podmienky podporujú zdravotný potenciál zamestnancov a, naopak, dlhodobo nevhodné pracovné podmienky s výskytom zdraviu škodlivých faktorov v pracovnom prostredí sa časom prejavia zvýšenou chorobnosťou zamestnancov, a tým aj ekonomickými stratami zamestnávateľa. Na pracoviskách, kde nie je venovaná dostatočná pozornosť ochrane zdravia zamestnancov, môžu vznikať ochorenia súvisiace s prácou alebo choroby z povolania. Náklady vynaložené zamestnávateľom na ochranu zdravia zamestnancov majú jednoznačnú návratnosť v oblasti práceschopnosti, spokojnosti a stabilizácie zamestnancov, a tým aj v produktivite ich práce.

Vysoké náklady na znižovanie emisií vyvážia úspory v zdravotníctve

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 9/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Náklady na znižovanie emisií v ovzduší môžu z časti alebo úplne uhradiť úspory dosiahnuté v zdravotníctve, vďaka menšiemu výskytu chorôb spojených so znečistením životného prostredia. S týmto tvrdením na základe svojho výskumu prišli vedci z Massachusetts Institute of Technology (MIT), univerzity sídliacej v meste Cambridge v americkom štáte Massachusetts. Práve nižšia miera astmy a ďalších podobných zdravotných problémov sa často uvádza ako predpokladaný prínos environmentálnej politiky zameranej na znižovanie uhlíkových emisií zo zdrojov, ako sú elektrárne a automobily. Realizácia tejto politiky vedie k znižovaniu škodlivých látok v ovzduší a tým aj k zdravšiemu prostrediu pre život ľudí.

Skončenie pracovného pomeru z organizačných dôvodov

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V súčasnosti, v čase hospodárskej krízy, dochádza často ku skončeniam pracovných pomerov výpoveďou zo strany zamestnávateľa z dôvodov rôznych organizačných zmien. Keďže skončenie pracovného pomeru predstavuje tú oblasť pracovného práva, ktorá je v aplikačnej a súdnej praxi najčastejšie riešená, cieľom článku je podať výklad a načrtnúť niektoré problémy s uplatňovaním základných právnych inštitútov súvisiacich s jednostranným skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, a to výpovede zamestnávateľa z dôvodu organizačných zmien.