Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 12/2022

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
12/2022

Status odborného zástupcu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. MUDr. Júlia Zderčíková Čurilová, MBA

Inštitút odborného zástupcu v oblasti zdravotníctva je v slovenskom právnom poriadku upravený dlhodobo. Jeho základné rysy nájdeme vo viacerých zdravotníckych zákonoch, a preto postavenie odborného...

Porovnanie foriem podnikania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

JUDr. Michal Novák

V súčasnosti väčšina poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (pri použití tohto pojmu sa zameriavame na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii a lekárni) poskytuje zdravotnú starostli...

Osobná asistencia osobe so zdravotným postihnutím v kontexte občianskeho a pracovného práva

JUDr. Katarína Fedorová, PhD., LL.M.

Osobná asistencia je jedným z kľúčových nástrojov realizácie práva osôb so zdravotným postihnutím na nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti, garantovaného Dohovorom o právach osôb so z...

Obsah vydania

Vydáva

Mesačník; ročník XIII.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o.,
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 10,
IČO: 31348262
Šéfredaktorka:
Ing. Klára Rábel Glosíková
Redaktorka:
PhDr. Lucia Vanochová
Redakčná rada:
doc. MUDr. JUDr. Peter Kováč, PhD., PhD.,
Mgr. Tomáš Mičo,
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Inzercia, predplatné a distribúcia:
Ing. Andrea Fazekašová Medovarská
tel.: (02) 58 10 20 31,
e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk
Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 28,
e-mail: Lucia.Vanochova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené
len so súhlasom redakcie.
Za správnosť údajov uvedených
v článkoch zodpovedajú ich autori.
Príspevky sú recenzované.
Články obsahujú názory ich autorov,
pričom tieto môžu byť odlišné od názorov
redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného
automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite
písomne vždy v mesiaci októbri.
Ročné predplatné
je 99 € (8,25 €/1 kus) vrátane DPH,
poštovného, balného a online verzie
na www.pravovzdravotnictve.sk.
Tlač: Stredná odborná škola
polygrafická, Bratislava,
www.polygraficka.sk.
Zadané do tlače: 14. 12. 2022
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022
EV 4075/10 (tlačené vydanie)
EV 19/22/EPP (online)
ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
ISSN 1339-164X (online)
Časopis je dostupný
aj v systéme ASPI.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.