RUBRIKA: Ekonomika a manažment

zoradiť výsledky podľa:

Plnenia poskytované poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (II.)

Číslo:
Vydanie: 6/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V tomto čísle uverejňujeme druhú časť článku venovanému spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa, okrem príjmov z vykonávania klinického skúšania, a to bez ohľadu na skutočnosť, či boli poskytnuté fyzickej alebo právnickej osobe, a to v súlade so zmenami účinnými od 1. januára 2015.

Plnenia poskytované poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (I.)

Číslo:
Vydanie: 5/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

S účinnosťou od 1. januára 2015 sa v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) mení spôsob zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa, okrem príjmov z vykonávania klinického skúšania, a to bez ohľadu na skutočnosť, či boli poskytnuté fyzickej alebo právnickej osobe.

Cenník a zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu

Dátum:
Autor: MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák

Číslo:
Vydanie: 4/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Prijatie zákona č. 53/2015 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p. (ďalej „zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti) a ktorým sa menili a dopĺňali aj ďalšie zákony, a to zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej „zákon o poskytovateľoch“) a zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej „zákon o zdravotnej starostlivosti“), prinieslo niektoré zmeny aj v oblasti úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, čo bolo doprevádzané aj pomerne búrlivou spoločenskou diskusiou.

Dosiahnutá mzda zdravotníckeho pracovníka a jej určenie

Číslo:
Vydanie: 3/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Otázky súvisiace s odmeňovaním zamestnancov za výkon práce, osobitne za výkon práce nadčas, práce vo sviatok a nočnej práce, predstavujú z pohľadu právnej praxe oblasť s najčastejším výskytom pracovnoprávnych sporov medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Pri zohľadnení vysokého podielu práce nadčas a nočnej práce, ktorá je vykonávaná v zdravotníckych zariadeniach zdravotníckymi pracovníkmi, nadobúda uvádzaná problematika o to naliehavejší spoločenský a právny záujem.

Subjekty v zdravotníctve povinné postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní

Dátum:
Autor: JUDr. Marek Griga , JUDr. Juraj Tkáč

Číslo:
Vydanie: 2/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Téma verejného obstarávania v oblasti zdravotníctva je v dnešnej dobe veľmi častým predmetom diskusií, a musíme povedať, že často veľmi zjednodušených, ktoré nezohľadňujú komplexnosť a komplikovanosť tejto problematiky, výrazne ovplyvnenej právom Európskej únie. Preto sa pokúsime krátkou sériou článkov vysvetliť základné pojmy verejného obstarávania, ako aj načrtnúť kritické body tohto dnes administratívne mimoriadne náročného procesu. V tomto príspevku sa pokúsime vysvetliť, ktoré subjekty v zdravotníctve sú povinné uplatňovať postupy verejného obstarávania a na základe akých základných znakov ich možno identifikovať.

Posudzovanie zdravotného stavu zamestnanca – lekársky posudok

Číslo:
Vydanie: 1/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V aplikačnej praxi sa nielen zamestnávatelia stretávajú s problémom, aký posudok, resp. potvrdenie vydané lekárom, možno považovať za lekársky posudok. Lekársky posudok je dôležitým pracovnoprávnym dokumentom, potvrdzujúcim dlhodobú zdravotnú nespôsobilosť zamestnanca vykonávať dohodnutú prácu. Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov) lekársky posudok spája so závažnými právnymi úkonmi, akým je výpoveď, preradenie, okamžité skončenie pracovného pomeru.

Lekári a registračné pokladnice

Dátum:
Autor: Ing. Dana Žňavová

Číslo:
Vydanie: 12/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Registračné pokladnice sa v roku 2015 stanú realitou aj v lekárskych ordináciách. Postarala sa o to posledná novela zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. (ďalej len „zákon o ERP“), ktorá výrazne rozširuje zoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidovať tržby v hotovosti prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice.

Ochrana zdravia pri práci v novele zákona č. 355/2007 Z. z. (III.)

Číslo:
Vydanie: 11/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V tomto čísle uverejňujeme poslednú časť zo seriálu článkov, v ktorých sme uviedli aktuálne informácie k zákonu č. 204/2014 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2014.

Ako presadzovať nové liečebné postupy

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 11/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Implementácia nových myšlienok, technológií a postupov je v každom špecializovanom odbore komplikovanou problematikou. To mnohonásobne platí aj pre oblasť zdravotníckych služieb. Špecifickosť nie je len v zložitosti samotného zdravotníctva a problémoch, ktoré výkon tohto povolania so sebou prináša, ale predovšetkým v tom, že rýchle prijatie nových postupov, liekov a technologického vybavenia môže viesť k zlepšeniu zdravia pacienta, prípadne dokonca k záchrane jeho života. Preto sa uvedená problematika stala predmetom výskumu vedeckých pracovníkov na americkej Northwestern University (štát Illinois) a jeho výsledky boli nedávno publikované v Physical Review X, časopise American Physical Society. Jeho autori pritom počítali aj s tým, že výsledky ich štúdie môžu byť dôležité nielen pre oblasť zdravotníctva, ale môžu mať významný vplyv aj pri prijímaní inovácií v podnikaní, vzdelávaní a výskume.

Ochrana zdravia pri práci v novele zákona č. 355/2007 Z. z. (II.)

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V druhej časti nadviažeme na úvodnú časť článku, v ktorej sme uviedli aktuálne informácie k zákonu č. 204/2014 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2014. Bližšie sme rozobrali povinnosti zamestnanca pri ochrane zdravia pri práci, ako aj problematiku pracovnej zdravotnej služby a podmienky jej zriadenia. V tomto pokračovaní sa oboznámime s náplňou činnosti pracovnej zdravotnej služby vrátane posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu a výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a zmenami v oblasti chorôb z povolania.