RUBRIKA: Ekonomika a manažment

zoradiť výsledky podľa:

Súčasné chápanie spirituality pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Číslo:
Vydanie: 3/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V článku chceme priblížiť a definovať predovšetkým súčasné chápanie spirituality pacienta a zároveň poukázať na dôležitosť tohto fenoménu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, keďže v súčasnej dobe sa kladie veľký dôraz na komplexnú kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Táto starostlivosť sa podieľa na ochrane zdravia, na prevencii chorôb, zohráva dôležitú úlohu pri upevňovaní zdravia a pri zmierňovaní utrpenia pacientov. Jej neoddeliteľnou súčasťou je rešpektovanie hodnoty ľudského jedinca.

Zdravotný stav zamestnanca v pracovnom práve (I.)

Participácia zdravotníckych pracovníkov na realizácii individuálnych pracovnoprávnych vzťahov zohráva na trhu práce významnejšiu úlohu, než si to niektorí z nich uvedomujú.

Zodpovednosť jednotlivca za svoje zdravie?

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 2/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Vzhľadom na finančnú náročnosť udržiavania fungovania zdravotných systémov jednotlivých krajín je v súčasnosti pre médiá, politikov, odborníkov a nimi formovanú verejnú mienku zložitou oblasťou téma využívania verejných zdrojov na liečenie chorôb súvisiacich s nezdravým životným štýlom jednotlivcov.

Moderní systém řízení malých a středních podniků ve sféře zdravotnictví

Dátum:
Autor: doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc.

Číslo:
Vydanie: 1/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V současné době systém zdravotnictví po celém světě prochází nespočetnými změnami a reformami, které podporovaly a podporují vznik a vývoj tržních vztahů. Existují čtyři základní modely zdravotnických systémů, které mají své výhody a nevýhody, ale společné, co tyto systémy propojuje, je medicína, principy a vývoj které je hlavní pro účely hledání optimální varianty. V rámci podnikání malých a středních podniků (MSP) ve sféře zdravotnictví (nestátní zdravotnická zařízení – NZZ) se potýkají s velkým množstvím protikladů a omezení. Za takových podmínek musí být pro NZZ vytvořen systém moderního řízení, na základě zvláštních metod a nástrojů controllingu.

Globálny nárast medicínskej turistiky

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 12/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Globalizácia sa prejavuje mnohými spôsobmi. Nie je to len o rýchlom prenose informácií, myšlienok, tovarov a služieb. Ľudia vďaka nej môžu prichádzať s novými spôsobmi riešenia svojich životných peripetií. Jednou z oblastí, ktorej sa globalizácia, dotkla je aj zdravotníctvo. Okrem nových technologických možností, ktoré lekárom umožňujú prostredníctvom telekomunikačných zariadení konzultovať svoje problémy s kolegami na druhom konci sveta, sa aj pre pacienta otvorili nové možnosti. S riešením jeho zdravotných problémov mu môže pomôcť aj zdravotníctvo v inej krajine, a to za oveľa výhodnejších finančných podmienok. Vďaka tomu nastal nezadržateľný rozvoj „medicínskej turistiky“. Títo „turisti“ za zdravím cestujú z USA do Strednej a Južnej Ameriky za cenovo prijateľným ošetrením, z Veľkej Británie do Indie pre kratšie čakacie lehoty, z Nigérie do Európy za primeranou kvalitou služieb. Nie je pri tom tajomstvom, že nárast podobného trendu sledujeme aj na Slovensku, i keď treba priznať, že okolité krajiny sú v tejto otázke už oveľa ďalej. Aké sú však klady a zápory medicínskej turistiky?

Globálny deficit pracovníkov v zdravotníctve

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V dňoch 10. až 13. novembra 2013 sa v brazílskom meste Recife konalo za účasti 1 300 odborníkov z 85 krajín, vrátane 40 ministrov zdravotníctva, tretie Globálne fórum pre oblasť ľudských zdrojov v zdravotníctve (Global Forum on Human Resources for Health). Predošlé dve stretnutia, ktoré organizuje Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization – WHO), sa konali v roku 2008 v Ugande a v roku 2011 v Thajsku.

Prerokovanie skončenia pracovného pomeru a jeho pracovnoprávne následky

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Ostatná novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) s účinnosťou od 1. 1. 2013 nepriniesla významné zmeny len do právnej úpravy individuálnych pracovnoprávnych vzťahov napr. závislej práce, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo organizácie pracovného času v podniku, ale podstatnou mierou sa dotkla aj právnej úpravy kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.

Využití kalkulace Activity-Based Costing v nemocnicích – případová studie oddělení ORL

Dátum:
Autor: doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

Číslo:
Vydanie: 10/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V uplynulé dekádě se řada nemocničních organizací začala potýkat s problémy souvisejícími s rostoucími náklady na zdravotní péči a omezenými zdroji k pokrytí těchto rostoucích nákladů. Nové objevy na poli zdravotnického výzkumu přináší stále rychlejší rozvoj nových léčebných postupů, nové přístrojové vybavení, nová nákladná léčiva. Pacienti, jakožto zákazníci zdravotnické organizace, mají stále vyšší nároky na kvalitu a úroveň lékařské péče. Veškeré tyto jevy se odráží ve stále rostoucích nákladech na zdravotní péči, které jsou viditelné i v rovině makroekonomických ukazatelů, kdy vyspělé státy vynakládají na výdaje sou­visející se zdravotním systémem stále významnější část svého HDP.

Zvládnutie frustrujúcej komunikácie s pacientom

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 9/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Počas svojej praxe sa každý lekár stretne s rôznymi typmi pacientov. Zvláštnou a komplikovanou skupinou sú pacienti neustále sa sťažujúci na rôzne zdravotné problémy, ktoré však lekár nedokáže pomocou akýchkoľvek medicínskych postupov a vyšetrení identifikovať. Napriek tomu sťažnosti a ponosy pacienta pokračujú a jeho frustrácia sa čoskoro prenesie aj na lekára. Komunikácia s pacientom, ktorého problémy nie je možné medicínskymi postupmi zistiť, patrí nie k tým najhorším prípadom, ale často k tým najmenej príjemným.

Sociálne médiá a medicína – etické, profesionálne a sociálne dôsledky

Dátum:

Číslo:
Vydanie: 7-8/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Súčasná digitálna epocha, ktorá nezvratne ovplyvňuje rôzne odvetvia ľudskej činnosti, neobchádza ani medicínu. Internet a s ním spojené sociálne médiá, rôzne webové platformy, umožňujú zdieľanie informácií z obsahov generovaných užívateľmi. Prostredníctvom budovania rôznych komunít na sociálnych sieťach sa zmenil spôsob komunikácie, z čoho vyplývajú dôsledky v osobných aj profesijných vzťahoch. V oblasti zdravotnej starostlivosti tieto zmeny predstavujú skutočnú revolúciu.