Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Legislatíva

Legislatíva

437/2004 Z.z.

Schválený 30. 6. 2004 Účinný 1. 8. 2004 Novelizovaný: 1. 8. 2014  

Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v znení zákona č. 461/2008 Z. z.

355/2006 Z.z. N

Schválený 10. 5. 2006 Účinný 1. 6. 2006 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády č. 300/2007 Z. z.

448/2007 Z.z.

Schválený 7. 9. 2007 Účinný 1. 10. 2007 Novelizovaný: 1. 8. 2019  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií

235/2020 Z.z. S U

Schválený 12. 8. 2020 Účinný 1. 10. 2020  

235/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

461/2003 Z.z. N

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (Výňatok)

71/1967 Zb.

Schválený 29. 6. 1967 Účinný 1. 1. 1968 Novelizovaný: 1. 9. 2018  

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

243/2020 Z.z. S U

Schválený 2. 9. 2020 Účinný 9. 9. 2020  

243/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

460/2007 Z.z.

Schválený 20. 9. 2007 Účinný 1. 1. 2008 Novelizovaný: 14. 11. 2020  

Zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža

9/2010 Z.z.

Schválený 4. 12. 2009 Účinný 1. 2. 2010 Novelizovaný: 1. 2. 2019  

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

578/2004 Z.z. N

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 19. 1. 2021  

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov

355/2007 Z.z. N

Schválený 21. 6. 2007 Účinný 1. 9. 2007 Novelizovaný: 14. 11. 2020  

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskroších predpisov

278/1993 Z.z.

Schválený 21. 10. 1993 Účinný 1. 1. 1994 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

Zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

40/1964 Zb.

Schválený 26. 2. 1964 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 12. 2019  

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Výňatok)

219/1996 Z.z.

Schválený 1. 7. 1996 Účinný 1. 8. 1996 Novelizovaný: 2. 1. 2019  

Zákon NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení zákona č. 214/2009 Z. z.

581/2004 Z.z. N

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov

377/2004 Z.z.

Schválený 26. 5. 2004 Účinný 1. 7. 2004 Novelizovaný: 20. 5. 2016  

Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov

577/2004 Z.z.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

139/1998 Z.z.

Schválený 2. 4. 1998 Účinný 1. 6. 1998 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

585/2008 Z.z.

Schválený 10. 12. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

236/2020 Z.z. S U

Schválený 12. 8. 2020 Účinný 1. 10. 2020  

236/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

333/2020 Z.z.

Účinný 24. 11. 2020  

209/2016 Z.z.

Novelizovaný: 24. 11. 2020  

319/2020 Z.z.

Účinný 14. 11. 2020  

9/2009 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2020  

300/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2020  


Zmena nastane

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 19. 1. 2021  

578/2004 Z.z.

Novelizovaný: 19. 1. 2021  

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 19. 1. 2021  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2021  

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2021  


Archív zmien v legislatíve