Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Dyspeptický syndróm u pacientov

Rubrika: Právo Vydanie: 6/2016

V tomto článku sa budeme podrobnejšie venovať dvom rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „NS SR“), v ktorých bola posudzovaná administratívnoprávna zodpovednosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V oboch prípadoch išlo o poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s d

Online časopis

69. Svetové zdravotnícke zhromaždenie WHO

Rubrika: Ekonomika a manažment Vydanie: 6/2016

V dňoch 23. až 28 mája sa uskutočnilo 69. Svetové zdravotnícke zhromaždenie. Svetové zdravotnícke zhromaždenie je jedným z troch základných orgánov Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health Organization, WHO) spolu s Riadiacou radou WHO a Sekretariátom WHO. Zhromaždenie sa koná každý rok, zvy

Online časopis

Svetový deň darcov krvi 2016

Rubrika: Trendy Vydanie: 7-8/2016

Svetový deň darcov krvi sa slávi každoročne 14. júna, a to od roku 2004, s cieľom zlepšiť bezpečnosť a adekvátnosť národných krvných zásob tým, že podporuje zvyšovanie počtu bezpečných a dobrovoľných, neplatených darcov, ktorí krv darujú pravidelne. Deň je príležitosťou vyjadriť vďaku dobrovoľným da

Online časopis

Trestná zodpovednosť právnických osôb – čo prináša pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú formu právnickej osoby

Rubrika: Právo Vydanie: 7-8/2016

Problematika trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb bola jednou z najdiskutovanejších tém v právnom poriadku Slovenskej republiky z dôvodu potreby zavedenia účinného systému sankcionovania právnických osôb v prípade spáchania trestného činu. Doteraz v intenciách Slovenskej republiky bola upla

Online časopis

Rekodifikácia civilného procesu

Rubrika: Právo Vydanie: 7-8/2016

V príspevku sa analyzuje nová právna úprava zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) vo vzťahu k právnym subjektom v oblasti zdravotníctva pri ich procesnom postavení v civilnom súdnom konaní ako navrhovateľov, odporcov, svedkov, súdnych znalcov alebo intervenientov – býva

Online časopis

Trovy konania o náhradu škody na zdraví alebo má rekodifikácia zaujímať lekára?

Rubrika: Právo Vydanie: 7-8/2016

Pri podaní žaloby je najčastejšou náladou žalobcu optimizmus. Aj keď často býva sprevádzaný strachom z nepoznaného, je možné optimizmus dokonca označiť za náladu nosnú. Ľudia, vo všeobecnosti neradi prehrávajú dokonca aj pri spoločenských hrách s ich blízkymi, čo oveľa viac platí v súdnom konaní, kd

Online časopis

„Konštatovanie smrti“ – otázky vyplývajúce z aktuálnej právnej úpravy a aplikačnej praxe (1.)

Rubrika: Právo Zo seriálu: „Konštatovanie smrti“ – otázky vyplývajúce z aktuálnej právnej úpravy a aplikačnej praxe Vydanie: 7-8/2016

Z právneho hľadiska je smrť právnou skutočnosťou spôsobujúcou zánik fyzickej osoby ako právneho subjektu, teda zánik jej právnej spôsobilosti [spôsobilosť mať práva a povinnosti, § 7 ods. 2 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)]. Smrťou zanikajú alebo sa transform

Online časopis

Podklady a dôkazy v správnom konaní o uložení sankcie za správny delikt

Rubrika: Právo Vydanie: 7-8/2016

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) zveril Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) rozhodovanie o správnych del

Online časopis

Výber z legislatívy

Rubrika: Právo Vydanie: 7-8/2016

Uverejňujeme prehľad nových a novelizovaných predpisov, ktoré boli publikované v ostatnom období v Zbierke zákonov SR, ako aj opatrenia a usmernenia publikované vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR a Vestníku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Online časopis

Úpravy používania elektronickej a virtuálnej registračnej pokladnice od 1. júla 2016

Rubrika: Ekonomika a manažment Vydanie: 7-8/2016

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. (ďalej len „zákon o používaní ERP“) upravuje v § 2 základné pojmy na účely tohto zákona v súvis

Online časopis

Ochrana zdravia zamestnancov pri záťaži teplom a chladom pri práci (1.)

