RUBRIKA: Ekonomika a manažment

zoradiť výsledky podľa:

Európsky profesijný preukaz – nový nástroj v uznávaní odborných kvalifikácií zdravotníckych pracovníkov

Dátum:
Autor: Mgr. Marián Nagy

Číslo:
Vydanie: 6/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V príspevku Zmeny v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, uverejnenom v čísle 4/2014 časopisu, sme rámcovo informovali, že novela smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v znení smernice 2013/55/EÚ zavádza úplne nový mechanizmus v procese uznávania kvalifikácií, a to tzv. Európsky profesijný preukaz (ďalej len „EPP“).

Správna komunikácia vedie k lepšej starostlivosti o pacienta

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 6/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Zdravotná starostlivosť je zložitý komplex činností, pri ktorých je dôležité rešpektovať aj pacienta ako jedinečnú individualitu. Pre každého zdravotníckeho pracovníka je dôležité vnímať, že práve pacient a jeho spokojnosť musí byť každodenným cieľom jeho snaženia. Zdravotníctvo má pacientovi pomáhať v jeho ťažkostiach a problémoch, a taktiež podporovať jeho zodpovedné správanie pri predchádzaní ochoreniam. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá sa zameriava na pacienta, vyžaduje od zdravotníckych pracovníkov porozumenie, že rôzne klinické situácie, ktoré pri práci s pacientom nastanú, si vyžadujú rôzne komunikačné prístupy.

Rizikové práce v zdravotníctve

Dátum:
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková

Číslo:
Vydanie: 6/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Jednou zo základných povinností každého zamestnávateľa je zisťovať zdraviu škodlivé faktory práce a pracovného prostredia na pracovisku, posudzovať riziko z nich vyplývajúce pre zamestnancov a znížiť toto zdravotné riziko na najnižšiu možnú mieru. Práce, pri ktorých je ohrozené zdravie zamestnancov a pri ktorých môže vzniknúť choroba z povolania, profesionálna otrava alebo iné poškodenie zdravia v súvislosti s prácou, sú rizikové práce.

Ekonomická kríza v Grécku viedla k nárastu kardiovaskulárnych ochorení

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 6/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Krízové udalosti, ktoré zasiahnu spoločnosť, predstavujú vždy zvýšené zdravotné riziko pre jej členov, či už ide o vojenský konflikt, prírodnú katastrofu alebo súčasnú ekonomickú krízu, ktorá trvá už šiesty rok. Jednou z krajín, ktorej obyvateľstvo bolo ekonomickou krízou najťažšie postihnuté, bolo Grécko. Práve výskumníci z tejto krajiny prišli so zaujímavým výskumom, ktorý dáva do súvisu ekonomickú krízu a vzostup hospitalizácií na kardiovaskulárne ochorenia. Výskum bol prezentovaný na Heart Failure Congress 2014, ktorý sa konal v Aténach v dňoch 17. až 20. mája. Kongres je hlavným výročným stretnutím Heart Failure Association (Asociácia pre zlyhanie srdca), ktorá spadá pod European Society of Cardiology (Európska kardiologická spoločnosť). Už predchádzajúce štúdie, na ktoré sa výskumníci odvolávali, poukazovali na fakt, že výskyt kardiovaskulárnych ochorení sa zvyšuje práve počas kríz, akými sú vojny a prírodné katastrofy.

Skúsené zdravotné sestry sú nákladovo efektívnejšie

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 5/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Moderné trendy v personálnej politike firiem dnes nepovažujú za problémové, keď zamestnanec často mení pracovné miesto a svoje zaradenie. Neustála zmena a fluktuácia tak zvyčajne nepredstavuje zdroj výraznejších obáv z pohľadu personálnych odborníkov a nevyvoláva u nich pocity negatívnych dôsledkov na fungovanie firiem. Sú však odbory, kde, naopak, môžu byť podobné neustále zmeny a fluktuácia značnou príťažou s ohľadom na kvalitu poskytovaných služieb. Takým odborom je aj zdravotníctvo, ako to dokazujú výsledky štúdie výskumníkov z americkej Columbia University School of Nursing a Columbia Business School. Vďaka tomuto výskumu sa možno inšpirovať z pohľadu krajiny, ktorá je často pri rôznych reformách dávaná pre fungovanie zdravotníctva a nemocníc za vzor. Štúdia bola publikovaná v American Economics Journal: Applied Economics.

Porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom (II.) – praktický rozmer

Pracovný pomer z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny môže zamestnávateľ skončiť výpoveďou alebo okamžite. Pre platnosť výpovede a okamžitého skončenia pracovného pomeru (ďalej aj ako „okamžité skončenie“) sa vyžaduje splnenie určitých zákonom vyžadovaných náležitostí, ktorým sa budeme venovať v tomto príspevku.

Porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom

Nájsť rovnováhu medzi záujmami zamestnancov a zamestnávateľov je obtiažne, aj preto sa pre zamestnávateľov javí Zákonník práce ako príliš ochranársky vo vzťahu k zamestnancom a pre zamestnancov, ktorí sú existenčne ohrození v zamestnaní (napr. v prípade, ak zamestnávateľ nevypláca mzdu, šikanuje zamestnanca alebo sa rozhoduje skončiť pracovný pomer so zamestnancom z fiktívnych dôvodov) sa naopak javí ako kódex upravujúci určité ich práva, avšak v praxi nevynútiteľné.

Problémy financovania praktického lekárstva vo Veľkej Británii

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 4/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Problémy vo financovaní rôznych odvetví zdravotníctva netrápia len krajiny ako Slovensko, ale aj krajiny, ktoré majú oveľa prepracovanejší systém fungovania zdravotníctva, ako je tomu napríklad v prípade Veľkej Británie. Odborná organizácia praktických lekárov Royal College of General Practitioners začala v poslednom období biť na poplach a varuje pred poklesom financovania tejto časti britskej zdravotnej starostlivosti.

Využitie smartphonov na diagnostiku ochorení

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 3/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Súčasný technologický rozvoj v oblasti telekomunikačných zariadení môže čoskoro zásadným spôsobom ovplyvniť aj diagnostiku ochorení v medicíne. Bežne využívané smartphony sa môžu podľa vedcov z univerzity v americkom Houstone stať v dohľadnej dobe lacnými a jednoduchými diagnostickými prístrojmi. Vývoj nových analytických technológií umožňujúcich rýchlu diagnostiku ochorení aj mimo zdravotníckych zariadení tak predstavuje pre vedecký výskum novú výzvu. Základom analytických prístrojov budúcnosti je využitie nanotechnológií a na nich postavených biosenzorov.

Zdravotný stav zamestnanca v pracovnom práve (II.)

V minulom čísle sme uviedli problematiku významu lekárskych potvrdení vydávaných zdravotníckymi pracovníkmi z pohľadu ich pracovnoprávnych dopadov. Konkrétne sme sa venovali oblasti stravovania zamestnancov, t. j. ak žiadajú o vydanie lekárskeho potvrdenia z dôvodu, že nemôžu zo zdravotných dôvodov využiť žiadny zo spôsobov stravovania zabezpečovaných zamestnávateľom. V tomto čísle pokračujeme problematikou potvrdení o zdravotnom stave dieťaťa na účely predĺženia rodičovskej dovolenky.