AUTOR: PhDr. Ľubica Kontrová, PhD.

zoradiť výsledky podľa:

Návrh vlády na zmenu právnych predpisov

Číslo:
Vydanie: 11-12/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje novely právnych predpisov, ktorých ciele, návrhy a zámery vyplývajú z hlavných téz Programového vyhlásenia vlády SR rozpracovaného pre rezort zdravotníctva.

Registrácia zdravotníckych pracovníkov v príslušnej komore

Číslo:
Vydanie: 9-10/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

V zmysle § 31 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) jednou z podmienok na výkon zdravotníckeho povolania okrem spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu, zdravotnej spôsobilosti, odbornej spôsobilosti a bezúhonnosti je aj registrácia v príslušnej stavovskej organizácii. Všetky uvedené podmienky musia byť splnené po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.

Novely právnych predpisov účinné od 1. apríla 2011

Číslo:
Vydanie: 2/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Dňa 1. apríla 2011 zákonom č. 34/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, novelizujú zákony č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p. a zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ktorých hlavné ciele vyplývajú z téz Programového vyhlásenia vlády SR rozpracovaného pre rezort zdravotníctva na roky 2011 až 2014.

Aktuálne vydanie

7-8/2017

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2017
Ročnik 2017

Zobraziť