RUBRIKA: Ekonomika a manažment

zoradiť výsledky podľa:

Oslobodenie poskytovania zdravotnej starostlivosti od DPH (II.)

Číslo:
Vydanie: 1/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V tomto čísle uverejňujeme pokračovanie článku k uplatňovaniu § 29 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), podľa ktorého je od dane oslobodené poskytovanie zdravotnej starostlivosti štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami podľa osobitného predpisu a tovary a služby s ňou priamo súvisiace, ak sú poskytované týmito štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami.

Motorové vozidlo ako predmet zodpovednosti zamestnanca pri výkone práce

Číslo:
Vydanie: 1/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Pretrvávajúce nejasnosti ohľadne predmetov, ktoré môžu byť zverené zamestnancovi na základe dohody o hmotnej zodpovednosti v zmysle § 182 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len ako „ZP“), spôsobujú v praxi pravidelne spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Oslobodenie poskytovania zdravotnej starostlivosti od DPH (I.)

Číslo:
Vydanie: 12/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Podľa § 29 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) je od dane oslobodené poskytovanie zdravotnej starostlivosti štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami podľa osobitného predpisu a tovary a služby s ňou priamo súvisiace, ak sú poskytované týmito štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami.

K novele zákona o verejnom obstarávaní

Dátum:
Autor: JUDr. Juraj Tkáč

Číslo:
Vydanie: 11/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Predmetom tohto príspevku je predstavenie novely zákona o verejnom obstarávaní č. 252/2015 Z. z. Uvedená novela má za cieľ zabrániť účasti schránkovým firmám, resp. firmám s nejasnou majetkovou štruktúrou verejného obstarávania. Zákaz účasti schránkových firiem sa však týka len verejného obstarávania, a nejde o komplexný zákaz účasti schránkových firiem pri využívaní verejných zdrojov (čerpanie rôznych investičných stimulov, dotácií a pod.) Novela zavádza aj právomoc Úradu pre verejné obstarávanie zisťovať si údaje o skutočných konečných užívateľoch (napr. formou žiadostí od bánk, ktoré musia odhaliť finančné toky), pričom ak sa preukáže, že uchádzač uviedol nepravdivého konečného užívateľa výhod, Úrad takémuto uchádzačovi uloží pokutu a zároveň rozhodne o zákaze účasti takéhoto uchádzača. Taktiež, ak sa zistí, že údaje o konečnom užívateľovi neboli pravdivé, verejný obstarávateľ má možnosť vypovedať zmluvu s takýmto uchádzačom.

Neziskové organizácie poskytujúce zdravotnú starostlivosť

Číslo:
Vydanie: 10/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je v Slovenskej republike pomerne prísne regulované. Slovenský právny poriadok pripúšťa poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo viacerých formách a rôznymi právnymi subjektmi. Medzi najčastejšie využívané typy právnických osôb v rámci nemocníc na Slovensku patria akciové spoločnosti, neziskové organizácie a príspevkové organizácie. V článku upriamime pozornosť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti tými subjektmi, ktoré majú právny status neziskových organizácií.

Aplikačné nedostatky nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času v praxi

Dátum:
Autor: JUDr. Marek Švec, PhD.

Číslo:
Vydanie: 9/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V nadväznosti na článok, uverejnený v predchádzajúcom čísle časopisu, ktorý sa dotýkal výkladu rovnomerného a nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a podmienok ich zavedenia, sa v ďalšom článku venujeme aktuálnym aplikačným problémom vznikajúcim najmä pri uplatňovaní nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času. V tomto ohľade tak predstavujú súčasné aplikačné problémy najmä výpočet a čerpanie dovolenky, resp. nariaďovanie dovolenky v okamihu nenaplnenia fondu pracovného času zamestnanca.

Miera úmrtnosti súvisí so sociálno-ekonomickou depriváciou

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Už mnoho rokov si vedecká komunita dáva otázku, či je miera úmrtnosti závislá od sociálno-ekonomických rozdielov vyskytujúcich sa v rámci každej populácie. Nedávno sa objavili prvé výsledky z novej štúdie INEQ-CITIES, ktorá skúmala uvedenú problematiku v 15 európskych mestách. Nie je prekvapením, že prišla k záveru, že vyššia miera chudoby je spojená s vyššou mierou úmrtnosti a zistila aj značné rozdiely medzi jednotlivými skúmanými geografickými oblasťami. Štúdia analyzovala vplyv sociálno-ekonomickej deprivácie na úmrtnosť u niekoľkých hlavných ochorení v európskych mestách v rôznych geografických častiach Európy v rokoch 2000 až 2008. Išlo o Amsterdam, Barcelonu, Bratislavu, Brusel, Budapešť, Helsinki, Lisabon, Londýn, Madrid, Prahu, Rotterdam, Štokholm, Turín a Zürich.

Nová metóda prezradí presný čas úmrtia aj po desiatich dňoch

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Vedecký tím z univerzity v rakúskom Salzburgu prišiel s novou metódou na určenie presného času úmrtia, a to dokonca aj vtedy, ak od úmrtia prešlo už 10 dní. Uvedená metóda by mohla mať obrovský význam predovšetkým v oblasti súdneho lekárstva, pretože by pomohla presne určiť čas úmrtia obete aj po tak dlhej dobe. V súčasnosti zatiaľ nie je k dispozícii spoľahlivý spôsob určenia času úmrtia po 36 hodinách od jeho nastania, čo často komplikuje priebeh vyšetrovania a prácu odborníkov v súdnom lekárstve.

Plnenia poskytované poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (II.)

Číslo:
Vydanie: 6/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V tomto čísle uverejňujeme druhú časť článku venovanému spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa, okrem príjmov z vykonávania klinického skúšania, a to bez ohľadu na skutočnosť, či boli poskytnuté fyzickej alebo právnickej osobe, a to v súlade so zmenami účinnými od 1. januára 2015.

Plnenia poskytované poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (I.)

Číslo:
Vydanie: 5/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

S účinnosťou od 1. januára 2015 sa v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) mení spôsob zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa, okrem príjmov z vykonávania klinického skúšania, a to bez ohľadu na skutočnosť, či boli poskytnuté fyzickej alebo právnickej osobe.