RUBRIKA: Poradňa

zoradiť výsledky podľa:

Reklama na zdravotnícke zariadenie

Dátum:
Autor: Mgr. Zuzana Zoláková

Číslo:
Vydanie: 7-8/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Aké možnosti reklamy má všeobecný lekár?

Reklamácia v ambulancii

Dátum:
Autor: Mgr. Zuzana Zoláková

Číslo:
Vydanie: 7-8/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Aké sú možnosti reklamácie poskytnutej zdravotnej starostlivosti u všeobecného lekára?

Odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z dôvodu nedodržiavania liečebných pokynov pacientom

Dátum:
Autor: Mgr. Zuzana Zoláková

Číslo:
Vydanie: 6/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Pacient opakovane nedodržiava liečebný režim na PN, nechodí na pravidelné kontroly PN, ktoré sú určené jeho ošetrujúcim lekárom napriek opakovanému upozorneniu. Lekár ho upozornil, že ak sa to bude opakovať, ukončí mu registráciu a bude si musieť hľadať iného lekára. Nejde o pacienta, ktorý patrí do zdravotného obvodu lekára. Môže lekár v takomto prípade ukončiť „registráciu“ pacienta? Musí to zdôvodniť?

Odborný zástupca v ambulancii (s. r. o.)

Dátum:
Autor: Mgr. Zuzana Zoláková

Číslo:
Vydanie: 4/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Aký pracovný pomer (resp. dohodu o pracovnej činnosti, o vykonaní práce) musí mať odborný garant v ambulancii (s. r. o.), plný alebo môže byť aj skrátený?

Zamestnanie druhého lekára

Dátum:
Autor: Mgr. Zuzana Zoláková

Číslo:
Vydanie: 2/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Môže lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť ako fyzická osoba, zamestnať druhého lekára?

Metodické usmernenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Som lekárka špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Ako zmluvný lekár zdravotnej poisťovne každý mesiac vykazujem zdravotnej poisťovni výkony, ktoré som vykonala pre jej poistencov, a to podľa odporúčaní v Metodickom usmernení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou elektronickou formou. V tomto usmernení sa uvádza, že pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti špecifikovaným poistencom – poisteným v zahraničí (EÚ), je potrebné zaslať aj kópiu lekárskej správy alebo záznamu z ošetrenia – ako prílohu elektronickej faktúry. Je možné takouto formou zaslať, a teda sprístupniť zdravotnú dokumentáciu pacienta (občan SR, pracujúci a poistený v zahraničí) zdravotnej poisťovni? Konkrétne pracovníkovi zdravotnej poisťovne, ktorý spracováva výkony, ale nie je revízny lekár, ani revízna sestra, ani revízny farmaceut a nemá žiadne poverenie na výkon kontroly? Nie je mi ani celkom jasné, či každomesačné spracovávanie výkazov (kódov výkonov a ich bodových hodnôt, správne priradenie diagnóz ku kódu odbornosti) je kontrola zo strany zdravotnej poisťovne v zmysle zákona. Pravdou ale je, že zdravotná poisťovňa koná na základe Metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Je toto usmernenie v súlade so zákonom?

Spoločnosť s ručením obmedzeným a očná ambulancia

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Pred niekoľkými mesiacmi sme s mojou mamou založili spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej vlastníkmi a konateľmi sme len my dve, moja mama je uvedená ako odborný garant. Vlastníme ambulanciu, spolu s priestormi, kde moja mama, atestovaný očný lekár, prevádzkuje ambulantnú starostlivosť zazmluvnenú poisťovňami. Ja pracujem ako sekundárny lekár v špecializačnej príprave v odbore oftalmológia v nemocnici. Keďže mám túto možnosť, rada by som vo voľnom čase pracovala u nás v ambulancii, t. j. napríklad od 16:00 do 18:00, po skončení mojej pracovnej doby. Keďže chcem, aby všetko, čo mám s firmou v pláne, prebiehalo korektne po legislatívnej stránke, chcela by som vedieť odpovede na nasledovné otázky:

