AUTOR: JUDr. Zdenko Doktor

zoradiť výsledky podľa:

Posúdenie duševnej spôsobilosti u učiteľov – je nutné psychologické vyšetrenie?

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 6/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

V rámci prevádzkovania praxe praktického lekára pre dospelých prichádzame do kontaktu s problematikou posudzovania zdravotnej spôsobilosti. V prípade posudzovania zdravotnej spôsobilosti pedagogických zamestnancov ide o posúdenie nielen telesnej, ale aj duševnej spôsobilosti na výkon povolania. Zaujíma nás, či je zo zákona potrebné posúdenie duševnej spôsobilosti učiteľov riadnym psychologickým vyšetrením klinickým psychológom, alebo je (za predpokladu negatívnej anamnézy na psychické problémy či psychiatrické diagnózy v zdravotnej dokumentácii) dostatočné posúdenie praktickým lekárom pre dospelých?

Zodpovednosť za zdravotnú dokumentáciu po smrti alebo zániku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Kto je zodpovedný za zdravotnú dokumentáciu po smrti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – fyzickej osoby, resp. po zániku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti právnickej osoby bez právneho nástupcu?

Sprístupnenie zdravotnej dokumentácie

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 5/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Ktorým osobám môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vydať zdravotnú dokumentáciu?

Novinky v medicínskej legislatíve v roku 2015 a 2016

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Počas roka 2015 bolo prijatých viacero právnych predpisov, ktoré sa týkajú oblasti zdravotníctva. Viaceré prijaté novely majú niekoľko dátumov účinností a novelizujú viaceré predpisy súčasne. V článku prinášame ich súhrnný prehľad.

Pracovná pohotovosť

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Pracovná pohotovosť mimo pracoviska sa započítava do limitu 100 hodín v kalendárnom roku (§ 96 ods. 7 Zákonníka práce). Je možné v pracovnej zmluve dohodnúť so zdravotnou sestrou pracovnú pohotovosť mimo pracoviska nad rámec 100 hodín?

Vedenie zdravotnej dokumentácie

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 12/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Ktorý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný viesť zdravotnú dokumentáciu, a v akom rozsahu?

Poplatky za služby v zdravotníctve

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Naše poliklinické pracovisko nepatrí k tým, ktoré by požadovalo platby od pacientov za zdravotnú starostlivosť a v tomto ohľade sa nás novela zákona č. 577/2004 Z. z. až tak nedotkla. Problém ale vystúpil v rámci prakticky jediných bežných platieb uhrádzaných našimi pacientmi – ide o služby, ktoré so zdravotnou starostlivosťou nesúvisia a predstavujú len doplnkovú službu, konkrétne:

  1. Platba za odoslanie výsledku vyšetrenia poštou, ak si pacient nechce pre výsledok prísť sám (pacient dostane na výber – príde si pre výsledok osobne, alebo ak mu to nevyhovuje, zaplatí poplatok, ktorý je sumou nákladov na odoslanie pošty).
  2. Platba za návleky (50 centov), resp. jednorazový uterák (1 €) na rehabilitačnom pracovisku, ak pacient, ktorý je vždy rehabilitačným pracovníkom upozornený, že si má na výkon doniesť prezuvky a uterák, si jednu, resp. obe veci neprinesie.
  3. Platba za napálenie kópie CD nosiča (2 €) RTG vyšetrenia, ak pacient originálne CD priložené k nálezu stratil.

Chceli by sme vedieť či naozaj nemáme právo vyberať za tieto uvedené položky, keď:

  1. Novela zákona a povinnosti z nej vyplývajúce sa týkajú iba cenníku a zoznamu zdravotných výkonov a služieb súvisiacich so zdravotným výkonom a nedotýka sa služieb, ktoré nie sú zdravotným výkonom, ani so zdravotným výkonom nesúvisia.
  2. Naša firma má podľa zápisu v obchodnom registri, okrem prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, povolenú aj „kúpu tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi“, ako aj „sprostredkovanie obchodu a služieb“,
  3. Odosielanie výsledku poštou, návleky aj CD na naše náklady by boli vlastne darom pre pacienta.

Postup lekára pri svedectve

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 9/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Ako má postupovať lekár, ktorý je predvolaný ako svedok na políciu a súd? V prvom prípade išlo o marenie výkonu úradného rozhodnutia a v druhom prípade zmena ambulantnej liečby na ústavnú liečbu (lekár – svedok).

Novinky v poplatkoch vyberaných v zdravotníckych zariadeniach

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Dňa 12. februára 2015 bol Národnou radou SR schválený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“). (Pozn.: V čase redakčnej uzávierky časopisu zákon ešte nebol publikovaný v Zbierke zákonov.) Novela mení predovšetkým zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozsahu ZS“).

Metodické usmernenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Som lekárka špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Ako zmluvný lekár zdravotnej poisťovne každý mesiac vykazujem zdravotnej poisťovni výkony, ktoré som vykonala pre jej poistencov, a to podľa odporúčaní v Metodickom usmernení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou elektronickou formou. V tomto usmernení sa uvádza, že pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti špecifikovaným poistencom – poisteným v zahraničí (EÚ), je potrebné zaslať aj kópiu lekárskej správy alebo záznamu z ošetrenia – ako prílohu elektronickej faktúry. Je možné takouto formou zaslať, a teda sprístupniť zdravotnú dokumentáciu pacienta (občan SR, pracujúci a poistený v zahraničí) zdravotnej poisťovni? Konkrétne pracovníkovi zdravotnej poisťovne, ktorý spracováva výkony, ale nie je revízny lekár, ani revízna sestra, ani revízny farmaceut a nemá žiadne poverenie na výkon kontroly? Nie je mi ani celkom jasné, či každomesačné spracovávanie výkazov (kódov výkonov a ich bodových hodnôt, správne priradenie diagnóz ku kódu odbornosti) je kontrola zo strany zdravotnej poisťovne v zmysle zákona. Pravdou ale je, že zdravotná poisťovňa koná na základe Metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Je toto usmernenie v súlade so zákonom?

Aktuálne vydanie

7-8/2017

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2017
Ročnik 2017

Zobraziť