AUTOR: JUDr. Zdenko Doktor

zoradiť výsledky podľa:

Ordinačné hodiny – ich rozsah a špecifikácia

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 5/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Som prevádzkovateľom zubnej ambulancie – neštátneho zdravotníckeho zariadenia a potrebujem  informácie ohľadom ordinačných hodín, konkrétne čo by mali obsahovať. Sú ordinačné hodiny časovo limitované, je presný počet hodín v týždni? Môžu sa špecifikovať na zdravotnú starostlivosť, administratívnu, prípadne hygienickú fázu? Mám s tým trochu problém, nakoľko som aj na materskej dovolenke, mám skrátenú pracovnú dobu a chcem, aby to bolo aj právne v poriadku.

Predaj, resp. odstúpenie ambulancie lekára odchádzajúceho do dôchodku

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 5/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Pracujem ako lekár – kardiológ v mojej neštátnej ambulancii na plný úväzok, na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ktoré vydal samosprávny kraj a zamestnávam jednu zdravotnú sestru. V prípade skončenia mojej činnosti a odchode do dôchodku, môžem ako fyzická osoba predať, resp. odstúpiť ambulanciu, alebo sa musím najskôr transformovať na právnickú osobu – s. r. o.?

Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou SACCME

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Vzdelávanie

Číslo:
Vydanie: 3/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobám nespôsobilým dať informovaný súhlas

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Môže lekár poskytnúť zdravotnú starostlivosť dieťaťu, ktoré prišlo na vyšetrenie bez rodiča? Možno osobe, ktorá je zbavená spôsobilosti na právne úkony poskytovať zdravotnú starostlivosť len na základe jej súhlasu? Možno takejto osobe poskytovať zdravotnú starostlivosť, keď s jej poskytnutím nesúhlasí? Na tieto otázky sa pokúsim odpovedať. Viaceré okruhy, ktorým sa budem venovať, nie sú v súčasnej dobe v právnych normách riešené jednoznačné, alebo ich úprava nezodpovedá aplikačnej praxi.

Vzorky liekov pre zdravotnícke zariadenia

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Niektorí reprezentanti farmaceutických firiem do nado­bud­nutia účinnosti zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch“) a zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle etického kódexu poskytovali bezplatne zdravotníckemu zariadeniu (oddelenie, ambulancia) vzorky humánnych liekov pre klinické použitie. Nadobudnutím účinnosti vyššie citovaných zákonov dňom 1. 12. 2011 nie je v praxi jednoznačný výklad reprezentantov farmaceutických firiem ohľadom darovania vzoriek liekov pre zdravotnícke zariadenia. Sú názory, že možno darovať vzorky liekov ako doteraz (bezplatne), až po názor absolútneho zákazu darovania humánnych liekov. Niektoré farmaceutické firmy uvedený problém riešia formou darovacích zmlúv uzatvorených medzi poskytovateľom zdravotníckych služieb a príslušnou farmaceutickou firmou.

Mapa medicínskej legislatívy (VI.)

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo
Zo seriálu: Mapa medicínskej legislatívy

Číslo:
Vydanie: 1/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

V minulom čísle sme sa venovali zákonu č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach“), ktorý s účinnosťou od 1. 12. 2011 v plnom rozsahu nahradil zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p. a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v z. n. p.

Zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Lekári si vytvorili neziskovú organizáciu, ktorá požiadala o  licenciu na prevádzkovanie lekárskej služby prvej pomoci (ďalej len „LSPP“) pre dospelých, deti aj dorast. Kto je zodpovedný za škodu, poškodenie pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – službukonajúci lekár alebo nezisková organizácia ako prevádzkovateľ LSPP, t. j. držiteľ licencie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v LSPP?

Mapa medicínskej legislatívy (V.)

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo
Zo seriálu: Mapa medicínskej legislatívy

Číslo:
Vydanie: 6/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

V lete sme (Právo a manažment v zdravotníctve, 3/2011) ukončili štvordielnu sériu článkov o medicínskej legislatíve. Začali sme zákonom č. 460/1992 Zb. Ústavou SR a následne postupne prešli zákonmi č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p., č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a seriál končil zákonom č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p. a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v z. n. p.

Povinnosť vykonávať lekársku službu prvej pomoci

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 6/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Lekársku službu prvej pomoci (LSPP) sú povinní zo zákona podľa rozpisu vydaného rozhodnutím samosprávneho kraja u poskytovateľa/organizátora LSPP vykonávať poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Má v tomto smere skutočnosť, že lekár zo súkromnej praxe, ktorý nemá so zdravotnými poisťovňami uzavretú žiadnu zmluvu (teda nečerpá žiadne finančné zdroje z verejného poistenia) nejaký vplyv na eliminovanie tejto povinnosti? Je v rovnakom postavení, ako lekár prijímajúci takéto finančné zdroje? V minulom roku bolo v jednom zo súvisiacich článkov uvedené, že ak sa rozhodne organizátor neposkytovať poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti odmenu za výkon služby LSPP, neporuší žiadny právny predpis. Nie sú ani v jednom z týchto prípadov nejako dotknuté Všeobecné ustanovenia II. Hlavy zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR  – Základné práva a slobody?

Ordinačné hodiny lekára

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Ordinačné hodiny pediatra sú denne od 7.30 h do 12.00 h, od 13.00 h do 14.30 h má v utorok a v stredu poradňu pre kojencov. Ostatné dni od 13.00 h do 15.30 h vykonáva návštevnú službu, zúčastňuje sa na školeniach, alebo rieši administratívne záležitosti súvisiace s jeho povolaním.

Aktuálne vydanie

7-8/2015

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2015
Ročnik 2015

Zobraziť