  1. Je možné, aby som pracovala u nás v ambulancii, aj keď nie som zatiaľ atestovaný lekár, osamote, bez mamy, keď ona je odborný garant s.r.o.? Stačí, aby bola nejakým spôsobom na telefonickej príslužbe? Pečiatku by som používala firemnú.
  2. Ak by bol možný bod č. 1, keďže moja mama má jasne definované ordinačné hodiny a ja by som tam bola napr. od 16:00 do 18:00, je možné, aby sa platil poplatok za vyšetrenie mimo ordinačných hodín, prípadne, by si pacient mimo ordinačných hodín hradil celé vyšetrenie sám? Viem, že za objednanie sa v rámci ordinačných hodín je možné pýtať cca 10 eur, je aj pri tomto poplatku stanovená maximálna výška? Pýtam sa na poplatok preto, že pokiaľ som dobre informovaná, nie je možné, aby pacient platil za výkony, ktoré hradí zdravotná poisťovňa, ak s ňou máme zmluvu, teda tento poplatok by mohol výrazne finančne pomôcť. A je možné vlastne ordinovať mimo ordinačných hodín?

Odstúpenie poistného kmeňa a odkúpenie spoločnosti s ručením obmedzeným prevádzkujúcej ambulanciu

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Môžete vysvetliť postup procesu, keď dochádza k odstúpeniu poistného kmeňa a odkúpenia spoločnosti s ručením obmedzeným prevádzkujúcej ambulanciu? Je nevyhnutné najprv odkúpiť spoločnosť s ručením obmedzeným, urobiť v nej zmeny, následne žiadať príslušný vyšší územný celok o súhlas s prevádzkovaním, ako aj uzavrieť zmluvy s jednotlivými poisťovňami? Alebo odkúpením s.r.o. získame automaticky všetky náležitosti?

Úhrada škody na prístroji

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 9/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Pacient bol hospitalizovaný na neurologickom oddelení a následne na rehabilitačnom oddelení v nemocnici po náhlej cievnej mozgovej príhode – 2. ataka. Pri kontrolnom vyšetrení – transezofageálnej EKG – vo svojom zlom psychomotorickom nekľude pokazil prístroj. Teraz mu z nemocnice prišla výzva na zaplatenie sumy 1 700 € za opravu tohto prístroja. Je to adekvátne riešenie podľa právnych predpisov, keďže išlo o psychicky a neurologicky chorého človeka?

Musí mať prevádzkovateľ polikliniky praktického lekára iba v pracovnom pomere?

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Prevádzkovateľ polikliniky chce prevádzkovať ambulanciu praktického lekára tak, že iné neštátne zdravotnícke zariadenie poskytne praktického lekára a toto zariadenie si bude od polikliniky účtovať určitú čiastku ako službu. Poliklinika, a. s. je držiteľom povolenia, v ktorom má aj uvedené prevádzkovanie ambulancie všeobecného lekárstva. Bez ambulancie všeobecného lekárstva by nespĺňali určujúce znaky zdravotníckeho zariadenia – polikliniky. Poliklinika musí mať personálne zabezpečenú aj na túto ambulanciu podľa § 8 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v z. n. p. Podľa nášho názoru poskytnutie zdravotníckeho pracovníka od iného poskytovateľa – bez právneho vzťahu so zamestnancom – všeobecným lekárom s tým, že by poliklinika uhrádzala náklady za zamestnanca inej spoločnosti, by bolo nesprávne. Poliklinika by nevedela preukázateľne zabezpečiť ambulanciu, lekár by prácu všeobecného lekára vykonával v poliklinike, ale nebol by jej zamestnancom, bol by zamestnancom inej spoločnosti... Ako by sa napr. riešila pracovno-právna zodpovednosť? Ust. § 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p. vymedzuje zdravotníckeho pracovníka, ktorého určuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a tým je poliklinika. Ak by lekára ofi­ciálne nezamestnávali, ale prácu by vykonával, mohlo by ísť aj o nelegálnu prácu?