AUTOR: JUDr. Zdenko Doktor

zoradiť výsledky podľa:

Postup pri vymáhaní pohľadávky od pacienta

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 9-10/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Pacientka bola objednaná na preventívnu prehliadku, na ktorú sa dostavila. Stomatológ vykonal pacientke aj dentálnu hygienu, s ktorou súhlasila. Po uskutočnení uvedených výkonov pacientka odmietla zaplatiť s tým, že nemá peniaze ani platobnú kartu. Odmietla podpísať informovaný súhlas, doklad o zaplatení, potvrdenie o tom, že jej tieto výkony boli robené. Jednoducho akýkoľvek záznam, ktorý by potvrdzoval jej návštevu ambulancie a takisto odmietla nechať nejaký doklad do doby, pokiaľ vyrovná svoj dlh. V konečnom dôsledku pacientka vyslovene „ utiekla“ z ambulancie bez zaplatenia a vyriešenia danej situácie.

Pôvodný, verzus aktuálny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 9-10/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Pacientka si našla iného ošetrujúceho lekára, ktorý nemá uzatvorenú zmluvu so zdravotnými poisťovňami. Podľa slov pacientky si nový ošetrujúci lekár bude žiadať zdravotnú dokumentáciu, avšak pôvodný ošetrujúci lekár ešte nedostal žiadanku. Pacientka však nástojí na tom, aby jej boli do rúk vydané RTG snímky, ale nežiada o vyradenie z evidencie u pôvodného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti , keďže aktuálny ošetrujúci lekár pracuje na priamu platbu.

Zdravotná dokumentácia (odovzdávanie a poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie)

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

V minulom čísle sme sa venovali problematike spracúvania, sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie (ďalej aj „dokumentácia“), formami vedenia, zabezpečením a uchovávaním dokumentácie v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z. z.“) a Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR č. 07594/2009-OZS o vedení zdravotnej dokumentácie (ďalej len „Odborné usmernenie“). V tomto článku si rozoberieme nemenej dôležitú časť práce s dokumentáciou – odovzdávanie dokumentácie, preberanie dokumentácie do úschovy, poskytovanie a sprístupňovanie údajov z nej.

Vydávanie generických liekov

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 7-8/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Ako by mal lekárnik postupovať pri vydávaní generických liekov?

Taxatívny výpočet úkonov zdravotnej sestry

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 7-8/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Aké úkony môže robiť zdravotná sestra samostatne, a ktoré len pod dohľadom lekára? Stanovuje taxatívny výpočet týchto úkonov nejaká právna norma?

Kompetencie posudkového a ošetrujúceho lekára pri dočasnej pracovnej neschopnosti (PN)

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 7-8/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Aký právny predpis upravuje kompetencie pri dočasnej PN? Posudkový lekár žiada ukončiť dočasnú PN pacienta, avšak ako ošetrujúci lekár sa s týmto postojom nestotožňujem. Môže, resp. mal by ukončenie PN podpísať posudkový lekár, alebo ho „musím“ podpísať ja na jeho návrh? Kto bude potom zodpovedný, ak sa pacientovi zdravotný stav po nastúpení do práce zhorší?

Zdravotná dokumentáciu už nie je iba sumou údajov

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5-6/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Zdravotná dokumentácia je jednou z tém, ktorá medzi zdravotníckymi pracovníkmi trvalo rezonuje. Značnou časťou z nich je označovaná za administratívne náročnú a komplikovanú. Mnohí ju považujú za zbytočnú byrokraciu, ktorá ich oberá o čas, určený ich pacientom. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že pozitívne myšlienky pojem zdravotná dokumentácia v zdravotníckom pracovníkovi neevokuje. Prečo tomu tak je?

Odstúpenie od dohody

Číslo:
Vydanie: 3/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Ak pacient permanentne porušuje liečebný poriadok a nie je v lekárovej „rajonizácii“, stačí mu ústnou formou oznámiť odstúpenie od dohody?

Právna záväznosť podzákonných noriem

Číslo:
Vydanie: 4/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Aká je právna záväznosť podzákonných noriem, resp. kto kontroluje ich plnenie a postihuje ich neplnenie? Sú napr. odborné usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR publikované vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR právne záväzné?

Platby za výkony

Číslo:
Vydanie: 4/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Má zdravotná poisťovňa právo vymáhať späť platby za výkony, ktoré boli vykázané cca pred rokom, prešli kontrolou u ich revíznych lekárov, následne bol vystavený opravný doklad na nimi požadovanú sumu a faktúry boli uznané za vecne správne?

Aktuálne vydanie

2/2017

Právo a manažment v zdravotníctve
2/2017
Ročnik 2017

Zobraziť