Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Legislatíva

Zdravotná starostlivosť, ochrana zdravia

Zdravotná starostlivosť, ochrana zdravia

355/2007 Z.z. N

Schválený 21. 6. 2007 Účinný 1. 9. 2007 Novelizovaný: 1. 6. 2024  

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskroších predpisov

576/2004 Z.z. N

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskroších predpisov

579/2004 Z.z.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 9. 2023  

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov

242/2020 Z.z.

Schválený 2. 9. 2020 Účinný 9. 9. 2020 Novelizovaný: 1. 2. 2022  

242/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

319/2020 Z.z.

Schválený 12. 11. 2020 Účinný 14. 11. 2020  

319/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

362/2011 Z.z. N

Schválený 13. 9. 2011 Účinný 1. 12. 2011 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

317/2016 Z.z.

Schválený 19. 10. 2016 Účinný 1. 2. 2017 Novelizovaný: 1. 9. 2023  

317/2016 Z.z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov

139/1998 Z.z.

Schválený 2. 4. 1998 Účinný 1. 6. 1998 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

377/2004 Z.z.

Schválený 26. 5. 2004 Účinný 1. 7. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov

219/1996 Z.z.

Schválený 1. 7. 1996 Účinný 1. 8. 1996 Novelizovaný: 2. 1. 2019  

Zákon NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení zákona č. 214/2009 Z. z.

534/2007 Z.z.

Schválený 16. 8. 2007 Účinný 1. 12. 2007  

534/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí

82/2021 Z.z.

Schválený 5. 2. 2021 Účinný 1. 4. 2021  

82/2021 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

40/2000 Z.z.

Schválený 4. 4. 1997 Účinný 1. 12. 1999  

40/2000 Z.z. o uzavretí Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny - Dohovor o ľudských právach a biomedicíne

113/2020 Z.z.

Schválený 2. 10. 2013 Účinný 1. 4. 2020  

113/2020 Z.z. o podpísaní Protokolu č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

444/2019 Z.z.

Schválený 4. 12. 2019 Účinný 1. 1. 2020  

444/2019 Z.z. o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

387/2002 Z.z.

Schválený 21. 6. 2002 Účinný 1. 9. 2002 Novelizovaný: 19. 1. 2021  

387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu

179/2011 Z.z.

Schválený 1. 6. 2011 Účinný 1. 8. 2011 Novelizovaný: 30. 3. 2022  

179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov

752/2004 Z.z.

Schválený 15. 12. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 4. 2013  

Nariadenie vlády SR č. 752/2004 Z. z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, v znení neskorších predpisov

153/2013 Z.z. N

Schválený 17. 5. 2013 Účinný 1. 7. 2013 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

321/2005 Z.z.

Novelizovaný: 15. 6. 2024  

355/2007 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

355/2006 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

356/2006 Z.z.

Zrušený: 1. 6. 2024  

448/2007 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Zmena nastane

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

578/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

577/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve