AUTOR: JUDr. Zdenko Doktor

zoradiť výsledky podľa:

Mapa medicínskej legislatívy (II.)

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo
Zo seriálu: Mapa medicínskej legislatívy

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

V minulom čísle som sa venoval Ústave Slovenskej republiky a zákonu č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. V tomto článku sa čitatelia oboznámia so zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p. (ďalej aj „zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti“) a zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Mapa medicínskej legislatívy (I.)

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo
Zo seriálu: Mapa medicínskej legislatívy

Číslo:
Vydanie: 11-12/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Každý lekár, resp. zdravotnícky pracovník sa pri výkone svojho povolania občas dostane do situácie, kedy si nie je istý, ako postupovať, aby sa nedostal do kolízie so zákonom. Cieľom tohto článku je zdravotníckemu pracovníkovi pomôcť, aby sa zorientoval v množstve právnych noriem, tak aby mal základnú informáciu, kde sa úprava danej problematiky nachádza. Okruhom, ktoré sa týkajú väčšiny zdravotníckych pracovníkov, sa budem venovať podrobnejšie, témy špecifickejšie rozanalyzujem menej.

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9-10/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Vzťah pacienta a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti možno charakterizovať z viacerých hľadísk. Ide o vzťah spoločenský, medicínsko-laický, ale celkom nepochybne aj o vzťah právny. Právny vzťah, na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť vzniká ako dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Postup pri vymáhaní pohľadávky od pacienta

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 9-10/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Pacientka bola objednaná na preventívnu prehliadku, na ktorú sa dostavila. Stomatológ vykonal pacientke aj dentálnu hygienu, s ktorou súhlasila. Po uskutočnení uvedených výkonov pacientka odmietla zaplatiť s tým, že nemá peniaze ani platobnú kartu. Odmietla podpísať informovaný súhlas, doklad o zaplatení, potvrdenie o tom, že jej tieto výkony boli robené. Jednoducho akýkoľvek záznam, ktorý by potvrdzoval jej návštevu ambulancie a takisto odmietla nechať nejaký doklad do doby, pokiaľ vyrovná svoj dlh. V konečnom dôsledku pacientka vyslovene „ utiekla“ z ambulancie bez zaplatenia a vyriešenia danej situácie.

Pôvodný, verzus aktuálny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 9-10/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Pacientka si našla iného ošetrujúceho lekára, ktorý nemá uzatvorenú zmluvu so zdravotnými poisťovňami. Podľa slov pacientky si nový ošetrujúci lekár bude žiadať zdravotnú dokumentáciu, avšak pôvodný ošetrujúci lekár ešte nedostal žiadanku. Pacientka však nástojí na tom, aby jej boli do rúk vydané RTG snímky, ale nežiada o vyradenie z evidencie u pôvodného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti , keďže aktuálny ošetrujúci lekár pracuje na priamu platbu.

Zdravotná dokumentácia (odovzdávanie a poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie)

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

V minulom čísle sme sa venovali problematike spracúvania, sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie (ďalej aj „dokumentácia“), formami vedenia, zabezpečením a uchovávaním dokumentácie v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z. z.“) a Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR č. 07594/2009-OZS o vedení zdravotnej dokumentácie (ďalej len „Odborné usmernenie“). V tomto článku si rozoberieme nemenej dôležitú časť práce s dokumentáciou – odovzdávanie dokumentácie, preberanie dokumentácie do úschovy, poskytovanie a sprístupňovanie údajov z nej.

Vydávanie generických liekov

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 7-8/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Ako by mal lekárnik postupovať pri vydávaní generických liekov?

Taxatívny výpočet úkonov zdravotnej sestry

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 7-8/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Aké úkony môže robiť zdravotná sestra samostatne, a ktoré len pod dohľadom lekára? Stanovuje taxatívny výpočet týchto úkonov nejaká právna norma?

Kompetencie posudkového a ošetrujúceho lekára pri dočasnej pracovnej neschopnosti (PN)

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 7-8/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Aký právny predpis upravuje kompetencie pri dočasnej PN? Posudkový lekár žiada ukončiť dočasnú PN pacienta, avšak ako ošetrujúci lekár sa s týmto postojom nestotožňujem. Môže, resp. mal by ukončenie PN podpísať posudkový lekár, alebo ho „musím“ podpísať ja na jeho návrh? Kto bude potom zodpovedný, ak sa pacientovi zdravotný stav po nastúpení do práce zhorší?

Zdravotná dokumentáciu už nie je iba sumou údajov

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5-6/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Zdravotná dokumentácia je jednou z tém, ktorá medzi zdravotníckymi pracovníkmi trvalo rezonuje. Značnou časťou z nich je označovaná za administratívne náročnú a komplikovanú. Mnohí ju považujú za zbytočnú byrokraciu, ktorá ich oberá o čas, určený ich pacientom. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že pozitívne myšlienky pojem zdravotná dokumentácia v zdravotníckom pracovníkovi neevokuje. Prečo tomu tak je?

Aktuálne vydanie

7-8/2015

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2015
Ročnik 2015

Zobraziť