Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Predpis Zbierky zákonov N

355/2007 Z.z.

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskroších predpisov

Schválený 21. 6. 2007 Účinný 1. 9. 2007 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

Predpis Zbierky zákonov N

576/2004 Z.z.

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskroších predpisov

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 6. 2024  

Predpis Zbierky zákonov

579/2004 Z.z.

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 9. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

219/1996 Z.z.

Zákon NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení zákona č. 214/2009 Z. z.

Schválený 1. 7. 1996 Účinný 1. 8. 1996 Novelizovaný: 2. 1. 2019  

Predpis Zbierky zákonov

377/2004 Z.z.

Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov

Schválený 26. 5. 2004 Účinný 1. 7. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

355/2006 Z.z.

Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády č. 300/2007 Z. z.

Schválený 10. 5. 2006 Účinný 1. 6. 2006 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

Predpis Zbierky zákonov

139/1998 Z.z.

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

Schválený 2. 4. 1998 Účinný 1. 6. 1998 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

356/2006 Z.z.

Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády č. 301/2007 Z. z.

Schválený 10. 5. 2006 Účinný 1. 6. 2006 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

Predpis Zbierky zákonov

448/2007 Z.z.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií

Schválený 7. 9. 2007 Účinný 1. 10. 2007 Novelizovaný: 1. 8. 2019  

Predpis Zbierky zákonov

585/2008 Z.z.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

Schválený 10. 12. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

Predpis Zbierky zákonov

553/2007 Z.z.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia

Schválený 15. 8. 2007 Účinný 1. 12. 2007 Novelizovaný: 1. 9. 2015  

Predpis Zbierky zákonov

306/2004 Z.z.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 306/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz

Schválený 8. 5. 2004 Účinný 8. 5. 2004  

Predpis Zbierky zákonov

460/2007 Z.z.

Zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža

Schválený 20. 9. 2007 Účinný 1. 1. 2008 Novelizovaný: 14. 11. 2020  

Predpis Zbierky zákonov N

578/2004 Z.z.

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

Predpis Zbierky zákonov N

640/2008 Z.z.

Nariadenie vlády SR č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Schválený 17. 12. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

Predpis Zbierky zákonov

321/2005 Z.z.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

Schválený 30. 6. 2005 Účinný 1. 8. 2005 Novelizovaný: 1. 7. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

31/2006 Z.z.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 31/2006 Z. z. o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie

Schválený 18. 1. 2006 Účinný 1. 2. 2006  

Predpis Zbierky zákonov N

581/2004 Z.z.

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

Predpis Zbierky zákonov N

577/2004 Z.z.

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

Predpis Zbierky zákonov

580/2004 Z.z.

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

Výsledky vyhľadavania podľa sekcie