RUBRIKA: Ekonomika a manažment

zoradiť výsledky podľa:

Prekážky v práci na strane zamestnanca

Dátum:
Autor: JUDr. Tomáš Buzinger

Číslo:
Vydanie: 7-8/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) rozdeľuje prekážky v práci do dvoch hlavných skupín, a to na prekážky v práci na strane zamestnanca, ktoré sú upravené v § 136 až § 141a Zákonníka práce a na prekážky v práci na strane zamestnávateľa, ktoré sú upravené v § 142 Zákonníka práce. Príspevok sa zameriava na prekážky v práci na strane zamestnanca v pracovnom pomere, ktoré mu krátkodobo alebo dlhodobo znemožňujú výkon práce pre zamestnávateľa. Zamestnanec z dôvodu vzniku prekážok v práci, ktoré mu dočasne znemožňujú výkon práce, má právo požiadať zamestnávateľa o pracovné voľno. Zamestnanec spravidla žiada o pracovné voľno vopred podpisom priepustky vedúcim zamestnancom, resp. vedúci zamestnanec podpisom jeho priameho nadriadeného, resp. štatutárneho orgánu. Môže ísť o celodennú priepustku z práce alebo priepustku z práce na nevyhnutný čas počítaný v hodinách alebo minútach zasahujúci do denného pracovného času zamestnanca.

Health technology assessments – metódy systémovej analýzy pre rozhodovanie v zdravotníctve

Dátum:
Autor: Doc. Ing. Juraj Borovský, PhD.

Číslo:
Vydanie: 7-8/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Vo väčšine krajín OECD sa zdravotníctvo stáva čiernou morou ekonómov, politikov, ale aj verejnosti. Technologický vývoj prináša celý rad nových produktov a nových postupov, ktoré dovoľujú liečbu chorôb dosiaľ neliečiteľných, udržuje pri živote ľudí, ktorí by donedávna umierali, uľahčuje operačné zákroky, zvyšuje ich bezpečnosť. Daňou sú však veľmi rýchlo rastúce nároky na finančné zdroje, no v dôsledku ich obmedzení má prístup k týmto technológiám len časť pacientov a lekárov, čo vedie k hľadaniu ciest, ako sa k nim dostať mimo rámec štandardného financovania zdravotnej starostlivosti.

Choroby z povolania

Dátum:
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková

Číslo:
Vydanie: 2/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

V súvislosti s problematikou chorôb z povolania na nasledujúce otázky odpovedá MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH; Úrad verejného zdravotníctva SR.

Dokumentácia o transferovom oceňovaní a zjednodušený režim pre vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Číslo:
Vydanie: 6/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Ako bolo uvedené v prvej časti príspevku o transferovom oceňovaní, na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa od 1. januára 2017 vzťahujú zmenené povinnosti. Napriek tomu môžeme identifikovať osobitnú kategóriu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, na ktorých sa po splnení stanovených podmienok uplatní tzv. zjednodušený režim transferového oceňovania. Týmito poskytovateľmi sú konsolidujúce a konsolidované účtovné jednotky podľa § 22a zákona o účtovníctve a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC. Tento príspevok prináša základný prehľad pravidiel, ktoré sa uplatnia na tieto kategórie poskytovateľov a vysvetľuje podmienky pre uplatnenie zjednodušeného režimu transferového oceňovania.

Nové daňové povinnosti pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti transferového oceňovania

Číslo:
Vydanie: 5/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

V oblasti daňových povinností existujú špecifické pravidlá pre výpočet základu dane, ktoré sa týkajú vzťahov medzi závislými osobami. Tieto povinnosti sú od januára 2015 veľmi aktuálne aj pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú závislými osobami so sídlom v SR. Od januára 2017 sa však pravidlá transferového oceňovania ďalej sprísnili a pre mnohých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak vznikli nové daňové povinnosti, ktoré sa nich do konca roka 2016 nevzťahovali.

Nevyplatenie mzdy a trestnoprávne následky

Dátum:
Autor: JUDr. Vladimír Volčko

Číslo:
Vydanie: 4/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Z hľadiska medicínskeho práva treba dôsledne rozlišovať termíny „poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“ a „zdravotnícky pracovník“. Pojem „poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“ definuje zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o poskytovateľoch“) v § 4 (cit.): „Poskytovateľ je (a) fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe (1.) povolenia alebo povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami podľa osobitného predpisu, (2.) živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu, alebo (b) fyzická osoba – podnikateľ, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, alebo (c) fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo povolenia na prevádzkovanie kúpeľnej liečebne podľa osobitného predpisu.“ [1]

Služby zdravotnej starostlivosti a oslobodenie od DPH

Dátum:
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Číslo:
Vydanie: 2/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Služby zdravotnej starostlivosti sú z dôvodu verejného záujmu oslobodené od DPH. Ustanovenie § 29 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), ktoré upravuje, za akých podmienok sú tieto služby oslobodené od dane, vychádza zo smernice Rady 2006/112 ES o spoločnom systéme DPH (ďalej len „smernica o DPH“).

Prísnejšie pravidlá pre zákazky s nízkou hodnotou financované z fondov Európskej únie

Dátum:
Autor: Mgr. Branislav Hudec

Číslo:
Vydanie: 1/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Už názov prezrádza, že zákazky s nízkou hodnotou predstavujú z pohľadu finančného limitu najmenej významné zákazky, a preto by sa dalo predpokladať, že sú spojené s najjednoduchším postupom. Uvedené pravidlo nepochybne platí s jednou „drobnou“ výnimkou, ktorú reprezentujú zákazky s nízkou hodnotou financované z fondov Európskej únie (ďalej aj ,,EÚ“). Ak sa vo všeobecnosti hovorí, že „eurofondové“ verejné obstarávanie má nastavené prísnejšie pravidlá, nie je možné tento názor stiahnuť na všetky postupy verejného obstarávania. Zákon o verejnom obstarávaní je iba jeden a v prípade nadlimitných alebo podlimitných zákaziek nie sú stanovené pri „eurofondových“ zákazkách pravidlá, ktoré by sprísňovali požiadavky na zverejňovanie zákaziek, vyhodnocovanie podmienok účasti, stanovili povinnosť určovať dlhšie lehoty na predkladanie ponúk a pod. Pri zákazkách s nízkou hodnotou však toto pravidlo neplatí a skutočne treba priznať, že tie „eurofondové“ majú prísnejšie pravidlá, ktoré by sme nenašli v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo ,,ZVO“). Cieľom tohto článku je predstaviť tieto pravidlá a na záver vysvetliť dôvody, pre ktoré boli takto nastavené ...

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

Dátum:
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková

Číslo:
Vydanie: 12/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V súvislosti s výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu na nasledujúce otázky odpovedá MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH; Úrad verejného zdravotníctva SR.

Čerpanie dovolenky podľa Zákonníka práce

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Číslo:
Vydanie: 12/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Článok pojednáva o určovaní čerpania dovoleniek zamestnávateľom a ďalších súvisiacich otázkach týkajúcich sa problematiky dovoleniek v pracovnoprávnych vzťahoch. Zamestnávatelia sa oboznámia s právami a povinnosťami, ktoré im vyplývajú zo Zákonníka práce ohľadne určovania čerpania dovoleniek a pod.