RUBRIKA: Ekonomika a manažment

zoradiť výsledky podľa:

Ochrana zdravia pri práci v novele zákona č. 355/2007 Z. z. (II.)

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V druhej časti nadviažeme na úvodnú časť článku, v ktorej sme uviedli aktuálne informácie k zákonu č. 204/2014 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2014. Bližšie sme rozobrali povinnosti zamestnanca pri ochrane zdravia pri práci, ako aj problematiku pracovnej zdravotnej služby a podmienky jej zriadenia. V tomto pokračovaní sa oboznámime s náplňou činnosti pracovnej zdravotnej služby vrátane posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu a výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a zmenami v oblasti chorôb z povolania.

Virtuálna verzus klasická zdravotná starostlivosť

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V súčasnosti toľko skloňovaná telemedicína by podľa mnohých odborníkov mohla byť liekom na mnohé neduhy a problémy, ktorým je vystavené súčasné zdravotníctvo, lekári a pacienti. Využitie počítačových technológií umožňuje lekárom poskytovať zdravotnú starostlivosť na veľké vzdialenosti zasielaním informácií, monitorovaním alebo terapiou na diaľku. Odborníci v tejto oblasti tvrdia, že aj keď nie je k dispozícii presné vyhodnotenie prínosu telemedicíny, je nepochybné, že v porovnaní s klasickou starostlivosťou je ekonomicky veľmi efektívna. Vďaka telemedicíne sa tak čoraz viac pre pacientov vytvárajú rôzne virtuálne kliniky a oddelenia. Je však možné, aby bola telemedicína oproti klasickej zdravotnej starostlivosti zásadným prínosom vo všetkých prípadoch? Výskum kanadských lekárov priniesol zaujímavé výsledky v špecifickej oblasti veľmi rizikových pacientov. Výsledkom ich štúdie bolo zistenie, že po prepustení z nemocnice, využitie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom virtuálneho modelu starostlivosti neznižuje riziko opätovnej hospitalizácie, ani riziko úmrtia oproti použitiu klasickej starostlivosti.

Následky násilia na pracovisku v zdravotníctve

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Násilie, ktorému môže byť vystavený zamestnanec na pracovisku, sa zásadným spôsobom dotýka aj oblasti zdravotníctva. Problém je o to väčší, že u zamestnanca vystaveného násiliu to môže viesť k ďalším vážnym sekundárnym následkom, ktoré sa u neho prejavujú v dlhodobejšom horizonte. To ovplyvňuje nielen jeho ďalší pracovný výkon – jeho kvalitu a nasadenie, ale aj zotrvanie na pracovisku. V zdravotníctve má tento problém ešte o niečo závažnejšie následky.

Ochrana zdravia pri práci v novele zákona č. 355/2007 Z. z. (I.)

Číslo:
Vydanie: 9/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Každý zamestnávateľ je povinný vytvárať na pracovisku pracovné podmienky, ktoré neohrozujú zdravie zamestnancov a vykonávať účinné preventívne opatrenia na ochranu ich zdravia. Vyhovujúce pracovné podmienky podporujú zdravotný potenciál zamestnancov a, naopak, dlhodobo nevhodné pracovné podmienky s výskytom zdraviu škodlivých faktorov v pracovnom prostredí sa časom prejavia zvýšenou chorobnosťou zamestnancov, a tým aj ekonomickými stratami zamestnávateľa. Na pracoviskách, kde nie je venovaná dostatočná pozornosť ochrane zdravia zamestnancov, môžu vznikať ochorenia súvisiace s prácou alebo choroby z povolania. Náklady vynaložené zamestnávateľom na ochranu zdravia zamestnancov majú jednoznačnú návratnosť v oblasti práceschopnosti, spokojnosti a stabilizácie zamestnancov, a tým aj v produktivite ich práce.

