RUBRIKA: Poradňa

zoradiť výsledky podľa:

Posúdenie duševnej spôsobilosti u učiteľov – je nutné psychologické vyšetrenie?

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 6/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

V rámci prevádzkovania praxe praktického lekára pre dospelých prichádzame do kontaktu s problematikou posudzovania zdravotnej spôsobilosti. V prípade posudzovania zdravotnej spôsobilosti pedagogických zamestnancov ide o posúdenie nielen telesnej, ale aj duševnej spôsobilosti na výkon povolania. Zaujíma nás, či je zo zákona potrebné posúdenie duševnej spôsobilosti učiteľov riadnym psychologickým vyšetrením klinickým psychológom, alebo je (za predpokladu negatívnej anamnézy na psychické problémy či psychiatrické diagnózy v zdravotnej dokumentácii) dostatočné posúdenie praktickým lekárom pre dospelých?

Preventívne lekárske prehliadky a pracovná doba

Dátum:
Autor: Ing. Daniela Gecelovská

Číslo:
Vydanie: 5/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Môže zamestnávateľ vyslať svojho zamestnanca na ôsmu hodinu ráno na preventívnu lekársku prehliadku, keď v ten istý deň tento zamestnanec odpracuje celú pracovnú zmenu, ktorá začína o 14,00 hodine? Pracuje v štvorzmennej prevádzke.

Vstupná lekárska prehliadka

Dátum:
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková

Číslo:
Vydanie: 5/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Chcem sa opýtať, aký čas platí vstupná lekárska prehliadka? Nemyslím tým zákon č. 124/2006 Z. z. § 16 ods. 4, kde sa hovorí o posudku nie staršom ako 6 mesiacov, lebo to platí len pre činnosti uvedené v prílohe č. 1a).

Prideľovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Dátum:
Autor: RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Číslo:
Vydanie: 5/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Ako by sa mali prideľovať osobné ochranne pracovné prostriedky (OOPP), ktoré máme v smernici uvedené s dobou používania podľa potreby? Keďže názory našich zamestnancov sú rôzne, a to v tom, že niektorí vravia, že by sa mali všetky OOPP s dobou používania podľa potreby prideliť zamestnancovi okamžite pri nástupe do zamestnania, iní zase, že by sa mali prideliť, až keď ich zamestnanec bude potrebovať.

Náklady poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: Ing. Anton Kolembus

Číslo:
Vydanie: 1/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (spoločnosť s ručením obmedzeným) predal držiteľovi registrácie lieku motorové vozidlo za cenu vyššiu, ako bola jeho daňová zostatková cena. Držiteľ registrácie zrazil zrážkovú daň v zmysle § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a vyplatil zvyšnú fakturovanú sumu na účet. V zmysle § 21 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov nie sú daňovými výdavkami poskytovateľa zdravotnej starostlivosti výdavky vzťahujúce sa k peňažnému i nepeňažnému plneniu prijatému od držiteľa. Znamená to, že zostatková cena vyradeného motorového vozidla nebude daňovo uznaná a poskytovateľ v podstate zaplatí 19 % daň z predajnej ceny? Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (spoločnosť s ručením obmedzeným) poskytuje držiteľovi registrácie lieku služby – prenájom reklamnej plochy v ambulancii, prieskum formou vyplnenia dotazníka pacientom v ambulancii, prednášky. Aké náklady k uvedeným príjmom priradiť a akým spôsobom, aby to bolo v súlade s § 21 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov? V ambulancii, kde lekár vyšetruje pacientov, realizuje prieskum a je tam aj umiestnená reklama. Za ambulanciu platí nájomné a energie.

Zodpovednosť za zdravotnú dokumentáciu po smrti alebo zániku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 11/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Kto je zodpovedný za zdravotnú dokumentáciu po smrti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – fyzickej osoby, resp. po zániku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti právnickej osoby bez právneho nástupcu?

Opatrovateľské služby a DPH

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd

Číslo:
Vydanie: 11/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Spoločnosť založená na Slovensku poskytuje službu na území iných členských štátov Európskej únie. Ide o opatrovateľskú starostlivosť (opatrovanie ľudí v ich domácnostiach, nie v zdravotníckych zariadeniach). Ako klasifikovať opatrovateľské služby z hľadiska DPH? Kde je miesto dodania uvedených služieb a kto platí DPH v týchto 4 prípadoch:

  1. Služby poskytuje slovenská spoločnosť – platiteľ DPH (registrovaný na Slovensku), na území členských štátov Európskej únie (v Nemecku) konečnému spotrebiteľovi – fyzickej osobe – občanovi (Nemec).
  2. Služby poskytuje slovenská spoločnosť – platiteľ DPH (registrovaný na Slovensku), na území členských štátov EÚ (v Nemecku) podnikateľovi – platiteľovi DPH v tomto členskom štáte (v Nemecku).
  3. Služby poskytuje slovenská spoločnosť – neplatiteľ DPH, na území členských štátov EÚ (Nemecko) konečnému spotrebiteľovi – fyzickej osobe – občanovi (Nemec).
  4. Služby poskytuje slovenská spoločnosť – neplatiteľ DPH, na území členských štátov EÚ (v Nemecku) podnikateľovi – platiteľovi DPH v tomto členskom štáte (v Nemecku).

Predaj doplnkového sortimentu v zubnej ambulancii

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd

Číslo:
Vydanie: 10/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Fyzická osoba poskytujúca zdravotnú starostlivosť (zubná lekárka) už dlhý čas podniká podľa osobitných predpisov ako SZČO. Na príslušných úradoch – štatistický, daňový, zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa – sa zaregistroval, má pridelené IČO, DIČ a platí odvody do poisťovní. Jej licencia, okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti, nedovoľuje iné činnosti. Svojim pacientom by chcela začať predávať doplnkový sortiment – zubné kefky, o ktoré majú pacienti záujem. Akým spôsobom by mohla uvedené produkty predávať, ak si neuvažuje založiť s. r. o. a chce zostať fyzickou osobou?

Prijaté peňažné plnenie

Dátum:
Autor: Ing. Lucia Vanková

Číslo:
Vydanie: 9/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Ak je slovenskému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (lekárovi) poskytnuté alebo vyplatené peňažné plnenie zo zdrojov v zahraničí od držiteľa, ktorý na území SR nemá stálu prevádzkareň ani organizačnú zložku, je povinný oznámiť a odviesť zrážkovú daň z peňažného plnenia poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, t. j. lekár? Ak áno – aká je lehota na oznámenie a odvedenie zrážkovej dane? Je to do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po poskytnutí peňažného plnenia alebo do konca mesiaca po uplynutí kalendárneho roka tak, ako je to pri nepeňažných plneniach?

Sprístupnenie zdravotnej dokumentácie

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 5/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Ktorým osobám môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vydať zdravotnú dokumentáciu?