RUBRIKA: Očami lekára

zoradiť výsledky podľa:

Bezpečnostný projekt ambulancie z hľadiska lekára

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 2/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Každé zdravotnícke zariadenie spracováva osobné údaje, a teda musí mať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v z. n. p. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), vypracovaný bezpečnostný projekt. Vzhľadom na elektronické spracovávanie osobných údajov vo väčšine slovenských ambulancií je tento projekt o to náročnejší, že treba chrániť nielen papierovú, ale predovšetkým elektronickú dokumentáciu, a to nielen zdravotnícku, ale aj dokumentáciu s osobnými údajmi zamestnancov ambulancie.

Zmenilo sa postavenie sestry v systéme zdravotnej starostlivosti?

Číslo:
Vydanie: 2/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

O tom, že naše zdravotníctvo je dlhodobo v kríze, už na Slovensku asi nikto nepochybuje. Prejavuje sa to v každom segmente zdravotnej starostlivosti a zdravotné sestry nie sú výnimkou. Často je prvou osobou, s ktorou sa pacient stretáva, či už v ambulancii alebo v lôžkovom zdravotníckom zariadení. Je teda nepochybné, že na ňu sú kladené vysoké nároky tak zo strany pacienta a jeho príbuzných, ako i zamestnávateľa. Tieto nároky však v praxi nie sú vyvážené dôstojnými pracovnými podmienkami a ani primeraným finančným a morálnym ohodnotením tohto povolania.

Dôsledky zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek v praxi

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 4/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Od 1. apríla 2012 nadobudol účinnosť zákon č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek (ďalej len „zákon o minimálnych mzdových nárokoch“), ktorý už v čase prípravy vyvolal množstvo protichodných reakcii. Kým jeho prívrženci tvrdili, že peňazí na jeho realizáciu je v systéme dostatok, oponenti boli opatrnejší a obávali sa presne toho, k čomu nakoniec došlo.

Sú sociálne služby na Slovensku skutočne sociálne? (II.)

Číslo:
Vydanie: 3/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V tomto čísle prinášame druhú časť rozhovoru s riaditeľom Nemocnice Modra n. o. MUDr. Jurajom Vivodom, MpH., o problémoch, s ktorými sa potýkajú poskytovatelia sociálnych služieb na Slovensku.

Praktické problémy slovenskej zdravotníckej legislatívy

Číslo:
Vydanie: 5/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Ak má nejaká civilizovaná spoločnosť riadne fungovať, musí sa riadiť istými pravidlami a právnymi normami. Citujúc jedného múdreho právnika: „Aj nevydarené zákony treba dodržiavať, inak by vznikol právny chaos“.

Nekalé obchodné praktiky zasahujúce do podnikania v zdravotníctve

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 4/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Kradnutie a kopírovanie nápadov je celosvetovým javom a nevyhýba sa ani Slovensku a už vôbec nie podnikaniu v zdravotníctve. Hoci slovenská legislatíva má zákony, ktoré by sa pri podnikaní mali dodržiavať, nie je tomu vždy tak. Veľmi často sa v praxi porušuje najmä zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov [1]. Nekalé obchodné praktiky sú na tom podobne. Dostávajú za ne pokuty aj nadnárodné spoločnosti napriek tomu, že sú presne definované zákonmi každej vyspelej krajiny, vrátane Slovenska.

Praktické problémy slovenskej zdravotníckej legislatívy (II.)

Číslo:
Vydanie: 6/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Problémy v slovenskej zdravotníckej legislatíve vznikajú prakticky v každom bode jej prípravy až po kontrolu účinnosti legislatívnej normy v praxi. V minulom vydaní časopisu sme sa začali venovať zdravotníckym zákonom z pohľadu problémových oblastí, nachádzajúcich sa v týchto predpisoch.

Analýza zmlúv poskytovateľov zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami z hľadiska ambulantnej praxe

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 5/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Častým fenoménom v praxi je slabá znalosť obsahu zmlúv so zdravotnými poisťovňami zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí si v nich najčastejšie všímajú len limity a cenu bodu, resp. kapitácie, avšak iné dôležité, najmä sankčné opatrenia, ktoré ich môžu čakať zo strany zdravotnej poisťovne, ak si nesplnia svoje v zmluve zakotvené povinnosti, si pred jej podpisom často neprečítajú vôbec alebo len povrchne. Potom sú pri kontrole často prekvapení, ale spravidla už býva neskoro. Aj tu platí známa fráza – neznalosť zákona (resp. obsahu zmluvy) neospravedlňuje. Cieľom tohto článku je poukázať na najväčšie úskalia zmlúv so zdravotnými poisťovňami, z hľadiska poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Praktické problémy slovenskej zdravotníckej legislatívy (III.)

Číslo:
Vydanie: 1/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V záverečnej časti seriálu sa budem venovať niektorým ustanoveniam zákonov, ktoré upravujú vzťahy medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, jej prijímateľom – pacientom a inštitúciou, ktorá by to všetko mala financovať, teda zdravotnou poisťovňou.

Manažment pacienta pri jeho preradení k inému lekárovi a pri konziliárnych vyšetreniach

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 6/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Existuje niekoľko spôsobov prechodu pacienta od jedného lekára k druhému. Rovnako aj možností na tzv. konziliárne vyšetrenia je viac. Tieto procesy musia spĺňať aj isté medicínsko-právne postupy, ktoré sú zakotvené v našej legislatíve, avšak jej doterajšie úpravy nezohľadňujú všetky krízové situácie z praxe.