AUTOR: JUDr. Zdenko Doktor

zoradiť výsledky podľa:

Úhrada škody na prístroji

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 9/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Pacient bol hospitalizovaný na neurologickom oddelení a následne na rehabilitačnom oddelení v nemocnici po náhlej cievnej mozgovej príhode – 2. ataka. Pri kontrolnom vyšetrení – transezofageálnej EKG – vo svojom zlom psychomotorickom nekľude pokazil prístroj. Teraz mu z nemocnice prišla výzva na zaplatenie sumy 1 700 € za opravu tohto prístroja. Je to adekvátne riešenie podľa právnych predpisov, keďže išlo o psychicky a neurologicky chorého človeka?

Novinky v medicínskej legislatíve

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Dňa 28. mája 2014 bol Národnou radou SR schválený zákon, ktorý prezident Slovenskej republiky vrátil dňa 13. júna 2014 na opätovné prerokovanie Národnou radou SR. Následne dňa 24. júna 2014 bol Národnou radou SR po zapracovaní pripomienok schválený zákon č. 185/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela“).

Zdravotná dokumentácia

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do 7 dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. So zreteľom na ustanovenia uvedeného zákona má zodpovednosť za odovzdanie zdravotnej dokumentácie iba odovzdávajúci poskytovateľ zdravotnej starostlivosti? Predmetom sporu dvoch poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“) je slovíčko „preukázateľné“ odovzdanie zdravotnej dokumentácie. Jeden poskytovateľ tvrdí, že dokumentácia má byť odoslaná poštou a preukázateľným dôkazom je doručovací lístok, druhý PZS trvá na tom, že odovzdanie dokumentácie má prebehnúť osobne, podpisom na odovzdávajúci protokol v ambulancii odovzdávajúceho PZS. Prosím o váš právny výklad, máme za to, že oba spôsoby sú správne. Má samosprávny kraj možnosť určiť spôsob odovzdávania, alebo môže iba odporučiť?

Musí mať prevádzkovateľ polikliniky praktického lekára iba v pracovnom pomere?

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Prevádzkovateľ polikliniky chce prevádzkovať ambulanciu praktického lekára tak, že iné neštátne zdravotnícke zariadenie poskytne praktického lekára a toto zariadenie si bude od polikliniky účtovať určitú čiastku ako službu. Poliklinika, a. s. je držiteľom povolenia, v ktorom má aj uvedené prevádzkovanie ambulancie všeobecného lekárstva. Bez ambulancie všeobecného lekárstva by nespĺňali určujúce znaky zdravotníckeho zariadenia – polikliniky. Poliklinika musí mať personálne zabezpečenú aj na túto ambulanciu podľa § 8 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v z. n. p. Podľa nášho názoru poskytnutie zdravotníckeho pracovníka od iného poskytovateľa – bez právneho vzťahu so zamestnancom – všeobecným lekárom s tým, že by poliklinika uhrádzala náklady za zamestnanca inej spoločnosti, by bolo nesprávne. Poliklinika by nevedela preukázateľne zabezpečiť ambulanciu, lekár by prácu všeobecného lekára vykonával v poliklinike, ale nebol by jej zamestnancom, bol by zamestnancom inej spoločnosti... Ako by sa napr. riešila pracovno-právna zodpovednosť? Ust. § 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p. vymedzuje zdravotníckeho pracovníka, ktorého určuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a tým je poliklinika. Ak by lekára ofi­ciálne nezamestnávali, ale prácu by vykonával, mohlo by ísť aj o nelegálnu prácu?

Ukončenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 5/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Som lekár – gynekológ a pracujem v súkromnej ambulancii. Ako mám postupovať, keď naša pacientka – máme s ňou dohodu na dobu neurčitú – zmení gynekológa tak, že s ním uzavrie novú dohodu a neoznámi nám to, neodstúpi od dohody u nás v zmysle ustanovenia § 12 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zaniká smrťou osoby, smrťou alebo zánikom poskytovateľa alebo po doručení písomného odstúpenia od dohody prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody, ani jej nový lekár si nevyžiada od nás zdravotnú dokumentáciu? Následne nám ­poisťovňa prestane platiť a ja sa to dozviem náhodou pri riešení konfliktu s poisťovňou. Takýchto prípadov máme veľmi veľa. Ale stal sa nám aj prípad, že takúto pacientku sme vyradili a následne prišla, že ona nič také neurobila a poisťovňa nám dala mylnú informáciu. Je možná za to nejaká sankcia voči pacientke? Čo znamená „preukázateľné odovzdanie zdravotnej dokumentácie“, napr. lekár v Martine verzus lekár v Bratislave, kde pacientka napr. odíde – zmení lekára.

Problémy s odbermi biologického materiálu

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Chronicky sa opakujúcim problémom, narušujúcim aj vzťahy medzi všeobecnými a odbornými lekármi, je odber biologického materiálu, či už na predoperačné interné vyšetrenie alebo potrebné na diagnostický proces. Kto je povinný vykonať odbery biologického materiálu? Upravuje túto problematiku nejaký zákon alebo vyhláška?

„Adventné“ zmeny v právnej úprave prednostných ambulantných vyšetrení

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 12/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Dňa 29. októbra 2013 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 365/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela“). Pôvodne poslanecký návrh troch opozičných poslancov našiel po zapracovaní pripomienok širokú podporu naprieč politickým spektrom a bol schválený ústavnou väčšinou.

Správny postup pri vydávaní liekov

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 12/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Ako by mal lekárnik postupovať pri vydávaní náhradného lieku? Musí pacientovi ponúknuť všetky alternatívy náhradného lieku, čo v niektorých prípadoch jednoducho nie je reálne? Najmä pri starších pacientoch je to asi aj zbytočné.

Čakacia doba na prednostné ošetrenie

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 12/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Môže mať lekár vyhradené 2 dni v týždni len pre platiacich pacientov (prednostné vyšetrenie), na ktoré pacientov objednáva aj mesiac dopredu? Je to vôbec prednostné vyšetrenie, keď na neho pacient čaká 3 mesiace a zaplatí 16 eur a čas čakania je 4 hodiny (rozsah čakacej doby)? Alebo keď lekár objedná pacienta napr. na 10,00 hod. a zoberie ho až o pol alebo trištvrte hodiny neskôr, je v poriadku, ak zoberie 10 eur za prednostné ošetrenie?

Kritériá na výkon funkcie odborného garanta

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Požiadavky na výkon funkcie odborného garanta (legislatíva používa pojem odborný zástupca) sú identické, ako požiadavky na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, na výkon zdravotníckeho povolania alebo na výkon lekárskej posudkovej činnosti. V skratke si ich popíšeme. Na to, aby mohol zdravotnícky pracovník vykonávať funkciu odborného zástupu, musí mať komorou, v ktorej je registrovaný, v prvom rade vydanú licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu.

Aktuálne vydanie

9/2014

Právo a manažment v zdravotníctve
9/2014
Ročnik 2014

Zobraziť