RUBRIKA: Očami lekára

zoradiť výsledky podľa:

Keď umrie lekár

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 11/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Téma článku je síce smutná, ale zvlášť pre pozostalých lekára nesmierne potrebná. Po takej udalosti sú pozostalí v strese a ako prvé vybavujú formality spojené s pohrebom, mnohí z nich ani nemyslia na to, a najmä často nevedia, čo urobiť, aby neprišli o zosnulým legálne nadobudnutý majetok. Rozdielne treba riešiť formality spojené s úmrtím lekára – zamestnanca alebo lekára, ktorý bol samostatne zárobkovo činnou osobou či majiteľom súkromnej spoločnosti poskytujúcej zdravotnícke služby. V článku sa pokúsime poradiť pozostalým, aké kroky a v akom poradí by mali podniknúť, aby boli v súlade s právom a oni neprišli o lekárom legálne nadobudnutý majetok.

Čo pacient môže, zdravotník nesmie

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Pacient a zdravotník. Dve na pohľad vzájomne odlišné entity, bez ktorých by zdravotníctvo nemohlo existovať. Hoci majú ten istý záujem, a tým je buď úplné vyliečenie pacienta, udržanie chronickej choroby v čo najdlhšej remisii alebo pri nevyliečiteľných stavoch aspoň maximálne možné zmiernenie utrpenia pacienta, cesty a spôsoby, ktorými to chcú dosiahnuť, sa často v praxi od seba diametrálne líšia. Tento článok je pokusom o analýzu ciest a spôsobov, ktoré k dosiahnutiu tohto cieľa smerujú z pohľadu oboch zainteresovaných skupín.

Nové odborné usmernenia MZ SR, nedávne zmeny právnych predpisov a ich vplyv na zdravotnícke služby

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 9/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V tomto článku sa budeme venovať najnovšiemu vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, v ktorom sú okrem iných, najmä dve dôležité odborné usmernenia, regulujúce spoluprácu ambulantných a ústavných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a dvom zákonom, ktoré prinášajú do ambulantnej a ústavnej praxe viacero noviniek. Rozoberieme ich z praktického pohľadu a poukážeme na niektoré úskalia, s ktorými by sa pri ich realizácii v praxi mohli stretnúť poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Záchranná zdravotná služba – história, súčasnosť a perspektívy

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Dobre fungujúca záchranná zdravotná služba je pilierom a výkladnou skriňou každého zdravotníckeho systému, ten slovenský nevynímajúc. Je chvályhodné, že aj na Slovensku sú odborníci európskeho formátu, ktorí vedia, ako takáto služba má vyzerať a ako má fungovať, aby dosahovala parametre porovnateľné s vyspelým svetom. Jedným z najpovolanejších v tejto oblasti je aj doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., s ktorým sme sa porozprávali o jej histórii, súčasných problémoch a víziách do budúcnosti.

Kongres EFORT zameraný na bezpečnosť pacientov

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Najfrekventovanejším termínom na poslednom kongrese EFORT (The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology – Európska federácia národných asociácií ortopédov a traumatológov) bola bezpečnosť pacientov.

Manažment pacienta pri jeho preradení k inému lekárovi a pri konziliárnych vyšetreniach

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 6/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Existuje niekoľko spôsobov prechodu pacienta od jedného lekára k druhému. Rovnako aj možností na tzv. konziliárne vyšetrenia je viac. Tieto procesy musia spĺňať aj isté medicínsko-právne postupy, ktoré sú zakotvené v našej legislatíve, avšak jej doterajšie úpravy nezohľadňujú všetky krízové situácie z praxe.

Analýza zmlúv poskytovateľov zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami z hľadiska ambulantnej praxe

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 5/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Častým fenoménom v praxi je slabá znalosť obsahu zmlúv so zdravotnými poisťovňami zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí si v nich najčastejšie všímajú len limity a cenu bodu, resp. kapitácie, avšak iné dôležité, najmä sankčné opatrenia, ktoré ich môžu čakať zo strany zdravotnej poisťovne, ak si nesplnia svoje v zmluve zakotvené povinnosti, si pred jej podpisom často neprečítajú vôbec alebo len povrchne. Potom sú pri kontrole často prekvapení, ale spravidla už býva neskoro. Aj tu platí známa fráza – neznalosť zákona (resp. obsahu zmluvy) neospravedlňuje. Cieľom tohto článku je poukázať na najväčšie úskalia zmlúv so zdravotnými poisťovňami, z hľadiska poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Nekalé obchodné praktiky zasahujúce do podnikania v zdravotníctve

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 4/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Kradnutie a kopírovanie nápadov je celosvetovým javom a nevyhýba sa ani Slovensku a už vôbec nie podnikaniu v zdravotníctve. Hoci slovenská legislatíva má zákony, ktoré by sa pri podnikaní mali dodržiavať, nie je tomu vždy tak. Veľmi často sa v praxi porušuje najmä zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov [1]. Nekalé obchodné praktiky sú na tom podobne. Dostávajú za ne pokuty aj nadnárodné spoločnosti napriek tomu, že sú presne definované zákonmi každej vyspelej krajiny, vrátane Slovenska.

Sú sociálne služby na Slovensku skutočne sociálne? (II.)

Číslo:
Vydanie: 3/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V tomto čísle prinášame druhú časť rozhovoru s riaditeľom Nemocnice Modra n. o. MUDr. Jurajom Vivodom, MpH., o problémoch, s ktorými sa potýkajú poskytovatelia sociálnych služieb na Slovensku.

Sú sociálne služby na Slovensku skutočne sociálne? (I.)

Číslo:
Vydanie: 2/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Sociálne služby na Slovensku roky zápasia s problémami. Napriek viaczdrojovému financovaniu poskytovatelia sociálnych služieb roky bijú na poplach. Najmä preto, že na poskytovanie skutočne kvalitných sociálnych služieb im nepostačujú pridelené finančné prostriedky. Zamestnanci so zdravotníckym vzdelaním v zariadeniach sociálnych služieb sú nedostatočne finančne motivovaní, čo sa naplno prejavilo po prijatí zákona č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek. Napriek tomu, že tento zákon bol v októbri 2013 ústavným súdom vyhlásený za protiústavný, a teda v súčasnosti je neplatný, počas obdobia jeho platnosti vyplávali na povrch problémy s platmi sestier aj v zariadeniach sociálnych služieb. Na nedostatočné financovanie sestier v zariadeniach sociálnych služieb opakovane poukazovali už v minulosti kompetentné orgány sestier, avšak bezvýsledne. Od 1. januára 2014 vstúpil do platnosti zákon č. 485/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Je to jeho piata novela a hoci ešte ani poriadne nezačala platiť, už sa uvažuje nad šiestou novelou. Ako vidno, problémov v tejto oblasti je na Slovensku viac ako dosť. Na túto tému sme sa porozprávali s riaditeľom Nemocnice Modra n. o. MUDr. Jurajom VIVODOM, MPH. V tomto čísle prinášame prvú časť rozhovoru.