Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Legislatíva

Základné a vykonávacie predpisy

355/2006 Z.z.

Schválený 10. 5. 2006 Účinný 1. 6. 2006 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády č. 300/2007 Z. z.

235/2020 Z.z.

Schválený 12. 8. 2020 Účinný 1. 10. 2020  

235/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

236/2020 Z.z.

Schválený 12. 8. 2020 Účinný 1. 10. 2020  

236/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

444/2019 Z.z.

Schválený 4. 12. 2019 Účinný 1. 1. 2020  

444/2019 Z.z. o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

209/2016 Z.z.

Schválený 8. 6. 2016 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 24. 11. 2020  

209/2016 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

534/2007 Z.z.

Schválený 16. 8. 2007 Účinný 1. 12. 2007  

534/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí

333/2020 Z.z.

Schválený 11. 11. 2020 Účinný 24. 11. 2020  

333/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

286/2004 Z.z.

Schválený 21. 4. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 6. 2015  

286/2004 Z.z. , ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov

124/2006 Z.z.

Schválený 2. 2. 2006 Účinný 1. 7. 2006 Novelizovaný: 1. 4. 2025  

124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

362/2011 Z.z. N

Schválený 13. 9. 2011 Účinný 1. 12. 2011 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

272/2004 Z.z.

Schválený 21. 4. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 6. 2015  

272/2004 Z.z. , ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien

317/2016 Z.z.

Schválený 19. 10. 2016 Účinný 1. 2. 2017 Novelizovaný: 1. 9. 2023  

317/2016 Z.z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov

106/2015 Z.z.

Schválený 6. 5. 2015 Účinný 1. 6. 2015  

106/2015 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení nariadenia vlády č. 310/2010 Z.z.

334/2020 Z.z.

Schválený 11. 11. 2020 Účinný 24. 11. 2020  

334/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

113/2020 Z.z.

Schválený 2. 10. 2013 Účinný 1. 4. 2020  

113/2020 Z.z. o podpísaní Protokolu č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

83/2013 Z.z.

Schválený 3. 4. 2013 Účinný 15. 4. 2013 Novelizovaný: 24. 11. 2020  

83/2013 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

82/2021 Z.z.

Schválený 5. 2. 2021 Účinný 1. 4. 2021  

82/2021 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

40/2000 Z.z.

Schválený 4. 4. 1997 Účinný 1. 12. 1999  

40/2000 Z.z. o uzavretí Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny - Dohovor o ľudských právach a biomedicíne

387/2002 Z.z.

Schválený 21. 6. 2002 Účinný 1. 9. 2002 Novelizovaný: 19. 1. 2021  

387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu

179/2011 Z.z.

Schválený 1. 6. 2011 Účinný 1. 8. 2011 Novelizovaný: 30. 3. 2022  

179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

355/2007 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

278/1993 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 31. 3. 2024  

300/2005 Z.z.

Novelizovaný: 15. 3. 2024  


Zmena nastane

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Archív zmien v legislatíve