RUBRIKA: Trendy

zoradiť výsledky podľa:

Ekonomické príležitosti majú významný vplyv na zdravie

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 1/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Nová štúdia vydaná výskumnými pracovníkmi amerického Massachusetts General Hospital priniesla dôkazy o tom, že ekonomické príležitosti – šanca, že si jednotlivci môžu zlepšiť svoju ekonomickú situáciu – môže mať výrazný vplyv nielen na ich zdravie, ale na zdravie celej komunity. Štúdia bola uverejnená v online vydaní American Journal of Public Health. Zo štúdie, ktorá sa opierala o údaje získané z celoštátnej databázy, ďalej vyplýva, že vyššia úmrtnosť a rizikové faktory, akými sú obezita, fajčenie, hypertenzia a cukrovka, boli vo vyššom meradle zaznamenané v oblastiach s najnižšou úrovňou ekonomických príležitosti.

Nové technológie pomáhajú skúmať rozhodovanie lekárov

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Metóda využitia videozáznamu má snahu zlepšiť riešenie situácií, ktoré vzniknú hlavne pri urgentnej starostlivosti. Prepojenie techniky videozáznamu z hľadiska lekára spolu s následným rozhovorom, kde výskumník s lekárom rozoberie jednotlivé vzniknuté situácie, poskytuje lepšie pochopenie toho, ako lekári uskutočňujú závažné klinické rozhodnutia o zdravotnom stave pacienta v autentickom prostredí. Štúdia, ktorá sa zaoberala uvedenou problematikou, bola zverejnené v júlovom vydaní Academic Emergency Medicine, časopise Society for Academic Emergency Medicine.

Syndróm vyhorenia v zdravotníctve

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Syndróm vyhorenia je v zdravotníctve čím ďalej väčším a závažnejším problémom. Je spôsobený nadmerným pracovným zaťažením, nerovnováhou medzi pracovnými požiadavkami a pracovnými zručnosťami, dlhotrvajúcim stresom a ďalšími faktormi. Nárast výskytu súvisí aj s dnešným rýchlym životným tempom, s vplyvom multitaskingu a nekonečným zahlcovaním novými a často zbytočnými informáciami. To všetko urýchľuje emočné vyčerpanie jedinca. V medicíne to platí najmä pre pôrodníkov a gynekológov, kde sa profesionálna miera vyhorenia pohybuje medzi 40 % až 75 %.

OSN proti diskriminácii v zdravotníckych zariadeniach

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Najnovšie vyhlásenie OSN sa opäť venovalo sledovaniu napĺňania schváleného dokumentu OSN: Ciele udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals, SDG). Tie predstavujú program rozvoja na roky 2015 až 2030 v rôznych oblastiach. V uvedenom vyhlásení sa uznáva, že diskriminácia v zdravotníckych zariadeniach je hlavnou prekážkou k dosiahnutiu spomínaných Cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Subjekty OSN sa spoločne zaväzujú pracovať na podpore členských štátov pri prijímaní koordinovaných opatrení na odstránenie diskriminácie v zdravotníckych zariadeniach.

WHO zlepšuje záznamy o príčinách úmrtí

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 6/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Nové údaje zo Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health Organization, WHO) potvrdzujú, že celosvetovo má už takmer polovica úmrtí zaznamenanú príčinu. To poukazuje na pokrok, ktoré krajiny dosiahli v zhromažďovaní dôležitých štatistických údajov, čo umožňuje lepšie sledovať napĺňanie schváleného dokumentu OSN: Ciele udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals, SDG). Tie predstavujú program rozvoja na roky 2015 až 2030 a nadväzujú na úspešnú agendu Miléniových rozvojových cieľov. Na ich vytvorení sa podieľali všetky členské štáty OSN, zástupcovia občianskej spoločnosti, podnikateľskej sféry, akademickej obce a pod. Dokument oficiálne schválil summit OSN 25. septembra 2015.

Profesionálne zvládanie lekárskych pochybení

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 6/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Aby sa obmedzili pochybenia lekárov a ich následky nielen na pacientoch, ale aj na psychike lekárov, je potrebné, aby boli lekári lepšie trénovaní na to, vedieť si chybu priznať a následne to aj vnútorne spracovať. Výskumníci z americkej University of Pennsylvania zaoberajúci sa touto problematikou volajú po využití metód sociálnej psychológie, aby bolo možné transformovať súčasný stav kultúry v oblasti riešenia lekárskych pochybení. Sociálna psychológia skúma sociálno-psychologické javy, ktoré sa objavujú pri interpersonálnej komunikácii.

Potenciál eHealth-u zvýšiť zaočkovanosť v Európe

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 5/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Štúdia realizovaná Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) konštatuje, že elektronické zdravotníctvo (e-Health) má výrazný potenciál zvýšiť zaočkovanosť a informovanosť o očkovaní v Európe. Je to možné vďaka tomu, že je schopné poskytnúť prostredníctvom nových informačných a komunikačných technológií v správny čas a na správnom mieste potrebné informácie ohľadom zaočkovanosti, šírenia a prevencie rôznych infekčných ochorení.

Onkologický liekový fond nepriniesol zmenu

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 5/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Liečenie onkologických pacientov predstavuje významnú zložku poskytovanej zdravotnej starostlivosti v každej krajine. Preto je cieľom rôznych reformných programov priniesť takto postihnutým pacientom špeciálnu pridanú hodnotu v ich liečbe a pre štát hospodárnejšie využívanie finančných prostriedkov v zdravotníctve. Ako ukazuje súčasný anglický prípad s inštitúciou NHS Cancer Drugs Fund (CDF), nie vždy sa to podarí. Tento špecializovaný onkologický liekový fond totiž nakoniec nepriniesol po niekoľkoročnom pôsobení žiadnu významnú hodnotu pre pacientov a spoločnosť.

Darcovstvo orgánov po eutanázii v Belgicku

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 4/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Podľa štúdie zverejnenej v časopise Journal of the American Medical Associa tion sa odhaduje, že 10 % všetkých pacientov, ktorí podstúpili v Belgicku eutanáziu, by potenciálne mohlo darovať aspoň jeden orgán.

Snaha WHO o zníženie výskytu chýb pri medikácii

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 4/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization, WHO) prišla s globálnou iniciatívou s názvom The Global Patient Safety Challenge on Medication Safety s cieľom znížiť chyby a škody z nich vyplývajúce v procese medikácie vo všetkých krajinách o 50 % v priebehu nasledujúcich 5 rokov.