RUBRIKA: Ekonomika a manažment

zoradiť výsledky podľa:

Choroby z povolania

Dátum:
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková

Číslo:
Vydanie: 2/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

V súvislosti s problematikou chorôb z povolania na nasledujúce otázky odpovedá MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH; Úrad verejného zdravotníctva SR.

Nevyplatenie mzdy a trestnoprávne následky

Dátum:
Autor: JUDr. Vladimír Volčko

Číslo:
Vydanie: 4/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Z hľadiska medicínskeho práva treba dôsledne rozlišovať termíny „poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“ a „zdravotnícky pracovník“. Pojem „poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“ definuje zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o poskytovateľoch“) v § 4 (cit.): „Poskytovateľ je (a) fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe (1.) povolenia alebo povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami podľa osobitného predpisu, (2.) živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu, alebo (b) fyzická osoba – podnikateľ, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, alebo (c) fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo povolenia na prevádzkovanie kúpeľnej liečebne podľa osobitného predpisu.“ [1]

Služby zdravotnej starostlivosti a oslobodenie od DPH

Dátum:
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Číslo:
Vydanie: 2/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Služby zdravotnej starostlivosti sú z dôvodu verejného záujmu oslobodené od DPH. Ustanovenie § 29 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), ktoré upravuje, za akých podmienok sú tieto služby oslobodené od dane, vychádza zo smernice Rady 2006/112 ES o spoločnom systéme DPH (ďalej len „smernica o DPH“).

Prísnejšie pravidlá pre zákazky s nízkou hodnotou financované z fondov Európskej únie

Dátum:
Autor: Mgr. Branislav Hudec

Číslo:
Vydanie: 1/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Už názov prezrádza, že zákazky s nízkou hodnotou predstavujú z pohľadu finančného limitu najmenej významné zákazky, a preto by sa dalo predpokladať, že sú spojené s najjednoduchším postupom. Uvedené pravidlo nepochybne platí s jednou „drobnou“ výnimkou, ktorú reprezentujú zákazky s nízkou hodnotou financované z fondov Európskej únie (ďalej aj ,,EÚ“). Ak sa vo všeobecnosti hovorí, že „eurofondové“ verejné obstarávanie má nastavené prísnejšie pravidlá, nie je možné tento názor stiahnuť na všetky postupy verejného obstarávania. Zákon o verejnom obstarávaní je iba jeden a v prípade nadlimitných alebo podlimitných zákaziek nie sú stanovené pri „eurofondových“ zákazkách pravidlá, ktoré by sprísňovali požiadavky na zverejňovanie zákaziek, vyhodnocovanie podmienok účasti, stanovili povinnosť určovať dlhšie lehoty na predkladanie ponúk a pod. Pri zákazkách s nízkou hodnotou však toto pravidlo neplatí a skutočne treba priznať, že tie „eurofondové“ majú prísnejšie pravidlá, ktoré by sme nenašli v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo ,,ZVO“). Cieľom tohto článku je predstaviť tieto pravidlá a na záver vysvetliť dôvody, pre ktoré boli takto nastavené ...

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

Dátum:
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková

Číslo:
Vydanie: 12/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V súvislosti s výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu na nasledujúce otázky odpovedá MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH; Úrad verejného zdravotníctva SR.

Čerpanie dovolenky podľa Zákonníka práce

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Číslo:
Vydanie: 12/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Článok pojednáva o určovaní čerpania dovoleniek zamestnávateľom a ďalších súvisiacich otázkach týkajúcich sa problematiky dovoleniek v pracovnoprávnych vzťahoch. Zamestnávatelia sa oboznámia s právami a povinnosťami, ktoré im vyplývajú zo Zákonníka práce ohľadne určovania čerpania dovoleniek a pod.

Británia potrebuje radikálne prehodnotiť prístup k zdravotníctvu

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 11/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Výzva k radikálnemu prehodnoteniu prístupu k britskému zdravotníctvu prichádza od skupiny klinických lekárov, vedcov a ďalších podporovateľov, ktorí svoj manifest zverejnili v časopise The Lancet. Tento manifest má predstavovať pozitívnu víziu toho, ako môže Spojené kráľovstvo podporovať a zlepšovať svoje zdravotníctvo a vďaka tomu prispieť aj k posilneniu ekonomiky svojej krajiny.

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou

Dátum:
Autor: JUDr. Juraj Tkáč

Číslo:
Vydanie: 10/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V príspevku poukazujeme na novinky, ktoré sa v súvislosti so zadávaním zákaziek s nízkou hodnotou zaviedli novým zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len „ZVO“), ktorý nadobudol účinnosť 18. apríla 2016.

Ochrana zdravia zamestnancov pri záťaži teplom a chladom pri práci (2.)

Číslo:
Vydanie: 9/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V minulom čísle sme sa zaoberali ochranou zdravia zamestnancov pri záťaži teplom a povinnosťami zamestnávateľov v súvislosti s novými legislatívnymi úpravami účinnými od 1. marca 2016 – vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (ďalej „vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z.“) a vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 98/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií (ďalej „vyhláška MZ SR č. 98/2016 Z. z.“). V tomto čísle prinášame prehľad o povinnostiach zamestnávateľa pri záťaži chladom pri práci a informáciu o rizikových prácach so záťažou teplom a chladom v SR od roku 2007 do súčasnosti.

Úpravy používania elektronickej a virtuálnej registračnej pokladnice od 1. júla 2016

Dátum:
Autor: Ing. Klára Klabníková

Číslo:
Vydanie: 7-8/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. (ďalej len „zákon o používaní ERP“) upravuje v § 2 základné pojmy na účely tohto zákona v súvislosti s používaním elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „ERP“) aj virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej len „VRP“).