RUBRIKA: Ekonomika a manažment

zoradiť výsledky podľa:

Ako presadzovať nové liečebné postupy

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 11/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Implementácia nových myšlienok, technológií a postupov je v každom špecializovanom odbore komplikovanou problematikou. To mnohonásobne platí aj pre oblasť zdravotníckych služieb. Špecifickosť nie je len v zložitosti samotného zdravotníctva a problémoch, ktoré výkon tohto povolania so sebou prináša, ale predovšetkým v tom, že rýchle prijatie nových postupov, liekov a technologického vybavenia môže viesť k zlepšeniu zdravia pacienta, prípadne dokonca k záchrane jeho života. Preto sa uvedená problematika stala predmetom výskumu vedeckých pracovníkov na americkej Northwestern University (štát Illinois) a jeho výsledky boli nedávno publikované v Physical Review X, časopise American Physical Society. Jeho autori pritom počítali aj s tým, že výsledky ich štúdie môžu byť dôležité nielen pre oblasť zdravotníctva, ale môžu mať významný vplyv aj pri prijímaní inovácií v podnikaní, vzdelávaní a výskume.

Aktuality

Dátum:
Autor: (av) , (bv) , (bv), (av)

Číslo:
Vydanie: 11-12/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Vybrali sme tieto aktuálne správy: Lekári bez hraníc proti Európskej únii; Nemocničný zoznam redukuje pooperačné komplikácie a smrť pacientov; Čína zastavila predaj liekov proti chudnutiu; Podvody za 56 mld. eur; Predražené lieky na Slovensku

Anketa

Dátum:
Autor: Adriana Vargová

Číslo:
Vydanie: 9-10/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

S nástupom nového ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika, prichádzajú aj nové návrhy a reformy na zlepšenie stavu rezortu, ktorý sa borí s mnohými problémami. Spýtali sme sa lekárov z praxe, ako sa im pozdávajú zamýšľané zmeny a ako by oni riešili situáciu v zdravotníctve.

Cenník a zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu

Dátum:
Autor: MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák

Číslo:
Vydanie: 4/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Prijatie zákona č. 53/2015 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p. (ďalej „zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti) a ktorým sa menili a dopĺňali aj ďalšie zákony, a to zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej „zákon o poskytovateľoch“) a zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej „zákon o zdravotnej starostlivosti“), prinieslo niektoré zmeny aj v oblasti úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, čo bolo doprevádzané aj pomerne búrlivou spoločenskou diskusiou.

Čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z operačného programu zdravotníctvo

Dátum:
Autor: Ing. Dagmar Hrašková, PhD.

Číslo:
Vydanie: 9-10/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Vo vzťahu k pracovnej sile, ako základu konkurencieschopnosti ekonomiky, je zdravie jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú jej úroveň a kvalitu. Zdravá pracovná sila je synonymom prosperujúcej a výkonnej pracovnej sily schopnej vytvárať vyšší zisk. Vyššia chorobnosť spôsobuje vyššiu absenciu v práci, čo má implicitne vplyv na vyššie výrobné náklady.

Dosiahnutá mzda zdravotníckeho pracovníka a jej určenie

Číslo:
Vydanie: 3/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Otázky súvisiace s odmeňovaním zamestnancov za výkon práce, osobitne za výkon práce nadčas, práce vo sviatok a nočnej práce, predstavujú z pohľadu právnej praxe oblasť s najčastejším výskytom pracovnoprávnych sporov medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Pri zohľadnení vysokého podielu práce nadčas a nočnej práce, ktorá je vykonávaná v zdravotníckych zariadeniach zdravotníckymi pracovníkmi, nadobúda uvádzaná problematika o to naliehavejší spoločenský a právny záujem.

Ekonomická kríza v Grécku viedla k nárastu kardiovaskulárnych ochorení

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 6/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Krízové udalosti, ktoré zasiahnu spoločnosť, predstavujú vždy zvýšené zdravotné riziko pre jej členov, či už ide o vojenský konflikt, prírodnú katastrofu alebo súčasnú ekonomickú krízu, ktorá trvá už šiesty rok. Jednou z krajín, ktorej obyvateľstvo bolo ekonomickou krízou najťažšie postihnuté, bolo Grécko. Práve výskumníci z tejto krajiny prišli so zaujímavým výskumom, ktorý dáva do súvisu ekonomickú krízu a vzostup hospitalizácií na kardiovaskulárne ochorenia. Výskum bol prezentovaný na Heart Failure Congress 2014, ktorý sa konal v Aténach v dňoch 17. až 20. mája. Kongres je hlavným výročným stretnutím Heart Failure Association (Asociácia pre zlyhanie srdca), ktorá spadá pod European Society of Cardiology (Európska kardiologická spoločnosť). Už predchádzajúce štúdie, na ktoré sa výskumníci odvolávali, poukazovali na fakt, že výskyt kardiovaskulárnych ochorení sa zvyšuje práve počas kríz, akými sú vojny a prírodné katastrofy.

Elektronické zdravotníctvo na Slovensku a v Európskej únii

Dátum:
Autor: JUDr. Pavel Nechala

Číslo:
Vydanie: 7-8/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Rastúci vplyv informačných technológií na každodenný život jednotlivcov sa postupne prejavuje nielen ich prienikom do pracovného a súkromného života, ale aj tým, že zasahuje čoraz viac oblastí života. Za účelom zlepšenia kvality života tak pomaly nachádza svoje miesto v oblasti zdravotníctva. Cieľom tohto článku je sprostredkovať čitateľovi perspektívu zavedenia elektronického zdravotníctva na Slovensku. V neposlednom rade tiež uviesť prístup a zavedenie elektronického zdravotníctva v iných členských štátoch Európskej únie.

Etické zásady a princípy poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci multikultúrneho prístupu

Článok sa zaoberá multikultúrnym prístupom v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. Poskytuje prehľad zásad a etických princípov multikultúrneho poskytovania zdravotnej starostlivosti, nevynímajúc komunikáciu ako jednu z najväčších adaptačných ťažkostí, vyplývajúcich zo sociálno-kultúrneho han­dicapu.

Etické zásady a princípy poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci multikultúrneho prístupu (II.)

V prvej časti príspevku sme sa zaoberali zásadami poskytovania multikultúrnej zdravotnej starostlivosti, ktoré možno chápať ako návody pre myslenie, rozhodovanie a činnosť pomáhajúcich profesií, ktoré poskytujú starostlivosť príslušníkom inej kultúry, definovali sme základné etické princípy v rámci poskytovania tejto starostlivosti. Okrem toho sme špecifikovali multikultúrnu komunikáciu a v rámci nej verbálnu a neverbálnu multikultúrnu komunikáciu.