RUBRIKA: Ekonomika a manažment

zoradiť výsledky podľa:

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

Dátum:
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková

Číslo:
Vydanie: 12/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V súvislosti s výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu na nasledujúce otázky odpovedá MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH; Úrad verejného zdravotníctva SR.

Čerpanie dovolenky podľa Zákonníka práce

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Číslo:
Vydanie: 12/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Článok pojednáva o určovaní čerpania dovoleniek zamestnávateľom a ďalších súvisiacich otázkach týkajúcich sa problematiky dovoleniek v pracovnoprávnych vzťahoch. Zamestnávatelia sa oboznámia s právami a povinnosťami, ktoré im vyplývajú zo Zákonníka práce ohľadne určovania čerpania dovoleniek a pod.

Británia potrebuje radikálne prehodnotiť prístup k zdravotníctvu

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 11/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Výzva k radikálnemu prehodnoteniu prístupu k britskému zdravotníctvu prichádza od skupiny klinických lekárov, vedcov a ďalších podporovateľov, ktorí svoj manifest zverejnili v časopise The Lancet. Tento manifest má predstavovať pozitívnu víziu toho, ako môže Spojené kráľovstvo podporovať a zlepšovať svoje zdravotníctvo a vďaka tomu prispieť aj k posilneniu ekonomiky svojej krajiny.

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou

Dátum:
Autor: JUDr. Juraj Tkáč

Číslo:
Vydanie: 10/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V príspevku poukazujeme na novinky, ktoré sa v súvislosti so zadávaním zákaziek s nízkou hodnotou zaviedli novým zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len „ZVO“), ktorý nadobudol účinnosť 18. apríla 2016.

Ochrana zdravia zamestnancov pri záťaži teplom a chladom pri práci (2.)

Číslo:
Vydanie: 9/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V minulom čísle sme sa zaoberali ochranou zdravia zamestnancov pri záťaži teplom a povinnosťami zamestnávateľov v súvislosti s novými legislatívnymi úpravami účinnými od 1. marca 2016 – vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (ďalej „vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z.“) a vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 98/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií (ďalej „vyhláška MZ SR č. 98/2016 Z. z.“). V tomto čísle prinášame prehľad o povinnostiach zamestnávateľa pri záťaži chladom pri práci a informáciu o rizikových prácach so záťažou teplom a chladom v SR od roku 2007 do súčasnosti.

Úpravy používania elektronickej a virtuálnej registračnej pokladnice od 1. júla 2016

Dátum:
Autor: Ing. Klára Klabníková

Číslo:
Vydanie: 7-8/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. (ďalej len „zákon o používaní ERP“) upravuje v § 2 základné pojmy na účely tohto zákona v súvislosti s používaním elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „ERP“) aj virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej len „VRP“).

Ochrana zdravia zamestnancov pri záťaži teplom a chladom pri práci (1.)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V pracovnom prostredí okrem „klasických“ zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia, ako sú napr. hluk, prach, chemické faktory, biologické faktory, vibrácie, ionizujúce žiarenie, ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie a lasery, pôsobia negatívne na zdravie aj ďalšie faktory, ktoré zaťažujú ľudský organizmus a negatívne ovplyvňujú najmä jeho fyziologické funkcie. Patrí medzi nich aj záťaž teplom a chladom pri práci.

69. Svetové zdravotnícke zhromaždenie WHO

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 6/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V dňoch 23. až 28 mája sa uskutočnilo 69. Svetové zdravotnícke zhromaždenie. Svetové zdravotnícke zhromaždenie je jedným z troch základných orgánov Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health Organization, WHO) spolu s Riadiacou radou WHO a Sekretariátom WHO. Zhromaždenie sa koná každý rok, zvyčajne v máji a tradičným miestom zasadnutí je švajčiarska Ženeva.

Príjmy poskytovateľov od držiteľov v rámci závislej činnosti – daňové povinnosti a hlásenia pre NCZI

Číslo:
Vydanie: 5/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Peňažné a nepeňažné plnenia poskytované subjektami farmaceutického trhu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej ako „poskytovateľ“) sú predmetom právnej úpravy z viacerých hľadísk. Na jednej strane sa na tieto plnenia vzťahujú osobitné daňové pravidlá, na druhej strane sú tieto plnenia predmetom hlásení na Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej len „NCZI“).

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru

Číslo:
Vydanie: 4/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Skončenie pracovného pomeru predstavuje z pohľadu pracovného práva proces vyznačujúci sa viacerými formálnymi a obsahovými náležitosťami, ktorých dodržanie má bezprostredný vplyv na platnosť predmetného právneho úkonu. Nedostatočná právna úprava však vytvára v praxi viaceré sporné situácie, ktoré zneisťujú subjekty pracovnoprávneho vzťahu a následne sa premietnu do vzniku ďalších nákladov spojených s neplatnosťou skončenia pracovného pomeru (napr. náhrady mzdy zamestnanca, nezabezpečenie výrobného procesu zo strany zamestnanca a pod.).