RUBRIKA: Ekonomika a manažment

zoradiť výsledky podľa:

Ochrana zdravia pri práci v novele zákona č. 355/2007 Z. z.

Dátum:
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková

Číslo:
Vydanie: 9/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Každý zamestnávateľ je povinný vytvárať na pracovisku pracovné podmienky, ktoré neohrozujú zdravie zamestnancov a vykonávať účinné preventívne opatrenia na ochranu ich zdravia. Vyhovujúce pracovné podmienky podporujú zdravotný potenciál zamestnancov a, naopak, dlhodobo nevhodné pracovné podmienky s výskytom zdraviu škodlivých faktorov v pracovnom prostredí sa časom prejavia zvýšenou chorobnosťou zamestnancov, a tým aj ekonomickými stratami zamestnávateľa. Na pracoviskách, kde nie je venovaná dostatočná pozornosť ochrane zdravia zamestnancov, môžu vznikať ochorenia súvisiace s prácou alebo choroby z povolania. Náklady vynaložené zamestnávateľom na ochranu zdravia zamestnancov majú jednoznačnú návratnosť v oblasti práceschopnosti, spokojnosti a stabilizácie zamestnancov, a tým aj v produktivite ich práce.

Vysoké náklady na znižovanie emisií vyvážia úspory v zdravotníctve

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 9/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Náklady na znižovanie emisií v ovzduší môžu z časti alebo úplne uhradiť úspory dosiahnuté v zdravotníctve, vďaka menšiemu výskytu chorôb spojených so znečistením životného prostredia. S týmto tvrdením na základe svojho výskumu prišli vedci z Massachusetts Institute of Technology (MIT), univerzity sídliacej v meste Cambridge v americkom štáte Massachusetts. Práve nižšia miera astmy a ďalších podobných zdravotných problémov sa často uvádza ako predpokladaný prínos environmentálnej politiky zameranej na znižovanie uhlíkových emisií zo zdrojov, ako sú elektrárne a automobily. Realizácia tejto politiky vedie k znižovaniu škodlivých látok v ovzduší a tým aj k zdravšiemu prostrediu pre život ľudí.

Skončenie pracovného pomeru z organizačných dôvodov

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V súčasnosti, v čase hospodárskej krízy, dochádza často ku skončeniam pracovných pomerov výpoveďou zo strany zamestnávateľa z dôvodov rôznych organizačných zmien. Keďže skončenie pracovného pomeru predstavuje tú oblasť pracovného práva, ktorá je v aplikačnej a súdnej praxi najčastejšie riešená, cieľom článku je podať výklad a načrtnúť niektoré problémy s uplatňovaním základných právnych inštitútov súvisiacich s jednostranným skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, a to výpovede zamestnávateľa z dôvodu organizačných zmien.

Organizácia a riadenie systému prevencie a kontroly nemocničných nákaz

Dátum:
Autor: MUDr. Katarína Naďová

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Aj napriek skutočnosti, že nemocničné nákazy sú stredobodom záujmu verejného zdravotníctva a verejnosti, v Slovenskej republike doteraz nebol prijatý Program prevencie a kontroly nozokomiálnych nákaz, tak ako sa to očakáva od členského štátu Európskej únie.

Technologické závislosti – ako s nimi zaobchádzať?

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Aj medzi odborníkmi sa diskutuje, do akej miery je možné technologickú alebo internetovú závislosť považovať za skutočnú duševnú poruchu. Internetová závislosť je predsa len niečo iné, ako drogová závislosť, alkoholizmus a pod. Technologická alebo internetová závislosť sa začali objavovať v materiáloch odborníkov s technologickým rozvojom, predovšetkým internetu a mobilných telekomunikácií v 90. rokoch 20. storočia. Začala sa diskusia a snaha niektorých odborníkov o zaradenie tejto duševnej poruchy do 5. vydania Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Diagnostický a štatistický manuál psychických porúch). V mnohých krajinách sveta sa otvárajú špecializované kliniky na liečenie technologických závislostí so snahou pomôcť takto postihnutým liečiť sa na závislosti od ich smartfónov a počítačov.

