Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Rezort zdravotníctva pripravuje posilnenie kapacít pre detských psychiatrických pacientov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Uplynulé roky odhalili nedostatočné kapacity lôžok pre detských psychiatrických pacientov. Starostlivosť o duševné zdravie vrátane detí patrí medzi priority rezortu zdravotníctva, a aj preto aktuálne pracuje na projektoch, ktoré majú za cieľ zvýšiť počet lôžok a vytvoriť kvalitnejšie pracovné prostredie pre zdravotníkov, ktorí liečia detských pacientov.

„Pandémia zvýraznila potrebu psychiatrických lôžok, keďže sociálna izolácia či izolovaný kontakt majú vážny dopad na duševné zdravie detí a adolescentov. Za ministerstvo zdravotníctva môžem deklarovať, že uvedenými problémami sa zaoberáme.   Hľadáme  najlepšie riešenia, pretože to, čo nám momentálne hrozí, je zatváranie lôžok pre nedostatok ošetrovateľského personálu, čo môže ešte viac ohroziť starostlivosť o akútnych detských pacientov,“ uviedla  štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Lenka Dunajová Družkovská počas konferencie Hlavolamy v detskej psychiatrii, ktorú organizovala Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti v spolupráci s hlavnou odborníčkou MUDr. Teréziou Rosenbergerovou.

Súčasťou konferencie boli prednášky o poznatkoch a výskumoch už aplikovaných  v praxi. V rámci tohto podujatia boli prezentované aj štandardné diagnostické a terapeutické postupy pre pedopsychiatrickú a psychologickú starostlivosť o deti a adolescentov s mentálnou anorexiou. Účastníci podujatia boli oboznámení so štandardnými operačnými postupmi pre poruchy autistického spektra od skríningu až po farmakoterapiu, ktoré boli vypracované v rámci projektu Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe, ktorý zastrešuje ministerstvo.

Na Slovensku máme momentálne k dispozícii 117 detských psychiatrických lôžok, avšak aktuálne  je 40 lôžok vyčlenených pre COVID-19 pozitívnych detských pacientov. Aj z toho dôvodu rezort aktívne komunikuje s odborníkmi a predstaviteľmi nemocníc s cieľom rozšíriť kapacity existujúcich lôžok, napríklad v Univerzitnej nemocnici Martin. Štátna tajomníčka Lenka Dunajová Družkovská preto v týchto dňoch navštívila Psychiatrickú kliniku Univerzitnej nemocnice Martin v sprievode prednostu a primára  kliniky doc. MUDr. Igora Ondrejku PhD. a MUDr. PhDr. Igora Hrtánka, PhD. Informovala sa o diagnózach, s ktorými sú detskí pacienti hospitalizovaní, ako aj o priemernej dĺžke  hospitalizácie na akútnom lôžku. Podľa primára kliniky  dĺžka hospitalizácie závisí aj od závažnosti diagnózy a celkového zdravotného stavu pacienta. Mnohokrát je dĺžka hospitalizácií aj viac ako 4 mesiace. V minulom roku Psychiatrická klinika UNM liečila celkovo 450 detí a adolescentov. Štátna tajomníčka MZ SR vyjadrila vďaku všetkým zdravotníckym pracovníkom na oddelení a podporila ich v starostlivosti o tých najzraniteľnejších: „Dovoľujem si Vám vyjadriť veľkú vďaku za všetku starostlivosť a nasadenie, vďaka ktorým majú tieto deti možnosť opätovne sa začleniť do spoločnosti a bežného života v rozsahu, ktorý im dovoľuje ich zdravotný stav.“

Ďalšie možnosti posilnenia kapacít pre detských psychiatrických pacientov boli predmetom stretnutia aj v Národnom ústave detských chorôb. Prednostka Kliniky detskej psychiatrie doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD. spolu so zástupcom prednostu MUDr. Jánom Šubom, MPH sprevádzali štátnu tajomníčku  priestormi kliniky. Zaujímala sa o vybavenie zariadenia a proces liečby detských pacientov. Klinika je jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu psychických porúch u pacientov detského a dorastového veku. Špecializuje sa na širokú problematiku závažných psychických porúch - detskej schizofrénie, detského autizmu, depresie, sebapoškodzujúceho a samovražedného správania. Situáciu v danej oblasti by mali zlepšiť zdroje z Plánu obnovy a odolnosti SR.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.