RUBRIKA: Poradňa

zoradiť výsledky podľa:

Náklady poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: Ing. Anton Kolembus

Číslo:
Vydanie: 1/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (spoločnosť s ručením obmedzeným) predal držiteľovi registrácie lieku motorové vozidlo za cenu vyššiu, ako bola jeho daňová zostatková cena. Držiteľ registrácie zrazil zrážkovú daň v zmysle § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a vyplatil zvyšnú fakturovanú sumu na účet. V zmysle § 21 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov nie sú daňovými výdavkami poskytovateľa zdravotnej starostlivosti výdavky vzťahujúce sa k peňažnému i nepeňažnému plneniu prijatému od držiteľa. Znamená to, že zostatková cena vyradeného motorového vozidla nebude daňovo uznaná a poskytovateľ v podstate zaplatí 19 % daň z predajnej ceny? Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (spoločnosť s ručením obmedzeným) poskytuje držiteľovi registrácie lieku služby – prenájom reklamnej plochy v ambulancii, prieskum formou vyplnenia dotazníka pacientom v ambulancii, prednášky. Aké náklady k uvedeným príjmom priradiť a akým spôsobom, aby to bolo v súlade s § 21 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov? V ambulancii, kde lekár vyšetruje pacientov, realizuje prieskum a je tam aj umiestnená reklama. Za ambulanciu platí nájomné a energie.

Zodpovednosť za zdravotnú dokumentáciu po smrti alebo zániku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 11/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Kto je zodpovedný za zdravotnú dokumentáciu po smrti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – fyzickej osoby, resp. po zániku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti právnickej osoby bez právneho nástupcu?

Opatrovateľské služby a DPH

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd

Číslo:
Vydanie: 11/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Spoločnosť založená na Slovensku poskytuje službu na území iných členských štátov Európskej únie. Ide o opatrovateľskú starostlivosť (opatrovanie ľudí v ich domácnostiach, nie v zdravotníckych zariadeniach). Ako klasifikovať opatrovateľské služby z hľadiska DPH? Kde je miesto dodania uvedených služieb a kto platí DPH v týchto 4 prípadoch:

  1. Služby poskytuje slovenská spoločnosť – platiteľ DPH (registrovaný na Slovensku), na území členských štátov Európskej únie (v Nemecku) konečnému spotrebiteľovi – fyzickej osobe – občanovi (Nemec).
  2. Služby poskytuje slovenská spoločnosť – platiteľ DPH (registrovaný na Slovensku), na území členských štátov EÚ (v Nemecku) podnikateľovi – platiteľovi DPH v tomto členskom štáte (v Nemecku).
  3. Služby poskytuje slovenská spoločnosť – neplatiteľ DPH, na území členských štátov EÚ (Nemecko) konečnému spotrebiteľovi – fyzickej osobe – občanovi (Nemec).
  4. Služby poskytuje slovenská spoločnosť – neplatiteľ DPH, na území členských štátov EÚ (v Nemecku) podnikateľovi – platiteľovi DPH v tomto členskom štáte (v Nemecku).

Predaj doplnkového sortimentu v zubnej ambulancii

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd

Číslo:
Vydanie: 10/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Fyzická osoba poskytujúca zdravotnú starostlivosť (zubná lekárka) už dlhý čas podniká podľa osobitných predpisov ako SZČO. Na príslušných úradoch – štatistický, daňový, zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa – sa zaregistroval, má pridelené IČO, DIČ a platí odvody do poisťovní. Jej licencia, okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti, nedovoľuje iné činnosti. Svojim pacientom by chcela začať predávať doplnkový sortiment – zubné kefky, o ktoré majú pacienti záujem. Akým spôsobom by mohla uvedené produkty predávať, ak si neuvažuje založiť s. r. o. a chce zostať fyzickou osobou?

Prijaté peňažné plnenie

Dátum:
Autor: Ing. Lucia Vanková

Číslo:
Vydanie: 9/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Ak je slovenskému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (lekárovi) poskytnuté alebo vyplatené peňažné plnenie zo zdrojov v zahraničí od držiteľa, ktorý na území SR nemá stálu prevádzkareň ani organizačnú zložku, je povinný oznámiť a odviesť zrážkovú daň z peňažného plnenia poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, t. j. lekár? Ak áno – aká je lehota na oznámenie a odvedenie zrážkovej dane? Je to do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po poskytnutí peňažného plnenia alebo do konca mesiaca po uplynutí kalendárneho roka tak, ako je to pri nepeňažných plneniach?

Sprístupnenie zdravotnej dokumentácie

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 5/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Ktorým osobám môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vydať zdravotnú dokumentáciu?

Pracovná pohotovosť

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 2/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Pracovná pohotovosť mimo pracoviska sa započítava do limitu 100 hodín v kalendárnom roku (§ 96 ods. 7 Zákonníka práce). Je možné v pracovnej zmluve dohodnúť so zdravotnou sestrou pracovnú pohotovosť mimo pracoviska nad rámec 100 hodín?

Daň z príjmov a príspevková organizácia

Dátum:
Autor: Ing. Lucia Vanková

Číslo:
Vydanie: 2/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Sme príspevková organizácia – zdravotnícke zariadenie. Naša hlavná činnosť – poskytovanie zdravotnej starostlivosti nepodlieha dani z príjmov. Od úradu práce dostávame príspevok na mzdu zamestnanca v chránenej dielni. Platí aj pre nás povinnosť zdaniť tento príspevok daňou z príjmov právnických osôb?

Vedenie zdravotnej dokumentácie

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 12/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Ktorý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný viesť zdravotnú dokumentáciu, a v akom rozsahu?

Poplatky za služby v zdravotníctve

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 11/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Naše poliklinické pracovisko nepatrí k tým, ktoré by požadovalo platby od pacientov za zdravotnú starostlivosť a v tomto ohľade sa nás novela zákona č. 577/2004 Z. z. až tak nedotkla. Problém ale vystúpil v rámci prakticky jediných bežných platieb uhrádzaných našimi pacientmi – ide o služby, ktoré so zdravotnou starostlivosťou nesúvisia a predstavujú len doplnkovú službu, konkrétne:

  1. Platba za odoslanie výsledku vyšetrenia poštou, ak si pacient nechce pre výsledok prísť sám (pacient dostane na výber – príde si pre výsledok osobne, alebo ak mu to nevyhovuje, zaplatí poplatok, ktorý je sumou nákladov na odoslanie pošty).
  2. Platba za návleky (50 centov), resp. jednorazový uterák (1 €) na rehabilitačnom pracovisku, ak pacient, ktorý je vždy rehabilitačným pracovníkom upozornený, že si má na výkon doniesť prezuvky a uterák, si jednu, resp. obe veci neprinesie.
  3. Platba za napálenie kópie CD nosiča (2 €) RTG vyšetrenia, ak pacient originálne CD priložené k nálezu stratil.

Chceli by sme vedieť či naozaj nemáme právo vyberať za tieto uvedené položky, keď:

  1. Novela zákona a povinnosti z nej vyplývajúce sa týkajú iba cenníku a zoznamu zdravotných výkonov a služieb súvisiacich so zdravotným výkonom a nedotýka sa služieb, ktoré nie sú zdravotným výkonom, ani so zdravotným výkonom nesúvisia.
  2. Naša firma má podľa zápisu v obchodnom registri, okrem prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, povolenú aj „kúpu tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi“, ako aj „sprostredkovanie obchodu a služieb“,
  3. Odosielanie výsledku poštou, návleky aj CD na naše náklady by boli vlastne darom pre pacienta.