RUBRIKA: Ekonomika a manažment

zoradiť výsledky podľa:

Problémy financovania praktického lekárstva vo Veľkej Británii

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 4/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Problémy vo financovaní rôznych odvetví zdravotníctva netrápia len krajiny ako Slovensko, ale aj krajiny, ktoré majú oveľa prepracovanejší systém fungovania zdravotníctva, ako je tomu napríklad v prípade Veľkej Británie. Odborná organizácia praktických lekárov Royal College of General Practitioners začala v poslednom období biť na poplach a varuje pred poklesom financovania tejto časti britskej zdravotnej starostlivosti.

Využitie smartphonov na diagnostiku ochorení

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 3/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Súčasný technologický rozvoj v oblasti telekomunikačných zariadení môže čoskoro zásadným spôsobom ovplyvniť aj diagnostiku ochorení v medicíne. Bežne využívané smartphony sa môžu podľa vedcov z univerzity v americkom Houstone stať v dohľadnej dobe lacnými a jednoduchými diagnostickými prístrojmi. Vývoj nových analytických technológií umožňujúcich rýchlu diagnostiku ochorení aj mimo zdravotníckych zariadení tak predstavuje pre vedecký výskum novú výzvu. Základom analytických prístrojov budúcnosti je využitie nanotechnológií a na nich postavených biosenzorov.

Zdravotný stav zamestnanca v pracovnom práve (II.)

V minulom čísle sme uviedli problematiku významu lekárskych potvrdení vydávaných zdravotníckymi pracovníkmi z pohľadu ich pracovnoprávnych dopadov. Konkrétne sme sa venovali oblasti stravovania zamestnancov, t. j. ak žiadajú o vydanie lekárskeho potvrdenia z dôvodu, že nemôžu zo zdravotných dôvodov využiť žiadny zo spôsobov stravovania zabezpečovaných zamestnávateľom. V tomto čísle pokračujeme problematikou potvrdení o zdravotnom stave dieťaťa na účely predĺženia rodičovskej dovolenky.

Súčasné chápanie spirituality pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Číslo:
Vydanie: 3/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V článku chceme priblížiť a definovať predovšetkým súčasné chápanie spirituality pacienta a zároveň poukázať na dôležitosť tohto fenoménu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, keďže v súčasnej dobe sa kladie veľký dôraz na komplexnú kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Táto starostlivosť sa podieľa na ochrane zdravia, na prevencii chorôb, zohráva dôležitú úlohu pri upevňovaní zdravia a pri zmierňovaní utrpenia pacientov. Jej neoddeliteľnou súčasťou je rešpektovanie hodnoty ľudského jedinca.

Zdravotný stav zamestnanca v pracovnom práve (I.)

Participácia zdravotníckych pracovníkov na realizácii individuálnych pracovnoprávnych vzťahov zohráva na trhu práce významnejšiu úlohu, než si to niektorí z nich uvedomujú.

Zodpovednosť jednotlivca za svoje zdravie?

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 2/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Vzhľadom na finančnú náročnosť udržiavania fungovania zdravotných systémov jednotlivých krajín je v súčasnosti pre médiá, politikov, odborníkov a nimi formovanú verejnú mienku zložitou oblasťou téma využívania verejných zdrojov na liečenie chorôb súvisiacich s nezdravým životným štýlom jednotlivcov.

Moderní systém řízení malých a středních podniků ve sféře zdravotnictví

Dátum:
Autor: doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc.

Číslo:
Vydanie: 1/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V současné době systém zdravotnictví po celém světě prochází nespočetnými změnami a reformami, které podporovaly a podporují vznik a vývoj tržních vztahů. Existují čtyři základní modely zdravotnických systémů, které mají své výhody a nevýhody, ale společné, co tyto systémy propojuje, je medicína, principy a vývoj které je hlavní pro účely hledání optimální varianty. V rámci podnikání malých a středních podniků (MSP) ve sféře zdravotnictví (nestátní zdravotnická zařízení – NZZ) se potýkají s velkým množstvím protikladů a omezení. Za takových podmínek musí být pro NZZ vytvořen systém moderního řízení, na základě zvláštních metod a nástrojů controllingu.

Globálny nárast medicínskej turistiky

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 12/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Globalizácia sa prejavuje mnohými spôsobmi. Nie je to len o rýchlom prenose informácií, myšlienok, tovarov a služieb. Ľudia vďaka nej môžu prichádzať s novými spôsobmi riešenia svojich životných peripetií. Jednou z oblastí, ktorej sa globalizácia, dotkla je aj zdravotníctvo. Okrem nových technologických možností, ktoré lekárom umožňujú prostredníctvom telekomunikačných zariadení konzultovať svoje problémy s kolegami na druhom konci sveta, sa aj pre pacienta otvorili nové možnosti. S riešením jeho zdravotných problémov mu môže pomôcť aj zdravotníctvo v inej krajine, a to za oveľa výhodnejších finančných podmienok. Vďaka tomu nastal nezadržateľný rozvoj „medicínskej turistiky“. Títo „turisti“ za zdravím cestujú z USA do Strednej a Južnej Ameriky za cenovo prijateľným ošetrením, z Veľkej Británie do Indie pre kratšie čakacie lehoty, z Nigérie do Európy za primeranou kvalitou služieb. Nie je pri tom tajomstvom, že nárast podobného trendu sledujeme aj na Slovensku, i keď treba priznať, že okolité krajiny sú v tejto otázke už oveľa ďalej. Aké sú však klady a zápory medicínskej turistiky?

Globálny deficit pracovníkov v zdravotníctve

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V dňoch 10. až 13. novembra 2013 sa v brazílskom meste Recife konalo za účasti 1 300 odborníkov z 85 krajín, vrátane 40 ministrov zdravotníctva, tretie Globálne fórum pre oblasť ľudských zdrojov v zdravotníctve (Global Forum on Human Resources for Health). Predošlé dve stretnutia, ktoré organizuje Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization – WHO), sa konali v roku 2008 v Ugande a v roku 2011 v Thajsku.

Prerokovanie skončenia pracovného pomeru a jeho pracovnoprávne následky

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Ostatná novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) s účinnosťou od 1. 1. 2013 nepriniesla významné zmeny len do právnej úpravy individuálnych pracovnoprávnych vzťahov napr. závislej práce, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo organizácie pracovného času v podniku, ale podstatnou mierou sa dotkla aj právnej úpravy kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.