RUBRIKA: Poradňa

zoradiť výsledky podľa:

Pracovné oblečenie pre lekára a sestry

Dátum:
Autor: Ing. Dušan Dobšovič

Číslo:
Vydanie: 5-6/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Ako často a aké množstvo oblečenia pre sestry a pre lekárov môžeme obstarať? Podľa mojich informácií výdavky na oblečenie nemôžem zahrnúť do daňových výdavkov. Dostali sme výhodnú ponuku na kúpu tohto typu oblečenia vo viacerých kusoch naraz. Môžeme zahrnúť príslušnú sumu v plnej výške do výdavkov?

Kompetencie posudkového a ošetrujúceho lekára pri dočasnej pracovnej neschopnosti (PN)

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 7-8/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Aký právny predpis upravuje kompetencie pri dočasnej PN? Posudkový lekár žiada ukončiť dočasnú PN pacienta, avšak ako ošetrujúci lekár sa s týmto postojom nestotožňujem. Môže, resp. mal by ukončenie PN podpísať posudkový lekár, alebo ho „musím“ podpísať ja na jeho návrh? Kto bude potom zodpovedný, ak sa pacientovi zdravotný stav po nastúpení do práce zhorší?

Vzdelanie zdravotnej sestry

Dátum:
Autor: PhDr. Slavomíra Pavlíková

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Som praktický lekár pre dospelých a zdravotná sestra v mojej ambulancii na jar odchádza do dôchodku a chcem prijať novú. Aké vzdelanie sa vyžaduje od sestry praktického lekára pre dospelých?

Náplň práce a právna zodpovednosť odborného garanta

Číslo:
Vydanie: 2/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Aká je náplň práce odborného garanta oddelenia nemocnice, jeho právna zodpovednosť a ostatné záležitosti s tým súvisiace obzvlášť v situácii, keď odborný garant nie je súčasne aj primárom oddelenia?

Odborný garant v ambulancii

Dátum:
Autor: Ing. Dušan Dobšovič

Číslo:
Vydanie: 11-12/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Môže byť v ambulancii všeobecného praktického lekára, ktorý prevádzkuje činnosť formou s. r. o., zamestnaný lekár ako odborný garant formou dohody o vykonaní práce, alebo musí mať pracovnú zmluvu, hoci je to len na obdobie dvoch mesiacov?

Bude Koncepcia neodkladnej zdravotnej starostlivosti prínosom pre prax?

Číslo:
Vydanie: 4/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) pripravilo Koncepciu neodkladnej zdravotnej starostlivosti (ďalej aj „MPK“), ktorá prešla medzirezortným pripomienkovým konaním (ďalej aj „konanie“) a momentálne čaká na zaradenie na rokovanie vlády SR. Vzhľadom na to, že „navrhované riešenie si vyžaduje úpravu legislatívy...“ je snáď ešte čas poukázať na niektoré jeho nedostatky, ktoré v konaní neboli zohľadnené.

Povinnosť vykonávať lekársku službu prvej pomoci

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 6/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Lekársku službu prvej pomoci (LSPP) sú povinní zo zákona podľa rozpisu vydaného rozhodnutím samosprávneho kraja u poskytovateľa/organizátora LSPP vykonávať poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Má v tomto smere skutočnosť, že lekár zo súkromnej praxe, ktorý nemá so zdravotnými poisťovňami uzavretú žiadnu zmluvu (teda nečerpá žiadne finančné zdroje z verejného poistenia) nejaký vplyv na eliminovanie tejto povinnosti? Je v rovnakom postavení, ako lekár prijímajúci takéto finančné zdroje? V minulom roku bolo v jednom zo súvisiacich článkov uvedené, že ak sa rozhodne organizátor neposkytovať poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti odmenu za výkon služby LSPP, neporuší žiadny právny predpis. Nie sú ani v jednom z týchto prípadov nejako dotknuté Všeobecné ustanovenia II. Hlavy zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR  – Základné práva a slobody?

Počet pacientov u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 4/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Aký počet kapitovaných pacientok u gynekológa je stanovený, aby bol naplnený pracovný úväzok?

Čakacia doba na prednostné ošetrenie

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 12/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Môže mať lekár vyhradené 2 dni v týždni len pre platiacich pacientov (prednostné vyšetrenie), na ktoré pacientov objednáva aj mesiac dopredu? Je to vôbec prednostné vyšetrenie, keď na neho pacient čaká 3 mesiace a zaplatí 16 eur a čas čakania je 4 hodiny (rozsah čakacej doby)? Alebo keď lekár objedná pacienta napr. na 10,00 hod. a zoberie ho až o pol alebo trištvrte hodiny neskôr, je v poriadku, ak zoberie 10 eur za prednostné ošetrenie?

Výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby

Dátum:
Autor: Ing. Dušan Dobšovič

Číslo:
Vydanie: 5-6/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Som lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo. Bol som oslovený na výkon pracovnej zdravotnej služby. Môžem vykonávať v rámci tímu lekárov túto činnosť s mojou špecializáciou?