Rubrika: Ekonomika a manažment Zo seriálu: Ochrana zdravia zamestnancov pri záťaži teplom a chladom pri práci Vydanie: 7-8/2016

V pracovnom prostredí okrem „klasických“ zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia, ako sú napr. hluk, prach, chemické faktory, biologické faktory, vibrácie, ionizujúce žiarenie, ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie a lasery, pôsobia negatívne na zdravie aj ďalšie faktory, ktoré zaťa

Online časopis

Ordinácie praktických lekárov znižujú návštevnosť pohotovostí

Rubrika: Trendy Vydanie: 7-8/2016

Pilotný projekt britskej vlády v oblasti zdravotníctva výrazne znížil návštevnosť pohotovostí v nemocniciach. Na túto skutočnosť poukazuje nový výskum pracovníkov University of Sussex. Profesori Peter Dolton a Vikram Pathania, ktorí výskum viedli, výsledky zverejnili v internetovom vydaní Journal of

Online časopis

Nový systém pokynov pre onkológov v USA

Rubrika: Trendy Vydanie: 7-8/2016

Oblasť onkológie sa v poslednom období veľmi rýchlo mení vďaka novým objavom a liečbam. Takisto pacienti s onkologickým ochorením dnes žijú dlhšie, avšak často sú s ich ochorením spojené ďalšie chronické choroby. Začiatkom júla bol v Journal of Clinical Oncology uverejnený článok, ktorý vytyčuje nov

Online časopis

Lekári majú svojich obľúbených pacientov

Rubrika: Trendy Vydanie: 9/2016

Štúdia vedená výskumníkmi na americkej Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health sa ako jedna z prvých zaoberala problematikou lekárskych preferencií ohľadom pacientov. Zisťovala, či lekári preferujú niektorých pacientov viac ako iných. V súhrne z nej vyplynulo, že lekári majú radi väčšinu svo

Online časopis

Znalecké dokazovanie, súkromný znalecký posudok a pojem (non) lege artis v medicínsko-právnych sporoch

Rubrika: Právo Vydanie: 9/2016

V medicínskych sporoch je najfrekventovanejším dôkazným prostriedkom znalecké dokazovanie, keď že vo väčšine konaní treba vyriešiť odbornú otázku, ktorú súd nedokáže posúdiť sám. Začiatkom júla tohto roku nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „Civilný sporový

Online časopis

Dohľad na diaľku ÚDZS a možné dispozície so zdravotnou dokumentáciou

Rubrika: Právo Vydanie: 9/2016

V článku sa bližšie venujeme problematike sprístupňovania zdravotnej dokumentácie vedenej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosti (ďalej len „Úrad“) , a to pri vykonávaní tzv. dohľadu na diaľku. Nižšie uvedená právna úvaha sa venuje praktickým skúsenos

Online časopis

„Konštatovanie smrti“ – otázky vyplývajúce z aktuálnej právnej úpravy a aplikačnej praxe (2.)

Rubrika: Právo Zo seriálu: „Konštatovanie smrti“ – otázky vyplývajúce z aktuálnej právnej úpravy a aplikačnej praxe Vydanie: 9/2016

V minulom čísle sme sa na úvod rozobrali základné pojmy uvedenej problematiky a dotkli sme sa aj súčasnej právnej úpravy stanovenej v zákone o zdravotnej starostlivosti. V tejto časti pokračujeme v analyzovaní právnej úpravy postupu pri úmrtí a prehliadky mŕtveho.

Online časopis

K miestnej príslušnosti súdov pri správnej žalobe v sociálnych veciach

Rubrika: Právo Vydanie: 9/2016

V čísle 6/2016 časopisu Právo a manažment v zdravotníctve bol uverejnený odborný článok s názvom Správna žaloba v sociálnych veciach v rekodifikácii správneho súdnictva podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“), v ktorého prvej časti bolo uvedené, že miestna prísluš

Online časopis

Ochrana zdravia zamestnancov pri záťaži teplom a chladom pri práci (2.)

Rubrika: Ekonomika a manažment Zo seriálu: Ochrana zdravia zamestnancov pri záťaži teplom a chladom pri práci Vydanie: 9/2016

V minulom čísle sme sa zaoberali ochranou zdravia zamestnancov pri záťaži teplom a povinnosťami zamestnávateľov v súvislosti s novými legislatívnymi úpravami účinnými od 1. marca 2016 – vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a

Online časopis

Prijaté peňažné plnenie

Rubrika: Poradňa Vydanie: 9/2016

Ak je slovenskému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (lekárovi) poskytnuté alebo vyplatené peňažné plnenie zo zdrojov v zahraničí od držiteľa, ktorý na území SR nemá stálu prevádzkareň ani organizačnú zložku, je povinný oznámiť a odviesť zrážkovú daň z peňažného plnenia poskytovateľ zdravotne

Výsledky vyhľadavania podľa sekcie