Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Predpis Zbierky zákonov

355/2006 Z.z.

Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády č. 300/2007 Z. z.

Schválený 10. 5. 2006 Účinný 1. 6. 2006 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

Predpis Zbierky zákonov

578/2004 Z.z.

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 30. 6. 2022  

Predpis Zbierky zákonov N

640/2008 Z.z.

Nariadenie vlády SR č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Schválený 17. 12. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 2. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

321/2005 Z.z.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

Schválený 30. 6. 2005 Účinný 1. 8. 2005 Novelizovaný: 31. 10. 2020  

Predpis Zbierky zákonov

31/2006 Z.z.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 31/2006 Z. z. o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie

Schválený 18. 1. 2006 Účinný 1. 2. 2006  

Predpis Zbierky zákonov N

581/2004 Z.z.

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 6. 2022  

Predpis Zbierky zákonov N

577/2004 Z.z.

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

Predpis Zbierky zákonov N

580/2004 Z.z.

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 4. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

777/2004 Z.z.

Nariadenie vlády SR č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia (Výňatok)

Schválený 15. 12. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 9. 2018  

Predpis Zbierky zákonov

247/2008 Z.z.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2008 Z. z., ktorou sa upravujú postupy, spôsoby a ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty, zaokrúhľovanie a vykazovanie peňažných údajov pri prechode na menu euro pre oblasť zdravotníct

Schválený 25. 6. 2008 Účinný 4. 7. 2008  

Predpis Zbierky zákonov N

461/2003 Z.z.

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (Výňatok)

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 6. 2022  

Predpis Zbierky zákonov N

462/2003 Z.z.

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v znení neskorších predpisov

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 6. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

71/1967 Zb.

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Schválený 29. 6. 1967 Účinný 1. 1. 1968 Novelizovaný: 1. 9. 2018  

Predpis Zbierky zákonov

10/1996 Z.z.

Zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov

Schválený 14. 12. 1995 Účinný 11. 1. 1996 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

Predpis Zbierky zákonov

9/2010 Z.z.

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

Schválený 4. 12. 2009 Účinný 1. 2. 2010 Novelizovaný: 1. 2. 2019  

Predpis Zbierky zákonov

85/1990 Zb.

Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.

Schválený 27. 3. 1990 Účinný 29. 3. 1990 Novelizovaný: 1. 5. 2019  

Predpis Zbierky zákonov

278/1993 Z.z.

Zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Schválený 21. 10. 1993 Účinný 1. 1. 1994 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

Predpis Zbierky zákonov

40/1964 Zb.

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Výňatok)

Schválený 26. 2. 1964 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 12. 2019  

Predpis Zbierky zákonov N

300/2005 Z.z.

Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. v znení zákona č. 650/2005 Z. z. (Výňatok)

Schválený 20. 5. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 5. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

372/1990 Zb.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (Výňatok)

Schválený 6. 9. 1990 Účinný 1. 10. 1990 Novelizovaný: 15. 11. 2021  

Výsledky vyhľadavania podľa sekcie