RUBRIKA: Poradňa

zoradiť výsledky podľa:

Ukončenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 5/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Som lekár – gynekológ a pracujem v súkromnej ambulancii. Ako mám postupovať, keď naša pacientka – máme s ňou dohodu na dobu neurčitú – zmení gynekológa tak, že s ním uzavrie novú dohodu a neoznámi nám to, neodstúpi od dohody u nás v zmysle ustanovenia § 12 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zaniká smrťou osoby, smrťou alebo zánikom poskytovateľa alebo po doručení písomného odstúpenia od dohody prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody, ani jej nový lekár si nevyžiada od nás zdravotnú dokumentáciu? Následne nám ­poisťovňa prestane platiť a ja sa to dozviem náhodou pri riešení konfliktu s poisťovňou. Takýchto prípadov máme veľmi veľa. Ale stal sa nám aj prípad, že takúto pacientku sme vyradili a následne prišla, že ona nič také neurobila a poisťovňa nám dala mylnú informáciu. Je možná za to nejaká sankcia voči pacientke? Čo znamená „preukázateľné odovzdanie zdravotnej dokumentácie“, napr. lekár v Martine verzus lekár v Bratislave, kde pacientka napr. odíde – zmení lekára.

Povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu v ambulancii

Dátum:
Autor: Ing. Veronika Dubielová

Číslo:
Vydanie: 3/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Majú povinnosť evidencie tržieb v pokladnici lekári, zubári?

Denná uzávierka pokladnice v lekárni

Dátum:
Autor: Ing. Veronika Dubielová

Číslo:
Vydanie: 3/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Ako postupuje pri vyhotovovaní dennej uzávierky podnikateľ s nepretržitou pre­vádzkou, napr. v lekárni? Kedy sa má denná uzávierka vyhotoviť? Môže byť vyhotovených aj viac denných uzávierok?

Problémy s odbermi biologického materiálu

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 1/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Chronicky sa opakujúcim problémom, narušujúcim aj vzťahy medzi všeobecnými a odbornými lekármi, je odber biologického materiálu, či už na predoperačné interné vyšetrenie alebo potrebné na diagnostický proces. Kto je povinný vykonať odbery biologického materiálu? Upravuje túto problematiku nejaký zákon alebo vyhláška?

Nepriznanie nákladov súdom za podanie lekárskej správy

Dátum:
Autor: Mgr. Jaroslav Nižňanský

Číslo:
Vydanie: 2/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Naše neštátne zdravotnícke zariadenie bolo okresným súdom v súvislosti s rozvodom manželov, ktorých deti sú klientmi nášho zariadenia, požiadané o zaslanie správy o zdravotnom stave maloletých detí a o výške výdavkov, ktoré vznikajú matke v súvislosti s ich zdravotným stavom. Uvedené sme poskytli v stanovenom termíne a taktiež sme zaslali súdu faktúru za spracovanie uvedených podkladov v zmysle interného cenníka nášho zariadenia. Súd následne žiadal o špecifikáciu nákladov v zmysle § 128 Občianskeho súdneho poriadku (OSP), na čo sme zaslali kópie nášho cenníka.

Súdom nám bolo doručené uznesenie, v ktorom rozhodol o nepriznaní vecných nákladov za podanie lekárskej správy o zdravotnom stave maloletých detí rozvádzaných manželov s odvolaním sa na § 128 OSP, podľa ktorého je každý bez zbytočného odkladu na požiadanie súdu povinný písomne oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie súdu, za náhradu vecných nákladov. Okrem iného uvádza: „Podľa názoru súdu písomné oznámenie o skutočnostiach majúcich význam pre konanie a rozhodovanie súdu nie je službou poskytovanou za odplatu. Obdobné stanovisko zaujalo aj obchodnoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR (Obpj 3/2008). Oznamovateľ má v spojitosti s ustanovením § 128 OSP právo na náhradu vecných nákladov, ktorú mu v spojitosti so splnením si povinnosti vznikli. Tieto náklady však musia byť odôvodnené a spravidla predstavujú výdavky oznamovateľa napríklad za materiál, poštovné. ... Súd nemohol oznamovateľovi priznať náhradu vecných nákladov, nakoľko ich aj napriek výzve nešpecifikoval, oznamovateľ sa obmedzil na poukázanie na interný Cenník zdravotníckych úkonov, čo v súvislosti so splnením zákonnej povinnosti súčinnosti v zmysle § 128 OSP nemá právnu relevanciu aj s poukazom na vyššie uvedené stanovisko Najvyššieho súdu SR. “

Postupoval okresný súd správne? Čo by sme mali zmeniť z našej strany, aby sme ako obvodní pediatri na požiadanie súdov, orgánov štátnej správy a pod. neboli povinní pracovať zadarmo? Taktiež prosíme o vysvetlenie, či sme ako zariadenie boli súdení, keďže nám bolo doručené rozhodnutie , ktoré bolo vydávané v rámci rozvodového konania manželov.

Správny postup pri vydávaní liekov

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 12/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Ako by mal lekárnik postupovať pri vydávaní náhradného lieku? Musí pacientovi ponúknuť všetky alternatívy náhradného lieku, čo v niektorých prípadoch jednoducho nie je reálne? Najmä pri starších pacientoch je to asi aj zbytočné.

Čakacia doba na prednostné ošetrenie

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 12/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Môže mať lekár vyhradené 2 dni v týždni len pre platiacich pacientov (prednostné vyšetrenie), na ktoré pacientov objednáva aj mesiac dopredu? Je to vôbec prednostné vyšetrenie, keď na neho pacient čaká 3 mesiace a zaplatí 16 eur a čas čakania je 4 hodiny (rozsah čakacej doby)? Alebo keď lekár objedná pacienta napr. na 10,00 hod. a zoberie ho až o pol alebo trištvrte hodiny neskôr, je v poriadku, ak zoberie 10 eur za prednostné ošetrenie?

Kód odborného zástupcu

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Chcem sa informovať ohľadom nového kódu pre odborného garanta pre laboratóriá. Mám kód značky F končiaci sa 225 – odborný garant v odbore laboratórna medicína. Na stránkach ÚDZS som videl nové kódy a neviem sa orientovať. Ktorý budem mať po novom?

Vyberanie poplatku za vypísanie žiadosti o kúpeľnú liečbu pacienta

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Je v súlade so zákonom, ak lekár vyberá poplatok za vypísanie žiadosti o kúpeľnú liečbu na žiadosť pacienta? Na druhej strane, ak lekár sám navrhne pacientovi kúpele, poplatok sa nesmie vyberať?

Preskripcia liekov – počet balení predpisovaného lieku

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Podľa zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach som ako predpisujúca lekárka povinná predpisovať liek maximálne na tri mesiace. Ako mám postupovať, ak potrebujem predpísať pacientovi liek s dávkovaním jedna tableta denne a najmenšie balenie lieku obsahuje sto kusov tabliet, teda viac ako na tri mesiace? Čo v prípade, keď mu liek predpisujem prvýkrát, vtedy nesmiem predpisovať liek na dlhšie obdobie ako jeden mesiac?