RUBRIKA: Očami lekára

zoradiť výsledky podľa:

Manažment pacienta pri jeho preradení k inému lekárovi a pri konziliárnych vyšetreniach

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 6/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Existuje niekoľko spôsobov prechodu pacienta od jedného lekára k druhému. Rovnako aj možností na tzv. konziliárne vyšetrenia je viac. Tieto procesy musia spĺňať aj isté medicínsko-právne postupy, ktoré sú zakotvené v našej legislatíve, avšak jej doterajšie úpravy nezohľadňujú všetky krízové situácie z praxe.

Analýza zmlúv poskytovateľov zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami z hľadiska ambulantnej praxe

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 5/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Častým fenoménom v praxi je slabá znalosť obsahu zmlúv so zdravotnými poisťovňami zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí si v nich najčastejšie všímajú len limity a cenu bodu, resp. kapitácie, avšak iné dôležité, najmä sankčné opatrenia, ktoré ich môžu čakať zo strany zdravotnej poisťovne, ak si nesplnia svoje v zmluve zakotvené povinnosti, si pred jej podpisom často neprečítajú vôbec alebo len povrchne. Potom sú pri kontrole často prekvapení, ale spravidla už býva neskoro. Aj tu platí známa fráza – neznalosť zákona (resp. obsahu zmluvy) neospravedlňuje. Cieľom tohto článku je poukázať na najväčšie úskalia zmlúv so zdravotnými poisťovňami, z hľadiska poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Nekalé obchodné praktiky zasahujúce do podnikania v zdravotníctve

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 4/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Kradnutie a kopírovanie nápadov je celosvetovým javom a nevyhýba sa ani Slovensku a už vôbec nie podnikaniu v zdravotníctve. Hoci slovenská legislatíva má zákony, ktoré by sa pri podnikaní mali dodržiavať, nie je tomu vždy tak. Veľmi často sa v praxi porušuje najmä zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov [1]. Nekalé obchodné praktiky sú na tom podobne. Dostávajú za ne pokuty aj nadnárodné spoločnosti napriek tomu, že sú presne definované zákonmi každej vyspelej krajiny, vrátane Slovenska.

Sú sociálne služby na Slovensku skutočne sociálne? (II.)

Číslo:
Vydanie: 3/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V tomto čísle prinášame druhú časť rozhovoru s riaditeľom Nemocnice Modra n. o. MUDr. Jurajom Vivodom, MpH., o problémoch, s ktorými sa potýkajú poskytovatelia sociálnych služieb na Slovensku.

Sú sociálne služby na Slovensku skutočne sociálne? (I.)

Číslo:
Vydanie: 2/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Sociálne služby na Slovensku roky zápasia s problémami. Napriek viaczdrojovému financovaniu poskytovatelia sociálnych služieb roky bijú na poplach. Najmä preto, že na poskytovanie skutočne kvalitných sociálnych služieb im nepostačujú pridelené finančné prostriedky. Zamestnanci so zdravotníckym vzdelaním v zariadeniach sociálnych služieb sú nedostatočne finančne motivovaní, čo sa naplno prejavilo po prijatí zákona č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek. Napriek tomu, že tento zákon bol v októbri 2013 ústavným súdom vyhlásený za protiústavný, a teda v súčasnosti je neplatný, počas obdobia jeho platnosti vyplávali na povrch problémy s platmi sestier aj v zariadeniach sociálnych služieb. Na nedostatočné financovanie sestier v zariadeniach sociálnych služieb opakovane poukazovali už v minulosti kompetentné orgány sestier, avšak bezvýsledne. Od 1. januára 2014 vstúpil do platnosti zákon č. 485/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Je to jeho piata novela a hoci ešte ani poriadne nezačala platiť, už sa uvažuje nad šiestou novelou. Ako vidno, problémov v tejto oblasti je na Slovensku viac ako dosť. Na túto tému sme sa porozprávali s riaditeľom Nemocnice Modra n. o. MUDr. Jurajom VIVODOM, MPH. V tomto čísle prinášame prvú časť rozhovoru.

Čo čaká a čo by mohlo čakať slovenské zdravotníctvo v roku 2014

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 1/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Realizácia v minulom roku prijatých zákonov, týkajúcich sa zdravotníctva, môže v praxi naraziť na problémy, a to nielen pre nedostatočnú informovanosť odbornej aj laickej verejnosti, ktorej sa tiež týkajú. Hlavným cieľom prípravy nových zákonných noriem, resp. novelizácie v súčasnosti platnej legislatívy, by malo byť zlepšenie fungovania zdravotníctva. Či tomu tak skutočne bude, ukáže až ich praktická realizácia.

Poplatky v zdravotníctve stále čakajú na systémové riešenie

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 12/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V novodobej histórii boli poplatky do slovenského zdravotníctva po prvýkrát zavedené v januári 2006. Odvtedy sa zákony zaoberajúce sa poplatkami v zdravotníctve síce niekoľkokrát novelizovali, ale ich znenia nie sú natoľko presné, aby bolo odbornej aj laickej verejnosti jasné, kedy, koľko a za čo je potrebné v zdravotníctve platiť.

Kde nájsť peniaze na platy zdravotníkov?

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Otázka platov v slovenskom zdravotníctve rezonuje už roky. Do povedomia verejnosti sa však dostala až po hromadných výpovediach lekárov a petícii sestier a pôrodných asistentiek. Prečo peniaze, a to nielen na platy zdravotníkov, chýbajú a či sa situácia nedala riešiť inak, sa pokúsim analyzovať v tomto článku.

Praktické problémy ochrany osobných údajov a mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 10/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Ochrana osobných údajov a povinnosť mlčanlivosti sú dve povinnosti zdravotníckych pracovníkov, ktoré spolu veľmi úzko súvisia. Nakoľko v tomto roku bol prijatý nový zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov v slovenských zdravotníckych zariadeniach stále nie je na zákonom požadovanej úrovni, nebude na škodu tieto povinnosti a z ich porušenia vyplývajúce konzekvencie pripomenúť všetkým, ktorých sa týkajú.

Rodinné lekárstvo na Slovensku – áno či nie?

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 9/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Rodinné lekárstvo sa v krajinách, v ktorých funguje, od nášho súčasného modelu poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti líši tým, že jeden rodinný lekár sa stará o členov celej rodiny, od novorodencov až po seniorov, teda od začiatku života až po jeho ukončenie.