Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Predpis Zbierky zákonov

412/2021 Z.z.

412/2021 Z.z. , ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

Schválený 12. 11. 2021 Účinný 15. 11. 2021  

Predpis Zbierky zákonov

459/2021 Z.z.

459/2021 Z.z. na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom na zabezpečenie riešenia ochorenia COVID-19

Schválený 1. 12. 2021 Účinný 3. 12. 2021 Zrušený: 25. 2. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

179/2011 Z.z.

179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov

Schválený 1. 6. 2011 Účinný 1. 8. 2011 Novelizovaný: 30. 3. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

387/2002 Z.z.

387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu

Schválený 21. 6. 2002 Účinný 1. 9. 2002 Novelizovaný: 19. 1. 2021  

Predpis Zbierky zákonov N

131/2010 Z.z.

131/2010 Z.z. o pohrebníctve

Schválený 3. 3. 2010 Účinný 1. 1. 2011 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

317/2016 Z.z.

317/2016 Z.z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 19. 10. 2016 Účinný 1. 2. 2017 Novelizovaný: 29. 4. 2017  

Predpis Zbierky zákonov N

153/2013 Z.z.

153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 17. 5. 2013 Účinný 1. 7. 2013 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

Predpis Zbierky zákonov N

343/2015 Z.z.

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 18. 11. 2015 Účinný 3. 12. 2015 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

358/2021 Z.z.

358/2021 Z.z. o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 22. 9. 2021 Účinný 1. 1. 2022 Novelizovaný: 1. 8. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

21/2012 Z.z.

21/2012 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie

Schválený 10. 1. 2012 Účinný 1. 2. 2012  

Predpis Zbierky zákonov

250/2007 Z.z.

250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Schválený 9. 5. 2007 Účinný 1. 7. 2007 Novelizovaný: 1. 7. 2022  

Predpis Zbierky zákonov N

311/2001 Z.z.

311/2001 Z.z. Zákonník práce

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

Predpis Zbierky zákonov N

125/2022 Z.z.

125/2022 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválený 24. 3. 2022 Účinný 13. 4. 2022 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

Predpis Zbierky zákonov N

355/2007 Z.z.

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskroších predpisov

Schválený 21. 6. 2007 Účinný 1. 9. 2007 Novelizovaný: 12. 1. 2023  

Predpis Zbierky zákonov N

576/2004 Z.z.

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskroších predpisov

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 3. 2023  

Predpis Zbierky zákonov N

579/2004 Z.z.

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

219/1996 Z.z.

Zákon NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení zákona č. 214/2009 Z. z.

Schválený 1. 7. 1996 Účinný 1. 8. 1996 Novelizovaný: 2. 1. 2019  

Predpis Zbierky zákonov N

377/2004 Z.z.

Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov

Schválený 26. 5. 2004 Účinný 1. 7. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

355/2006 Z.z.

Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády č. 300/2007 Z. z.

Schválený 10. 5. 2006 Účinný 1. 6. 2006 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

Predpis Zbierky zákonov N

139/1998 Z.z.

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

Schválený 2. 4. 1998 Účinný 1. 6. 1998 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

Výsledky vyhľadavania podľa sekcie