Európsky profesijný preukaz – nový nástroj v uznávaní odborných kvalifikácií zdravotníckych pracovníkov

Dátum:
Autor: Mgr. Marián Nagy

Číslo:
Vydanie: 6/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V príspevku Zmeny v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, uverejnenom v čísle 4/2014 časopisu, sme rámcovo informovali, že novela smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v znení smernice 2013/55/EÚ zavádza úplne nový mechanizmus v procese uznávania kvalifikácií, a to tzv. Európsky profesijný preukaz (ďalej len „EPP“).

Správna komunikácia vedie k lepšej starostlivosti o pacienta

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 6/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Zdravotná starostlivosť je zložitý komplex činností, pri ktorých je dôležité rešpektovať aj pacienta ako jedinečnú individualitu. Pre každého zdravotníckeho pracovníka je dôležité vnímať, že práve pacient a jeho spokojnosť musí byť každodenným cieľom jeho snaženia. Zdravotníctvo má pacientovi pomáhať v jeho ťažkostiach a problémoch, a taktiež podporovať jeho zodpovedné správanie pri predchádzaní ochoreniam. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá sa zameriava na pacienta, vyžaduje od zdravotníckych pracovníkov porozumenie, že rôzne klinické situácie, ktoré pri práci s pacientom nastanú, si vyžadujú rôzne komunikačné prístupy.

Rizikové práce v zdravotníctve

Dátum:
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková

Číslo:
Vydanie: 6/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Jednou zo základných povinností každého zamestnávateľa je zisťovať zdraviu škodlivé faktory práce a pracovného prostredia na pracovisku, posudzovať riziko z nich vyplývajúce pre zamestnancov a znížiť toto zdravotné riziko na najnižšiu možnú mieru. Práce, pri ktorých je ohrozené zdravie zamestnancov a pri ktorých môže vzniknúť choroba z povolania, profesionálna otrava alebo iné poškodenie zdravia v súvislosti s prácou, sú rizikové práce.

Ekonomická kríza v Grécku viedla k nárastu kardiovaskulárnych ochorení

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 6/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Krízové udalosti, ktoré zasiahnu spoločnosť, predstavujú vždy zvýšené zdravotné riziko pre jej členov, či už ide o vojenský konflikt, prírodnú katastrofu alebo súčasnú ekonomickú krízu, ktorá trvá už šiesty rok. Jednou z krajín, ktorej obyvateľstvo bolo ekonomickou krízou najťažšie postihnuté, bolo Grécko. Práve výskumníci z tejto krajiny prišli so zaujímavým výskumom, ktorý dáva do súvisu ekonomickú krízu a vzostup hospitalizácií na kardiovaskulárne ochorenia. Výskum bol prezentovaný na Heart Failure Congress 2014, ktorý sa konal v Aténach v dňoch 17. až 20. mája. Kongres je hlavným výročným stretnutím Heart Failure Association (Asociácia pre zlyhanie srdca), ktorá spadá pod European Society of Cardiology (Európska kardiologická spoločnosť). Už predchádzajúce štúdie, na ktoré sa výskumníci odvolávali, poukazovali na fakt, že výskyt kardiovaskulárnych ochorení sa zvyšuje práve počas kríz, akými sú vojny a prírodné katastrofy.

Skúsené zdravotné sestry sú nákladovo efektívnejšie

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 5/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Moderné trendy v personálnej politike firiem dnes nepovažujú za problémové, keď zamestnanec často mení pracovné miesto a svoje zaradenie. Neustála zmena a fluktuácia tak zvyčajne nepredstavuje zdroj výraznejších obáv z pohľadu personálnych odborníkov a nevyvoláva u nich pocity negatívnych dôsledkov na fungovanie firiem. Sú však odbory, kde, naopak, môžu byť podobné neustále zmeny a fluktuácia značnou príťažou s ohľadom na kvalitu poskytovaných služieb. Takým odborom je aj zdravotníctvo, ako to dokazujú výsledky štúdie výskumníkov z americkej Columbia University School of Nursing a Columbia Business School. Vďaka tomuto výskumu sa možno inšpirovať z pohľadu krajiny, ktorá je často pri rôznych reformách dávaná pre fungovanie zdravotníctva a nemocníc za vzor. Štúdia bola publikovaná v American Economics Journal: Applied Economics.