RUBRIKA: Ekonomika a manažment

zoradiť výsledky podľa:

Aplikačné nedostatky nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času v praxi

Dátum:
Autor: JUDr. Marek Švec, PhD.

Číslo:
Vydanie: 9/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V nadväznosti na článok, uverejnený v predchádzajúcom čísle časopisu, ktorý sa dotýkal výkladu rovnomerného a nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a podmienok ich zavedenia, sa v ďalšom článku venujeme aktuálnym aplikačným problémom vznikajúcim najmä pri uplatňovaní nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času. V tomto ohľade tak predstavujú súčasné aplikačné problémy najmä výpočet a čerpanie dovolenky, resp. nariaďovanie dovolenky v okamihu nenaplnenia fondu pracovného času zamestnanca.

Miera úmrtnosti súvisí so sociálno-ekonomickou depriváciou

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Už mnoho rokov si vedecká komunita dáva otázku, či je miera úmrtnosti závislá od sociálno-ekonomických rozdielov vyskytujúcich sa v rámci každej populácie. Nedávno sa objavili prvé výsledky z novej štúdie INEQ-CITIES, ktorá skúmala uvedenú problematiku v 15 európskych mestách. Nie je prekvapením, že prišla k záveru, že vyššia miera chudoby je spojená s vyššou mierou úmrtnosti a zistila aj značné rozdiely medzi jednotlivými skúmanými geografickými oblasťami. Štúdia analyzovala vplyv sociálno-ekonomickej deprivácie na úmrtnosť u niekoľkých hlavných ochorení v európskych mestách v rôznych geografických častiach Európy v rokoch 2000 až 2008. Išlo o Amsterdam, Barcelonu, Bratislavu, Brusel, Budapešť, Helsinki, Lisabon, Londýn, Madrid, Prahu, Rotterdam, Štokholm, Turín a Zürich.

Nová metóda prezradí presný čas úmrtia aj po desiatich dňoch

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Vedecký tím z univerzity v rakúskom Salzburgu prišiel s novou metódou na určenie presného času úmrtia, a to dokonca aj vtedy, ak od úmrtia prešlo už 10 dní. Uvedená metóda by mohla mať obrovský význam predovšetkým v oblasti súdneho lekárstva, pretože by pomohla presne určiť čas úmrtia obete aj po tak dlhej dobe. V súčasnosti zatiaľ nie je k dispozícii spoľahlivý spôsob určenia času úmrtia po 36 hodinách od jeho nastania, čo často komplikuje priebeh vyšetrovania a prácu odborníkov v súdnom lekárstve.

Plnenia poskytované poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (II.)

Číslo:
Vydanie: 6/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V tomto čísle uverejňujeme druhú časť článku venovanému spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa, okrem príjmov z vykonávania klinického skúšania, a to bez ohľadu na skutočnosť, či boli poskytnuté fyzickej alebo právnickej osobe, a to v súlade so zmenami účinnými od 1. januára 2015.

Plnenia poskytované poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (I.)

Číslo:
Vydanie: 5/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

S účinnosťou od 1. januára 2015 sa v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) mení spôsob zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa, okrem príjmov z vykonávania klinického skúšania, a to bez ohľadu na skutočnosť, či boli poskytnuté fyzickej alebo právnickej osobe.

Cenník a zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu

Dátum:
Autor: MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák

Číslo:
Vydanie: 4/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Prijatie zákona č. 53/2015 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p. (ďalej „zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti) a ktorým sa menili a dopĺňali aj ďalšie zákony, a to zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej „zákon o poskytovateľoch“) a zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej „zákon o zdravotnej starostlivosti“), prinieslo niektoré zmeny aj v oblasti úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, čo bolo doprevádzané aj pomerne búrlivou spoločenskou diskusiou.

Dosiahnutá mzda zdravotníckeho pracovníka a jej určenie

Číslo:
Vydanie: 3/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Otázky súvisiace s odmeňovaním zamestnancov za výkon práce, osobitne za výkon práce nadčas, práce vo sviatok a nočnej práce, predstavujú z pohľadu právnej praxe oblasť s najčastejším výskytom pracovnoprávnych sporov medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Pri zohľadnení vysokého podielu práce nadčas a nočnej práce, ktorá je vykonávaná v zdravotníckych zariadeniach zdravotníckymi pracovníkmi, nadobúda uvádzaná problematika o to naliehavejší spoločenský a právny záujem.

Subjekty v zdravotníctve povinné postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní

Dátum:
Autor: JUDr. Marek Griga , JUDr. Juraj Tkáč

Číslo:
Vydanie: 2/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Téma verejného obstarávania v oblasti zdravotníctva je v dnešnej dobe veľmi častým predmetom diskusií, a musíme povedať, že často veľmi zjednodušených, ktoré nezohľadňujú komplexnosť a komplikovanosť tejto problematiky, výrazne ovplyvnenej právom Európskej únie. Preto sa pokúsime krátkou sériou článkov vysvetliť základné pojmy verejného obstarávania, ako aj načrtnúť kritické body tohto dnes administratívne mimoriadne náročného procesu. V tomto príspevku sa pokúsime vysvetliť, ktoré subjekty v zdravotníctve sú povinné uplatňovať postupy verejného obstarávania a na základe akých základných znakov ich možno identifikovať.

Posudzovanie zdravotného stavu zamestnanca – lekársky posudok

Číslo:
Vydanie: 1/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V aplikačnej praxi sa nielen zamestnávatelia stretávajú s problémom, aký posudok, resp. potvrdenie vydané lekárom, možno považovať za lekársky posudok. Lekársky posudok je dôležitým pracovnoprávnym dokumentom, potvrdzujúcim dlhodobú zdravotnú nespôsobilosť zamestnanca vykonávať dohodnutú prácu. Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov) lekársky posudok spája so závažnými právnymi úkonmi, akým je výpoveď, preradenie, okamžité skončenie pracovného pomeru.

Lekári a registračné pokladnice

Dátum:
Autor: Ing. Dana Žňavová

Číslo:
Vydanie: 12/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Registračné pokladnice sa v roku 2015 stanú realitou aj v lekárskych ordináciách. Postarala sa o to posledná novela zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. (ďalej len „zákon o ERP“), ktorá výrazne rozširuje zoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidovať tržby v hotovosti prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice.