RUBRIKA: Trendy

zoradiť výsledky podľa:

Ekonomické príležitosti majú významný vplyv na zdravie

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 1/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Nová štúdia vydaná výskumnými pracovníkmi amerického Massachusetts General Hospital priniesla dôkazy o tom, že ekonomické príležitosti – šanca, že si jednotlivci môžu zlepšiť svoju ekonomickú situáciu – môže mať výrazný vplyv nielen na ich zdravie, ale na zdravie celej komunity. Štúdia bola uverejnená v online vydaní American Journal of Public Health. Zo štúdie, ktorá sa opierala o údaje získané z celoštátnej databázy, ďalej vyplýva, že vyššia úmrtnosť a rizikové faktory, akými sú obezita, fajčenie, hypertenzia a cukrovka, boli vo vyššom meradle zaznamenané v oblastiach s najnižšou úrovňou ekonomických príležitosti.

„Vyhorenie“ lekára je problémom celej organizácie

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 12/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Syndróm vyhorenia v zdravotníctve je závažným problémom, keďže lekári vykonávajúci pomáhajúcu profesiu sú jednou z najrizikovejších skupín. Práve tomuto problému sa venoval tím výskumníkov univerzít v anglickom Manchesteri a Southamptone. Vo výsledkoch výskumu uviedli, že súčasné prístupy k riešeniu syndrómu vyhorenia sú nedostatočné. Je skutočnosťou, že sa k nemu často pristupuje skôr ako k individuálnemu problému lekára, v štýle riešenia od prípadu k prípadu. No využiť by sa mali, naopak, iniciatívy naprieč celou zdravotníckou organizáciou, v ktorej postihnutí lekári pracujú.

Súčasný stav eutanázie v Belgicku

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 12/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

O problematike eutanázie sa neustále vedie zložitá diskusia nielen medzi odborníkmi v oblasti medicíny, ale aj medzi širokou verejnosťou, kde proti sebe často stoja nezmieriteľné tábory na jednej strane obhajujúce možnosť slobodného rozhodnutia ohľadom ukončenia svojho života, na druhej strane upozorňujúce na možnosť jej ľahkého zneužitia a neprijateľnosti z hľadiska morálnych, etických a náboženských princípov.

Chrípková sezóna 2016 – 2017

Dátum:
Autor: www. who.sk

Číslo:
Vydanie: 11/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V klimatických podmienkach Slovenska sa očakáva začiatok chrípkovej sezóny v mesiaci október. Jej nástup sa každoročne prejaví vzostupom chorobnosti na akútne respiračné ochorenia a na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Predchádzajúca chrípková sezóna 2015/2016 bola relatívne mierna, napriek tomu bolo zaznamenaných päť úmrtí v súvislosti s potvrdeným vírusom chrípky, išlo o osoby so závažným chronickým ochorením srdca a ciev, pľúc alebo s metabolickým ochorením. U troch z piatich zomrelých bola prítomná aj obezita.

Snaha WHO obmedziť spotrebu sladených nápojov

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 11/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization, WHO) nalieha na vlády jednotlivých krajín, aby sa pripojili ku globálnej akcii s cieľom obmedziť spotrebu a tým aj zdravotné dopady sladených nápojov. Obmedzenie spotreby by sa malo realizovať prostredníctvom ich vyššieho zdanenia.

Diskriminácia starších ľudí má vplyv na ich zdravie

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 10/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Na 1. október pripadá Medzinárodný deň starších ľudí (často nazývaný aj Medzinárodný deň seniorov). Práve pri tejto príležitosti sa Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization, WHO) zaoberala zaujatím rozhodného stanoviska v prípade fenoménu ageizmu. Už v máji 2016 Svetové zdravotnícke zhromaždenie vyzvalo generálneho riaditeľa organizácie, aby inicioval vytvorenie celosvetovej kampane v boji proti tejto forme diskriminácie a implementoval túto problematiku aj do určujúcich stratégií WHO.

Zabezpečenie transparentnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 10/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je jednou z najdiskutovanejších tém v politickom aj spoločenskom diskurze prakticky na celom svete. Diskusia o efektívnosti, transparentnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti je prakticky nekonečná a otvára stále nové otázky. To naznačuje, že aj toľko pertraktované problémy slovenského zdravotníctva nie sú v kontexte problémov iných zdravotných systémov ničím výnimočné a sú produktom mnohých civilizačných a globálnych zmien súčasného sveta.

Lekári majú svojich obľúbených pacientov

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 9/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Štúdia vedená výskumníkmi na americkej Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health sa ako jedna z prvých zaoberala problematikou lekárskych preferencií ohľadom pacientov. Zisťovala, či lekári preferujú niektorých pacientov viac ako iných. V súhrne z nej vyplynulo, že lekári majú radi väčšinu svojich pacientov, ale predsa len väčšina z lekárov uviedla, že má aj niekoľko obľúbených pacientov. Uvedená štúdia bola zverejnená v on-line vydaní časopisu Patient Education and Counseling.

Tlak na väčšie zdieľanie údajov z klinického výskumu

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 9/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V ideálnom svete lekárskeho výskumu by údaje klinických štúdií mali byť čo najrýchlejšie dané k dispozícii pre všetkých výskumných pracovníkov bez ohľadu na to, či pôsobia vo verejnom alebo súkromnom sektore. Hlavným cieľom celého procesu je urýchliť pokrok v medicíne, a tým priniesť nové možnosti liečby pacientov. Komunita výskumných pracovníkov sa čiastočne blíži k tomuto ideálu vďaka práci na americkom univerzitnom projekte Yale University Open Data Access (YODA).

Svetový deň darcov krvi 2016

Dátum:
Autor: (red.)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Svetový deň darcov krvi sa slávi každoročne 14. júna, a to od roku 2004, s cieľom zlepšiť bezpečnosť a adekvátnosť národných krvných zásob tým, že podporuje zvyšovanie počtu bezpečných a dobrovoľných, neplatených darcov, ktorí krv darujú pravidelne. Deň je príležitosťou vyjadriť vďaku dobrovoľným darcom krvi, keďže tí robia spoločnosti neoceniteľnú službu bez akejkoľvek odmeny. Taktiež je potrebné podnietiť a podporiť aj ďalších ľudí, aby ich nasledovali.