RUBRIKA: Ekonomika a manažment

zoradiť výsledky podľa:

Rekondičný pobyt alebo rehabilitácia pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce (aj) v zdravotníctve

Dátum:
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Rekondičný pobyt a rehabilitácia v súvislosti s prácou majú byť účinnou prevenciou možného poškodenia zdravia zamestnancov, ak vykonávajú prácu v zdraviu škodlivých pracovných podmienkach.

Nepravdivé mýty o vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov, odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania a uznávaní odborných kvalifikácií zdravotníkov

Číslo:
Vydanie: 2/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

O roku 2004 v súvislosti s pristúpením Slovenskej republiky k Európskej únii prešiel systém vzdelávania zdravotníckych pracovníkov istými zmenami, ktoré vychádzali z povinnosti transponovať právo Európskej únie do právnych predpisov Slovenskej republiky. Proces úprav bol legislatívne zahájený nariadením vlády SR č. 156/2002 Z. z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve a nariadením vlády SR č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve, ktoré nahradili vyhlášku MZ SSR č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve.

Odhad hodnoty ambulancie lekára

Číslo:
Vydanie: 9-10/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Ohodnocovanie podnikov sa dostalo do popredia od roku 1989 po prechode na trhové hospodárstvo. V období veľkej a malej privatizácie vznikla potreba stanovenia hodnoty podnikov v súvislosti s ich predajom. V súčasnosti je už problematika ohodnocovania dostatočne rozpracovaná a okrem znalcov a znaleckých organizácií, ohodnocovanie podnikov bežne využívajú aj vrcholoví manažéri na manažérske rozhodovanie. V mnohých prípadoch rozhodnutiu o expanzii podniku prípadne jeho zatvorení a presunutí do iného štátu predchádza ohodnotenie podniku formou znaleckého posudku.

Etické zásady a princípy poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci multikultúrneho prístupu

Článok sa zaoberá multikultúrnym prístupom v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. Poskytuje prehľad zásad a etických princípov multikultúrneho poskytovania zdravotnej starostlivosti, nevynímajúc komunikáciu ako jednu z najväčších adaptačných ťažkostí, vyplývajúcich zo sociálno-kultúrneho han­dicapu.

Pracovný čas lekárov v kontexte aktuálnych zmien na európskej a národnej úrovni (II.)

Pracovný čas predstavuje jeden z najkomplexnejších a najzložitejších pracovnoprávnych inštitútov, ktorého právna úprava je pravidelne predmetom odborných aj politických diskusií na národnej, resp. európskej úrovni. V predošlom vydaní časopisu sme zadefinovali a vysvetlili európsky rozmer pracovného času na základe smernice č. 2003/88/ES o niektorých aspektoch organizácie pracovného času a jej transpozíciu do národných legislatív niektorých európskych krajín. V tejto časti sa pozrieme na slovenské „špecifiká“ právnej úpravy pracovného času lekárov.

Spracúvanie osobných údajov formou „zákazníckych kariet“

Číslo:
Vydanie: 5/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

V posledných rokoch sa v mnohých oblastiach bežného života rozšírilo vydávanie elektronických (čipových) kariet, ktoré napríklad umožňujú uplatňovať zľavy či využívanie rôznych služieb. Každá zákaznícka karta má iný systém – raz sa zbierajú body, inokedy sa iba uplatňujú niekoľkopercentné zľavy alebo oboje naraz. Jedným zo subjektov, ktoré ponúkajú zákaznícke karty, sú aj lekárne. Lekárne tu vystupujú ako prevádzkovatelia informačného systému (ďalej len „IS“), ktorý môžeme nazvať „IS Vernostný systém“.

Zdravotníci v Zákonníku práce – „pomýlená novela“?

Číslo:
Vydanie: 6/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Výkon zdravotníckeho povolania v pozícii lekára alebo zdravotnej sestry možno v podmienkach slovenského zdravotníctva pokladať skôr za „službu vlasti“ ako plnohodnotné zamestnanie.

Zdravotnícky personál a znalosť patologickej religiozity

Číslo:
Vydanie: 1/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:


Príspevok prináša náhľad na problematiku vplyvu patologickej religiozity na bio-psycho-sociálnu pohodu jedinca. Zamýšľa sa nad životnými zmenami po vstupe do sekty a prijatí jej filozofie. Charakterizuje jednotlivé sekty pôsobiace v Českej republike, uvádza aspekty nebezpečenstva po prijatí filozofie danej sekty a prezentuje výsledky výskumu medzi zdravotníckymi pracovníkmi.

Pracovná zdravotná služba (II.)

Dátum:
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková
Zo seriálu: Pracovná zdravotná služba

Číslo:
Vydanie: 9-10/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

V minulom čísle sme sa venovali v rámci zmien týkajúcich sa pracovnej zdravotnej služby spôsobu zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľom, výkonu lekárskych preventívnych prehliadok u zamestnancov vykonávajúcich rôzne typy prác, ako aj zloženiu tímu pracovnej zdravotnej služby. V tomto čísle budeme pokračovať ďalšími zmenami v pracovnej zdravotnej služby, účinnými od 1. mája 2010.

Práva a povinnosti lekárov z pohľadu pracovného práva

Číslo:
Vydanie: 3/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie: