RUBRIKA: Trendy

zoradiť výsledky podľa:

Ekonomické príležitosti majú významný vplyv na zdravie

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 1/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Nová štúdia vydaná výskumnými pracovníkmi amerického Massachusetts General Hospital priniesla dôkazy o tom, že ekonomické príležitosti – šanca, že si jednotlivci môžu zlepšiť svoju ekonomickú situáciu – môže mať výrazný vplyv nielen na ich zdravie, ale na zdravie celej komunity. Štúdia bola uverejnená v online vydaní American Journal of Public Health. Zo štúdie, ktorá sa opierala o údaje získané z celoštátnej databázy, ďalej vyplýva, že vyššia úmrtnosť a rizikové faktory, akými sú obezita, fajčenie, hypertenzia a cukrovka, boli vo vyššom meradle zaznamenané v oblastiach s najnižšou úrovňou ekonomických príležitosti.

Chrípková sezóna 2016 – 2017

Dátum:
Autor: www. who.sk

Číslo:
Vydanie: 11/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V klimatických podmienkach Slovenska sa očakáva začiatok chrípkovej sezóny v mesiaci október. Jej nástup sa každoročne prejaví vzostupom chorobnosti na akútne respiračné ochorenia a na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Predchádzajúca chrípková sezóna 2015/2016 bola relatívne mierna, napriek tomu bolo zaznamenaných päť úmrtí v súvislosti s potvrdeným vírusom chrípky, išlo o osoby so závažným chronickým ochorením srdca a ciev, pľúc alebo s metabolickým ochorením. U troch z piatich zomrelých bola prítomná aj obezita.

Snaha WHO obmedziť spotrebu sladených nápojov

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 11/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization, WHO) nalieha na vlády jednotlivých krajín, aby sa pripojili ku globálnej akcii s cieľom obmedziť spotrebu a tým aj zdravotné dopady sladených nápojov. Obmedzenie spotreby by sa malo realizovať prostredníctvom ich vyššieho zdanenia.

Diskriminácia starších ľudí má vplyv na ich zdravie

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 10/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Na 1. október pripadá Medzinárodný deň starších ľudí (často nazývaný aj Medzinárodný deň seniorov). Práve pri tejto príležitosti sa Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization, WHO) zaoberala zaujatím rozhodného stanoviska v prípade fenoménu ageizmu. Už v máji 2016 Svetové zdravotnícke zhromaždenie vyzvalo generálneho riaditeľa organizácie, aby inicioval vytvorenie celosvetovej kampane v boji proti tejto forme diskriminácie a implementoval túto problematiku aj do určujúcich stratégií WHO.

Zabezpečenie transparentnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 10/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je jednou z najdiskutovanejších tém v politickom aj spoločenskom diskurze prakticky na celom svete. Diskusia o efektívnosti, transparentnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti je prakticky nekonečná a otvára stále nové otázky. To naznačuje, že aj toľko pertraktované problémy slovenského zdravotníctva nie sú v kontexte problémov iných zdravotných systémov ničím výnimočné a sú produktom mnohých civilizačných a globálnych zmien súčasného sveta.

Lekári majú svojich obľúbených pacientov

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 9/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Štúdia vedená výskumníkmi na americkej Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health sa ako jedna z prvých zaoberala problematikou lekárskych preferencií ohľadom pacientov. Zisťovala, či lekári preferujú niektorých pacientov viac ako iných. V súhrne z nej vyplynulo, že lekári majú radi väčšinu svojich pacientov, ale predsa len väčšina z lekárov uviedla, že má aj niekoľko obľúbených pacientov. Uvedená štúdia bola zverejnená v on-line vydaní časopisu Patient Education and Counseling.

Tlak na väčšie zdieľanie údajov z klinického výskumu

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 9/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V ideálnom svete lekárskeho výskumu by údaje klinických štúdií mali byť čo najrýchlejšie dané k dispozícii pre všetkých výskumných pracovníkov bez ohľadu na to, či pôsobia vo verejnom alebo súkromnom sektore. Hlavným cieľom celého procesu je urýchliť pokrok v medicíne, a tým priniesť nové možnosti liečby pacientov. Komunita výskumných pracovníkov sa čiastočne blíži k tomuto ideálu vďaka práci na americkom univerzitnom projekte Yale University Open Data Access (YODA).

Svetový deň darcov krvi 2016

Dátum:
Autor: (red.)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Svetový deň darcov krvi sa slávi každoročne 14. júna, a to od roku 2004, s cieľom zlepšiť bezpečnosť a adekvátnosť národných krvných zásob tým, že podporuje zvyšovanie počtu bezpečných a dobrovoľných, neplatených darcov, ktorí krv darujú pravidelne. Deň je príležitosťou vyjadriť vďaku dobrovoľným darcom krvi, keďže tí robia spoločnosti neoceniteľnú službu bez akejkoľvek odmeny. Taktiež je potrebné podnietiť a podporiť aj ďalších ľudí, aby ich nasledovali.

Ordinácie praktických lekárov znižujú návštevnosť pohotovostí

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Pilotný projekt britskej vlády v oblasti zdravotníctva výrazne znížil návštevnosť pohotovostí v nemocniciach. Na túto skutočnosť poukazuje nový výskum pracovníkov University of Sussex. Profesori Peter Dolton a Vikram Pathania, ktorí výskum viedli, výsledky zverejnili v internetovom vydaní Journal of Health Economics. Spomínaný pilotný projekt sa týkal podpory rozšírenia ordinačných hodín u praktických lekárov aj na víkendové dni. Takto dostupné ordinácie znížili návštevnosť na pohotovostných oddeleniach nemocníc až o 18 %.

Nový systém pokynov pre onkológov v USA

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Oblasť onkológie sa v poslednom období veľmi rýchlo mení vďaka novým objavom a liečbam. Takisto pacienti s onkologickým ochorením dnes žijú dlhšie, avšak často sú s ich ochorením spojené ďalšie chronické choroby. Začiatkom júla bol v Journal of Clinical Oncology uverejnený článok, ktorý vytyčuje nový „herný plán“ pre American Society of Clinical Oncology (ASCO) a má pomôcť pripraviť pôdu pre začlenenie nových liečebných postupov a prístupov do klinických pokynov čo najpresnejšie a tak rýchlo, ako je to len možné.