Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Legislatíva

Základné a vykonávacie predpisy

355/2007 Z.z. N

Schválený 21. 6. 2007 Účinný 1. 9. 2007 Novelizovaný: 28. 7. 2021  

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskroších predpisov

219/1996 Z.z.

Schválený 1. 7. 1996 Účinný 1. 8. 1996 Novelizovaný: 2. 1. 2019  

Zákon NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení zákona č. 214/2009 Z. z.

355/2006 Z.z.

Schválený 10. 5. 2006 Účinný 1. 6. 2006 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády č. 300/2007 Z. z.

448/2007 Z.z.

Schválený 7. 9. 2007 Účinný 1. 10. 2007 Novelizovaný: 1. 8. 2019  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií

235/2020 Z.z.

Schválený 12. 8. 2020 Účinný 1. 10. 2020  

235/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

576/2004 Z.z. N

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 9. 2021  

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskroších predpisov

377/2004 Z.z.

Schválený 26. 5. 2004 Účinný 1. 7. 2004 Novelizovaný: 20. 5. 2016  

Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov

139/1998 Z.z. N

Schválený 2. 4. 1998 Účinný 1. 6. 1998 Novelizovaný: 1. 5. 2021  

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

585/2008 Z.z.

Schválený 10. 12. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

236/2020 Z.z.

Schválený 12. 8. 2020 Účinný 1. 10. 2020  

236/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

579/2004 Z.z.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 13. 4. 2021  

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov

356/2006 Z.z.

Schválený 10. 5. 2006 Účinný 1. 6. 2006 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády č. 301/2007 Z. z.

9/2009 Z.z. N

Schválený 20. 12. 2008 Účinný 1. 2. 2009 Novelizovaný: 31. 8. 2021  

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke (výňatok)

444/2019 Z.z.

Schválený 4. 12. 2019 Účinný 1. 1. 2020  

444/2019 Z.z. o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

8/2009 Z.z.

Schválený 3. 12. 2008 Účinný 1. 2. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (výňatok)

553/2007 Z.z.

Schválený 15. 8. 2007 Účinný 1. 12. 2007 Novelizovaný: 1. 9. 2015  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia

209/2016 Z.z.

Schválený 8. 6. 2016 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 24. 11. 2020  

209/2016 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

306/2004 Z.z.

Schválený 8. 5. 2004 Účinný 8. 5. 2004  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 306/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz

242/2020 Z.z.

Schválený 2. 9. 2020 Účinný 9. 9. 2020  

242/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

534/2007 Z.z.

Schválený 16. 8. 2007 Účinný 1. 12. 2007  

534/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

581/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2021  

578/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2021  

363/2011 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2021  


Archív zmien v legislatíve