Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 1/2023

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
1/2023

Európska farmaceutická stratégia

Mgr. Eva Siminská

Farmaceutický priemysel má pre hospodárstvo Európskej únie (ďalej len „EÚ“) kľúčový význam. V roku 2019 investovala viac ako 37 miliárd eur do výskumu a vývoja, je zodpovedná za 800 000 priamych pr...

Posunutie termínu účinnosti zmien v právnych vzťahoch pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

JUDr. Ivan Humeník, PhD. Mgr. Lenka Kavarníková

Od januára 2023 mala nadobudnúť účinnosť výrazná zmena týkajúca sa právnych vzťahov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – zmena týkajúca sa vzniku a zániku dohôd o poskytovaní zdravotnej star...

Obsah vydania

Vydáva

PRÁVO A MANAŽMENT
V ZDRAVOTNÍCTVE 1/2023
Mesačník; ročník XIV.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o.,
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 10,
IČO: 31348262
Šéfredaktorka:
Ing. Klára Rábel Glosíková
Redaktorka:
PhDr. Lucia Vanochová
Redakčná rada:
doc. MUDr. JUDr. Peter Kováč, PhD., PhD.,
Mgr. Tomáš Mičo,
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Inzercia, predplatné a distribúcia:
Ing. Andrea Fazekašová Medovarská
tel.: (02) 58 10 20 31,
e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk
Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 28,
e-mail:
Lucia.Vanochova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené
len so súhlasom redakcie.
Za správnosť údajov uvedených
v článkoch zodpovedajú ich autori.
Príspevky sú recenzované.
Články obsahujú názory ich autorov,
pričom tieto môžu byť odlišné od názorov
redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného
automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite
písomne vždy v mesiaci októbri.
Ročné predplatné
je 99 € (8,25 €/1 kus) vrátane DPH,
poštovného, balného a online verzie
na www.pravovzdravotnictve.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Periodicita: mesačník
Tlač: Stredná odborná škola
polygrafická, Bratislava,
www.polygraficka.sk.
Zadané do tlače: 23. 1. 2023
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
EV 4075/10 (tlačené vydanie)
EV 19/22/EPP (online)
ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
ISSN 1339-164X (online)
Časopis je dostupný
aj v systéme ASPI.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.