Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Legislatíva

Legislatíva

355/2006 Z.z.

Schválený 10. 5. 2006 Účinný 1. 6. 2006 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády č. 300/2007 Z. z.

578/2004 Z.z. N

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov

581/2004 Z.z. N

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov

461/2003 Z.z. N

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 15. 5. 2024  

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (Výňatok)

71/1967 Zb.

Schválený 29. 6. 1967 Účinný 1. 1. 1968 Novelizovaný: 1. 9. 2018  

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

9/2010 Z.z.

Schválený 4. 12. 2009 Účinný 1. 2. 2010 Novelizovaný: 1. 2. 2019  

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

278/1993 Z.z. N

Schválený 21. 10. 1993 Účinný 1. 1. 1994 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

Zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

40/1964 Zb.

Schválený 26. 2. 1964 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 12. 2019  

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Výňatok)

437/2004 Z.z.

Schválený 30. 6. 2004 Účinný 1. 8. 2004 Novelizovaný: 1. 8. 2014  

Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v znení zákona č. 461/2008 Z. z.

243/2020 Z.z.

Schválený 2. 9. 2020 Účinný 9. 9. 2020  

243/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

18/2018 Z.z. N

Schválený 29. 11. 2017 Účinný 25. 5. 2018 Novelizovaný: 1. 2. 2024  

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

640/2008 Z.z. N

Schválený 17. 12. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

Nariadenie vlády SR č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

577/2004 Z.z. N

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

462/2003 Z.z.

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v znení neskorších predpisov

10/1996 Z.z.

Schválený 14. 12. 1995 Účinný 11. 1. 1996 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

Zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov

85/1990 Zb.

Schválený 27. 3. 1990 Účinný 29. 3. 1990 Novelizovaný: 1. 5. 2023  

Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.

300/2005 Z.z. N

Schválený 20. 5. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 15. 3. 2024  

Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. v znení zákona č. 650/2005 Z. z. (Výňatok)

242/2020 Z.z.

Schválený 2. 9. 2020 Účinný 9. 9. 2020 Novelizovaný: 1. 2. 2022  

242/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

321/2005 Z.z.

Schválený 30. 6. 2005 Účinný 1. 8. 2005 Novelizovaný: 1. 7. 2023  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

372/1990 Zb. N

Schválený 6. 9. 1990 Účinný 1. 10. 1990 Novelizovaný: 15. 3. 2024  

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (Výňatok)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

355/2007 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

278/1993 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 31. 3. 2024  

300/2005 Z.z.

Novelizovaný: 15. 3. 2024  


Zmena nastane

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Archív zmien v legislatíve