Vysoké náklady na znižovanie emisií vyvážia úspory v zdravotníctve

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 9/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Náklady na znižovanie emisií v ovzduší môžu z časti alebo úplne uhradiť úspory dosiahnuté v zdravotníctve, vďaka menšiemu výskytu chorôb spojených so znečistením životného prostredia. S týmto tvrdením na základe svojho výskumu prišli vedci z Massachusetts Institute of Technology (MIT), univerzity sídliacej v meste Cambridge v americkom štáte Massachusetts. Práve nižšia miera astmy a ďalších podobných zdravotných problémov sa často uvádza ako predpokladaný prínos environmentálnej politiky zameranej na znižovanie uhlíkových emisií zo zdrojov, ako sú elektrárne a automobily. Realizácia tejto politiky vedie k znižovaniu škodlivých látok v ovzduší a tým aj k zdravšiemu prostrediu pre život ľudí.

Skončenie pracovného pomeru z organizačných dôvodov

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V súčasnosti, v čase hospodárskej krízy, dochádza často ku skončeniam pracovných pomerov výpoveďou zo strany zamestnávateľa z dôvodov rôznych organizačných zmien. Keďže skončenie pracovného pomeru predstavuje tú oblasť pracovného práva, ktorá je v aplikačnej a súdnej praxi najčastejšie riešená, cieľom článku je podať výklad a načrtnúť niektoré problémy s uplatňovaním základných právnych inštitútov súvisiacich s jednostranným skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, a to výpovede zamestnávateľa z dôvodu organizačných zmien.

Organizácia a riadenie systému prevencie a kontroly nemocničných nákaz

Dátum:
Autor: MUDr. Katarína Naďová

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Aj napriek skutočnosti, že nemocničné nákazy sú stredobodom záujmu verejného zdravotníctva a verejnosti, v Slovenskej republike doteraz nebol prijatý Program prevencie a kontroly nozokomiálnych nákaz, tak ako sa to očakáva od členského štátu Európskej únie.

Technologické závislosti – ako s nimi zaobchádzať?

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Aj medzi odborníkmi sa diskutuje, do akej miery je možné technologickú alebo internetovú závislosť považovať za skutočnú duševnú poruchu. Internetová závislosť je predsa len niečo iné, ako drogová závislosť, alkoholizmus a pod. Technologická alebo internetová závislosť sa začali objavovať v materiáloch odborníkov s technologickým rozvojom, predovšetkým internetu a mobilných telekomunikácií v 90. rokoch 20. storočia. Začala sa diskusia a snaha niektorých odborníkov o zaradenie tejto duševnej poruchy do 5. vydania Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Diagnostický a štatistický manuál psychických porúch). V mnohých krajinách sveta sa otvárajú špecializované kliniky na liečenie technologických závislostí so snahou pomôcť takto postihnutým liečiť sa na závislosti od ich smartfónov a počítačov.

Európsky profesijný preukaz – nový nástroj v uznávaní odborných kvalifikácií zdravotníckych pracovníkov

Dátum:
Autor: Mgr. Marián Nagy

Číslo:
Vydanie: 6/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V príspevku Zmeny v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, uverejnenom v čísle 4/2014 časopisu, sme rámcovo informovali, že novela smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v znení smernice 2013/55/EÚ zavádza úplne nový mechanizmus v procese uznávania kvalifikácií, a to tzv. Európsky profesijný preukaz (ďalej len „EPP“).

Správna komunikácia vedie k lepšej starostlivosti o pacienta

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 6/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Zdravotná starostlivosť je zložitý komplex činností, pri ktorých je dôležité rešpektovať aj pacienta ako jedinečnú individualitu. Pre každého zdravotníckeho pracovníka je dôležité vnímať, že práve pacient a jeho spokojnosť musí byť každodenným cieľom jeho snaženia. Zdravotníctvo má pacientovi pomáhať v jeho ťažkostiach a problémoch, a taktiež podporovať jeho zodpovedné správanie pri predchádzaní ochoreniam. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá sa zameriava na pacienta, vyžaduje od zdravotníckych pracovníkov porozumenie, že rôzne klinické situácie, ktoré pri práci s pacientom nastanú, si vyžadujú rôzne komunikačné prístupy.