RUBRIKA: Trendy

zoradiť výsledky podľa:

Riziká alternatívnej medicíny pre onkologických pacientov

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 3/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Nový výskum realizovaný v Peter MacCallum Cancer Centre sídliacom v austrálskom Melbourne poukazuje na skutočnosť, že obľúbenosť alternatívnej medicíny môže predstavovať pomerne závažné riziká pre pacientov trpiacich onkologickými ochoreniami. Tento výskum bol prezentovaný 3. decembra minulého roku na výročnom stretnutí austrálskej Clinical Oncology Society (COSA). Určil 10 najčastejšie požadovaných doplnkových liekov v Peter MacCallum Cancer Centre a poukazuje na riziká vznikajúce pri paralelnom používaní doplnkových a lekárom predpísaných liekov a na ich možný negatívny vplyv pri liečení onkologických pacientov chemoterapiou, rádioterapiou alebo v predoperačnom stave pacientov.

Svetový deň zdravia 2015: Bezpečnosť potravín

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 2/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Tohtoročnou hlavnou témou Svetového dňa zdravia, ktorý pripadá na 7. apríla, je bezpečnosť potravín. Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization, WHO) si uvedomuje, že vo fáze, keď sa kolobeh potravín stáva čoraz viac globalizovanejším, je potrebné posilniť systémy bezpečnosti potravín nielen na úrovni jednotlivých štátov, ale aj v rámci medzinárodného spoločenstva. Práve to je dôvod, pre ktorý WHO podporuje úsilie smerujúce k zlepšeniu bezpečnosti potravín pri príležitosti Svetového dňa zdravia.

Základné princípy medicínskej etiky

Dátum:
Autor: MUDr. Jana Trizuljaková, PhD.

Číslo:
Vydanie: 2/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Etika je v súvislosti s výkonom lekárskej profesie často pertraktovaná na rôznych úrovniach. Prax naznačuje, že je mnohokrát sprevádzaná aj neporozumením, nepochopením a nesprávnym výkladom základných pojmov. Cieľom článku je poukázať na miesto medicínskej etiky medzi humanitnými vedami, ozrejmiť terminológiu a pripomenúť základné zdroje, charakteristiky a princípy medicínskej etiky.

Etické správanie v lekárskej profesii

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 2/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Najnovšia výskumná správa vypracovaná Jubilee Centre for Character and Virtues, ktoré funguje ako vedecké pracovisko na University of Birmingham, poukazuje na fakt, že iba 20 % britských lekárov má pocit, že sú vždy schopní konať v najlepšom záujme ich pacientov a majú aj potrebné vnútorné a vonkajšie zdroje na to, aby udržali vysoké štandardy v poskytovaní svojich služieb. Jubilee Centre je priekopníkom interdisciplinárneho výskumu zameraného na morálne a etické problémy, skúmanie cností a hodnôt, ktoré sú nápomocné pre ľudské konanie v rámci verejného a profesionálneho života. Patrí taktiež k svetovo uznávaným výskumným centrám, ktoré sa špecializujú na výskum a vzdelávanie v oblasti etického správania. V rámci svojej štúdie skúmali názory 549 lekárov a študentov medicíny na tému morálky a etiky v rámci lekárskej profesie.

Diagnostikovať vlastné vyhorenie...

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 1/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Jedna z najnovších štúdií, ktorú na výročnej konferencii Britskej psychologickej spoločnosti (British Psychological Society) prezentovala doktorantka Marieke Ledingham, sa zaoberala problematikou syndrómu vyhorenia u tých, ktorí majú práve tento problém u ostatných diagnostikovať a liečiť, čiže u všetkých pracovníkov riešiacich problémy duševného zdravia (psychiatrov, psychológov, zdravotných sestier pracujúcich v tomto odbore, rôznych terapeutov, sociálnych pracovníkov, poradcov pre oblasť duševného zdravia a pod.).

Zasielanie textových správ pomáha pri správnom užívaní liekov

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 1/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Výhody prístupu k využívaniu moderných telekomunikačných zariadení oceňujú ich užívatelia každý deň v rôznych oblastiach života. Vedci z britskej Queen Mary University of London prišli s novým využitím mobilných telefónov v zdravotníctve. Nedávno zverejnili v časopise PLOS ONE výsledky svojho experimentu, týkajúceho sa zasielania textových správ pacientom, ktorí užívali predpísané lieky pri niektorých vážnych ochoreniach. Výskumníci skúmali, či zasielanie textových správ pacientom povedie k zlepšeniu užívania liekov pri chorobách vysokého krvného tlaku, znižovania hladiny cholesterolu, pri prevencii srdcového infarktu a mozgovej príhody, čo sú celosvetovo najčastejšie príčiny úmrtí.

Nové poznatky výskumu únavy lekárov

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 12/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V nedávnom čísle jedného z najprestížnejších lekárskych časopisov Annals of Surgery bola uverejnená zaujímavá americko-španielska štúdia týkajúca sa možnosti sledovať a zmerať únavu lekárov prostredníctvom merania rýchlosti pohybu ich očí. Vedci tak po prvýkrát preukázali, že je možné zaviesť objektívne meranie úrovne únavy lekárov po dlhých pracovných zmenách, ktoré sa v tomto odbore vyskytujú pomerne často.

Potreba radikálnych zmien v britskom zdravotníctve

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 12/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Nová nezávislá správa, ktorú vyhotovil Royal College of General Practitioners, vyzýva na revolúciu v spôsobe, akým fungujú praktickí lekári a všeobecné lekárstvo ako celok. Správa apeluje na odklon od tradičného modelu malých, relatívne izolovaných ordinácií, smerom k novým spôsobom spolupráce lekárov s pacientmi prostredníctvom užších organizačných väzieb v rôznych združeniach a zväzoch a v tesnejšej spolupráci s ostatnými časťami zdravotnej starostlivosti.

Dôstojná staroba musí byť globálnou prioritou

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 11/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V nedávnej dobe bola odborníkmi zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) uverejnená séria článkov v lekárskom časopise The Lancet týkajúcich sa starnutia svetovej populácie. Autori seriálu, doktori John Beard, Ties Boerma a Somnath Chatterji varujú, že ak súčasné zdravotné systémy nenájdu efektívnu odpoveď a stratégie na riešenie problémov, ktorým svet čelí vďaka starnutiu svetovej populácie, rastúca záťaž z chronických ochorení bude mať výrazný vplyv na kvalitu života starších ľudí, a tým aj spoločnosti jednotlivých krajín ako celok. Tak, ako sa ľudia na celom svete dožívajú dlhšieho veku, stúpa hladina chronických ochorení, a tým dochádza aj k zníženiu stavu ich duševnej pohody. Vďaka tomu je starnutie pripravené stať sa významným globálnym problémom verejného zdravotníctva.

Zmena zdravotnej poisťovne od 1. januára 2015

Dátum:
Autor: www. udzs-sk.sk

Číslo:
Vydanie: 11/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na základe údajov zdravotných poisťovní eviduje 93 070 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2015. Uvedené prihlášky úrad posúdi a oznámi zdravotným poisťovniam zoznam tých, ktoré je možné potvrdiť ako platné. Dôvodom neakceptácie môže byť napr. skoršie podanie prihlášky v inej zdravotnej poisťovni, nesúlad s centrálnym registrom poistencov, chybné rodné číslo, chyba v mene alebo v priezvisku a podobne.